Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 5

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)

  Vývoj na kapitálovém trhu můžete sledovat v naší aplikaci akcie-cz.kurzy.cz.

  § 111 Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů (1) Centrální depozitář vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů na základě smlouvy s emitentem. (2) Centrální depozitář předá emitentovi výpis z evidence emise při vydání nebo zrušení emise
  § 112 (1) Emitent, který rozhodl o přeměně listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, takové rozhodnutí bez zbytečného odkladu zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup ...
  § 113 (1) Emitent, který rozhodl o přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný, takové rozhodnutí bez zbytečného odkladu a) zveřejní v Obchodním věstníku a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) oznámí centrálnímu depozitáři a ...
  § 114 (1) Přeměna podoby cenného papíru není novou emisí. Jestliže se přeměňuje zaknihovaný cenný papír na listinný cenný papír, který musí obsahovat podpis člena nebo členů představenstva, musí listinný cenný papír obsahovat podpis nebo otisk ...
  § 115 (1) Centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, poskytnou údaje z evidence a dokumentů, které jsou povinny uchovávat podle § 99a odst. 1 a) soudu pro účely soudního řízení, b) exekutorovi pro účely ...
  § 116 Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, osobou s řídící pravomocí, nuceným správcem, likvidátorem, insolvenčním správcem, společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede ...
  § 117 nadpis zrušen (1) Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, jsou osoby uvedené v § 116 zproštěny povinnosti zachovávat mlčenlivost pro účely a) občanského soudního řízení, b) soudního řízení správního, c) trestního řízení, d) správy daní a poplatků,
  § 117a Pro vyměnitelný dluhopis, prioritní dluhopis nebo jim obdobný cenný papír vydaný v zahraničí, který po převedení nebo výkonu práva z něho vyplývajícího opravňuje k nabytí akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na ...
  § 118 Výroční zpráva emitenta (1) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu je nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období povinen uveřejnit emitent a) akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k ...
  § 119 Pololetní zpráva emitenta (1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období uveřejní svou pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu, pokud má povinnost konsolidovanou účetní ...
  § 119a Zpráva statutárního orgánu emitenta (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní, za období od začátku příslušné poloviny účetního období do okamžiku uveřejnění, přičemž první polovinou účetního období se rozumí vždy 6 měsíců, ...
  § 119b Uveřejňování dalších informací (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bez zbytečného odkladu uveřejní každou změnu práv spojených s určitým druhem akcií nebo obdobných cenných papírů představujících právo na podíl na emitentovi. ...
  § 119c Výjimky z povinnosti uveřejňovat informace (1) Povinnosti stanovené v § 118 až 119a se nevztahují na a) emitenta uvedeného v § 34 odst. 4 písm. a) a b) emitenta, který vydává výlučně některý z investičních nástrojů uvedených v § 118 odst. 1 ...
  § 120 (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 předloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, a České národní bance návrh každé změny svých stanov nebo
  § 120a (1) Kromě požadavků stanovených obchodním zákoníkem nebo srovnatelných požadavků zahraničního právního předpisu obsahuje, v případě emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných ...
  § 120b (1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) je povinen nejpozději dnem uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo dnem zaslání pozvánky na valnou ...
  § 120c (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) je povinen uveřejnit nebo zaslat oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky; stejným způsobem ...
  § 121 Emitent uvedený v § 118 odst. 1 nesmí při plnění svých informačních povinností a) používat nepravdivé, klamavé nebo zavádějící informace, b) zamlčovat skutečnosti důležité pro rozhodování investorů, c) nabízet výhody, jejichž spolehlivost ...
  § 121a Jestliže je investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. c) přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, plní povinnosti stanovené v § 118, § 119b odst. 2, § 120 odst. 1 a 5 a v § 121 emitent investičního cenného papíru, který ...
  § 121b Jestliže byl investiční cenný papír přijatý k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, povinnost uveřejnit informace podle této hlavy a hlavy IV této části zákona, pokud emitent podléhá informačním povinnostem podle tohoto ...
  § 122 Oznamování podílu na hlasovacích právech (1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo ...
  § 122a Výjimky z oznamovací povinnosti (1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na a) osobu, za niž splnila oznamovací povinnost osoba, která ji ovládá, b) osobu, která nabývá nebo zcizuje investiční cenné papíry uvedené v § 118 ...
  § 123 Volba členského státu Evropské unie emitentem (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) bodě 2 nebo 3 nebo písm. c) bodě 2, 3 nebo 4 si zvolí jeden členský stát Evropské unie, ve kterém bude plnit povinnosti podle hlavy II a hlavy V této ...
  § 124 (1) Za vnitřní informaci se pro účely tohoto zákona považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo jiného nástroje, který byl přijat k obchodování na evropském regulovaném ...
  § 125 (1) Emitent finančního nástroje uveřejní každou vnitřní informaci, která se ho přímo týká; uveřejněná informace musí být srozumitelná a nesmí být zkreslená. Povinnost podle věty první se nevztahuje na emitenta finančního nástroje, který o ...
  § 126 Manipulace s trhem (1) Manipulací s trhem se pro účely tohoto zákona rozumí jednání osoby, které může a) zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje, nebo b) jiným způsobem zkreslit kurz
  § 127 Základní ustanovení (1) Povinně uveřejňovanou informací se pro účely tohoto zákona rozumí informace, kterou je emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu ...
  § 127a Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací (1) Česká národní banka zpřístupní veřejnosti informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 způsobem, který a) splňuje požadavky na zabezpečení a spolehlivost původu informací, b) obsahuje ...
  § 127b Česká národní banka může uzavřít s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry dohodu o propojení povinně uveřejňovaných informací prostřednictvím sítě elektronických komunikací a o správě této sítě.
  § 127c Jazyk uveřejňování (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, jehož investiční cenný papír je přijat k obchodování pouze na regulovaném trhu, uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v jazyce českém nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty ...
  § 127d Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie (1) Česká národní banka povolí výjimku z plnění povinností stanovených v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst.
  § 128 Základní ustanovení (1) Garanční fond je právnická osoba, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. (2) Garanční fond ...
  § 129 Placení příspěvků do Garančního fondu (1) Obchodník s cennými papíry platí do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní rok. (2) Roční příspěvek ...
  § 129a Kontrola placení příspěvků (1) Neprodleně po uplynutí lhůty podle § 129 odst. 3 informuje Garanční fond Českou národní banku o výši příspěvků zaplacených každým jednotlivým obchodníkem s cennými papíry za uplynulé období. (2) Česká národní ...
  § 130 (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu oznámí Garančnímu fondu, že a) obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku ...
  § 131 (1) Okamžikem výplaty náhrady z Garančního fondu se Garanční fond stává věřitelem obchodníka s cennými papíry, a to v rozsahu vyplacené náhrady. Pokud byla pohledávka již přihlášena do konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry, stává se
  § 132 Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry (1) Majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího úpadek a způsoby ...
  § 133 Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou (1) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice a je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a ...
  § 134 Informační povinnosti a spolupráce (1) Obchodník s cennými papíry informuje Garanční fond o své účasti v obdobném zahraničním záručním systému. (2) Česká národní banka informuje zahraniční záruční systém, u kterého má obchodník s cennými ...
  § 135 Osoby podléhající dohledu (1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích 2) a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle ...
  § 135a Spolupráce s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie (1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu ...
  § 135b zrušen
  § 136 Základní ustanovení (1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích 2), ...
  § 137 (1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování, a) hrozí-li velké hospodářské ztráty nebo jsou-li závažně ohroženy zájmy investorů, nebo b) pokud nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy ...
  § 138 (1) Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry nebo provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, a dále nucenou správu organizátora regulovaného ...
  § 139 (1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy obsahuje a) důvod zavedení nucené správy, b) jmenování nuceného správce a údaje o něm, c) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti, d) případné omezení činnosti
  § 140 (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká a) odstoupením nuceného správce, b) odvoláním nuceného správce, c) ukončením nucené správy, d) vyškrtnutím ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo e) úmrtím nuceného správce. (2) Nucený správce
  § 141 Nucená správa končí a) dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy, b) vydáním rozhodnutí o úpadku společnosti, u níž je zavedena nucená správa, nebo c) dnem, ke kterému je jmenován likvidátor společnosti, u níž je
  § 142 (1) Do obchodního rejstříku se zapisuje a) den zavedení nucené správy, b) údaje o nuceném správci, c) omezení činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa, d) den ukončení nucené správy. (2) Návrh na povolení zápisu o zavedení nucené ...
  § 143 Nuceným správcem může být pouze fyzická osoba zapsaná do seznamu likvidátorů a nucených správců vedeného Českou národní bankou, a) jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy osoby, u které se zavádí nucená správa, nebo osob, které využívají jejích

  Označení stránky: zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon 256/2004, ZPKT, zákon č. 256/2004 sb, 256/2004 Sb, zákon č. 256/2004 Sb. byl, 256/2004 , 256/2004 Sb., zákon č. 256/2004 , zákon č. 256/2004 Sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies