SPRÁVNÍ DELIKTY, HLAVA I

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.12.2016 (aktuální znění)  HLAVA I

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 147

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

  § 148

  Správní delikty nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

  (1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1,

  b) nesplní některý z požadavků na výkon činnosti podle § 15, nebo

  c) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1, nebo k oznámení změny svých údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a c),

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

  § 149

  Správní delikty samostatného zprostředkovatele

  (1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 23 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

  b) v rozporu s § 23 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

  c) v rozporu s § 23 odst. 3 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla kontroly činnosti osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost,

  d) upraví pravidla odměňování osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, v rozporu s § 23 odst. 4,

  e) v rozporu s § 24 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů,

  f) nesplní některou z povinností týkajících se systému vyřizování stížností podle § 25,

  g) jako zastoupený

  1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

  2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

  3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

  4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

  5. neuchovává dokumenty podle § 31,

  h) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

  i) sjedná pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností samostatného zprostředkovatele v rozporu s § 21.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), písm. g) bodů 3 až 5 a písm. h),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) a písm. g) bodů 1 a 2,

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), i).

  § 150

  Správní delikty vázaného zástupce

  (1) Vázaný zástupce se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo

  b) v rozporu s § 34 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

  § 151

  Správní delikty zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

  (1) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 2, nebo

  b) v rozporu s § 44 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

  § 152

  Správní delikty zahraničního zprostředkovatele

  (1) Zahraniční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 47 odst. 2 dříve než po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance,

  b) v rozporu s § 48 odst. 1 nebo 2 provozuje svoji činnost v České republice prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti, nebo

  c) v rozporu s § 48 odst. 3 zprostředkovává v České republice spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které nejsou na území České republice tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

  § 153

  Správní delikty osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

  (1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správní deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,

  b) v rozporu s § 76 odst. 1 nejedná čestně, transparentně nebo nezohledňuje práva a zájmy spotřebitele,

  c) v rozporu s § 76 odst. 2 nejedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru nebo v případě vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru tak, aby byla zřejmá osoba zastoupeného,

  d) komunikuje se spotřebitelem způsobem, který je v rozporu s § 77,

  e) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 78,

  f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 79,

  g) používá pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma, nebo překlady do jiného jazyka v rozporu s § 81,

  h) v rozporu s § 82 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,

  i) v rozporu s § 82 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,

  j) v rozporu s § 83 odst. 1 žádá úhradu odměny nebo jiné platby, na které mu nevzniklo právo, před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,

  k) nevydá spotřebiteli ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru podle § 83 odst. 2,

  l) v rozporu s § 84 odst. 1

  1. nezveřejní nebo spotřebiteli nesdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí, nebo

  2. žádá po spotřebiteli informace, které nejsou přiměřené a nezbytné,

  m) v rozporu s § 84 odst. 3 neupozorní spotřebitele na to, že mu spotřebitelský úvěr neposkytne, pokud mu spotřebitel nesdělí úplné a pravdivé informace,

  n) poskytne radu v rozporu s § 85 odst. 1,

  o) v rozporu s § 85 odst. 2 nesdělí spotřebiteli počet produktů spotřebitelského úvěru, které jsou předmětem výběru,

  p) neposkytne spotřebiteli záznam o radě podle § 85 odst. 3,

  q) v rozporu s § 90 odst. 1 požaduje po spotřebiteli úplatu za poskytnutí informací,

  r) v rozporu s § 90 odst. 2 neposkytne spotřebiteli informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,

  s) nezajistí, aby jeho reklama obsahovala údaje podle § 91, nebo

  t) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí nebo vysvětlení předsmluvních informací podle § 94 až 100.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), l), m), o), p),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), q), r).

  § 154

  Správní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

  (1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

  b) v rozporu s § 8 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti,

  c) pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3

  1. nezavede nebo neuplatňuje pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, nebo

  2. nezavede nebo neuplatňuje pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

  d) jako zastoupený

  1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

  2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

  3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

  4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce podle § 30, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

  5. neuchovává dokumenty podle § 31,

  6. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 1,

  7. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 3,

  8. v rozporu s § 40 odst. 1 oznámí České národní bance zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, která nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

  9. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

  10. neuchovává dokumenty podle § 41, nebo

  11. neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

  e) poskytne spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1,

  f) použije údaje získané z databáze v rozporu s § 88 odst. 2,

  g) neinformuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat v databázi podle § 88 odst. 3,

  h) neinformuje spotřebitele o důvodech odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr podle § 89,

  i) nezpřístupní informace podle § 92,

  j) nesplní některou z průběžných informačních povinností podle § 101 až 103,

  k) uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru v rozporu s § 104,

  l) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

  m) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

  n) nezajistí, aby smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovala informace podle § 106 až 109,

  o) neuzavře se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení podle § 111,

  p) v rozporu s § 112 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru,

  q) zajistí spotřebitelský úvěr na bydlení v rozporu s § 112 odst. 2 nebo nevrátí spotřebiteli směnku podle § 112 odst. 2,

  r) zajistí spotřebitelský úvěr v rozporu s § 113,

  s) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 114,

  t) váže uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, nebo omezuje spotřebitele při výběru doplňkové služby v rozporu s § 115,

  u) neumožní spotřebiteli změnu měny podle § 116 odst. 1 nebo nezajistí jiné mechanismy k ome zení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu podle § 116 odst. 2,

  v) neumožní spotřebiteli předčasné splacení spotřebitelského úvěru podle § 117 odst. 1,

  w) požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru v rozporu s § 117 odst. 3 až 5, nebo

  x) neposkytne spotřebiteli informace podle § 117 odst. 6.

  (2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 118 odst. 1 a 2 neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy,

  b) požaduje po spotřebiteli plnění v rozporu s § 118 odst. 3,

  c) neinformuje třetí osobu o odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 118 odst. 5,

  d) uplatní vůči spotřebiteli sankce za odstoupení od smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v rozporu s § 119 odst. 1,

  e) neumožní spotřebiteli vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou podle § 120 odst. 1,

  f) vypoví spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v rozporu s § 120 odst. 2,

  g) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 122,

  h) vymáhá po spotřebiteli dluh v rozporu s § 123, nebo

  i) zesplatní spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 124.

  (3) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11, písm. h) a odstavce 2 písm. c),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 1, písm. f), g), i), j), m), u),

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) bodu 2, písm. e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) a odstavce 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i).

  § 155

  Správní delikty osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

  (1) Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) přijme odměnu od poskytovatele v rozporu s § 80,

  b) neposkytne spotřebiteli některou z informací podle § 93 odst. 1 nebo 3,

  c) nesdělí poskytovateli výši své odměny podle § 93 odst. 2,

  d) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

  e) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

  f) uzavře smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru v rozporu s § 125,

  g) v rozporu s § 126 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

  h) požaduje po spotřebiteli zaplacení odměny před datem její splatnosti, které je uvedeno ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

  i) nezajistí, aby smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru obsahovala informace podle § 127,

  j) v rozporu s § 128 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

  k) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 129,

  l) v rozporu s § 130 podmiňuje zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřením jiné smlouvy,

  m) neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy podle § 131,

  n) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 132, nebo

  o) přijme splátku dluhu nebo zprostředkuje výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru v rozporu s § 162.

  (2) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e),

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).

  § 156

  Správní delikty akreditované osoby

  (1) Akreditovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,

  b) uvede nepravdivé, zavádějící nebo neúplné údaje v žádosti o prodloužení akreditace, nebo k ní přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

  c) neinformuje Českou národní banku o změně údajů podle § 66,

  d) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 69 odst. 1 až 3,

  e) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 69 odst. 4,

  f) nevydá osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 70, nebo

  g) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek podle § 71.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), f),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g),

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).

  § 157

  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

  b) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

  c) jako žadatel o akreditaci uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

  d) v rozporu s § 7 neoprávněně poskytuje spotřebitelský úvěr,

  e) v rozporu s § 16 neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, nebo

  f) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 135 odst. 2.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 145 odst. 1, 2, 3.

  (3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a odstavce 2,

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) a e).
  Zpět na obsah Zákona o spotřebitelském úvěru

  Označení stránky: §24 odst.7 pism.q , správním deliktem podle § 24 odst. 7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, 24 zakon o ochrane


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies