Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.12.2016 (aktuální znění)
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie 2) a upravuje a) činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně
  § 2 Spotřebitelský úvěr (1) Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli. (2) Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr a) zajištěný ...
  § 3 Vymezení pojmů (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) poskytováním spotřebitelského úvěru 1. nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr vlastním jménem a na vlastní účet, 2. předkládání návrhu na sjednání spotřebitelského úvěru vlastním ...
  § 4 Výjimky z působnosti (1) Tento zákon se nepoužije na spotřebitelský úvěr a) jiný než na bydlení, který byl sjednán s obchodníkem s cennými papíry, bankou, zahraniční bankou nebo zahraniční osobou, která je oprávněna poskytovat investiční služby,
  § 5 (1) Pouze § 1 až 4, § 122 až 124 a § 168 se použijí na spotřebitelský úvěr a) jiný než na bydlení, sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu s výjimkou závazků, u nichž je sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy
  § 6 (1) Na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce ode dne poskytnutí se použijí pouze § 1 až 84, § 86 až 89, § 96, § 98 odst. 2, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100, § 101 odst. 1, § 102 odst. 2, 4 a 5, § 104, 105, 107, § 112 ...
  § 7 Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr Poskytovat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněna pouze a) banka, zahraniční banka a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank, b) spořitelní a ...
  § 8 Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr (1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4 zastoupen pracovníkem, ...
  § 9 Základní ustanovení Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí udělila Česká ...
  § 10 Podmínky udělení oprávnění k činnosti (1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli, pokud a) je akciovou společností, evropskou společností, nebo společností s ručením omezeným, ...
  § 11 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti (1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje
  § 12 Trvání oprávnění k činnosti (1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru trvá do konce pátého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru ...
  § 13 Zánik oprávnění k činnosti (1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zaniká a) zánikem právnické osoby, b) oznámením o ukončení činnosti, c) uplynutím doby trvání oprávnění, nebo d) odnětím (§ 146). (2) ...
  § 14 Kapitál (1) Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit alespoň 20 000 000 Kč. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru průběžně udržuje kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a ...
  § 15 Některé požadavky na výkon činnosti (1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností ...
  § 16 Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněn za podmínek stanovených tímto zákonem pouze a) samostatný zprostředkovatel (§ 17), b) vázaný zástupce (§ 27), c) zprostředkovatel ...
  § 17 Samostatný zprostředkovatel (1) Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní ...
  § 18 Podmínky udělení oprávnění k činnosti (1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, pokud a) má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky, b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí ...
  § 19 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti (1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek ...
  § 20 Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.
  § 21 Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele (1) Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného ...
  § 22 Zánik oprávnění k činnosti (1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká a) smrtí fyzické osoby, b) zánikem právnické osoby, c) oznámením o ukončení činnosti, d) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení ...
  § 23 Zastoupení samostatného zprostředkovatele (1) Samostatný zprostředkovatel může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem. (2) Samostatný zprostředkovatel je ...
  § 24 Střet zájmů Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů.
  § 25 Systém vyřizování stížností Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností.
  § 26 Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele Protiprávní čin, kterého se samostatný zprostředkovatel dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když jednal jménem poskytovatele; ...
  § 27 Vázaný zástupce (1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru. (2) Vázaný zástupce zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně
  § 28 Ukončení zastoupení (1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce; doručením právního jednání ...
  § 29 Zápis do registru (1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 30 podaného zastoupeným zapíše do registru vázaného zástupce, pokud a) ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným ...
  § 30 Oznámení vázaného zástupce (1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost ...
  § 31 Uchovávání dokumentů Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.
  § 32 Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce (1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru. (2) V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní ...
  § 33 Zánik oprávnění k činnosti (1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká a) smrtí fyzické osoby, b) zánikem právnické osoby, c) oznámením o ukončení činnosti vázaného zástupce, d) zánikem závazku podle § 27 odst. 2 mezi vázaným zástupcem a
  § 34 Zastoupení vázaného zástupce Vázaný zástupce může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.
  § 35 Odpovědnost zastoupeného za správní delikt vázaného zástupce Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s výjimkou správních deliktů podle § 150, odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo ...
  § 36 Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce Protiprávní čin, kterého se vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce jednal ...
  § 37 Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (1) Zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat vázaný spotřebitelský úvěr určený k financování jím prodávaného ...
  § 38 Ukončení zastoupení (1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, zjistí-li, že zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného ...
  § 39 Zápis do registru (1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 40 podaného zastoupeným zapíše do registru zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, pokud a) ten, kdo hodlá provozovat činnost ...
  § 40 Oznámení (1) Zastoupený může oznámit pouze takového zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, ...
  § 41 Uchovávání dokumentů Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho ...
  § 42 Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného vzniká zápisem zprostředkovatele vázaného spotřebitelského
  § 43 Zánik oprávnění k činnosti (1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného zaniká a) smrtí fyzické osoby, b) zánikem právnické osoby, c) oznámením o ukončení činnosti zprostředkovatele ...
  § 44 Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být při provozování činností vedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.
  § 45 Odpovědnost zastoupeného za správní delikt zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, s výjimkou správních deliktů podle § 151, odpovídá ...
  § 46 Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v ...
  § 47 Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice (1) Česká národní banka sdělí zahraničnímu zprostředkovateli podmínky jeho činnosti v České republice a zapíše ho do registru ve lhůtě do 1 měsíce ode ...
  § 48 Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu (1) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že ...
  § 49 Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele v České republice zaniká, a) jestliže byla České národní bance doručena informace o ukončení činnosti tohoto
  § 50 Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu (1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce poskytovatele, kteří jsou oprávněni zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na ...

  Označení stránky: zákon o spotřebitelském úvěru, zákon č. 257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, 257/2016, spotřebitelský zákon, zákon č.257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, zákon 257/2016, 257/2016 sb., zákon č. 257/2016 Sb, zákon č. 257/2016, zákon o spotřebitelsém úvěru


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies