Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.12.2016 (aktuální znění)
  § 51 Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu (1) Zprostředkovatel podle § 50 odst. 1, který hodlá zahájit svoji činnost na území jiného členského státu, oznámí ...
  § 52 Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení Pokud zaniklo oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle § 50 odst. 1, jehož územní rozsah činnosti přesahoval hranice České republiky, informuje Česká národní ...
  § 53 Vedení registru Registr spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr je veden v elektronické podobě.
  § 54 Osoby zapisované do registru Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem do registru zapisuje a) nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, b) samostatného zprostředkovatele, c) vázaného zástupce, d) zprostředkovatele ...
  § 55 Údaje zapisované do registru (1) Do registru se u nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapisují tyto údaje včetně jejich změn: ...
  § 56 Veřejnost registru a přístup k němu Česká národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v § 55 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě změn zůstávají trvale uveřejněny i předchozí údaje.
  § 57 Presumpce správnosti údajů uvedených v registru Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v § 55 odst. 1 písm. h) a i) a v § 55 odst.
  § 58 Výpis z registru (1) Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je v tomto výpise uveden. (2) Výpis z registru obsahuje alespoň a) označení registru, b) identifikační údaje ...
  § 59 Změna údajů zapsaných v registru (1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, zastoupený ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámí bez ...
  § 60 Odborná způsobilost (1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. (2) Všeobecné znalosti se ...
  § 61 Oprávnění pořádat odborné zkoušky Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona může pouze akreditovaná osoba.
  § 62 Akreditovaná osoba (1) Akreditovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí ten, komu byla Českou národní bankou udělena akreditace. (2) Česká národní banka zveřejní seznam akreditovaných osob způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  § 63 Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace (1) Akreditace se uděluje v rozsahu skupin odbornosti. (2) Česká národní banka udělí nebo prodlouží akreditaci žadateli, pokud a) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající ...
  § 64 Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace (1) Žádost o udělení akreditace nebo o změnu udělené akreditace lze podat pouze elektronicky. (2) Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění ...
  § 65 Trvání a prodloužení akreditace (1) Akreditace se uděluje na dobu 5 let. (2) Akreditaci je možné opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané elektronicky. (3) Česká národní banka žádosti o prodloužení akreditace ...
  § 66 Změna údajů o akreditované osobě (1) Akreditovaná osoba je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance změnu podmínek uvedených v § 63 odst. 2, jakmile se o ní dozví. Oznámení se podává elektronicky. (2) Náležitosti oznámení, ...
  § 67 Zánik akreditace Akreditace zaniká a) smrtí fyzické osoby, b) zánikem právnické osoby, c) uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, nebyla-li akreditace prodloužena podle § 65 odst. 3, nebo d) odnětím.
  § 68 Odnětí akreditace (1) Česká národní banka akreditaci odejme, jestliže o to akreditovaná osoba požádá. (2) Česká národní banka akreditaci může odejmout, jestliže a) údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena, byly nepravdivé nebo ...
  § 69 Odborná zkouška (1) Akreditovaná osoba provádí zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí. (2) Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle ...
  § 70 Osvědčení o vykonání odborné zkoušky Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které obsahuje vždy a) identifikační údaje osoby, která zkoušku ...
  § 71 Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek (1) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování ...
  § 72 Důvěryhodnost fyzických osob (1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona. (2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není ...
  § 73 Důvěryhodnost právnických osob (1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona. (2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není ...
  § 74 Rozhodný den Rozhodným dnem se pro účely tohoto zákona rozumí den podání žádosti nebo oznámení podle tohoto zákona a v případě pracovníka nebo člena dozorčího nebo jiného obdobného orgánu den zahájení jeho činnosti nebo vzniku funkce.
  § 75 Odborná péče Poskytovatel a zprostředkovatel je povinen provozovat svou činnost s odbornou péčí.
  § 76 Jednání se spotřebiteli (1) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná čestně, transparentně a zohledňuje práva a zájmy spotřebitele. (2) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného
  § 77 Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli (1) Poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. (2) Poskytovatel a ...
  § 78 Uchovávání dokumentů a záznamů (1) Poskytovatel a zprostředkovatel při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru pořizují dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich ...
  § 79 Zákaz pobídek Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (dále jen "pobídka"), která může vést k porušení povinnosti ...
  § 80 Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu,
  § 81 Použití pojmu nezávislý Použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka je při poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, kteří zvažují ...
  § 82 Vstupní platba a odměna (1) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty ...
  § 83 Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru (1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na odměnu nebo jinou platbu s výjimkou práva na náhradu daní, správních poplatků nebo
  § 84 Informace poskytované spotřebitelem (1) Poskytovatel a zprostředkovatel před poskytnutím rady podle § 85 odst. 1 nebo posouzením úvěruschopnosti spotřebitele podle § 86 zveřejní nebo spotřebiteli sdělí, jaké informace a doklady pro jejich ...
  § 85 Pravidla poskytování rady (1) Poskytuje-li poskytovatel nebo zprostředkovatel radu, činí tak na základě a) analýzy 1. finanční situace spotřebitele, jeho požadavků, cílů a potřeb, která vychází z aktuálních informací, a 2. rizik, kterým může ...
  § 86 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele (1) Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru posoudí úvěruschopnost ...
  § 87 Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele (1) Poskytne-li poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1 větou druhou, je smlouva neplatná. Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté
  § 88 Získávání informací z databází (1) Osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr se mohou vzájemně informovat o údajích o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, prostřednictvím databáze spravované právnickou osobou, která ...
  § 89 Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr Odmítne-li poskytovatel poskytnout spotřebiteli spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, poskytovatel informuje spotřebitele bez zbytečného odkladu o tomto ...
  § 90 Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli (1) Poskytovatel a zprostředkovatel poskytují informace požadované tímto zákonem spotřebiteli bezplatně. (2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, informace poskytované spotřebiteli podle
  § 91 Povinné informace uváděné v reklamě (1) Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat a) v případě spotřebitelského úvěru na ...
  § 92 Informace trvale přístupné spotřebiteli (1) Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách a) své kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, ...
  § 93 Informace týkající se zprostředkovatele (1) Zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne spotřebiteli informace o a) tom, zda je samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo ...
  § 94 Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací (1) Informace podle § 95 až 98 poskytuje spotřebiteli poskytovatel. (2) Poskytovatel poskytnuté informace spotřebiteli náležitě vysvětlí, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná ...
  § 95 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru (1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, musí být spotřebiteli poskytnuty informace o a) druhu spotřebitelského úvěru, b) kontaktních údajích ...
  § 96 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí musí být spotřebiteli ...
  § 97 Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele Sjednává-li se dohoda podle § 5 odst. 4, musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 96 a dále informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. g),
  § 98 Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace (1) Probíhá-li předtím, než spotřebitel obdrží návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § ...
  § 99 Forma poskytnutí informací (1) Informace podle § 95 odst. 1 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. (2) Informace podle § 95 odst. 2 se poskytují prostřednictvím formuláře Evropský standardizovaný ...
  § 100 Doba pro poskytnutí předsmluvních informací (1) Povinnost podle § 94 týkající se informací podle § 95 až 98 musí být splněna a) bez zbytečného odkladu poté, co poskytovatel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě informací ...

  Označení stránky: zákon o spotřebitelském úvěru, zákon č. 257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, 257/2016, spotřebitelský zákon, zákon č.257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, zákon 257/2016, 257/2016 sb., zákon č. 257/2016 Sb, zákon č. 257/2016, zákon o spotřebitelsém úvěru


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies