Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 4.1.2019 (aktuální znění)
  § 101 Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru (1) Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně
  § 102 Informace o změně zápůjční úrokové sazby (1) Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném než ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob změny zápůjční úrokové sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru
  § 103 Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně informuje poskytovatel spotřebitele bez zbytečného odkladu poté, co výše zbývající celkové částky, kterou má spotřebitel zaplatit, nebo výše ...
  § 104 Forma smlouvy Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace podle § 106 až 108 a § 109 odst. 1 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Nesplnění této povinnosti nebo písemné formy nemá za následek ...
  § 105 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli (1) Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy. (2) V ...
  § 106 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru (1) Smlouva o spotřebitelském úvěru musí vždy obsahovat tyto informace: a) druh spotřebitelského úvěru, b) kontaktní údaje smluvních stran, a je-li spotřebitelský úvěr zprostředkován, též kontaktní
  § 107 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského
  § 108 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení (1) Je-li ve smlouvě o platebních službách spotřebiteli umožněno překročení, musí tato smlouva obsahovat informace o a) zápůjční úrokové sazbě a podmínkách použití této
  § 109 Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele (1) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba ...
  § 110 Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru (1) Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, o roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel ...
  § 111 Doba na rozmyšlenou Předkládá-li poskytovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nesmí poskytovatel tento návrh během 14 dní změnit ani odvolat, ledaže během této doby ...
  § 112 Vyloučení použití směnky nebo šeku (1) Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. (2) Odstavec 1 se nepoužije pro spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b), který po přechodnou dobu nelze ...
  § 113 Zajištění spotřebitelského úvěru (1) Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. To neplatí v případě spotřebitelského úvěru na ...
  § 114 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou Při poskytování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou ...
  § 115 Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru (1) Zakazuje se vázat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, pokud není možno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez ...
  § 116 Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru v cizí měně (1) Je-li uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, poskytovatel umožní spotřebiteli za podmínek, které určí smlouva o spotřebitelském úvěru, změnu měny, v
  § 117 Předčasné splacení spotřebitelského úvěru (1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů ...
  § 118 Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení (1) Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
  § 119 Zánik vázaného spotřebitelského úvěru (1) Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena vázaným spotřebitelským úvěrem, vázaný spotřebitelský úvěr zaniká.
  § 120 Výpověď spotřebitelského úvěru (1) Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou. Výpovědní doba běží pouze tehdy, byla-li sjednána, a nesmí být delší než 1 měsíc. Za podání výpovědi nesmí být ...
  § 121 Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru Je-li to dohodnuto ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené na dobu neurčitou, může poskytovatel spotřebiteli z objektivních důvodů ukončit oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr. O této skutečnosti a ...
  § 122 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele (1) Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze a) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu ...
  § 123 Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení (1) Zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi ...
  § 124 Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení Stane-li se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení spotřebitele splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené jistiny spotřebitelského úvěru, nikoli i budoucích nákladů ...
  § 125 Forma smlouvy Vyplývá-li ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru pro spotřebitele určitá povinnost, vyžaduje taková smlouva písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v § 127 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem,
  § 126 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli Zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.
  § 127 Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí vždy obsahovat tyto informace: a) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, ...
  § 128 Vyloučení použití směnky nebo šeku (1) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. (2) Zprostředkovatel nahradí spotřebiteli škodu způsobenou ...
  § 129 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou Při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než ...
  § 130 Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze vázat na uzavření jiné smlouvy.
  § 131 Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru (1) Spotřebitel může od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby ...
  § 132 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele (1) Zprostředkovatel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru sjednat a) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí
  § 133 Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru (1) Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů splatných spotřebitelem v důsledku neplnění některé z ...
  § 134 Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů (1) Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že poskytovatel a spotřebitel splní řádně a včas své povinnosti.
  § 135 Osoby podléhající dohledu (1) Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona, stanovených tímto zákonem a ...
  § 136 Kontrola na místě (1) Česká národní banka může v hostitelském členském státě provést kontrolu na místě týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce poskytovatele, jestliže ...
  § 137 Povinnost mlčenlivosti Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu obdobně.
  § 138 Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice (1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 3 odst. 2 písm. b), § 48 odst. 1 a 3, § 75 až 85, § 90 až 94, § 95 odst. 2 a § 133 a
  § 139 Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského členského státu Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona při zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení ...
  § 140 Spolupráce příslušných orgánů dohledu (1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat příslušný orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nad zprostředkováním ...
  § 141 Kontaktní místo (1) Kontaktním místem pro účely spolupráce příslušných orgánů dohledu a výměny informací mezi nimi je v České republice Česká národní banka. (2) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému informace o tom, který ...
  § 142 Výměna informací (1) Česká národní banka může vyžadovat informace o zahraničním zprostředkovateli od kontaktního místa jiného členského státu. (2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost kontaktního místa jiného ...
  § 143 Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací (1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 140 odst. 2 nebo poskytnutí informace podle § 142 odst. 2, pokud a) by takové poskytnutí mohlo ...
  § 144 Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví v případě, že byla žádost o poskytnutí spolupráce podle § 140 odst. 1 nebo o výměnu informací podle § 142 ...
  § 145 Opatření k nápravě (1) Jestliže činnost osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr, činnost samostatného zprostředkovatele nebo akreditované osoby není v souladu s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit takové osobě opatření uvést
  § 146 Odnětí oprávnění k činnosti (1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného ...
  § 147 Přestupky fyzických osob (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona. (2) Za přestupek podle ...
  § 148 Přestupky nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí přestupku tím, že a) nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1, b) nesplní některý z požadavků na výkon ...
  § 149 Přestupky samostatného zprostředkovatele (1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 23 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou, b) v rozporu s § 23 odst. 2 provozuje svoji ...
  § 150 Přestupky vázaného zástupce (1) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo b) v rozporu s § 34 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby. (2) Za ...

  Označení stránky: zákon o spotřebitelském úvěru, zákon č. 257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, 257/2016, spotřebitelský zákon, zákon č.257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, zákon 257/2016, 257/2016 sb., zákon č. 257/2016 Sb, zákon č. 257/2016, zákon o spotřebitelsém úvěru


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies