Volební orgány, Hlava II

Zákon o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 8.3.2013 (aktuální znění)  Hlava II

  Volební orgány

  § 6

  Soustava volebních orgánů

  (1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou

  a) Státní volební komise,

  b) Ministerstvo vnitra,

  c) Ministerstvo zahraničních věcí,

  d) Český statistický úřad,

  e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"),

  f) pověřený obecní úřad5), v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu s více než 10 stálými volebními okrsky, jinak magistrát tohoto města (dále jen "pověřený obecní úřad"),

  g) obecní úřad, úřad městyse, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy a pro vojenské újezdy újezdní úřad (dále jen "obecní úřad"),

  h) starosta obce, městyse, města, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěném statutárním městě starosta městské části nebo městského obvodu, v hlavním městě Praze starosta městské části, a přednosta vojenského újezdu (dále jen "starosta"),

  i) tajemník pověřeného obecního úřadu,

  j) ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "ředitel krajského úřadu"),

  k) zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen "zastupitelský úřad"),

  l) okrsková volební komise,

  m) zvláštní okrsková volební komise.

  (2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.


  5) § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

  § 7

  Státní volební komise

  (1) Státní volební komise vytvořená podle jiného právního předpisu6) je stálým volebním orgánem i pro volbu prezidenta. Adresu sídla Státní volební komise zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách určených pro volby.

  (2) Státní volební komise

  a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení volby prezidenta,

  b) dohlíží na zabezpečení úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění volby prezidenta,

  c) losuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky,

  d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

  e) vyhlašuje celkový výsledek volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů,

  f) předává celkový výsledek volby prezidenta předsedovi Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedovi Poslanecké sněmovny.


  6) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 8

  Ministerstvo vnitra

  (1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem pro volbu prezidenta.

  (2) Ministerstvo vnitra

  a) sjednocuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení volby prezidenta,

  b) registruje kandidátní listiny,

  c) předává neprodleně Českému statistickému úřadu kopie kandidátních listin k založení registru kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta, seznam zaregistrovaných kandidátních listin a průběžně jej informuje o změnách v údajích o kandidátech,

  d) prostřednictvím krajských úřadů informuje starosty o tom, kdo má právo delegovat členy a náhradníky do okrskové volební komise; zároveň tuto informaci zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby,

  e) informuje Státní volební komisi o registraci kandidátních listin,

  f) zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,

  g) zveřejňuje na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o podmínkách a způsobu hlasování,

  h) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

  i) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni kraje a hlavního města Prahy poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,

  j) plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů a stálými seznamy voličů podle jiného právního předpisu7),

  k) archivuje volební dokumentaci, včetně volební dokumentace předané Ministerstvem zahraničních věcí,

  l) plní další úkoly podle tohoto zákona.

  (3) Pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá Ministerstvo vnitra

  a) referenční údaje ze základního registru obyvatel8),

  b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.

  (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

  a) příjmení,

  b) jméno, popřípadě jména (dále jen "jméno"),

  c) adresa místa pobytu,

  d) datum narození,

  e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

  (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

  a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

  b) datum narození,

  c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

  d) adresa místa trvalého pobytu,

  e) zbavení způsobilosti k právním úkonům.

  (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


  7) § 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  8) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

  § 9

  Ministerstvo zahraničních věcí

  Ministerstvo zahraničních věcí

  a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení volby prezidenta mimo území České republiky9),

  b) předává zvláštní seznamy voličů vedené zastupitelskými úřady (§ 31) Ministerstvu vnitra na technickém nosiči dat,

  c) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje vytvoření jednotného systému elektronických komunikací pro přenos dat mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem zahraničních věcí,

  d) předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů zvláštních volebních okrsků,

  e) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí,

  f) předává zvláštní okrskové volební komisi písemný doklad převzatý od Českého statistického úřadu ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky ze zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

  g) po zjištění celkového výsledku volby prezidenta předává Ministerstvu vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady,

  h) plní další úkoly podle tohoto zákona.


  9) § 6 odst. 3 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  § 10

  Český statistický úřad

  (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledku volby prezidenta a zajistí vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta.

  (2) Český statistický úřad dále

  a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledku volby prezidenta10) podle odstavce 1 na pracovištích vytvořených u pověřených obecních úřadů a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady,

  b) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledku volby prezidenta a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta, provádí jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,

  c) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k závaznému systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve spolupráci s krajskými úřady a pověřenými obecními úřady,

  d) vyhotovuje registr kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta; po registraci kandidátních listin Ministerstvem vnitra zveřejňuje údaje z registru kandidátů na svých internetových stránkách určených pro volby,

  e) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení dodaných Českým statistickým úřadem a použitých při zpracování výsledku volby prezidenta,

  f) vydává okrskovým volebním komisím a prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zvláštním okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky z volebního okrsku a zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

  g) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování výsledků na úrovni pověřeného obecního úřadu; zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí uschová,

  h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

  (3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. b), je oprávněn

  a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 48),

  b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči dat,

  c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

  d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den volby prezidenta,

  e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní volební okrsky,

  f) zajistit zpracování výsledku volby prezidenta.


  10) § 4 odst. 1 písm. p) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

  § 11

  Krajský úřad

  (1) Krajský úřad

  a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta v kraji,

  b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce, městyse, města, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy a vojenského újezdu (dále jen "obec") poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,

  c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi,

  d) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty podle tohoto zákona,

  e) podílí se na zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k závaznému systému zjišťování a zpracování výsledku volby prezidenta a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,

  f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejní jej na svých internetových stránkách,

  g) archivuje volební dokumentaci,

  h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

  (2) Činnosti podle odstavce 1 písm. b), c) a e) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11).


  11) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 12

  Pověřený obecní úřad

  (1) Pověřený obecní úřad

  a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování přebíraných od okrskových volebních komisí,

  b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,

  c) zajišťuje školení určených členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování,

  d) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zašle jej nejpozději do 4 dnů přede dnem volby prezidenta krajskému úřadu a zveřejní jej na svých internetových stránkách,

  e) podílí se na distribuci volebních materiálů,

  f) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi,

  g) archivuje volební dokumentaci,

  h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

  (2) Činnosti podle odstavce 1 písm. c) a f) může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11).


  11) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 13

  Obecní úřad

  Obecní úřad

  a) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,

  b) vede zvláštní seznam voličů (§ 32),

  c) vydává voličský průkaz (§ 33),

  d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlásí nejpozději do 9 dnů přede dnem volby prezidenta pověřenému obecnímu úřadu,

  e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce a volebního okrsku,

  f) předává okrskovým volebním komisím výpisy ze stálého seznamu voličů a zvláštního seznamu voličů,

  g) archivuje volební dokumentaci převzatou od okrskové volební komise,

  h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

  § 14

  Starosta

  (1) Starosta

  a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání volby prezidenta v obci,

  b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

  c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem volby prezidenta minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

  d) zveřejňuje na úřední desce do 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a sídle volebních okrsků,

  e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),

  f) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem volby prezidenta,

  g) jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise,

  h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

  (2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise doručuje starosta do vlastních rukou delegovaných a jmenovaných zástupců a současně jej zveřejní na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

  § 15

  Tajemník pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu Tajemník pověřeného obecního úřadu zabezpečí pro obec ve správním obvodu tohoto úřadu úkoly podle tohoto zákona, pokud nejsou splněny ve stanovené lhůtě, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva nebo rozhodnutí krajského úřadu jinak. Obdobně postupuje ředitel krajského úřadu v případě obce s pověřeným obecním úřadem a tajemník magistrátu v případě městské části nebo městského obvodu měst Brna, Ostravy a Plzně.

  § 16

  Zastupitelský úřad

  Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu

  a) zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta,

  b) vede zvláštní seznam voličů (§ 31),

  c) vydává voličský průkaz (§ 33),

  d) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání volby prezidenta, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta, a to případně i v příslušném cizím jazyce,

  e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,

  f) zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků,

  g) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a potřebné pracovní síly,

  h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

  § 17

  Okrsková volební komise

  (1) Okrsková volební komise

  a) dbá o pořádek ve volební místnosti,

  b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

  c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

  d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 51 a 52).

  (2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů okrskové volební komise s právem hlasovat.

  (3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise.

  (4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

  § 18

  Členství v okrskové volební komisi

  (1) Členem okrskové volební komise může být občan,

  a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,

  b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a

  c) který není kandidátem na prezidenta republiky.

  (2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

  (3) Seznam členů a náhradníků podle odstavce 2 lze zaslat nebo osobně doručit starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo elektronickou adresu člena, popřípadě náhradníka, podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo podpis občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě podpisy osob, které jsou k tomuto úkonu písemně pověřeny a které kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

  (4) Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

  (5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise, jehož se účastní, tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

  (6) Členství v okrskové volební komisi zaniká

  a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 58),

  b) úmrtím člena okrskové volební komise,

  c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; předseda okrskové volební komise předá písemné prohlášení o vzdání se své funkce člena okrskové volební komise místopředsedovi okrskové volební komise,

  d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,

  e) pozbytím státního občanství České republiky člena okrskové volební komise,

  f) nastane-li u člena okrskové volební komise překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nebo

  g) ve dnech volby prezidenta, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 3 hodiny.

  (7) Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise.

  (8) Za člena, jehož členství zaniklo podle odstavce 6, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle odstavce 5. Není-li předseda okrskové volební komise ustanoven, povolá náhradníka podle věty první starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod starostou stanovený počet v průběhu volby prezidenta a nejsou-li náhradníci podle odstavce 2, jmenuje starosta na neobsazená místa do stanoveného počtu další členy okrskové volební komise.

  § 19

  Zapisovatel okrskové volební komise

  Zapisovatel, kterého jmenuje starosta nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise, je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy; pořizuje zápis z jednání okrskové volební komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v § 18 odst. 5. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, starosta bezodkladně jmenuje nového zapisovatele.

  § 20

  Zvláštní okrsková volební komise

  (1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou občany, v den složení slibu dosáhli věku 18 let, nenastala u nich překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nejsou kandidáty na prezidenta republiky a ovládají český jazyk. Nejnižší počet členů zvláštní okrskové volební komise je 3. Do tohoto počtu se započítává i zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební komise. Poklesne-li v průběhu volby prezidenta počet členů zvláštní okrskové volební komise pod minimální stanovený počet, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem volby prezidenta. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu podle § 18 odst. 5. Členství ve zvláštní okrskové volební komisi zaniká z důvodů a způsobem podle § 18 odst. 6.

  (2) Zvláštní okrsková volební komise

  a) zajišťuje hlasování ve zvláštním volebním okrsku, dozírá na jeho průběh a dbá o pořádek ve volební místnosti,

  b) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,

  c) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle Ministerstvu zahraničních věcí.
  Zpět na obsah zákona o volbě prezidenta republiky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies