Hlava IV Seznamy voličů, § 29, paragraf 29

Zákon o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 8.3.2013 (aktuální znění)  Hlava IV

  Hlasování

  § 29

  Seznamy voličů

  Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů (dále jen "stálý seznam"), ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem (dále jen "zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem") nebo ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem na území České republiky (dále jen "zvláštní seznam"). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

  § 30

  Stálý seznam

  Stálý seznam vede obecní úřad podle jiného právního předpisu13).


  13) § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

  § 31

  Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem vede zastupitelský úřad podle jiného právního předpisu7).


  7) § 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 32

  Zvláštní seznam

  (1) Zvláštní seznam vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu14), popřípadě nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a je

  a) ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci, nebo

  b) ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí svobody15) v obci.

  (2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 na základě údajů poskytnutých osobou stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení předaných nejpozději 4 dny před začátkem hlasování.

  (3) Osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

  (4) Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, adresa místa trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede osoba, která dala k zápisu do zvláštního seznamu podnět. Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 8 odst. 3 až 7.

  (5) Zvláštní seznam uzavře obecní úřad 2 dny přede dnem volby prezidenta. Výpisy z něho obsahující údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel obecní úřad předá v den volby prezidenta před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím.

  (6) Do výpisu ze zvláštního seznamu zapíše ve dny voleb okrsková volební komise voliče, který volí na voličský průkaz (§ 33).


  14) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších přepisů.

  15) § 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. § 1 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů. § 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 33

  Voličský průkaz

  (1) Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

  (2) Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

  (3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.

  (4) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

  § 34

  Informování voličů

  (1) Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče

  a) o době a místě konání volby prezidenta nejpozději 15 dnů přede dnem volby prezidenta; v informaci uvede adresy volebních místností; bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a dále uvede další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb,

  b) o době a místě konání druhého kola volby prezidenta po vyhlášení výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta má konat.

  (2) Zastupitelský úřad způsobem v místě obvyklým informuje v dostatečném časovém předstihu voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta.

  (3) V obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu 10 % občanů hlásících se k jedné národnosti jiné než české, se informace podle odstavce 1 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

  § 35

  Volební kampaň

  (1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky a volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata, pokud k takové propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve v den vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo i před tímto dnem, jestliže taková propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky.

  (2) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.

  (3) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky.

  (4) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem volby prezidenta. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů na funkci prezidenta republiky.

  (5) V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před zahájením hlasování druhého kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 1 hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. Vyhrazený vysílací čas se rozdělí kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů určí Česká televize a Český rozhlas losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení volební kampaně zanikne kandidatura podle § 27, ztrácí nárok na vysílací čas.

  (6) V době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejněny výsledky předvolebních nebo volebních průzkumů.

  (7) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro kandidáty na funkci prezidenta republiky.

  § 36

  Financování volební kampaně

  (1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré příjmy a výdaje na volební kampaň.

  (2) O financování volební kampaně se vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona upravujícího účetnictví. Členové volebního výboru písemně pověří vedením účetnictví jednoho ze členů. Za účetní jednotku se považuje volební výbor.

  (3) Údaje o finančních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

  (4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tato plnění poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

  § 37

  Výdaje na volební kampaň

  (1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to včetně nákladů vynaložených přede dnem podání kandidátní listiny.

  (2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 40 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát pouze prvního kola volby, nebo částku 50 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát prvního i druhého kola volby. Do této částky se započítávají částky, které kandidát na funkci prezidenta republiky uhradil nebo má uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se zavázaly za kandidáta uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena.

  § 38

  Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

  (1) Volební výbor do 60 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně zašle mandátovému a imunitnímu výboru Senátu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky.

  (2) Volební výbor do 15 dnů ode dne, kdy byly finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 7, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně zašle mandátovému a imunitnímu výboru Senátu informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto finanční prostředky převedeny, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky.

  § 39

  Volební místnost

  (1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených otiskem úředního razítka obecního úřadu, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

  (2) Ve volební místnosti jsou pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené otiskem úředního razítka obecního úřadu určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

  (3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak16).

  (4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "VZOR" a prohlášení o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byly doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, a informace o tiskových chybách s uvedením správného údaje.

  (5) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a zvláštními prostory pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "VZOR", informace o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byly doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, a informace o tiskových chybách s uvedením správného údaje.

  (6) Obálky opatřené otiskem úředního razítka obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu (dále jen "úřední obálka") musí být na území volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy.


  16) § 2 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

  § 40

  Zahájení hlasování

  (1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 39 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zabezpečí tak, aby je nebylo možné před ukončením hlasování otevřít. Obdobně postupuje i předseda zvláštní okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zabezpečení přenosné volební schránky.

  (2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za zahájené.

  § 41

  Zásady hlasování

  (1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

  (2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

  (3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky17) platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem18) nebo platným občanským průkazem19). Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem obdrží volič od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

  (4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

  (5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

  (6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství podle odstavce 3 tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

  (7) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

  (8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Po návratu do volební místnosti učiní záznam do výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu.


  17) § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  18) § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

  19) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  § 42

  Způsob hlasování ve volební místnosti

  (1) Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

  (2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.

  (3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

  § 43

  Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku při průběhu hlasování v souladu se zákonem jsou závazné pro všechny přítomné.

  § 44

  Přerušení hlasování

  (1) Po ukončení hlasování prvního dne volby prezidenta zabezpečí okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky, ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumentaci. Před zahájením hlasování druhého dne volby prezidenta ověří zabezpečení předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise a členů zvláštní okrskové volební komise.

  (2) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování nebo v něm pokračovat, může okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit, nejdéle však o 1 hodinu. Nastanou-li okolnosti, které znemožňují ukončit hlasování, lze je prodloužit nejdéle o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad, pověřený obecní úřad a krajský úřad. Zvláštní okrsková volební komise vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a zastupitelský úřad. V případě, že hlasování je přerušeno, zabezpečí okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci a zajistí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo členů zvláštní okrskové volební komise ověří zabezpečení. Skutečnosti týkající se odročení, přerušení nebo prodloužení hlasování poznamená okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise v zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

  § 45

  Kontrola hlasování a sčítání hlasů

  (1) Při hlasování a při sčítání hlasů prováděném členy okrskové volební komise ve volební místnosti mohou členové Státní volební komise, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří tvoří sekretariát Státní volební komise, a dále zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11), a zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle jiného právního předpisu11), provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.

  (2) Pokyny osob, které kontrolu provádějí, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, jsou pro okrskovou volební komisi závazné. Při zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda okrskové volební komise na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá osoba, která kontrolu provádí, pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která přeruší hlasování podle § 44 nebo přeruší sčítání hlasů. Při přerušení sčítání hlasů se postupuje obdobně jako při přerušení hlasování.

  (3) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti na území České republiky i v zahraničí mají právo být přítomni pozorovatelé mezinárodních orgánů a organizací zřízených podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které účast svých pozorovatelů oznámí Ministerstvu zahraničních věcí nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových mezinárodních orgánů a organizací na svých internetových stránkách; pozorovatelé těchto mezinárodních orgánů a organizací nemohou zasahovat do hlasování a sčítání hlasů.


  11) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 46

  Informace o průběhu hlasování

  Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí a ti, kteří mají právo být přítomni v místnosti, kde okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise sčítá hlasy, nemohou poskytovat informace o průběhu a dílčích výsledcích volby prezidenta, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

  § 47

  Ukončení hlasování

  (1) Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za ukončené.

  (2) Jakmile předseda zvláštní okrskové volební komise ve zvláštním volebním okrsku, kde probíhá hlasování podle § 2 odst. 4, prohlásí hlasování za ukončené, postupuje zvláštní okrsková volební komise podle § 44 odst. 1 věty první a přeruší své zasedání až do zahájení sčítání hlasů (§ 49).
  Zpět na obsah zákona o volbě prezidenta republiky

  Označení stránky: seznamy voličů, zvláštní seznam voličů vedený obecním úřadem


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies