Zákon o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o volbě prezidenta republiky č. 275/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 8.3.2013 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 -  | Další stránka
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky (dále jen "volba prezidenta"), podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta a ...
  § 2 Doba a místo hlasování (1) Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu 1) (dále jen "volební okrsek"). (2) ...
  § 3 Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod (1) Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před ...
  § 4 Právo volit (1) Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby ...
  § 5 Překážka v právu být volen Překážkou v právu být volen je zbavení způsobilosti k právním úkonům 4).
  § 6 Soustava volebních orgánů (1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou a) Státní volební komise, b) Ministerstvo vnitra, c) Ministerstvo zahraničních věcí, d) Český statistický úřad, e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního ...
  § 7 Státní volební komise (1) Státní volební komise vytvořená podle jiného právního předpisu 6) je stálým volebním orgánem i pro volbu prezidenta. Adresu sídla Státní volební komise zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách ...
  § 8 Ministerstvo vnitra (1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem pro volbu prezidenta. (2) Ministerstvo vnitra a) sjednocuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení volby prezidenta, b) registruje kandidátní ...
  § 9 Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení volby prezidenta mimo území České republiky 9), b) předává zvláštní seznamy voličů vedené zastupitelskými úřady (§
  § 10 Český statistický úřad (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledku volby prezidenta a zajistí vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta.
  § 11 Krajský úřad (1) Krajský úřad a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta v kraji, b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce, městyse, města, městského obvodu ...
  § 12 Pověřený obecní úřad (1) Pověřený obecní úřad a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování přebíraných od okrskových ...
  § 13 Obecní úřad Obecní úřad a) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky, b) vede zvláštní seznam voličů (§ 32), c) vydává voličský průkaz (§ 33), d) zajišťuje telefonní spojení do každé ...
  § 14 Starosta (1) Starosta a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání volby prezidenta v obci, b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem ...
  § 15 Tajemník pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu Tajemník pověřeného obecního úřadu zabezpečí pro obec ve správním obvodu tohoto úřadu úkoly podle tohoto zákona, pokud nejsou splněny ve stanovené lhůtě, nestanoví-li veřejnoprávní ...
  § 16 Zastupitelský úřad Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu a) zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta, b) vede zvláštní seznam voličů (§ 31), c) vydává voličský průkaz
  § 17 Okrsková volební komise (1) Okrsková volební komise a) dbá o pořádek ve volební místnosti, b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, d) odevzdá volební dokumentaci do ...
  § 18 Členství v okrskové volební komisi (1) Členem okrskové volební komise může být občan, a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let, b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a c) který není kandidátem na prezidenta ...
  § 19 Zapisovatel okrskové volební komise Zapisovatel, kterého jmenuje starosta nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise, je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební ...
  § 20 Zvláštní okrsková volební komise (1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou občany, v den složení slibu dosáhli věku 18 let, ...
  § 21 Podání kandidátní listiny (1) Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců (dále jen "navrhující poslanci") nebo nejméně deset senátorů (dále jen "navrhující senátoři"), anebo občan, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh ...
  § 22 Zmocněnec (1) Zmocněncem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je takto označena na kandidátní listině; zmocněnec své zmocnění přijímá vlastnoručním podpisem na kandidátní listině. Zmocněncem nemůže být osoba zbavená způsobilosti k ...
  § 23 Volební výbor (1) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen ke dni podání kandidátní listiny zřídit volební výbor, který má nejméně 3 a nejvýše 5 členů. (2) Členové volebního výboru odpovídají za financování volební kampaně a ...
  § 24 Volební účet (1) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si nejpozději ke dni podání kandidátní listiny zřídit účet určený pro financování volební kampaně (dále jen "volební účet"). (2) Volební účet musí být veden u banky se ...
  § 25 Náležitosti kandidátní listiny (1) Kandidátní listina obsahuje a) jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho
  § 26 Projednání a registrace kandidátních listin (1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem volby prezidenta podané kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemá-li náležitosti uvedené v § ...
  § 27 Zánik kandidatury (1) Kandidát se může do 24 hodin před zahájením volby prezidenta vzdát své kandidatury, a to osobně u Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v listinné
  § 28 Hlasovací lístek (1) Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta poté, co uplyne lhůta pro podání návrhu k soudu (§ 65); v případě, že probíhá soudní přezkum, poté, co nabude právní moci ...
  § 29 Seznamy voličů Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů (dále jen "stálý seznam"), ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem (dále jen "zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem") nebo ve zvláštním seznamu voličů vedeném
  § 30 Stálý seznam Stálý seznam vede obecní úřad podle jiného právního předpisu 13).
  § 31 Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem vede zastupitelský úřad podle jiného právního předpisu 7).
  § 32 Zvláštní seznam (1) Zvláštní seznam vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu 14), popřípadě nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a je a) ve zdravotnickém zařízení,
  § 33 Voličský průkaz (1) Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam,
  § 34 Informování voličů (1) Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče a) o době a místě konání volby prezidenta nejpozději 15 dnů přede dnem volby prezidenta; v informaci uvede adresy volebních místností; bylo-li na ...
  § 35 Volební kampaň (1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky a volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli ...
  § 36 Financování volební kampaně (1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré příjmy a výdaje na volební kampaň. (2) O financování volební kampaně se vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona upravujícího účetnictví. Členové volebního výboru
  § 37 Výdaje na volební kampaň (1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to ...
  § 38 Zveřejnění údajů o financování volební kampaně (1) Volební výbor do 60 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a současně zašle mandátovému a imunitnímu ...
  § 39 Volební místnost (1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených otiskem úředního razítka obecního úřadu, ...
  § 40 Zahájení hlasování (1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 39 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové volební
  § 41 Zásady hlasování (1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. (2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. (3) Volič po ...
  § 42 Způsob hlasování ve volební místnosti (1) Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. (2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky ...
  § 43 Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku ...
  § 44 Přerušení hlasování (1) Po ukončení hlasování prvního dne volby prezidenta zabezpečí okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat ...
  § 45 Kontrola hlasování a sčítání hlasů (1) Při hlasování a při sčítání hlasů prováděném členy okrskové volební komise ve volební místnosti mohou členové Státní volební komise, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří tvoří sekretariát Státní volební
  § 46 Informace o průběhu hlasování Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí a ti, kteří mají právo být přítomni v místnosti, kde okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise sčítá hlasy, nemohou ...
  § 47 Ukončení hlasování (1) Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební ...
  § 48 Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 10 odst. 2 písm. b), zaměstnanci obce ...
  § 49 Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí (1) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky. (2) Po uplynutí doby stanovené
  § 50 Posuzování hlasovacích lístků (1) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený. (2) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasovací lístky uvedené v odstavci 1 odloží jako neplatné
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 -  | Další stránka

  Označení stránky: zákon o volbách, zákon o volbě prezidenta, zákon č. 275/2012 sb. o volbě prezidenta republiky, zákon o volbách prezidenta, Zakon o volbach, zákon o volbě prezidenta republiky, 275/2012, zákon 275/2012, 275/2012 sb, zákony o volbách


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies