Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 100 | § 101 - § 142 | Další stránka
  § 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. (2) Tímto zákonem se řídí a) provozování ...
  § 2 (1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nevztahuje se tento zákon na provádění nemocenského pojištění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění ...
  § 3 Vymezení pojmů (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu, b) tuzemskou pojišťovnou právnická osoba se sídlem na území České republiky, které ...
  § 4 Základní podmínky pro provozování činností v pojišťovnictví (1) Provozovat na území České republiky pojišťovací činnost může pouze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování
  § 5 Ochrana obchodní firmy (1) Tuzemská pojišťovna uvede ve své obchodní firmě slovo "pojišťovna". Tuzemská zajišťovna uvede ve své obchodní firmě slovo "zajišťovna". (2) Slovo "pojišťovna", jeho překlad nebo slova, v jejichž základě se tato slova ...
  § 6 Další požadavky na provozování činností v pojišťovnictví (1) Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je povinna jednat s ...
  § 7 Řídicí a kontrolní systém (1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje a) předpoklady řádné správy a řízení pojišťovny nebo zajišťovny, a to vždy 1. zásady a postupy řízení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, 2. organizační uspořádání s ...
  § 8 Důvěryhodnost fyzických osob (1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje fyzická osoba, která splňuje a) podmínky trestněprávní bezúhonnosti uvedené v odstavci 2 a b) další podmínky stanovené pro výkon funkce člena ...
  § 9 Důvěryhodnost právnických osob (1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu považuje právnická osoba, a) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, b) splňuje-li podmínku důvěryhodnosti každý člen statutárního orgánu
  § 10 Střet zájmů (1) Statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, jejich prokuristou a osobou s účastí na jejím řízení nesmí být fyzická osoba, která je a) poslancem nebo senátorem ...
  § 11 Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a praxi (1) Dokladem o bezúhonnosti občana České republiky a zahraniční fyzické osoby, která se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu ...
  § 12 Zánik funkce pro ztrátu důvěryhodnosti nebo z důvodu střetu zájmů (1) Jestliže osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve funkci nebo v postavení, se kterými tento zákon spojuje podmínku důvěryhodnosti, přestala splňovat některou z ...
  § 13 Povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou (1) Česká národní banka uděluje povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění, podle pojistných odvětví neživotních pojištění nebo ...
  § 14 Pojištění pojistného rizika v neživotním pojištění nad rámec uděleného povolení (1) Tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění, může ...
  § 15 Žádost o udělení povolení (1) Žádost o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou obsahuje, mimo náležitostí stanovených správním řádem, údaje týkající se založené pojišťovny, a to a) výši základního kapitálu ...
  § 16 Udělení povolení pojišťovně ve skupině (1) Před udělením povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně, která se má stát a) ovládanou osobou pojišťovny z jiného členského státu nebo zajišťovny z jiného členského státu, nebo ...
  § 17 Oddělené řízení činností (1) Tuzemská pojišťovna, které bylo před 1. dubnem 2000 uděleno povolení k souběžnému provozování pojištění podle pojistných odvětví životních a neživotních pojištění v rozsahu širším, než je uvedeno v § 13 odst. 7, je
  § 18 Základní kapitál (1) Výše základního kapitálu tuzemské pojišťovny činí při provozování pojišťovací činnosti podle a) jednoho nebo více pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu nejméně 90 000 000 Kč,
  § 19 Změna v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny a změna osoby v jejím orgánu (1) Změna v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou. Žádost o schválení obsahuje výčet pojistných ...
  § 20 Zřízení pobočky na území jiného členského státu (1) Tuzemská pojišťovna, která hodlá zřídit svoji pobočku na území jiného členského státu, je povinna před zahájením této své činnosti informovat Českou národní banku o a) členském státu, na ...
  § 21 Zřízení pobočky tuzemské pojišťovny na území třetího státu (1) Tuzemská pojišťovna, která hodlá zřídit svoji pobočku na území třetího státu, je povinna před zahájením její činnosti informovat Českou národní banku o a) třetím státě, na jehož ...
  § 22 Svoboda dočasně poskytovat služby (1) Má-li být činnost tuzemské pojišťovny rozšířena mimo území České republiky na území jednoho nebo více jiných členských států na základě svobody dočasně poskytovat služby, je tato pojišťovna povinna ...
  § 23 Informační povinnosti tuzemské pojišťovny v souvislosti se změnami v její činnosti (1) Tuzemská pojišťovna předloží České národní bance bez zbytečného odkladu a) seznam osob, jejichž kvalifikovaná účast v této pojišťovně překročí nebo klesne ...
  § 24 (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě před nabytím kvalifikované účasti v tuzemské pojišťovně nebo před jejím zvýšením tak, že její nebo jejich podíl na základním kapitálu nebo podíl na hlasovacích právech dosáhne nebo ...
  § 25 (1) Česká národní banka žádost neschválí, pokud a) žadatel nesplňuje podmínky důvěryhodnosti, b) struktura skupiny, jejíž součástí se má tuzemská pojišťovna stát, neumožňuje výkon účinného dohledu, účinnou výměnu informací mezi příslušnými ...
  § 26 (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které nabyly kvalifikovanou účast nebo zvýšily svoji účast způsobem uvedeným v § 24 odst. 1 bez souhlasu České národní banky, nemohou vykonávat hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí, a to do ...
  § 27 (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které hodlají pozbýt svou kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně nebo snížit svoji kvalifikovanou účast tak, že klesne pod 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo tak, že tuzemská pojišťovna přestane být jejich ...
  § 28 Činnost pojišťovny z jiného členského státu na území České republiky (1) Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat na území České republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat své pobočky nebo na základě svobody ...
  § 29 Povinnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České republiky na základě práva zřídit pobočku (1) Před zřízením pobočky pojišťovny z jiného členského státu na území České republiky musí být Česká ...
  § 30 Povinnosti pojišťovny z jiného členského státu, týkající se provozování pojišťovací činnosti na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby (1) Pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat svoji činnost na
  § 31 Další povinnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České republiky (1) Pojišťovna z jiného členského státu, která provozuje na území České republiky svoji pojišťovací činnost na základě práva zřizovat
  § 32 Povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky (1) Pojišťovna z třetího státu je oprávněna na území České republiky provozovat pojišťovací činnost pouze prostřednictvím pobočky jako své ...
  § 33 Podmínky provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky (1) Bylo-li pojišťovně z třetího státu v zemi jejího sídla uděleno povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví ...
  § 34 Žádost o udělení povolení (1) Žádost o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu obsahuje, mimo náležitostí stanovených správním řádem, údaje týkající se této pojišťovny, a to a) právní formu, b) adresu ...
  § 35 Zvýhodnění (1) Pojišťovna z třetího státu, která požádala ve více než jednom členském státě o povolení k provozování pojišťovací činnosti prostřednictvím svých poboček nebo toto povolení již získala od více než jednoho členského státu, může ...
  § 36 Povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou (1) Česká národní banka uděluje povolení k provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění, životní zajištění nebo pro oba typy zajišťovací činnosti. Povolení se může ...
  § 37 Žádost o udělení povolení (1) Žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou obsahuje, mimo náležitostí stanovených správním řádem, typ zajišťovací činnosti podle § 36 odst. 1, který má být provozován, a ...
  § 38 Udělení povolení tuzemské zajišťovně ve skupině (1) Před udělením povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemské zajišťovně, která se má stát a) ovládanou osobou pojišťovny nebo zajišťovny z jiného členského státu, nebo b) ovládanou ...
  § 39 Základní kapitál (1) Výše základního kapitálu tuzemské zajišťovny činí při provozování zajišťovací činnosti a) pouze v životním zajištění nejméně 500 000 000 Kč, b) pouze v neživotním zajištění nejméně 500 000 000 Kč, c) v životním i ...
  § 40 Změny v činnosti tuzemské zajišťovny (1) Změna v rozsahu povolené činnosti tuzemské zajišťovny podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou. Žádost o schválení obsahuje typ zajišťovací činnosti ve smyslu § 36 odst. 1 nebo činnost, ...
  § 41 Změna osoby v orgánu tuzemské zajišťovny (1) Změna v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu tuzemské zajišťovny a v osobě prokuristy této zajišťovny podléhá předchozímu souhlasu České národní banky na základě písemné žádosti podané ...
  § 42 (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě před nabytím kvalifikované účasti v tuzemské zajišťovně nebo před jejím zvýšením tak, že její nebo jejich podíl na základním kapitálu nebo podíl na hlasovacích právech dosáhne nebo ...
  § 43 (1) Česká národní banka žádost neschválí, pokud a) žadatel nesplňuje podmínky důvěryhodnosti, b) struktura skupiny, jejíž součástí se má tuzemská zajišťovna stát, neumožňuje výkon účinného dohledu, účinnou výměnu informací mezi příslušnými ...
  § 44 (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které nabyly kvalifikovanou účast nebo zvýšily svoji účast způsobem uvedeným v § 42 odst. 1 bez souhlasu České národní banky, nemohou vykonávat hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí, a to do ...
  § 45 (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě, které hodlají pozbýt svou kvalifikovanou účast v tuzemské zajišťovně nebo snížit svoji kvalifikovanou účast tak, že klesne pod 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo tak, že tuzemská zajišťovna přestane být jejich ...
  § 46 Činnost zajišťovny z jiného členského státu na území České republiky Zajišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat na území České republiky svoji zajišťovací činnost a činnosti s tím související, a to na základě práva zřizovat ...
  § 47 Činnost zajišťovny z třetího státu na území České republiky (1) Nestanoví-li tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva jinak, je zajišťovna z třetího státu oprávněna provozovat zajišťovací činnost na území České republiky prostřednictvím ...
  § 48 Udělení povolení zajišťovně z třetího státu (1) Povolení podle § 47 odst. 2 nelze udělit, pokud a) nejsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, b) fyzická osoba ve funkci vedoucího pobočky nesplňuje podmínky bezúhonnosti nebo nedává s ...
  § 49 Provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou (1) Tuzemská pojišťovna je oprávněna provozovat zajišťovací činnost na základě povolení České národní banky. Pro obsah žádosti a pro podmínky udělení povolení se § 36 odst. 5 a 6, § 37 a 40 použijí ...
  § 50 Zajišťovací účelová osoba (1) Zajišťovací účelovou osobou je osoba odlišná od pojišťovny nebo zajišťovny, která od pojišťoven nebo zajišťoven přebírá pojistná nebo zajistná rizika a tuto činnost plně financuje prostřednictvím zdrojů získaných
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 100 | § 101 - § 142 | Další stránka

  Označení stránky: nový zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovnictví, 277/2009, zakon o pojistovnictvi, zákon o pojištovnictví, zákon č. 277/2009, Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb., 277/2009 Sb., Zákon 277/2009 Sb., zakon o pojištovnictví


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies