Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 51 Technické rezervy tuzemské pojišťovny (1) Tuzemská pojišťovna vytváří k plnění závazků z jí provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, ...
  § 52 Technické rezervy pojišťovny z jiného členského státu a pojišťovny z třetího státu (1) Pojišťovna z jiného členského státu, která provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky, vytváří technické rezervy k plnění ...
  § 53 Technické rezervy tuzemské zajišťovny (1) Tuzemská zajišťovna vytváří k plnění závazků z jí provozované zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy ...
  § 54 Technické rezervy zajišťovny z jiného členského státu a zajišťovny z třetího státu (1) Zajišťovna z jiného členského státu, která provozuje zajišťovací činnost na území České republiky, vytváří technické rezervy k plnění závazků z této ...
  § 55 Společná ustanovení k technickým rezervám (1) O každé technické rezervě účtuje tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu odděleně od svých ostatních závazků. Tato pojišťovna a zajišťovna ...
  § 56 (1) Tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu stanoví výši pojistného na základě reálných pojistně matematických předpokladů tak, aby byla zajištěna trvalá splnitelnost všech jejích závazků z ...
  § 57 (1) Pokud pojišťovna používá rozdílnost pohlaví jako určujícího faktoru při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění, zabezpečí, že tyto rozdíly jsou a) založeny na přesných, pojistně matematických a ...
  § 58 Pojišťovna uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaké podklady používá pro výpočet technických rezerv vytvářených k závazkům z pojistných smluv životních pojištění, a obecnou charakteristiku metod používaných při tomto výpočtu.
  § 59 Základní podmínky tvorby technických rezerv v životním pojištění (1) Při určení výše technických rezerv v životním pojištění postupuje tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu tak, aby a) výpočet výše technických rezerv byl proveden
  § 60 Rezerva na nezasloužené pojistné nebo zajistné (1) Rezerva na nezasloužené pojistné se tvoří jak u životních, tak i u neživotních pojištění, s výjimkou životního pojištění s jednorázovým pojistným. Výše této rezervy odpovídá části předepsaného
  § 61 Rezerva na pojistná plnění (1) Rezerva na pojistná plnění u životních i neživotních pojištění je určena ke krytí závazků z pojistných událostí a) v období před rozvahovým dnem vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných, b) v ...
  § 62 Rezerva na závazky Kanceláře (1) Rezervu na splnění závazků z ručení za závazky Kanceláře podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 19) tvoří pojišťovna provozující odvětví neživotních pojištění uvedená v části B bodě ...
  § 63 Rezerva na prémie a slevy (1) Rezerva na prémie a slevy se tvoří v souladu s pojistnými smlouvami a používá se ke krytí nákladů na prémie a slevy poskytnuté v souladu s pojistnými smlouvami. (2) Je-li součástí dohodnutého pojistného plnění ze ...
  § 64 Vyrovnávací rezerva (1) Vyrovnávací rezerva se tvoří k vyrovnání technické ztráty nebo nadprůměrného škodného průběhu v daném účetním období, a to v odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu ...
  § 65 Rezerva pojistného životních pojištění (1) Rezerva pojistného životních pojištění se vypočítává podle jednotlivých smluv životních pojištění a je určena ke krytí budoucích závazků ze životních pojištění. Při výpočtu se používá stejných ...
  § 66 Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů (1) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu vytváří technickou rezervu určenou na splnění jejích závazků z použité technické úrokové míry a
  § 67 Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (1) Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je určena na krytí závazků pojišťovny vůči pojistníkovi 21) u těch odvětví životních ...
  § 68 Rezerva pojistného neživotních pojištění (1) Rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří k těm pojistným odvětvím, u kterých se při výpočtu výše pojistného používá vstupního věku a pohlaví pojištěného 22) nebo pouze vstupního věku ...
  § 69 Jiná technická rezerva (1) Jinou technickou rezervu tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího státu vytvoří k těm závazkům z jí provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které nelze
  § 70 Skladba finančního umístění (1) Finanční umístění v rámci členských států zahrnuje a) dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou, b) dluhopisy vydané bankami a obdobnými institucemi členských států, c) dluhopisy vydané ...
  § 71 Měna finančního umístění (1) Pokud je v pojistné smlouvě závazek tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu vyjádřen v konkrétní měně, považuje se za splatný v této měně, pokud dále není stanoveno jinak. (2) Jestliže se tuzemská ...
  § 72 Zvláštní ustanovení pro skladbu finančního umístění v životním pojištění (1) Pokud má závazek z pojištění zařazeného do pojistných odvětví životních pojištění přímou vazbu na hodnotu podílových listů standardního fondu kolektivního investování
  § 73 (1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je povinna mít své finanční umístění v každém okamžiku v souladu s § 70 až 72 v závislosti na charakteru její činnosti, a to nejméně ve výši ...
  § 74 (1) Pojišťovna a zajišťovna podle § 73 odst. 1 je povinna při udržování výše finančního umístění dodržovat limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění a podmínky, za kterých lze tyto položky zařadit do skladby finančního umístění,
  § 75 Evidence finančního umístění (1) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu a tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu vede evidenci finančního umístění, a to okamžikem vzniku závazku z jí provozované pojišťovací nebo zajišťovací ...
  § 76 Disponibilní a požadovaná míra solventnosti (1) K zabezpečení schopnosti uhradit závazky vyplývající z uzavřených pojistných a zajišťovacích smluv tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna udržuje po celou dobu své činnosti disponibilní míru ...
  § 77 Garanční fond (1) Jedna třetina požadované míry solventnosti představuje garanční fond, přičemž garanční fond však nesmí být nižší než a) 120 000 000 Kč, jestliže je provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví ...
  § 78 Výše garančního fondu při souběhu pojišťovací a zajišťovací činnosti Je-li souběžně provozována pojišťovací činnost a zajišťovací činnost, činí výše garančního fondu tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu nejméně částku a) ...
  § 79 Zvláštní ustanovení k solventnosti pojišťovny a zajišťovny (1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna, která podléhá výkonu dohledu podle § 87 odst. 1 písm. a) a b), vykazuje České národní bance výpočet upravené míry solventnosti. Způsob ...
  § 80 Odpovědný pojistný matematik (1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je povinna ustanovit a po celou dobu své činnosti mít odpovědného pojistného matematika, kterým může být pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných ...
  § 81 Práva a povinnosti spojené s výkonem činnosti odpovědného pojistného matematika (1) Odpovědný pojistný matematik tuzemské pojišťovny a pojišťovny z třetího státu posuzuje správnost a) rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění
  § 82 Účetnictví, audit a uveřejňování údajů o činnosti (1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pojišťovna z jiného členského státu, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z jiného členského státu a zajišťovna z třetího státu, která svoji ...
  § 83 Mimořádný audit (1) Česká národní banka může rozhodnout o provedení mimořádného auditu, a to v případě, zjistí-li nedostatky ve zprávě auditora předložené jí podle § 85 odst. 2 písm. a) České národní bance. Osobu auditora a podmínky provedení ...
  § 84 Rozsah dohledu v pojišťovnictví (1) Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Nedílnou součástí ...
  § 85 Předmět dohledu v pojišťovnictví (1) Předmětem dohledu České národní banky vůči osobám podle § 84 odst. 2 je dodržování tohoto zákona a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a ...
  § 86 Výkon finančního dohledu (1) Výkon finančního dohledu nad činností tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny včetně její činnosti vykonávané prostřednictvím pobočky nebo formou dočasného poskytování služeb spadá do výlučné působnosti České ...
  § 87 Základní ustanovení (1) Česká národní banka vykonává dohled nad činností tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, a) která má účast nejméně v jedné pojišťovně nebo zajišťovně, b) která je ovládanou osobou pojišťovací holdingové osoby nebo
  § 88 Výjimky z dohledové činnosti (1) Česká národní banka může z moci úřední nebo na základě žádosti tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny z dohledu ve skupině vyloučit osobu, a) která má sídlo ve třetím státě, kde existují právní překážky k
  § 89 Operace v rámci skupiny (1) Česká národní banka při výkonu dohledu ve skupině vykonává dohled nad operacemi mezi a) tuzemskou pojišťovnou nebo tuzemskou zajišťovnou a 1. její ovládanou nebo přidruženou osobou, 2. osobou, která v ní má účast, ...
  § 90 Informační povinnosti tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny ve vztahu k dohledu ve skupině (1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna, která podléhá dohledu ve skupině, vytvoří přiměřený funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém ...
  § 91 Součinnost orgánů dohledu (1) Česká národní banka sdělí příslušnému orgánu dohledu informace, které považuje za důležité pro výkon dohledu ve skupině a které se týkají činnosti pojišťovny nebo zajišťovny provozující svoji činnost na území ...
  § 92 Osoba ve vedení pojišťovací holdingové osoby (1) Pojišťovací holdingová osoba zajistí, aby jejím statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu nebo jinou fyzickou osobou, která sama nebo společně s jinými osobami řídí její činnost ...
  § 93 (1) Tuzemské pojišťovně, tuzemské zajišťovně, pojišťovně z třetího státu a zajišťovně z třetího státu, která znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu zejména tím, že neposkytne potřebnou součinnost nebo nevyhoví výzvě dané podle tohoto zákona,
  § 94 Základní pravidla výkonu dohledu na místě (1) Při výkonu dohledu na místě prováděném Českou národní bankou se postup a vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými právnickými a fyzickými osobami podléhajícími dohledu v pojišťovnictví ...
  § 95 Základní ustanovení (1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad činností tuzemské pojišťovny nebo nad činností tuzemské zajišťovny porušení povinnosti, která se vztahuje k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti anebo ...
  § 96 Snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu podle § 95 odst. 3 písm. b) lze provést pouze snížením jmenovité hodnoty akcií u tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny založené jako akciová společnost nebo snížením hodnoty ...
  § 97 Předběžné opatření (1) Česká národní banka může v rámci předběžného opatření zakázat tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně a) uzavírat další pojistné nebo zajišťovací smlouvy a nerozšiřovat již převzaté závazky z pojištění nebo zajištění,
  § 98 Ozdravný plán (1) Česká národní banka nařídí tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně předložit jí ke schválení ozdravný plán, jestliže a) neplní požadavky stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem a vzniklá situace může ohrozit
  § 99 Zavedení nucené správy a její ukončení (1) Nucenou správu v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Česká národní banka zavede, jestliže má tato pojišťovna nebo zajišťovna disponibilní míru solventnosti nižší, než je výše garančního fondu.
  § 100 Správce a jeho zástupce (1) Česká národní banka vede seznam správců, ze kterého jmenuje správce a na návrh správce jeho zástupce. Do tohoto seznamu Česká národní banka zapíše osobu, která o to požádá, je-li plně způsobilá k právním úkonům, ...

  Označení stránky: nový zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovnictví, 277/2009, zakon o pojistovnictvi, Zákon pojišťovnictví, pojišťovnictví a dph, č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, certifikát čnb pojištovnictví, zákon pojištovnictví, zákon 277/2009 o pojišťovnictví


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů