DOKUMENTACE, HLAVA V

Daňový řád č. 280/2009 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  HLAVA V

  DOKUMENTACE

  Protokol

  § 60

  (1) O ústních podáních a jednáních při správě daní sepíše správce daně protokol.

  (2) Správce daně může pořídit o úkonech, o kterých se podle zákona pořizuje protokol, obrazový nebo zvukový záznam, který je přílohou protokolu; o této skutečnosti předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní.

  (3) Protokol musí obsahovat zejména

  a) předmět jednání,

  b) místo jednání,

  c) časový údaj o začátku a skončení jednání,

  d) označení správce daně a úřední osoby, která úkon provedla,

  e) údaje umožňující určení osob, které se úkonu zúčastnily,

  f) vylíčení průběhu jednání,

  g) označení dokladů a jiných listin odevzdaných při jednání nebo podstatný obsah listin předložených k nahlédnutí,

  h) poskytnutá poučení a vyjádření poučených osob,

  i) návrhy osob, které se úkonu zúčastnily, nebo jejich výhrady směřující proti obsahu protokolu,

  j) vyjádření správce daně k uplatněným návrhům nebo výhradám.

  § 61

  (1) Součástí protokolu jsou rozhodnutí vyhlášená při jednání.

  (2) Rozhodnutí vyhlášené při jednání, kterým se vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo ke splnění povinností, se doručuje předáním stejnopisu protokolu; tento protokol nemusí obsahovat otisk úředního razítka se státním znakem.

  § 62

  (1) Není-li protokol hlasitě diktován, je nutno jej před podepsáním hlasitě přečíst a zapsat v něm, že se tak stalo, a dále uvést, co bylo před podpisem protokolu opraveno nebo jinak změněno. Přeškrtnutá místa musí zůstat čitelná.

  (2) Správce daně zaznamená všechna vyjádření k protokolované věci, návrhy a výhrady vznesené osobami zúčastněnými na protokolovaném jednání a své stanovisko k nim.

  (3) Po vyznačení všech návrhů, výhrad, vyjádření k nim, oprav či změn v protokolu, které musí být opět hlasitě přečteny, pokud nebyl protokol hlasitě diktován, podepíší protokol osoby zúčastněné na protokolovaném jednání a úřední osoba.

  (4) Odepření podpisu a důvody tohoto odepření se v protokolu zaznamenají. Odepření podpisu nebo vzdálení se před podpisem protokolu bez dostatečného důvodu nemá vliv na použitelnost protokolu jako důkazního prostředku. Na to musí být osoby zúčastněné na protokolovaném jednání předem upozorněny.

  (5) Správce daně po podpisu předá stejnopis protokolu daňovému subjektu, pokud se jednání zúčastnil, popřípadě též další osobě na jednání zúčastněné, pokud o to požádá.

  (6) Správce daně opraví v protokolu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti tak, aby původní zápis zůstal čitelný.

  § 63

  Úřední záznam

  (1) O důležitých úkonech při správě daní, které nejsou součástí protokolu, sepíše správce daně úřední záznam, ve kterém zachytí skutečnosti, které mají vztah ke správě daní, zjištěné zejména z ústních sdělení, oznámení, poznámek, obsahů telefonických hovorů a jiných spisových materiálů.

  (2) Úřední záznam podepíše úřední osoba, která ho vyhotovila, s uvedením časového údaje, kdy došlo k jeho vyhotovení.

  Spis

  § 64

  (1) Písemnosti týkající se práv a povinností daňového subjektu se zakládají do spisu, který vede příslušný správce daně. Těmito písemnostmi jsou zejména

  a) písemnosti obsahující podání,

  b) písemná vyhotovení rozhodnutí,

  c) protokoly,

  d) úřední záznamy.

  (2) Písemností se při výkonu správy daní rozumí listinná zpráva, jakož i datová zpráva, pokud to nevylučuje povaha věci.

  (3) Součástí spisu jsou i obrazové a zvukové záznamy.

  (4) Spis se člení na

  a) části podle jednotlivých daňových řízení,

  b) část týkající se vymáhání daní,

  c) část týkající se dalších povinností při správě daní, o nichž se vede řízení,

  d) část vyhledávací,

  e) část týkající se řízení o pořádkových pokutách.

  (5) Jednotlivé části spisu musí obsahovat soupis všech písemností, které jsou v nich založeny; písemnosti ve spisu se řadí v časové posloupnosti, označují se jednotlivými pořadovými čísly a vedou se pod společnou spisovou značkou.

  § 65

  (1) Do vyhledávací části spisu se zakládají

  a) písemnosti, které mohou být uplatněny v řízení jako důkazní prostředek, jestliže by jejich zpřístupnění daňovému subjektu zmařilo nebo ohrozilo cíl správy daní, účel úkonu nebo ohrozilo objektivnost důkazu,

  b) písemnosti, které mohou být použity při stanovení daně jako pomůcky, jejichž zpřístupnění daňovému subjektu by ohrozilo zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní,

  c) úřední záznamy nebo protokoly o podaných vysvětleních, pokud nejsou použity jako pomůcky,

  d) písemnosti sloužící výlučně pro potřeby správce daně.

  (2) Písemnosti zakládané do části vyhledávací podle odstavce 1 písm. a) lze v této části ponechat nejdéle do provedení hodnocení důkazů. Jde-li o důkazní prostředky, které jsou uplatněny v rámci daňové kontroly, lze je v části vyhledávací ponechat nejdéle do zahájení projednání zprávy o daňové kontrole.

  (3) Při přeřazení písemnosti z vyhledávací části spisu do příslušné části spisu musí být ze soupisu písemností patrno, která písemnost, zaevidovaná v části vyhledávací, byla přeřazena, do které části, pod jakým pořadovým číslem a k jakému datu.

  Nahlížení do spisů

  § 66

  (1) Daňový subjekt je oprávněn u správce daně nahlédnout do částí spisu týkajících se jeho práv a povinností, které označí, s výjimkou části vyhledávací; za stejných podmínek je daňový subjekt oprávněn nahlédnout do osobních daňových účtů vedených v rámci evidence daní o jeho daňových povinnostech.

  (2) Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do soupisu písemností obsažených ve vyhledávací části spisu. Z takto poskytnutého soupisu nesmí být patrný obsah jednotlivých písemností.

  (3) Není-li ohrožen zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní anebo cíl správy daní, může správce daně v odůvodněných případech, kdy je to nutné pro další průběh řízení, umožnit nahlédnutí i do písemností ve vyhledávací části spisu.

  (4) Oprávnění nahlédnout do spisu lze využít v úředních hodinách pro veřejnost, pokud správce daně nepřipustí nahlížení do spisu i v průběhu pracovní doby mimo úřední hodiny pro veřejnost.

  § 67

  (1) Správce daně pořídí o každém nahlédnutí do spisu podle povahy věci protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede, do kterých částí spisu bylo daňovému subjektu umožněno nahlédnout.

  (2) Nevidomým osobám bude spis přečten. Správní orgán umožní průvodci nevidomé osoby nahlédnout do spisu a na její požádání umožní též pořízení zvukového záznamu.

  (3) Na žádost daňového subjektu pořídí správce daně z části spisu, do níž lze nahlížet, doslovné opisy, kopie, výpisy nebo potvrzení o skutečnostech v ní obsažených a vydá je daňovému subjektu. Na žádost daňového subjektu správce daně rovněž ověří jejich shodu s obsahem spisu. O pořízení listiny a vydání ověřovací doložky provede úřední záznam.

  (4) V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede

  a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá,

  b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje,

  c) místo a datum ověření,

  d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

  § 68

  (1) Správce daně zapůjčí příslušnému orgánu veřejné moci část spisu, která se týká předmětu řízení, pro které je poskytována, za podmínek stanovených v § 52 a 53.

  (2) Správce daně, který část spisu zapůjčil příslušnému orgánu veřejné moci, může u něho do zapůjčené části spisu nahlížet, pořizovat z ní výpisy a kopie, a nebrání-li tomu závažné okolnosti, může vyžádat její dočasné poskytnutí pro účely daňového řízení.

  (3) Orgán veřejné moci, kterému je část spisu zapůjčena, zajistí dodržení podmínek mlčenlivosti; u zapůjčených písemností z vyhledávací části spisu zajistí tento orgán dodržení podmínek podle § 66.

  § 69

  Daňová informační schránka

  (1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven a který tuto skutečnost zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, zřídí na základě žádosti daňovému subjektu na technickém zařízení správce daně daňovou informační schránku.

  (2) Prostřednictvím daňové informační schránky umožní správce daně oprávněné osobě

  a) činit podání vůči správci daně,

  b) přístup k vybraným informacím na osobním daňovém účtu daňového subjektu a k vybraným informacím shromažďovaným ve spisu daňového subjektu; rozsah a členění poskytovaných informací zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (3) Žádost o zřízení daňové informační schránky se podává u správce daně místně příslušného podle § 13 odst. 1. Součástí žádosti je i požadavek na doručení přístupových údajů s možností volby způsobu doručení těchto údajů elektronicky nebo prostřednictvím zásilky do vlastních rukou; tento požadavek se neuplatní, pokud daňovému subjektu již byly přístupové údaje přiděleny.

  (4) Správce daně zřídí daňovému subjektu daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení žádosti a vyrozumí o tom daňový subjekt spolu s uvedením technických a provozních podmínek, které je nutné dodržovat při přístupu do daňové informační schránky. Současně doručí daňovému subjektu přístupové údaje, a to způsobem, který byl v žádosti zvolen; to neplatí v případě, kdy daňovému subjektu již byly přístupové údaje přiděleny.

  § 69a

  (1) Právo přístupu do daňové informační schránky má oprávněná osoba, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) daňový subjekt,

  b) zástupce daňového subjektu, a to za podmínky, že je

  1. oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, jimiž získané informace se shromažďují na technickém zařízení správce daně, nebo

  2. zmocněn k přístupu do daňové informační schránky.

  (2) Zmocnění k zastupování v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u správce daně, který daňovou informační schránku zřizuje. U tohoto správce daně podává zástupce žádost o přístup do daňové informační schránky daňového subjektu. Součástí žádosti je i požadavek na doručení přístupových údajů s možností volby způsobu doručení těchto údajů elektronicky nebo prostřednictvím zásilky do vlastních rukou; tento požadavek se neuplatní, pokud zástupci již byly přístupové údaje přiděleny.

  (3) Správce daně zástupce, který podal žádost podle odstavce 2 a který splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b), vyrozumí o tom, že mu byl udělen přístup do daňové informační schránky daňového subjektu. Současně mu doručí přístupové údaje, a to způsobem, který si zvolil v žádosti; to neplatí v případě, kdy zástupci již byly přístupové údaje přiděleny.

  (4) Zástupce může prostřednictvím daňové informační schránky daňového subjektu činit podání pouze jménem tohoto daňového subjektu.

  (5) Zastupování lze omezit pouze na přístup k informacím ze spisu a z osobních daňových účtů daňového subjektu; § 29 odst. 1 se v tomto případě nepoužije. Správce daně v takovém případě neumožní zástupci činit podání jménem daňového subjektu prostřednictvím daňové informační schránky tohoto daňového subjektu.

  § 69b

  (1) Oprávněná osoba se k přístupu do daňové informační schránky přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.

  (2) Oprávněná osoba může mít současně pouze jedny přístupové údaje.

  (3) Oprávněná osoba je povinna s přístupovými údaji zacházet tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, odcizení nebo jiné hrozbě jejich zneužití.

  (4) Zjistí-li oprávněná osoba, že hrozí zneužití přístupových údajů, je povinna o tom neprodleně uvědomit správce daně.

  (5) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou náležitosti přístupových údajů a technické a bezpečnostní zásady pro přístup do daňové informační schránky.

  § 69c

  (1) Správce daně zneplatní přístupové údaje neprodleně po oznámení, že došlo k jejich ztrátě, odcizení nebo jiné hrozbě jejich zneužití. Současně doručí oprávněné osobě do vlastních rukou nové přístupové údaje; doručit přístupové údaje opětovně během 3 let je možné až po uhrazení správního poplatku stanoveného jiným právním předpisem.

  (2) Správce daně zruší přístup do daňové informační schránky daňového subjektu zástupci neprodleně po zjištění, že zástupce přestal splňovat podmínky podle § 69a odst. 1 písm. b).

  (3) Správce daně zruší daňovou informační schránku

  a) na základě žádosti daňového subjektu, nebo

  b) do 3 let ode dne úmrtí nebo zániku daňového subjektu.
  Zpět na obsah daňového řádu

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   31.1.   Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a ...  K Hradec Králové TSM, spol. s r. o.
   1.2.   Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské ...  K Praha ANAG
   1.2.   FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2019 - aktuální stav ...  K Praha STUDIO W
   2.2.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Liberec Orange Academy
   3.2.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Česká Třebová Orange Academy
   3.2.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Opava Orange Academy
   4.2.   Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech  K Praha VOX
   4.2.   Rezervy a opravné položky v roce 2019 – účetní a ...  K Praha VOX
   5.2.   Ekonomické minimum pro neekonomické pozice, zejména manažery  K Praha EDUZONE-CZ
   5.2.   Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC  K Praha INTEGRA CENTRUM
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies