Daňový řád č. 280/2009 Sb. - seznam paragrafů

Daňový řád č. 280/2009 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní. (2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. (3) ...
  § 2 (1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen "vratka"). (2) Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo ...
  § 3 Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající.
  § 4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.
  § 5 (1) Správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy (dále jen "právní předpis"). Zákonem se pro účely tohoto zákona rozumí též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. (2) Správce daně ...
  § 6 (1) Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti. (2) Osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně spolupracují. (3) Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v ...
  § 7 (1) Správce daně postupuje bez zbytečných průtahů. (2) Správce daně postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodu hospodárnosti může konat správce daně úkony pro různá řízení společně. Ze spisu, popřípadě z rozhodnutí vydaného
  § 8 (1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo. (2) Správce daně dbá na to, ...
  § 9 (1) Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. (2) Správce daně soustavně ...
  § 10 (1) Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen "orgán veřejné moci") v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. (2) Správním orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí ...
  § 11 Pravomoc správce daně (1) Správce daně a) vede daňová řízení a jiná řízení podle daňového zákona, b) provádí vyhledávací činnost, c) kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, d) vyzývá ke splnění povinností, e) zabezpečuje
  § 12 Úřední osoby (1) Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob. (2) Úřední osobou je zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně, nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně zákonem ...
  § 13 (1) Místní příslušnost správce daně, není-li dále stanoveno jinak, se řídí a) u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České ...
  § 14 (1) Je-li v téže věci místně příslušných několik správců daně, řízení provede ten z nich, u kterého bylo řízení zahájeno nejdříve, pokud se místně příslušní správci daně nedohodnou jinak; ostatní správci daně řízení nezahájí, popřípadě ...
  § 15 Správce daně může provést potřebný úkon i mimo svůj obvod územní působnosti, pokud se týká daňového subjektu, ke správě jehož daní je místně příslušný.
  § 16 Změna místní příslušnosti (1) Dojde-li ke změně místní příslušnosti, správce daně bezodkladně postoupí části spisu týkající se daní, které lze stanovit nebo vybrat a vymáhat, tomu správci daně, který je nově příslušný, a vyrozumí o tom ...
  § 17 Dožádání (1) Místně příslušný správce daně může dožádat jiného věcně příslušného správce daně téhož nebo nižšího stupně o provedení úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů, které by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s vynaložením ...
  § 18 Delegace (1) Na žádost daňového subjektu nebo z podnětu správce daně může nejblíže společně nadřízený správce daně delegovat místní příslušnost k výkonu správy daní na jiného věcně příslušného správce daně, jestliže je to účelné nebo jsou-li ...
  § 19 Atrakce (1) Nadřízený správce daně může věc převzít místo podřízeného správce daně a) jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti, b) za účelem zjednání nápravy v rámci ochrany před nečinností podřízeného správce daně, c)
  § 20 (1) Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně. (2) Daňový subjekt má práva a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení daně po ...
  § 21 (1) Má-li plátce daně organizační jednotku, kde dochází k výkonu povinností stanovených daňovým zákonem, zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně, a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou,
  § 22 Třetí osoby Třetími osobami se rozumějí osoby jiné než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při správě daní, nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčena.
  § 23 Prokázání totožnosti (1) Osoba zúčastněná na správě daní je povinna na vyzvání úřední osoby prokázat svoji totožnost. (2) Neprokáže-li osoba zúčastněná na správě daní na vyzvání úřední osoby svoji totožnost, může správce daně požádat o ...
  § 24 Procesní způsobilost (1) Osoba zúčastněná na správě daní může při správě daní samostatně jednat v rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. (2) Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo ten, ...
  § 25 Zástupce (1) Zástupcem osoby zúčastněné na správě daní je a) zákonný zástupce, b) ustanovený zástupce, c) zmocněnec, d) společný zmocněnec, nebo e) společný zástupce. (2) Zastupování zástupcem nevylučuje, aby správce daně v případech, kdy je ...
  § 26 Ustanovený zástupce (1) Správce daně ustanoví zástupce a) osobě, která nemá plnou procesní způsobilost k jednání při správě daní, pokud nemá zákonného zástupce nebo nemůže-li ji zákonný zástupce zastupovat, b) právnické osobě, která nemá osobu
  § 27 (1) Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, s výjimkou případů, kdy má při správě daní něco osobně vykonat. (2) Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce daně. (3) Plná moc ...
  § 28 (1) Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje. (2) Není-li rozsah zmocnění vymezen nebo není-li vymezen přesně, vyzve správce daně zmocnitele k úpravě ...
  § 29 Omezení zmocnění (1) V téže věci může být současně zvolen pouze jeden zmocněnec. (2) Zmocněnec, nejde-li o daňového poradce nebo advokáta (dále jen "poradce"), není oprávněn zvolit si dalšího zmocněnce, s výjimkou zmocněnce pro doručování ...
  § 30 Společné zastupování (1) Vzniká-li více daňovým subjektům společná daňová povinnost, jsou povinny si zvolit společného zmocněnce. Pokud tak neučiní ani na výzvu správce daně, ustanoví jim správce daně společného zástupce; § 26 se použije ...
  § 31 Odborný konzultant (1) Daňový subjekt nebo jeho zástupce si může k jednání přibrat odborného konzultanta. (2) Pokud odborný konzultant maří jednání, může správce daně, nevede-li nebo nevedlo-li by k nápravě ani uložení pořádkové pokuty, ...
  § 32 Určení lhůty k provedení úkonu (1) Správce daně stanoví osobě zúčastněné na správě daní rozhodnutím lhůtu pro úkon při správě daní, pokud je toho třeba a pokud ji nestanoví zákon. (2) Lhůtu kratší než 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro
  § 33 Počítání času (1) Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením ...
  § 34 Běh lhůty pro správce daně Pokud je den, kdy osoba zúčastněná na správě daní učinila podání, dnem počátku běhu lhůty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu správce daně nebo pokud je počátek běhu lhůty od tohoto dne odvozován, běh ...
  § 35 Zachování lhůty (1) Lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty a) učiněn úkon u věcně a místně příslušného správce daně, b) podána u provozovatele poštovních služeb poštovní zásilka obsahující podání adresovaná věcně a místně ...
  § 36 Prodloužení lhůty (1) Správce daně povolí ze závažného důvodu na žádost osoby zúčastněné na správě daní prodloužení lhůty stanovené správcem daně, pokud byla žádost o prodloužení lhůty podána před jejím uplynutím; za stejných podmínek lze ...
  § 37 Navrácení lhůty v předešlý stav (1) Osoba zúčastněná na správě daní je oprávněna požádat správce daně o navrácení lhůty v předešlý stav. (2) Správce daně povolí ze závažného důvodu navrácení lhůty stanovené daňovým zákonem nebo správcem daně v
  § 38 Ochrana před nečinností (1) Osoba zúčastněná na správě daní je oprávněna dát podnět nejblíže nadřízenému správci daně v případě, že správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů, protože a) marně uplynula zákonem stanovená lhůta, v ...
  § 39 Způsoby doručování (1) Správce daně doručuje písemnost a) při ústním jednání nebo při jiném úkonu, nebo b) elektronicky. (2) Není-li možné doručit písemnost podle odstavce 1, doručí ji správce daně prostřednictvím zásilky doručované a) ...
  § 40 Doručování do vlastních rukou Do vlastních rukou se doručují písemnosti, pokud a) je den doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty stanovené právním předpisem nebo rozhodnutím správce daně, b) tak stanoví zákon, nebo c) tak určí správce daně.
  § 41 Doručování zástupci (1) Má-li osoba, které je písemnost doručována, zástupce, doručují se písemnosti pouze tomuto zástupci, a to v rozsahu jeho oprávnění k zastupování. (2) Má-li osoba, jejíž poměry jsou doručovanou písemností dotčeny, vykonat
  § 42 Doručování prostřednictvím datové schránky Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu 5).
  § 43 Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky (1) Osobě, které je písemnost doručována, nebo jejímu zástupci pro správu daní (dále jen "adresát"), jakož i tomu, kdo písemnost za adresáta přijímá, lze písemnost doručit v bytě, v místě ...
  § 44 Doručování fyzickým osobám (1) Fyzické osobě se doručuje na adresu jejího místa pobytu, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině. (2) Pro
  § 45 Doručování právnickým osobám (1) Právnické osobě se doručuje na adresu jejího sídla. Zahraniční právnické osobě se doručuje na adresu sídla organizační složky jejího podniku zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této ...
  § 46 Uložení písemnosti (1) Písemnost se ukládá a) u správce daně, jehož písemnost se doručuje, nebo u správce daně, který byl o doručení dožádán, nebo b) u provozovatele poštovních služeb, jestliže se doručuje jeho prostřednictvím. (2) V ...
  § 47 Účinky doručení (1) Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou nebo jejíž převzetí má být potvrzeno adresátem, je doručena okamžikem převzetí zásilky, která obsahuje doručovanou písemnost, adresátem nebo jinou osobou oprávněnou k převzetí
  § 48 Neúčinnost doručení (1) Adresát, který si ze závažného a předem nepředvídatelného důvodu nemohl uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat správce daně, který písemnost doručil, o vyslovení neúčinnosti doručení. (2) Žádost ...
  § 49 Doručování veřejnou vyhláškou (1) Veřejnou vyhláškou se písemnost doručuje a) osobě neznámého pobytu nebo sídla, pokud této osobě není ustanoven zástupce podle § 26 odst. 1 písm. c), jakož i osobě, která není známa, nebo b) v řízení, ve kterém
  § 50 Doručování hromadného předpisného seznamu (1) Pokud zákon stanoví, že správce daně stanoví daňovým subjektům daň hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů; označení daně,

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   28.9.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Hradec Králové Orange Academy
   29.9.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Kyjov Orange Academy
   30.9.   DPH 2019 • první zkušenosti s rozsáhnou novelou • praktické ...  K Olomouc ANAG
   30.9.   Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady  K Praha VOX
   1.10.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Břeclav Orange Academy
   1.10.   Specialista na účetnictví a mzdové účetnictví - 1. stupně  K Praha Verlag Dashöfer
   1.10.   Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH ...  K Praha VOX
   2.10.   DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe  K Praha VOX
   3.10.   Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. ...  K Praha TSM, spol. s r. o.
   3.10.   Zaměstnávání cizinců v České republice včetně připravované novely zákona o ...  K Zlín ANAG
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: Daňový řád, zákon č. 280/2009 sb. daňový řád, daňový řád v aktuálním znění, danový řád, 280/2009 sb., zákon č. 280/2009, 280/2009, zákon 280/2009 sb., zákon 280/2009, zákon č.280/2009 sb.  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies