DAŇ Z POZEMKŮ, ČÁST PRVNÍ

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  ČÁST PRVNÍ

  DAŇ Z POZEMKŮ

  § 2

  Předmět daně

  (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

  (2) Předmětem daně z pozemků nejsou:

  a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,

  b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,2)

  c) pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

  d) pozemky určené pro obranu České republiky,

  e) pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.  2) Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

  § 3

  Poplatníci daně

  (1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

  (2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek

  a) ve vlastnictví České republiky,

  1. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,

  2. právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,

  b) ve svěřenském fondu, tento fond,

  c) v podílovém fondu, tento fond,

  d) ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,

  e) zatížený právem stavby, stavebník.

  (3) Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li

  a) evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,

  b) s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo

  c) převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

  (4) Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

  § 4

  Osvobození od daně

  (1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny

  a) pozemky ve vlastnictví České republiky,

  b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,

  c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,

  d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je

  1. ve vlastnictví České republiky, nebo

  2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,

  e) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, dále s budovou nebo jednotkou sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,

  f) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,

  g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící

  1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,

  2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,

  3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,

  4. knihovně vedené v evidenci knihoven,

  5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,

  6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

  7. zařízení sociálních služeb,

  8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,

  h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně

  1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,

  2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,

  3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,

  4. pro třídění a sběr odpadů,

  5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,

  6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,

  7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

  8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

  9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

  10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

  11. pro čistírny odpadních vod,

  12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,

  i) pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,

  j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny 11) s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,

  k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,

  l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

  m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,

  n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona

  1. upravující vodní tok,

  2. přehrady,

  3. sloužící ochraně před povodněmi,

  4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,

  5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,

  6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo

  7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,

  o) pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,

  p) části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,

  r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol,16c) které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,

  s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,

  t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,

  u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,

  v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastaveném území16d) nebo v zastavitelné ploše16d) obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,

  w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.

  (2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo jednotky.

  (3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány.

  (4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až w) v daňovém přiznání.

  (5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.


  11) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

  16c) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

  16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

  § 5

  Základ daně

  (1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.

  (2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů 2) a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

  (3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1.lednu zdaňovacího období.


  2) Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

  § 6

  Sazba daně

  (1) Sazba daně činí u pozemků

  a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů0,75 %,
  b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb0,25 %.

  (2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u

  a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro
  1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství1,00 Kč,
  2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání5,00 Kč,
  b) stavebních pozemků2,00 Kč,
  c) ostatních ploch0,20 Kč,
  d) zastavěných ploch a nádvoří0,20 Kč.

  (3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora16d) anebo na základě veřejnoprávní smlouvy; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.

  (4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem

  a) 1,0 v obcích do 1000 obyvatel
  1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel
  1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10 000 obyvatel
  2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
  2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
  3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech16e) a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
  4,5 v Praze;

  pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu;

  b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

  (5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce nebo vlečkou.

  (6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.


  16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

  16e) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
  Zpět na obsah zákona o dani z nemovitých věcí

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   18.12.   Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 • ...  K Ostrava ANAG
   18.12.   Skončení pracovního poměru  K Praha Verlag Dashöfer
   18.12.   Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od ...  K Praha VOX
   18.12.   Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku ...  K Praha VOX
   18.12.   DPH v roce 2020  K Brno INTEGRA CENTRUM
   18.12.   DPH v roce 2019 a změny od roku 2020  K Praha BOVA
   18.12.   Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z ...  K Plzeň ANAG
   19.12.   Změny DPH při obchodování mezi členskými státy EU od 1. ...  K Praha VOX
   19.12.   Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2019/2020 a příprava na roční ...  K Brno ANAG
   20.12.   Uplatňování DPH v roce 2020  K Praha ANAG
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona, cena pozemku za 1 m2 podle zakona, daň z pozemku, Cena pozemku za 1 m2 podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona, pronajaté městské pozemky- osvobození od daně z nemovitostí, Dan z pozemku, daň z nemovitostí cena půdy, cena pozemku za 1m2 podle § 5 odst. 1 a 2, ceny pozemků v obcích dle zákona, daň z nemovitých věcí, je-li vlastníkem Státní pozemkový úřad

  Příbuzné stránky
  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies