Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)

  UPOZORNĚNÍ - od 1. 1. 2007 je v platnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb.

  Navštivte náš server o moderním bydlení Bydlet.cz
  Pro financování bydlení jsme připravili sekce Hypotéky a Stavební spoření.

  § 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje a) daň dědickou, b) daň darovací, c) daň z převodu nemovitostí.
  § 2 Poplatník Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.
  § 3 Předmět daně (1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou a) věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"), b) věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, ...
  § 4 Základ daně (1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické, c) ...
  § 5 Poplatník Poplatníkem daně darovací je nabyvatel; při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo ...
  § 6 Předmět daně (1) Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou a) nemovitosti a movitý majetek, b) jiný majetkový prospěch. Bylo-li ...
  § 7 Základ daně (1) Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací, c) ...
  § 7a Základ daně u bezúplatně nabytých povolenek (1) Základem daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek je průměrná tržní hodnota povolenky na emise skleníkových plynů k 28. únoru příslušného kalendářního roku vynásobená počtem bezúplatně ...
  § 8 Poplatník (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu 2b), ...
  § 9 Předmět daně (1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo ...
  § 10 Základ daně (1) Základem daně z převodu nemovitostí je a) cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, 2aa) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen ...
  § 11 Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí (1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka
  § 12 Sazba daně dědické Sazba daně dědické činí 9,5 %.
  § 12 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny (1) Daň činí při základu daně přes Kč do Kč - 1 000 000 1,0 % 1 000 000 2 000 000 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 2 000 000 5 000 000 23 000 Kč a 1,5
  § 13 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny (1) Daň činí při základu daně přes Kč do Kč - 1 000 000 3,0 % 1 000 000 2 000 000 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 2 000 000 5 000 000 65 000 Kč a 4
  § 13 Sazba daně darovací (1) Sazba daně darovací činí 19 %. (2) Sazba daně darovací u bezúplatně nabyté povolenky činí 32 %.
  § 14 Sazba daně z převodu nemovitostí Sazba daně z převodu nemovitostí činí 4 %.
  § 14 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny (1) Daň činí při základu daně přes Kč do Kč - 1 000 000 7,0 % 1 000 000 2 000 000 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 2 000 000 5 000 000 160 000 Kč a ...
  § 14a zrušen
  § 15 Výpočet daně Daň se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a příslušné sazby daně.
  § 15 Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny Daň činí 4 % ze základu daně.
  § 16 Věcná břemena, opětující se plnění Je-li předmětem daně nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo opětujícího se plnění zřízeného jinak než věcným břemenem, je základem daně jeho cena zjištěná podle zvláštního předpisu. ...
  § 16a Místní příslušnost Místně příslušným k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl- li trvalý pobyt, správce daně, v jehož ...
  § 17 zrušen
  § 17 Zaokrouhlování Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
  § 18 Stanovení a splatnost daní (1) Daňový subjekt je povinen v přiznání k dani dědické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro stanovení daně. Daň dědická a daň darovací je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. (2) ...
  § 18 Stanovení a splatnost daní (1) Daňový subjekt je povinen v přiznání k dani dědické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro stanovení daně. Daň dědická a daň darovací je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. (2) ...
  § 19 (1) Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. (2) Od daně dědické je za podmínek dále uvedených
  § 19 (1) Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. (2) Od daně dědické je za podmínek dále uvedených
  § 20 (1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a) Českou republikou nebo jiným členským státem Evropské unie, Norskem a Islandem (dále jen "jiný evropský stát"), jakož i bezúplatné poskytnutí majetku Českou ...
  § 20 (1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku a) Českou republikou nebo jiným členským státem Evropské unie, Norskem a Islandem (dále jen "jiný evropský stát"), jakož i bezúplatné poskytnutí majetku Českou ...
  § 21 Daňové přiznání (1) Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické a k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž a) nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení, jde-li
  § 21 Daňové přiznání (1) Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické a k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž a) nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení, jde-li
  § 22 zrušen
  § 23 (1) Po dobu dvou let od účinnosti tohoto zákona se u prvních převodů a darování movitých a nemovitých věcí, vydaných podle zvláštních předpisů, 8) mezi oprávněnými osobami navzájem a mezi oprávněnými osobami a osobami třetími, vyměří daň ...
  § 24 (1) Pokud nastala před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla podle dřívějších předpisů předmětem poplatku (daně) z dědictví, z darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí, postupuje se podle dřívějších předpisů. (2) Nastala-li před
  § 25 (1) Ministerstvo financí České republiky může ve vztahu k cizině podle potřeby stanovit odchylky od zákona k zabránění dvojímu zdanění, k zachování vzájemně stejného postupu s cizinou nebo k provádění opatření nutných s ohledem na postup ...
  § 26 (1) Zrušují se 1. Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. 2. Vyhláška ...
  § 27 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   23.10.   Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů  K Praha ANAG
   23.10.   Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, ...  K Praha INTEGRA CENTRUM
   24.10.   Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ  K Praha Verlag Dashöfer
   24.10.   Zaměstnávání cizinců z třetích zemí a občanů EU - praktikum  K Zlín INTEGRA CENTRUM
   24.10.   Konference - profesní setkání mzdových účetních  K Brno TSM, spol. s r. o.
   25.10.   ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, ...  K Praha STUDIO W
   26.10.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 ...  K Ústí nad Labem Orange Academy
   27.10.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Kroměříž Orange Academy
   29.10.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 ...  K Brno Orange Academy
   29.10.   Mzdové účetnictví pro personalisty  K PRAHA - Nové Město VOX
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: dědická daň 2018, dědická daň z nemovitosti 2018, darovací daň z nemovitosti 2018, darovací daň 2019, daň z převodu nemovitostí 2019, daň z převodu nemovitostí 2018, daň dědická darovací a z převodu nemovitostí 2017, dědická daň z nemovitosti, zákon o dani darovací 2017, darovací daň 2018  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies