ČÁST SEDMÁ Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 226, paragraf 226

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 13.1.2018 (aktuální znění)  ČÁST SEDMÁ

  PŘESTUPKY

  § 226

  Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

  (1) Platební instituce se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 13 odst. 1 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

  b) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 16,

  c) nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo zajištěno srovnatelné zajištění v souladu s § 17,

  d) neuplatňuje řídicí a kontrolní systém v souladu s § 20,

  e) poskytuje platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce v rozporu s § 25 odst. 1,

  f) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 29 odst. 2, nebo

  g) nesplní oznamovací povinnost podle § 11 odst. 1, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 34 odst. 1, § 37 nebo § 38 odst. 1.

  (2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) neoznámí změnu údajů podle § 61 odst. 1,

  b) v rozporu s § 63 odst. 1 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

  c) v rozporu s § 65 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, nebo

  d) v rozporu s § 65 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

  (3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) nenakládá s peněžními prostředky, které jí byly svěřeny k provedení platební transakce, v souladu s § 22,

  b) nesplní informační povinnost podle § 30, nebo

  c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 31.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g), odstavce 2 písm. a), c) nebo d) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f), nebo

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. a).

  § 227

  Přestupky správce informací o platebním účtu

  (1) Správce informací o platebním účtu se dopustí přestupku tím, že

  a) nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo zajištěno srovnatelné zajištění v souladu s § 46 odst. 1,

  b) neuplatňuje řídicí a kontrolní systém v souladu s § 48,

  c) nesplní informační povinnost podle § 30,

  d) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 31, nebo

  e) nesplní oznamovací povinnost podle § 44 odst. 1, § 52 odst. 1, § 54 nebo § 55 odst. 1.

  (2) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), nebo

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

  § 228

  Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

  (1) Instituce elektronických peněz se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 72 odst. 1 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

  b) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 74,

  c) nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo zajištěno srovnatelné zajištění v souladu s § 75,

  d) neuplatňuje řídicí a kontrolní systém v souladu s § 78,

  e) v rozporu s § 84 odst. 1 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem,

  f) poskytuje platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce v rozporu s § 84 odst. 2,

  g) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 88 odst. 2, nebo

  h) nesplní oznamovací povinnost podle § 70 odst. 1, § 87 odst. 1, § 88 odst. 1, § 95 nebo § 96 odst. 1.

  (2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) neoznámí změnu údajů podle § 102 odst. 1,

  b) v rozporu s § 104 odst. 1 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

  c) v rozporu s § 106 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,

  d) v rozporu s § 106 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce, nebo

  e) v rozporu s § 106 odst. 3 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jeho jménem.

  (3) Instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí přestupku tím, že

  a) nenakládá s peněžními prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, v souladu s § 80,

  b) nesplní informační povinnost podle § 89, nebo

  c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 90.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo h), odstavce 2 písm. a), c) nebo d) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. e), nebo

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. a).

  § 229

  Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému

  (1) Provozovatel nebo účastník platebního systému se dopustí přestupku tím, že váže přístup právnických osob oprávněných poskytovat platební služby na splnění některého z požadavků uvedených v § 107 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo uloží poskytovateli anebo uživateli jiného platebního systému, než je platební systém, který sám provozuje nebo kterého se účastní, některý z požadavků uvedených v § 107 odst. 2 písm. a), b) nebo c).

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

  § 230

  Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování

  (1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 114 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

  b) neoznámí změnu údajů podle § 119 odst. 3, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 122 odst. 1.

  (2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že

  a) provozuje platební systém s neodvolatelností zúčtování v rozporu s § 117 odst. 2,

  b) nesplní oznamovací povinnost podle § 121, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 122 odst. 3.

  (3) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupku tím, že

  a) neuzavře smlouvu o předávání platebních příkazů prostřednictvím systému s neodvolatelností zúčtování v souladu s § 109 odst. 1,

  b) nesdělí důvody odmínutí uzavření smlouvy podle § 109 odst. 2, nebo

  c) poruší informační povinnost podle § 122 odst. 2 nebo § 123.

  (4) Účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo v České republice, se dopustí přestupku tím, že poruší informační povinnost podle § 124.

  (5) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce 3 písm. b) nebo c), nebo odstavce 4,

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a), nebo

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

  § 231

  Přestupky poskytovatele

  (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

  a) poruší informační povinnosti podle § 132, 133, 140, 141, 144, § 148 odst. 3, § 149, 150, 151, § 152 odst. 2, § 198, 199, 200, 201, 207, § 210 odst. 6, § 215 odst. 6, § 216 nebo 218,

  b) poruší povinnosti týkající se změny závazku z rámcové smlouvy podle § 152 odst. 1 nebo 5,

  c) vypoví závazky z rámcových smluv uzavřených na dobu neurčitou v rozporu s § 154,

  d) blokuje platební prostředky v rozporu s § 164,

  e) poruší povinnosti týkající se odmítnutí platebního příkazu podle § 159 odst. 1 nebo 2,

  f) nedodrží lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 169 až 173,

  g) v rozporu s § 175 odst. 2 nedá peněžní prostředky k dispozici příjemci,

  h) nepoužije jednotné označení podle § 197 odst. 1,

  i) poruší povinnosti týkající se změny platebního účtu podle § 203, 204 nebo 205,

  j) požaduje úplatu za změnu platebního účtu v rozporu s § 206,

  k) neposkytne součinnost při změně platebního účtu podle § 209,

  l) poruší povinnost předložit spotřebiteli návrh smluvních podmínek nebo uzavřít se spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu podle § 210 odst. 1 nebo 2,

  m) v rozporu s § 211 váže uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním služby, která není uvedena v § 212 odst. 1,

  n) neposkytne majiteli základního platebního účtu služby podle § 212 odst. 1 nebo 2,

  o) požaduje úplatu za služby poskytované v rámci základního platebního účtu v rozporu s § 213,

  p) požaduje smluvní pokutu v rozporu s § 214,

  q) v rozporu s § 219 diskriminuje uživatele při uzavírání smlouvy o platebním účtu, nebo

  r) neposkytne uživateli v rozporu s § 258 odpověď na jeho stížnost nebo reklamaci.

  (2) Poskytovatel plátce se dopustí přestupku tím, že porušuje informační povinnosti podle § 142 odst. 1, § 145 nebo 146.

  (3) Poskytovatel příjemce se dopustí přestupku tím, že porušuje informační povinnosti podle § 143 odst. 1 nebo § 147.

  (4) Poskytovatel, který vydává platební prostředek, se dopustí přestupku tím, že porušuje povinnosti podle § 166 odst. 1.

  (5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 177 odst. 1 provádí srážky z částky platební transakce.

  (6) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. r),

  b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) nebo k), odstavce 2 nebo 3,

  c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i), j), l), m), n), o), p) nebo q), nebo

  d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g) nebo odstavce 4 nebo 5.

  § 232

  Přestupky vydavatele

  (1) Vydavatel se dopustí přestupku tím, že

  a) vydává elektronické peníze v rozporu s § 193 odst. 2,

  b) poskytne držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 193 odst. 3,

  c) neprovede zpětnou výměnu podle § 194 odst. 2 nebo 3, nebo

  d) poruší informační povinnost podle § 195 odst. 1.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  § 233

  Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby

  (1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní oznamovací povinnost podle § 221 odst. 1, nebo

  b) poruší informační povinnost podle § 221 odst. 2 nebo 3 nebo § 222 odst. 1.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

  Další přestupky

  § 234

  (1) Přestupku se dopustí ten, kdo

  a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněn,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení podle tohoto zákona,

  c) nesplní oznamovací povinnost podle § 18 nebo 76, nebo

  d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 237 odst. 3.

  (2) Osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že

  a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení podle § 237 odst. 3,

  b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 242 odst. 1 písm. b) až i), nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 242 odst. 2.

  (3) Provozovatel srovnávacích stránek se dopustí přestupku tím, že

  a) nezajistí splnění požadavků kladených na srovnávací stránky podle § 202 odst. 1,

  b) nezavede postupy k přijímání podnětů podle § 202 odst. 2, nebo

  c) nesplní oznamovací povinnost podle § 202 odst. 3.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

  b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo odstavce 2 písm. c),

  c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. a) nebo b), nebo

  d) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

  § 235

  (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/20092),

  b) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1 nebo čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009,

  c) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo 2, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6, 7 nebo 8 nebo čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,

  d) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/7512), nebo

  e) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

  (2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 2 věty první nebo druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.

  (3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 2 věty první nebo druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.

  (4) Provozovatel schématu platebních karet se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6, čl. 7 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

  (5) Zpracovatel se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nebo 5 nebo čl. 8 odst. 6 věty první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

  (6) Příjemce se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 6 věty druhé nebo čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

  (7) Přestupku se dopustí ten, kdo nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012.

  (8) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 nebo 7,

  b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c), odstavce 2 nebo 3,

  c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 4 nebo 5, nebo

  d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo e).


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.

  § 236

  Společná ustanovení

  (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává

  a) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 234 odst. 3, s výjimkou přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5 při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení nebo licence České národní banky, a přestupky podle § 235 odst. 6 a 7,

  b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o přestupky podle § 235 odst. 4 a 5,

  c) Ministerstvo financí, jde-li o přestupek podle § 231 odst. 1 písm. o),

  d) Česká národní banka, jde-li o ostatní přestupky.

  (2) Na řízení o přestupku vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a na jeho postup při výkonu dozoru se zákon o ochraně hospodářské soutěže použije přiměřeně.

  (3) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách.

  (4) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 3 bez uvedení identifikačních údajů o osobě uznané vinnou přestupkem, jestliže by uveřejnění

  a) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

  b) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo

  c) způsobilo osobě uznané vinnou přestupkem nepřiměřenou újmu.

  (5) Rozhodnutí podle odstavce 3 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje osoby uznané vinnou přestupkem se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.
  Zpět na obsah Zákon o platebním styku  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies