Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. - seznam paragrafů, stránka 5

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 13.1.2018 (aktuální znění)
  § 201 Přehled o úplatě za poskytnuté služby (1) Poskytovatel bezplatně poskytne uživateli vždy do konce února přehled o úplatě za poskytnuté služby spojené s platebním účtem za předchozí kalendářní rok. Na žádost uživatele poskytovatel bezplatně ...
  § 202 Srovnávací stránky (1) Provozovatel srovnávacích stránek zajistí, aby a) se poskytovatelům dostalo rovného zacházení při uveřejnění výsledků srovnání, b) tyto srovnávací stránky umožňovaly bezplatné srovnání všech služeb spojených s platebním
  § 203 Zahájení změny platebního účtu (1) Poskytovatel, který s uživatelem uzavřel smlouvu o platebním účtu a kterého uživatel požádal o změnu platebního účtu (dále jen "nový poskytovatel"), umožní tomuto uživateli prostřednictvím formuláře a) určit
  § 204 Povinnosti dosavadního poskytovatele (1) Dosavadní poskytovatel ve vztahu k platebnímu účtu, v rozsahu a ke dni, které určí uživatel, nejdříve však osmý pracovní den ode dne, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 203 odst. 4, a) přestane ...
  § 205 Povinnosti nového poskytovatele (1) Nový poskytovatel do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel informace podle § 204 odst. 2 od dosavadního poskytovatele, ve vztahu k platebnímu účtu a v rozsahu, které určí uživatel, a) odešle plátci, který ...
  § 206 Úplata spojená se změnou platebního účtu (1) Poskytovatel a uživatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za služby podle § 203, § 204 odst. 1 nebo § 205 odst. 1 až 3, je-li tato úplata přiměřená a odpovídá skutečným nákladům ...
  § 207 Informace o změně platebního účtu (1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a na trvalém nosiči dat ve svých obchodních prostorách informace o a) postupu při zahájení změny platebního účtu podle § 203 a ...
  § 208 Společná ustanovení (1) Poskytovatel není povinen provést změnu platebního účtu, jestliže platební účet vedený dosavadním poskytovatelem a platební účet vedený novým poskytovatelem jsou vedeny v různé měně. (2) Ustanovení tohoto dílu se ...
  § 209 Povinnosti poskytovatele (1) Poskytovatel, který vede uživateli platební účet a kterého uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu, v rozsahu a v den, které určí uživatel, a) poskytne uživateli ...
  § 210 Zřízení základního platebního účtu (1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu poté, kdy jej spotřebitel, který je osobou oprávněně pobývající v členském státě, vyzve k uzavření smlouvy o základním platebním účtu a osvědčí splnění zákonem ...
  § 211 Vázaná nabídka Poskytovatel nesmí vázat uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním služby, která není uvedena v § 212 odst. 1.
  § 212 Poskytované služby (1) Poskytovatel poskytne majiteli základního platebního účtu alespoň tyto služby: a) zřízení a vedení základního platebního účtu, b) službu umožňující vložení hotovosti na základní platební účet, c) službu umožňující výběr
  § 213 Úplata Za služby uvedené v § 212 odst. 1 náleží poskytovateli nejvýše úplata odpovídající obvyklé ceně podle zákona o cenách.
  § 214 Smluvní pokuta K ujednání o smluvní pokutě pro porušení povinností ze smlouvy o základním platebním účtu, s výjimkou smluvní pokuty sjednané v souvislosti s překročením a možností přečerpání, se nepřihlíží.
  § 215 Zrušení základního platebního účtu (1) Poskytovatel může vypovědět závazek ze smlouvy o základním platebním účtu pouze tehdy, jestliže majitel základního platebního účtu a) neprovede prostřednictvím tohoto platebního účtu žádnou platební ...
  § 216 Informace o základním platebním účtu (1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách informace o a) postupu při zřízení základního platebního účtu, b) možnosti uzavřít smlouvu o ...
  § 217 Společné ustanovení Ustanovení této hlavy se použijí na poskytovatele, který je bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky a vede platební účty spotřebitelům.
  § 218 Má-li poskytovatel vůči uživateli po zániku závazku ze smlouvy o platebním účtu pohledávku, informuje bez zbytečného odkladu po zániku závazku ze smlouvy o platebním účtu o této skutečnosti uživatele.
  § 219 Poskytovatel nesmí při uzavírání smlouvy o platebním účtu diskriminovat uživatele, který je osobou oprávněně pobývající v členském státě, a to ani z důvodu jeho státního občanství nebo místa pobytu.
  § 220 Ustanovení této části se použijí na platební účet, jehož majitelem je spotřebitel a ze kterého lze alespoň vybrat hotovost, převést peněžní prostředky, včetně provedení úhrady, ve prospěch třetích osob, a na který lze připsat peněžní ...
  § 221 Hlášení bezpečnostních a provozních incidentů (1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby oznámí České národní bance závažný bezpečnostní nebo provozní incident v oblasti platebního styku bez zbytečného odkladu po jeho zjištění. (2) Osoba ...
  § 222 Hlášení bezpečnostních a provozních rizik (1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje každoročně vždy do 30. června Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým je v souvislosti s poskytováním platebních ...
  § 223 (1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby použije silné ověření uživatele, jestliže plátce a) přistupuje ke svému platebnímu účtu prostřednictvím internetu, b) dává platební příkaz k elektronické platební transakci,
  § 224 Osoba oprávněná poskytovat platební služby, která vede uživateli platební účet, umožní tomu, kdo je oprávněn poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu informování o platebním účtu, spoléhat na postupy, které v souladu s
  § 225 Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie Osoba oprávněná poskytovat platební služby postupuje při poskytování platebních služeb v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí čl. 98 směrnice Evropského ...
  § 226 Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (1) Platební instituce se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 13 odst. 1 nevydá peněžní prostředky uživatelům, b) nedodrží některý z požadavků na kapitál ...
  § 227 Přestupky správce informací o platebním účtu (1) Správce informací o platebním účtu se dopustí přestupku tím, že a) nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo zajištěno srovnatelné zajištění v souladu s § 46 odst. 1, b) neuplatňuje řídicí a ...
  § 228 Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (1) Instituce elektronických peněz se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 72 odst. 1 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům, b) ...
  § 229 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému (1) Provozovatel nebo účastník platebního systému se dopustí přestupku tím, že váže přístup právnických osob oprávněných poskytovat platební služby na splnění některého z požadavků ...
  § 230 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování (1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 114 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez
  § 231 Přestupky poskytovatele (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že a) poruší informační povinnosti podle § 132, 133, 140, 141, 144, § 148 odst. 3, § 149, 150, 151, § 152 odst. 2, § 198, 199, 200, 201, 207, § 210 odst. 6, § 215 odst. 6, § ...
  § 232 Přestupky vydavatele (1) Vydavatel se dopustí přestupku tím, že a) vydává elektronické peníze v rozporu s § 193 odst. 2, b) poskytne držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 193 odst. 3, c) neprovede zpětnou výměnu podle § 194 odst. 2 ...
  § 233 Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby (1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby se dopustí přestupku tím, že a) nesplní oznamovací povinnost podle § 221 odst. 1, nebo b) poruší informační povinnost podle § 221 odst. 2 nebo
  § 234 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněn, b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení podle tohoto zákona, c) ...
  § 235 (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 2), b) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ...
  § 236 Společná ustanovení (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává a) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 234 odst. 3, s výjimkou přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5 při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na ...
  § 237 (1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností a) platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz ...
  § 238 (1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přeshraniční platby v Evropské unii 2) je v České republice Česká národní banka. (2) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie ...
  § 239 (1) Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu. (2) Česká národní banka spolupracuje s orgány jiných
  § 240 Probíhá-li mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu proces urovnání sporu podle podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) 7) ...
  § 241 Kontrola na místě (1) Česká národní banka může vykonat kontrolu na místě u osoby podléhající jejímu dohledu, u jejího pověřeného zástupce nebo u jiné osoby, jejímž prostřednictvím tato osoba vykonává provozní činnosti vztahující se k činnostem,
  § 242 Opatření k nápravě (1) Poruší-li osoba podléhající dohledu České národní banky povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které je tato osoba oprávněna vykonávat podle tohoto zákona,
  § 243 Opatření k nápravě uložené zahraniční osobě při poskytování platebních služeb v České republice (1) Ohrožuje-li zahraniční platební instituce, zahraniční správce informací o platebním účtu nebo zahraniční instituce elektronických peněz, kteří
  § 244 Odnětí povolení (1) Česká národní banka odejme povolení udělené podle tohoto zákona, jestliže a) o to osoba, jíž bylo povolení uděleno, požádá, nebo b) osoba, jíž bylo povolení uděleno, opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnost ...
  § 245 Zúžení povolení (1) Česká národní banka zúží rozsah platebních služeb, na které se povolení k činnosti vztahuje, jestliže o to osoba, jíž bylo povolení k činnosti uděleno, požádá. (2) Česká národní banka může zúžit rozsah platebních služeb, ...
  § 246 Zrušení zápisu pověřeného zástupce (1) Česká národní banka zruší zápis pověřeného zástupce v seznamu platebních institucí nebo institucí elektronických peněz na základě oznámení platební instituce, instituce elektronických peněz nebo ...
  § 247 Odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě (1) Česká národní banka poskytovateli, jemuž byl udělen souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském ...
  § 248 Přijímání podnětů Přijme-li Česká národní banka podnět k zahájení řízení z moci úřední ve věci porušení povinnosti poskytovatele nebo vydavatele stanovené tímto zákonem, obdobnými ustanoveními právních předpisů jiného členského státu, jimiž ...
  § 249 (1) Česká národní banka vede v elektronické podobě tyto seznamy: a) platebních institucí, b) poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, c) institucí elektronických peněz, d) vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, e) ...
  § 250 (1) Do seznamů podle § 249 odst. 1 se u právnické a fyzické osoby zapisuje alespoň jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. (2) Do seznamů podle § 249 odst. 1 písm. a) až e) se zapisuje také a) datum vzniku oprávnění k ...  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies