SPRÁVNÍ DELIKTY, ČÁST JEDENÁCTÁ

Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST JEDENÁCTÁ

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 100

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, nebo

  b) v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení "důchodový fond" nebo jiné zaměnitelné označení.

  (2) Fyzická osoba, která vytváří nebo šíří důchodové doporučení, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností při vytváření nebo šíření důchodového doporučení podle § 88.

  (3) Fyzická osoba podléhající dohledu podle tohoto zákona se dopustí přestupku tím, že neprovede ve lhůtě stanovené Českou národní bankou opatření k nápravě podle § 95.

  (4) Nucený správce penzijní společnosti se dopustí přestupku tím, že

  a) nepřijme neprodleně opatření k nápravě nedostatků v činnosti penzijní společnosti, nebo

  b) nezajistí ochranu práv účastníků a jiných oprávněných osob.


  (5) Fyzická osoba jako osoba uvedená v § 108 se dopustí přestupku tím, že nezachová mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníků důchodového spoření.

  (6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 101

  Správní delikty penzijní společnosti

  (1) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu tím, že

  a) uzavře smlouvu o důchodovém spoření v rozporu s § 4 odst. 2, 3 a 6,

  b) nepředá neprodleně vyhotovení smlouvy o důchodovém spoření podle § 9 odst. 1,

  c) nenabídne strategii spoření podle § 11 odst. 2,

  d) nezabezpečí umístění prostředků účastníka podle § 11 odst. 3,

  e) neinformuje účastníka podle § 11 odst. 4,

  f) nevyhoví žádosti účastníka podle § 11 odst. 5,

  g) nepřevede prostředky účastníka podle § 12 odst. 4,

  h) neuhradí jednorázové pojistné na pojištění důchodu způsobem podle § 14,

  i) nepřevede 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu podle § 15,

  j) v případě úmrtí účastníka ve spořící době postupuje v rozporu s § 16,

  k) nesplní některou z povinností podle § 24,

  l) nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 25 odst. 3,

  m) neudržuje vlastní kapitál ve výši podle § 29 odst. 1,

  n) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 31,

  o) stanoví úplatu za obhospodařování nebo zhodnocení v rozporu s § 32,

  p) účtuje poplatek v rozporu s § 33 nebo 34,

  q) poskytne úplatu za obhospodařování nebo zhodnocení v rozporu s § 35,

  r) vynaloží náklady na uzavření smlouvy v rozporu s § 36,

  s) vynaloží náklady na marketing v rozporu s § 37,

  t) v případě zániku závazku z depozitářské smlouvy nesplní některou z povinností podle § 38 odst. 8,

  u) nesplní některou z povinností vůči depozitáři podle § 40,

  v) neumístí peněžní prostředky nebo je umístí v rozporu s § 42 odst. 1,

  w) v rozporu s § 45 odst. 2 se neřídí schváleným statutem důchodového fondu,

  x) neaktualizuje průběžně údaje uvedené ve statutu důchodového fondu podle § 45 odst. 3,

  y) neuveřejní statut důchodového fondu nebo jeho změnu podle § 45 odst. 4, nebo

  z) nepředloží statut důchodového fondu nebo jeho změnu k předchozímu schválení České národní bance podle § 45 odst. 5.

  (2) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu dále tím, že

  a) investuje majetek v důchodovém fondu státních dluhopisů v rozporu s § 46,

  b) investuje majetek v konzervativním důchodovém fondu v rozporu s § 47,

  c) investuje majetek ve vyváženém důchodovém fondu v rozporu s § 48,

  d) investuje majetek v dynamickém důchodovém fondu v rozporu s § 49,

  e) nedodrží skladbu majetku v důchodovém fondu podle § 50,

  f) nepoužívá vnitřní postupy pro kontrolu rizik podle § 51,

  g) nedodrží podmínky sjednávání finančních derivátů podle § 52,

  h) nedodrží investiční limity podle § 53,

  i) investuje do cenných papírů kolektivního investování v rozporu s § 54,

  j) nabude podíly na jiných osobách nebo emisích investičních nástrojů v rozporu s § 55,

  k) nakládá s majetkem v důchodovém fondu v rozporu s § 57,

  l) převede obhospodařování důchodového fondu v rozporu s § 58 odst. 1,

  m) nepodá žádost o sloučení důchodových fondů podle § 61 odst. 1,

  n) neuveřejní rozhodnutí podle § 61 odst. 3,

  o) nesplní některou z povinností při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu podle § 63,

  p) nesplní některou z povinností při obhospodařování majetku v důchodovém fondu podle § 64,

  q) nesplní některou z povinností při účtování o majetku v důchodovém fondu podle § 66,

  r) v rozporu s § 67 nevypracuje, neuveřejní nebo nezašle výroční nebo pololetní zprávu,

  s) neuveřejní informace podle § 68,

  t) neinformuje Českou národní banku podle § 69,

  u) nevede osobní důchodový účet podle § 70,

  v) neeviduje na osobním důchodovém účtu údaje podle § 71 a 74,

  w) v rozporu s § 73 nevypočítá a neuveřejní hodnotu fondového vlastního kapitálu a aktuální hodnotu důchodové jednotky,

  x) jedná v rozporu s § 75,

  y) poruší některý ze zákazů podle § 76, nebo

  z) jedná při komunikaci se zájemcem o důchodové spoření nebo účastníkem v rozporu s § 78 až 81.

  (3) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu dále tím, že

  a) informuje účastníka v rozporu s § 82 až 84,

  b) nevyžaduje od účastníka informace nebo je vyžaduje v rozporu s § 85,

  c) nesplní některou z povinností podle § 90,

  d) poruší zákaz vyvíjet činnost podle § 91 odst. 3, nebo

  e) v rozporu s § 92 odst. 8 nezajistí, že osoby uvedené v § 91 při provozování činností podle § 91 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona.

  (4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 102

  Správní delikty depozitáře

  (1) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 38 odst. 1 neeviduje majetek v důchodovém fondu nebo nekontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v důchodovém fondu v souladu s tímto zákonem a statutem důchodového fondu,

  b) neinformuje Českou národní banku nebo penzijní společnost o skutečnostech podle § 38 odst. 7,

  c) nesplní některou z povinností podle § 39, nebo

  d) poruší některé z pravidel jednání depozitáře podle § 41.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 103

  Správní delikty pojišťovny

  (1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nepředá neprodleně vyhotovení pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle § 10 odst. 1 nebo v rozporu s § 17 odst. 2 pojistnou smlouvu o pojištění důchodu neuzavře,

  b) uzavře pojistnou smlouvu o pojištění důchodu v rozporu s § 17 odst. 1 nebo 2,

  c) v rozporu s § 17 odst. 3 vypoví nebo odstoupí od pojistné smlouvy o pojištění důchodu,

  d) v rozporu s § 17 odst. 6 umožní zprostředkování pojistné smlouvy o pojištění důchodu,

  e) nevyplácí důchod podle § 18 odst. 2 nebo 3,

  f) použije podíly na výnosech nebo nespotřebovanou část pojistného v rozporu s § 22, nebo

  g) nesplní některou z povinností podle § 24.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 104

  Další správní delikty

  (1) Penzijní společnost nebo depozitář se dopustí správního deliktu tím, že poruší depozitářskou smlouvu uzavřenou podle § 38.

  (2) Investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele nebo vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí správního deliktu tím, že

  a) přijme odměnu stanovenou v rozporu s § 35,

  b) nevykonává činnost podle § 91 s odbornou péčí podle § 92 odst. 1,

  c) vykonává činnost v rozporu s § 91 odst. 3,

  d) při výkonu své činnosti poruší některou z povinností podle § 76 až 90 ve spojení s § 92 odst. 2,

  e) nezavede nebo neudržuje uspořádání, postupy, opatření nebo pravidla vnitřní kontroly podle § 92 odst. 3,

  f) nevede evidenci podle § 92 odst. 4 a 5,

  g) neuchovává dokumenty podle § 92 odst. 6, nebo

  h) nedodrží kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací podle § 93,

  i) nezachová mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníků důchodového spoření podle § 108.

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) zatají nebo uvede nesprávný údaj v žádosti o povolení nebo souhlas podle tohoto zákona,

  c) v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení "důchodový fond" nebo jiné zaměnitelné označení, nebo

  d) jako zaměstnavatel poruší zákaz podle § 4 odst. 7,

  e) poruší zákaz podle § 17 odst. 6,

  f) poruší zákaz podle § 111 odst. 3.

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vytváří nebo šíří důchodové doporučení se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností stanovenou pro tvorbu nebo šíření důchodového doporučení podle § 88 nebo § 89.

  (5) Banka nebo zahraniční banka, které přestaly pro důchodový fond vykonávat činnost depozitáře, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 38 odst. 9 umožní nakládání s peněžními prostředky na účtu důchodového fondu, pro který přestaly vykonávat činnost depozitáře, nebo v rozporu s § 38 odst. 10 vydají peněžní prostředky nebo majetek důchodového fondu, pro který přestaly vykonávat činnost depozitáře.

  (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu podle tohoto zákona se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve lhůtě stanovené Českou národní bankou opatření k nápravě podle § 95.

  (7) Za správní delikt podle odstavců 1 až 6 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 105

  Společná ustanovení ke správním deliktům

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby9) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

  (6) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.


  9) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
  Zpět na obsah zákona o důchodovém spoření

  Označení stránky: §24 odst.7 pism.q , správním deliktem podle § 24 odst. 7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, 24 zakon o ochrane  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2020

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies