Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)
  § 51 Vnitřní postupy pro kontrolu rizik Důchodový fond je povinen a) používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním, b) používat postupy pro přesné a objektivní ...
  § 52 Podmínky sjednávání finančních derivátů (1) Důchodový fondmůže používat techniky a nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu za předpokladu, že slouží k efektivnímu obhospodařování majetku. Používáním ...
  § 53 Investiční limity vůči jedné osobě (1) Penzijní společnost může investovat nejvýše 5 % hodnoty majetku v důchodovém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou; to neplatí pro dluhopisy a nástroje ...
  § 54 Investování do cenných papírů kolektivního investování (1) Penzijní společnost může investovat nejvýše 10 % hodnoty majetku v důchodovém fondu do cenných papírů vydávaných jedním standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem. (2) ...
  § 55 Podíly na jiných osobách a emisích investičních nástrojů (1) Penzijní společnost může do svého majetku a do majetku v obhospodařovaných vyvážených a dynamických důchodových fondech nabýt celkem akcie nebo obdobné cenné papíry představující ...
  § 56 Dočasné výjimky z limitů investování (1) Penzijní společnost nemusí dodržet skladbu majetku v důchodovém fondu podle § 46 až 55 při uplatňování přednostního práva na upisování investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou v
  § 57 Omezení nakládání s majetkem v důchodovém fondu (1) Důchodový fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 5 % hodnoty majetku v důchodovém fondu. Důchodový fond ...
  § 58 Převod obhospodařování všech důchodových fondů (1) Penzijní společnost nemůže převést obhospodařování důchodového fondu, který obhospodařuje, na jinou penzijní společnost. Penzijní společnost však může s předchozím povolením České národní ...
  § 59 Přechod povolení k vytvoření důchodových fondů Převedením obhospodařování všech důchodových fondů na jinou penzijní společnost povolení k vytvoření těchto důchodových fondů přechází na tuto přejímající penzijní společnost. Přejímající penzijní
  § 60 Sloučení důchodových fondů (1) Penzijní společnost, na kterou bylo převedeno obhospodařování všech důchodových fondů jiné penzijní společnosti, je povinna nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle § 58 odst. 5 ...
  § 61 (1) Důchodový fond, který sloučením podle § 60 zaniká, se dnem stanoveným v rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení důchodových fondů zrušuje bez likvidace a majetek v něm obsažený se stává součástí majetku přejímajícího důchodového
  § 62 Ke dni zániku důchodového fondu podle § 61 je penzijní společnost, která jej obhospodařuje, povinna sestavit mimořádnou účetní závěrku tohoto důchodového fondu podle zákona o účetnictví.
  § 63 Oceňování majetku v důchodovém fondu a závazků důchodového fondu (1) Investiční nástroje v majetku v důchodovém fondu musí být oceňovány pravidelně, a to ve lhůtě uvedené ve statutu důchodového fondu; tato lhůta nesmí být delší než 1 týden. ...
  § 64 Obhospodařování majetku v důchodovém fondu za nejlepších podmínek (1) Penzijní společnost obhospodařuje majetek v důchodovém fondu za nejlepších podmínek, přičemž s přihlédnutím ke skladbě majetku v důchodovém fondu, povaze a vlastnostem ...
  § 65 Je-li v řízení o náhradu škody způsobené porušením povinností při obhospodařování majetku v důchodovém fondu sporné, zda penzijní společnost jednala s odbornou péčí a v zájmu účastníků důchodového fondu, nese důkazní břemeno penzijní společnost.
  § 66 Účtování o majetku v důchodovém fondu (1) Penzijní společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v důchodovém fondu odděleně od předmětu ...
  § 67 Výroční a pololetní zpráva důchodového fondu Penzijní společnost je povinna vypracovat, uveřejnit a zaslat České národní bance výroční a pololetní zprávu za každý obhospodařovaný důchodový fond; ustanovení o výroční a pololetní zprávě za ...
  § 68 Uveřejňování informací (1) Penzijní společnost uveřejňuje ve lhůtách a periodicitě stanovených prováděcím právním předpisem na svých internetových stránkách informace o každém důchodovém fondu, který obhospodařuje, nejméně však a) aktuální ...
  § 69 Informování České národní banky (1) Penzijní společnost informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o a) každé změně skutečností, na jejichž základě bylo vydáno povolení k činnosti penzijní společnosti nebo povolení k vytvoření ...
  § 70 Penzijní společnost vede pro každého účastníka osobní důchodový účet, na kterém eviduje prostředky účastníka a důchodové jednotky účastníka v jednotlivých důchodových fondech.
  § 71 (1) Osobní důchodový účet se skládá z peněžního podúčtu a z majetkového podúčtu. (2) Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnost a) výši platby pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku ...
  § 72 (1) Důchodová jednotka představuje nejmenší podíl na majetku v důchodovém fondu. (2) Hodnota důchodové jednotky se vyjadřuje v českých korunách a určuje se s přesností na 4 desetinná místa. První den, kdy penzijní společnost začne vytvářet ...
  § 73 (1) Aktuální hodnota důchodové jednotky se stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu důchodového fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál důchodového fondu, ke dni ...
  § 74 (1) Penzijní společnost eviduje prostředky účastníka na peněžním podúčtu osobního důchodového účtu účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet k uložení peněžních prostředků důchodového fondu vedený depozitářem. (2) Penzijní společnost ke dni ...
  § 75 Penzijní společnost jedná s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu.
  § 76 Penzijní společnost nesmí v souvislosti se svojí činností nebo výkonem činností uvedených v § 91 odst. 2 přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen "pobídka"), která může vést k porušení povinností ...
  § 77 (1) Pobídka je v mezích § 75 a 76 přípustná, pokud je hrazena a) účastníkem, za účastníka nebo je vyplácena účastníkovi a není v rozporu s § 76, nebo b) třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a 1. ...
  § 78 Povinnosti ve vztahu k účastníkovi stanovené v části osmé plní penzijní společnost v přiměřeném rozsahu také ve vztahu k zájemci o důchodové spoření.
  § 79 (1) Penzijní společnost při komunikaci s účastníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené právním předpisem ...
  § 80 (1) U propagačního sdělení penzijní společnost dále zajistí, aby jeho obsah byl v souladu se všemi informacemi, které účastníkovi při výkonu činnosti poskytla, z jeho obsahu a formy bylo zřejmé, že jde o propagační sdělení, a aby propagační ...
  § 81 Penzijní společnost při komunikaci s účastníkem přihlíží k tomu, jak by vysvětlení nebo jinou informaci vnímala osoba s průměrnou rozumovou úrovní, obezřetností a rozpoznávací schopností v postavení účastníka.
  § 82 Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání (1) Penzijní společnost informuje účastníka o a) svých identifikačních údajích a základních informacích souvisejících s jí vykonávanými činnostmi, b) systému důchodového ...
  § 83 (1) Sdělení klíčových informací pro účastníky (dále jen "sdělení klíčových informací") je dokument obsahující stručné základní charakteristiky systému důchodového spoření včetně důsledků spojených s ...
  § 84 (1) Sdělení klíčových informací musejí být každému účastníkovi poskytnuta na trvalém nosiči informací a uveřejněna ve lhůtách stanovených nařízením vlády na internetových stránkách penzijní společnosti, která důchodový fond obhospodařuje. (2) ...
  § 85 (1) Před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho a) znalostech a zkušenostech v oblasti financí, b) znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých ...
  § 86 Penzijní společnost je oprávněna vycházet ze spolehlivosti údajů poskytnutých účastníkem podle § 85 odst. 1, ledaže věděla nebo vědět měla, že taková informace je zjevně neúplná, nepřesná nebo nepravdivá.
  § 87 Důchodovým doporučením je informace, která přímo či nepřímo doporučuje účast na systému důchodového spoření, konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se důchodového spoření účastníkům nebo zájemcům o důchodové spoření, která se ...
  § 88 (1) Každý, kdo vytváří nebo rozšiřuje důchodové doporučení podle § 87, zajistí, aby v důchodovém doporučení a) byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů, b) nebyly uváděny informace, ...
  § 89 Důchodové doporučení obsahuje informace podle § 88 odst. 2 písm. b) a § 88 odst. 3. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce důchodového doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím ...
  § 90 (1) Výpis důchodového spoření (dále jen "výpis") účastníka obsahuje a) údaje podle § 71 odst. 4, b) pohyby prostředků účastníka na důchodovém podúčtu účastníka podle § 71 odst. 2 za období od posledního výpisu za kalendářní rok podle odstavce 5,
  § 91 Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat důchodové spoření (1) Pouze investiční zprostředkovatel 5), vázaný zástupce investičního zprostředkovatele 6) a vázaný zástupce penzijní společnosti 7), který je oprávněn poskytovat služby podle zákona
  § 92 Odborná péče (1) Investiční zprostředkovatel je povinen vykonávat svou činnost s odbornou péčí. (2) Na osobu uvedenou v odstavci 1 se při výkonu její činnosti použijí obdobně § 76 až 90 upravující povinnosti při jednání s účastníky. (3) ...
  § 93 Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací Osoba uvedená v § 91 k zavedení a udržení kontrolních a bezpečnostních opatření pro zpracování a evidenci informací při výkonu činností uvedených v § 91 odst. 1 a) stanoví ...
  § 94 (1) Dohled podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Předmětem dohledu je dodržování povinností stanovených tímto zákonem, statutem důchodového fondu, depozitářskou smlouvou a rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona. Dohled je ...
  § 95 (1) Česká národní banka může osobě podléhající dohledu, která porušila povinnost stanovenou tímto zákonem, rozsah jí uděleného povolení k výkonu činnosti, statut důchodového fondu, depozitářskou smlouvu nebo ohrozila zájmy účastníků, uložit ...
  § 96 Nařízení mimořádného auditu Při nařízení mimořádného auditu penzijní společnosti nebo důchodového fondu se postupuje obdobně podle ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření upravujících nařízení mimořádného auditu penzijní společnosti ...
  § 97 Nařízení změny depozitáře Při nařízení změny depozitáře se postupuje obdobně podle ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření upravujících nařízení změny depozitáře.
  § 98 Nucená správa Při zavedení nucené správy se postupuje obdobně podle ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření upravujících nucenou správu.
  § 99 Nařízení převodu obhospodařování důchodových fondů (1) Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže a) penzijní společnost není schopna plnit povinnosti ...
  § 100 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, nebo b) v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení "důchodový fond" nebo jiné zaměnitelné označení. (2) Fyzická osoba, ...

  Označení stránky: důchodové spoření, důchodové spoření porovnání, zákon o důchodovém spoření, zakon č.426/2011, 426/2011, certifikant důchodové spoření, zákon 426/2011upravující důchodové spoření, zákon 426/2011 , zákon 426/2007  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies