Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení a souhlasu, Díl 2

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  Díl 2

  Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení a souhlasu

  § 142

  (1) Česká národní banka může osobě podléhající dohledu, která porušila povinnost stanovenou tímto zákonem, rozsah jí uděleného povolení k výkonu činnosti, statut účastnického fondu, smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, depozitářskou smlouvu nebo ohrozila zájmy účastníků, uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti a stanovit lhůtu k přijetí opatření k nápravě.

  (2) Česká národní banka může, v závislosti na zjištěných nedostatcích, jako jiné opatření

  a) nařídit penzijní společnosti provedení mimořádného auditu účetní závěrky penzijní společnosti, účastnického fondu nebo transformovaného fondu,

  b) nařídit penzijní společnosti změnu depozitáře,

  c) nařídit penzijní společnosti změnu vedoucí osoby,

  d) nařídit penzijní společnosti změnu auditora nebo penzijního fondu,

  e) pozastavit připisování a odepisování penzijních jednotek,

  f) zavést nucenou správu penzijní společnosti,

  g) nařídit penzijní společnosti převod obhospodařování účastnických fondů na jinou penzijní společnost,

  h) pozastavit penzijní společnosti výkon činnosti nebo omezit penzijní společnosti rozsah povolené činnosti,

  i) odejmout povolení nebo souhlas udělené podle tohoto zákona.

  (3) Osoba, které bylo uloženo některé z opatření k nápravě zjištěných nedostatků, bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance způsob plnění uloženého opatření.

  (4) Česká národní banka současně se zahájením správního řízení o uložení opatření k nápravě zjištěného nedostatku může uložit předběžné opatření, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob.

  § 143

  Nařízení mimořádného auditu

  (1) Česká národní banka může nařídit penzijní společnosti provedení mimořádného auditu účetní závěrky penzijní společnosti, účastnického fondu nebo transformovaného fondu, zjistí-li závažné nedostatky ve zprávě auditora nebo pokud auditor nebo auditorská společnost nesplní svoji oznamovací povinnost podle zákona upravujícího činnost auditorů. S ohledem na zjištěné skutečnosti Česká národní banka určí podmínky provedení mimořádného auditu účetní závěrky, zejména rozsah a způsob provedení mimořádného auditu.

  (2) Penzijní společnost zajistí provedení mimořádného auditu a sdělí České národní bance do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, kterým bylo nařízeno provedení mimořádného auditu, údaje o auditorovi, který mimořádný audit provede. Tento auditor musí být osobou odlišnou od auditora, který provedl ověření účetní závěrky.

  (3) Česká národní banka může do 30 dnů ode dne sdělení údajů podle odstavce 2 odmítnout auditora, který jí byl penzijní společností oznámen, a určit jiného auditora, který mimořádný audit provede.

  (4) Náklady mimořádného auditu nese penzijní společnost. Pokud nejsou na základě mimořádného auditu potvrzeny závažné nedostatky ve zprávě auditora nebo nesplnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1, uhradí Česká národní banka penzijní společnosti jí účelně vynaložené náklady na provedení mimořádného auditu.

  § 144

  Nařízení změny depozitáře

  (1) Česká národní banka může nařídit penzijní společnosti změnu depozitáře, jestliže zjistí závažné nedostatky v jeho činnosti, pokud depozitář poruší depozitářskou smlouvu, nedošlo-li k nápravě v jeho činnosti po uložení opatření k nápravě podle § 142 odst. 1 nebo je-li u něj zavedena nucená správa. Rozhodnutí o nařízení změny depozitáře se doručí penzijní společnosti a depozitáři.

  (2) Depozitářská smlouva a závazky z ní vyplývající zanikají ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o nařízení změny depozitáře.

  (3) Penzijní společnost je povinna uzavřít ve lhůtě podle odstavce 2 depozitářskou smlouvu s jiným depozitářem.

  § 145

  Nařízení změny vedoucí osoby

  Česká národní banka může nařídit penzijní společnosti změnu vedoucí osoby, jestliže zjistí závažné nedostatky v její činnosti nebo přestane-li tato osoba splňovat podmínky stanovené jí tímto zákonem a penzijní společnost tuto osobu nevyměnila bez zbytečného odkladu potom, co tuto skutečnost zjistila. Rozhodnutí o nařízení změny vedoucí osoby se doručí penzijní společnosti a vedoucí osobě, které se toto rozhodnutí týká.

  Nucená správa

  § 146

  (1) Česká národní banka může zavést nucenou správu penzijní společnosti, jestliže

  a) penzijní společnost opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

  b) jsou ohroženy zájmy účastníků a hrozí nebezpečí z prodlení.

  (2) Česká národní banka jmenuje nuceného správce ze seznamu likvidátorů nebo nucených správců vedeného podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

  (3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy penzijní společnosti, kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem, obsahuje

  a) důvod zavedení nucené správy,

  b) jmenování nuceného správce, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

  c) povinnosti nuceného správce, včetně lhůt pro jejich splnění, a případná omezení nakládání s majetkem penzijní společnosti,

  d) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti.

  (4) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit též vydáním rozhodnutí o zavedení nucené správy. Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o zavedení nucené správy nemá odkladný účinek.

  (5) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručí penzijní společnosti, u které se nucená správa zavádí, a nucenému správci. Nucená správa je zavedena doručením rozhodnutí nucenému správci.

  (6) Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách.

  § 147

  (1) Zavedením nucené správy penzijní společnosti přechází působnost představenstva penzijní společnosti na nuceného správce a pozastavuje se výkon funkcí orgánů penzijní společnosti, s výjimkou oprávnění podat rozklad nebo správní žalobu proti rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (2) Je-li rozhodnutím o zavedení nucené správy omezeno nakládání s majetkem podle § 146 odst. 3 písm. c), nejsou tím dotčena práva a povinnosti vyplývající z finančního zajištění15) podle jiného právního předpisu16) nebo podle zahraniční právní úpravy, které penzijní společnost poskytla nebo jí bylo poskytnuto. Dotčena není také možnost provést závěrečné vyrovnání podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

  (3) Do obchodního rejstříku se zapisuje

  a) den zavedení a ukončení nucené správy,

  b) identifikační údaje nuceného správce, popřípadě údaj o jejich změně,

  c) omezení nakládání s majetkem penzijní společnosti.

  (4) Návrh na zápis údajů podle odstavce 3 nebo zápis jejich změny podává nucený správce, a to bez zbytečného odkladu po zavedení nucené správy, nebo změně v zapisovaných údajích.

  (5) Nucená správa končí

  a) dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy,

  b) prohlášením konkursu na majetek penzijní společnosti, u níž je zavedena nucená správa, nebo

  c) jmenováním likvidátora.

  (6) Ke zrušení penzijní společnosti v nucené správě s likvidací, o kterém rozhoduje valná hromada této společnosti, se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky.

  (7) Penzijní společnost v nucené správě se zrušuje s likvidací dnem, ke kterému je jmenován likvidátor.


  15) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.

  16) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

  § 148

  (1) Nucený správce

  a) přijme neprodleně opatření k nápravě nedostatků v činnosti penzijní společnosti,

  b) zajistí ochranu práv účastníků a jiných oprávněných osob,

  c) do 6 měsíců ode dne zavedení nucené správy svolá valnou hromadu penzijní společnosti, které

  1. předloží návrh na odvolání dosavadních a volbu nových členů orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě nedostatků v činnosti penzijní společnosti, nebo

  2. navrhne zrušení penzijní společnosti s likvidací.

  (2) Lhůtu podle odstavce 1 písm. c) je Česká národní banka oprávněna na návrh nuceného správce z důvodů zvláštního zřetele hodných prodloužit, a to až o 6 měsíců.

  (3) Nucený správce podá na základě předchozího souhlasu České národní banky insolvenční návrh na majetek penzijní společnosti, zjistí-li, že je předlužená.

  (4) Odměna a výdaje nuceného správce spojené s výkonem jeho činnosti nuceného správce jsou placeny z majetku penzijní společnosti. Nepostačuje-li majetek penzijní společnosti k úhradě odměny a výdajů nuceného správce, uhradí je stát způsobem a do výše stanovené prováděcím právním předpisem.

  § 149

  (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká

  a) odstoupením nuceného správce,

  b) odvoláním nuceného správce,

  c) ukončením nucené správy,

  d) vyškrtnutím nuceného správce ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo

  e) smrtí nuceného správce.

  (2) Nucený správce oznámí České národní bance své odstoupení z funkce nuceného správce nejméně 30 dnů předem.

  (3) Česká národní banka odvolá nuceného správce, zejména jestliže závažně nebo opakovaně porušil svoji povinnost nebo přestal splňovat tímto zákonem stanovené předpoklady pro výkon této funkce.

  (4) Opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání nuceného správce nemá odkladný účinek.

  (5) Jestliže výkon funkce nuceného správce zaniká podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e), jmenuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu jiného nuceného správce.

  § 150

  Nařízení převodu obhospodařování účastnických fondů

  (1) Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost samostatným rozhodnutím, jestliže penzijní společnost není schopna plnit povinnosti vůči účastníkům a určeným osobám, nebo v rámci rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti.

  (2) K převodu obhospodařování všech účastnických fondů podle odstavce 1 se vyžaduje souhlas penzijní společnosti, na kterou má být obhospodařování účastnických fondů převedeno.

  (3) Přejímající penzijní společnost je povinna ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 sdělit písemně účastníkům, jejichž prostředky jsou předmětem převodu, svoji obchodní firmu a adresu svého sídla, den, kdy došlo k převodu, a další nezbytné informace související s plynulým pokračováním doplňkového penzijního spoření.

  (4) Účastníky řízení o převodu obhospodařování účastnických fondů na jinou penzijní společnost jsou předávající a přejímající penzijní společnosti a jejich depozitáři. Dnem, kdy došlo k převodu podle odstavce 2, vstupuje přejímající penzijní společnost do všech práv a povinností převedených účastnických fondů.

  § 151

  Pozastavení činnosti nebo změna rozsahu povolení

  (1) Česká národní banka může penzijní společnosti rozhodnutím pozastavit výkon činnosti nebo změnit rozsah povolené činnosti, jestliže zjistí závažné nedostatky v její činnosti, nebo nedošlo-li k nápravě v její činnosti po uložení opatření k nápravě podle § 142 odst. 1. V rozhodnutí o změně rozsahu povolení se uvede nový rozsah povolených činností.

  (2) Pozastavit penzijní společnosti lze pouze výkon související činnosti, a to nejdéle na dobu 5 let.

  (3) Změnu rozsahu povolené činnosti penzijní společnosti lze provést pouze zúžením povolení k činnosti penzijní společnosti.

  (4) Česká národní banka může penzijní společnosti rozhodnutím zrušit registraci další činnosti, jestliže došlo ke změně skutečností, na jejichž základě byla registrace provedena.

  § 152

  Odnětí povolení a souhlasu

  (1) Česká národní banka odejme penzijní společnosti povolení k činnosti penzijní společnosti, jestliže

  a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku penzijní společnosti nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek penzijní společnosti nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

  b) dalším trváním nucené správy penzijní společnosti nelze dosáhnout jejího účelu,

  c) zavedení nucené správy nevedlo k obnovení platební schopnosti penzijní společnosti,

  d) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení k činnosti penzijní společnosti,

  e) již nesplňuje některou z podmínek pro výkon činnosti penzijní společnosti, nebo

  f) přemístila své sídlo mimo území České republiky.

  (2) Česká národní banka může penzijní společnosti odejmout povolení k činnosti penzijní společnosti také v případě, že

  a) opatření k nápravě nebo sankce nevedly k nápravě,

  b) je to nezbytné v zájmu ochrany účastníků,

  c) povolení k činnosti penzijní společnosti bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných informací,

  d) penzijní společnost nezahájí svoji činnost do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí bylo uděleno povolení k činnosti, nebo

  e) penzijní společnost nevykonává činnost déle než 6 měsíců.

  (3) Česká národní banka v rozhodnutí odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti rozhodne pro všechny obhospodařované účastnické fondy též o odnětí povolení k jejich vytvoření nebo o převodu jejich obhospodařování na jinou penzijní společnost. Při rozhodování o převodu obhospodařování účastnického fondu Česká národní banka přihlédne k případné dohodě mezi penzijní společností, jíž odnímá povolení k činnosti penzijní společnosti, a penzijní společností, která souhlasí s převzetím obhospodařování účastnického fondu.

  (4) Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti penzijní společnosti, se považuje za penzijní společnost až do vyplacení nároků účastníkům zrušených účastnických fondů nebo převedení obhospodařování účastnických fondů na jinou penzijní společnost. Odejme-li Česká národní banka penzijní společnosti povolení k činnosti penzijní společnosti, je tato osoba povinna se řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákona a rozhodnutím České národní banky, kterým jí bylo povolení odňato. Nemůže však uzavírat smlouvy o penzijním spoření ani měnit rozsah závazků z již uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření.

  (5) Penzijní společnost, které bylo odňato povolení k činnosti penzijní společnosti, se zrušuje s likvidací. Likvidátora jmenuje Česká národní banka ze seznamu likvidátorů a nucených správců vedeného podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

  (6) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu ministerstvo o rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti.

  (7) Česká národní banka je oprávněna odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen.

  § 153

  Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu

  (1) Česká národní banka odejme penzijní společnosti povolení k vytvoření účastnického fondu, s výjimkou konzervativního účastnického fondu, jestliže do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu nebyly splněny podmínky podle § 36 odst. 4.

  (2) Česká národní banka může penzijní společnosti odejmout povolení k vytvoření účastnického fondu, jestliže

  a) výše majetku v účastnickém fondu, s výjimkou konzervativního účastnického fondu, za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 50 000 000 Kč, nebo

  b) došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě bylo povolení uděleno.

  § 154

  Zrušení registrace a výmaz ze seznamu

  (1) Česká národní banka zruší registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 provedenou podle tohoto zákona investičnímu zprostředkovateli,

  a) ohledně něhož bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

  b) jemuž soud nebo správní úřad zakázal činnost,

  c) o němž se dozví, že mu zaniklo oprávnění k výkonu činnosti podle jiného právního předpisu, nebo

  d) který nesplňuje odbornou způsobilost.

  (2) Česká národní banka může zrušit registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 provedenou podle tohoto zákona, jestliže

  a) investiční zprostředkovatel, jemuž byla činnost podle § 74 odst. 1 zaregistrována, nezačal do 12 měsíců ode dne provedení registrace vykonávat tuto činnost nebo činnost podle zákona upravujícího důchodové spoření,

  b) investiční zprostředkovatel, jemuž byla činnost podle § 74 odst. 1 zaregistrována, nevykonává tuto činnost nebo činnost podle zákona upravujícího důchodové spoření déle než 6 měsíců,

  c) registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

  d) investiční zprostředkovatel, jemuž byla činnost podle § 74 odst. 1 zaregistrována, opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem upravujícím důchodové spoření, nebo

  e) došlo ke změně skutečností, na jejichž základě byla provedena registrace.

  (3) Česká národní banka může vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry provést výmaz činnosti uvedené v § 74 odst. 1 ze seznamu, jestliže zápis této činnosti do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo došlo k závažné změně skutečností, na jejichž základě byl zapsán do seznamu. Ustanovení § 79 odst. 7 věty první tím není dotčeno.

  (4) Česká národní banka může provést výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, jestliže jeho zápis do seznamu byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo došlo k závažné změně skutečností, na jejichž základě byl zapsán do seznamu. Ustanovení § 79 odst. 7 věty první tím není dotčeno.

  (5) Pro zrušení registrace činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými papíry nebo odnětí povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.

  § 155

  Odnětí akreditace

  (1) Česká národní banka odejme akreditované osobě akreditaci udělenou podle tohoto zákona, jestliže

  a) údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena, byly nepravdivé nebo zavádějící,

  b) přestane akreditovaná osoba splňovat podmínky pro udělení akreditace,

  c) akreditovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila povinnosti stanovené tímto zákonem,

  d) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku akreditované osoby nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek akreditované osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

  (2) Česká národní banka může akreditované osobě odejmout akreditaci také v případě, že

  a) akreditovaná osoba nezahájí svoji činnost do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí byla udělena akreditace, nebo

  b) akreditovaná osoba nevykonává činnost déle než 6měsíců.
  Zpět na obsah zákona o doplňkovém penzijním spoření
  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies