SPRÁVNÍ DELIKTY, ČÁST JEDENÁCTÁ

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  ČÁST JEDENÁCTÁ

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 159

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) zatají nebo uvede nesprávný údaj v žádosti o udělení povolení nebo akreditace, registraci, zápis do seznamu nebo souhlas podle tohoto zákona,

  b) poruší zákaz používat označení "penzijní společnost" nebo "účastnický fond" nebo jiné zaměnitelné označení podle § 30 nebo § 95,

  c) vykonává funkci vedoucí osoby bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 39,

  d) samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 41 nabude kvalifikovanou účast, zvýší kvalifikovanou účast nebo se stane ovládající osobou bez souhlasu České národní banky,

  e) samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 46 neoznámí České národní bance snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo skutečnost, že ji přestává ovládat,

  f) samostatně nebo s osobu, s níž jedná ve shodě, nesplní oznamovací povinnost podle § 47, nebo

  g) neposkytne informace podle § 156 odst. 6 nebo 7.

  (2) Fyzická osoba, která vytváří nebo šíří penzijní doporučení, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností při tvorbě nebo šíření penzijního doporučení podle § 139 nebo § 140.

  (3) Likvidátor účastnického fondu se dopustí přestupku tím, že poruší při zrušení účastnického fondu některou z povinností uvedených v § 112 odst. 2.

  (4) Nucený správce penzijní společnosti se dopustí přestupku tím, že

  a) nepřijme opatření podle § 148 odst. 1 písm. a),

  b) v rozporu s § 148 odst. 1 písm. b) nezajistí ochranu práv osob, nebo

  c) poruší povinnost podle § 148 odst. 1 písm. c).

  (5) Fyzická osoba podléhající dohledu podle tohoto zákona se dopustí přestupku tím, že neprovede ve lhůtě stanovené Českou národní bankou opatření k nápravě podle § 142 odst. 1.

  (6) Fyzická osoba jako osoba uvedená v § 167 se dopustí přestupku tím, že nezachová mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníků doplňkového penzijního spoření.

  (7) Za přestupek podle odstavců 1 až 6 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 160

  Správní delikty penzijní společnosti

  (1) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu tím, že

  a) uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v rozporu s § 2, 4 nebo 5,

  b) poruší povinnost podle § 6 odst. 2,

  c) vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v rozporu s § 7,

  d) neeviduje státní příspěvky podle § 12 odst. 2,

  e) v rozporu s § 16 nepodá žádost o poskytnutí státního příspěvku,

  f) nevrátí státní příspěvek ve lhůtách stanovených podle § 18 odst. 2 nebo 3,

  g) nepodá zprávu o vracení státního příspěvku podle § 18 odst. 4,

  h) nevyplácí dávky nebo je vyplácí v rozporu s § 20 až 25,

  i) neinformuje určenou osobu podle § 26,

  j) nepřevede prostředky účastníka podle § 27 odst. 3,

  k) jako penzijní společnost, ke které byly převedeny prostředky účastníka od jiné penzijní společnosti, nepodá žádost ministerstvu o poskytnutí státního příspěvku, který nebyl penzijní společnosti poukázán za dobu před převedením prostředků podle § 27 odst. 5,

  l) vykonává činnost v rozporu s povolením podle § 29,

  m) vykonává další činnosti penzijní společnosti v rozporu s povolením podle § 35,

  n) poruší povinnost podle § 36 odst. 1,

  o) nezamezí poklesu kapitálu pod hodnotu uvedenou v § 38,

  p) nevykonává svoji činnost s odbornou péčí podle § 48,

  q) nezavede nebo neudržuje systém, postupy nebo opatření podle § 49,

  r) průběžně neověřuje a pravidelně nehodnotí přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému podle § 50,

  s) pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti v rozporu s § 51,

  t) nezajistí pro výkon činnosti penzijní společnosti a výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti personální vybavení podle § 53,

  u) nevykonává svoji činnost kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků podle § 54,

  v) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 55,

  w) v rozporu s § 57 nepředloží, neuveřejní nebo nezpřístupní svou výroční zprávu nebo výroční zprávu účastnického fondu, který obhospodařuje,

  x) v rozporu s § 58 nepředloží, neuveřejní nebo nezpřístupní svou pololetní zprávu nebo pololetní zprávu účastnického fondu, který obhospodařuje,

  y) stanoví úplatu v rozporu s § 60, nebo

  z) účtuje poplatek v rozporu s § 61.

  (2) Penzijní společnost se dále dopustí správního deliktu tím, že

  a) účtuje poplatek v rozporu s výjimkou podle § 62,

  b) poskytne úplatu v rozporu s § 63,

  c) uskuteční fúzi penzijních společností bez předchozího povolení České národní banky podle § 64,

  d) změní předmět podnikání v rozporu s § 72,

  e) poruší některou povinnost podle § 73,

  f) v rozporu s § 75 odst. 8 nezajistí, že osoby uvedené v § 74 odst. 1 při provozování činností podle § 74 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona,

  g) poruší některou povinnost uvedenou v § 79 odst. 8,

  h) nevypoví závazkový vztah podle § 83,

  i) poruší některou povinnost vůči depozitáři podle § 90,

  j) v rozporu s § 97 odst. 2 se neřídí schváleným statutem účastnického fondu,

  k) neuveřejní statut účastnického fondu nebo jeho změnu podle § 97 odst. 4,

  l) nepředloží statut účastnického fondu nebo jeho změnu k předchozímu schválení České národní bance podle § 97 odst. 5,

  m) nedodrží skladbu majetku v povinném konzervativním fondu podle § 98 nebo § 99,

  n) nedodrží skladbu majetku v účastnickém fondu podle § 100 a § 102 až 106,

  o) nepoužije vnitřní postupy pro kontrolu rizik podle § 101,

  p) poruší dočasnou výjimku z limitů investování podle § 107,

  q) nakládá s majetkem v účastnickém fondu v rozporu s § 108,

  r) převede obhospodařování účastnického fondu v rozporu s § 109,

  s) nesestaví mimořádnou účetní závěrku účastnického fondu podle § 110 odst. 2,

  t) neuveřejní informace v rozsahu a způsobem podle § 113 odst. 7,

  u) nesplní některou z povinností podle § 114,

  v) nesplní některou z povinností při oceňování majetku a závazků účastnického fondu podle § 115,

  w) nepostupuje při obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek podle § 116,

  x) neuveřejní některou z informací podle § 118,

  y) nesplní některou z informačních povinností podle § 119, nebo

  z) nevede osobní penzijní účet podle § 120.

  (3) Penzijní společnost se dále dopustí správního deliktu tím, že

  a) nevede osobní penzijní účet podle § 120,

  b) poruší některou z povinností podle § 123 odst. 3,

  c) neeviduje prostředky účastníka podle § 124,

  d) poruší některou z povinností podle § 125,

  e) nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců o doplňkové penzijní spoření podle § 126,

  f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 127,

  g) nepřijme ve stanovené lhůtě opatření podle § 157 odst. 1,

  h) poruší povinnost podle § 22 odst. 4.

  (4) Penzijní společnost, investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele nebo vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí správního deliktu tím, že

  a) jedná při komunikaci se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo účastníkem v rozporu s § 130 až 132,

  b) neinformuje účastníka podle § 133 nebo sdělení klíčových informací pro účastníky vypracuje v rozporu s § 134, nebo

  c) nevyžaduje od zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastníka informace podle § 136.

  (5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 161

  (1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že

  a) uzavře pojistnou smlouvu v rozporu s § 23 odst. 2 nebo 3,

  b) poruší některou z povinností podle § 23 odst. 5, nebo

  c) poruší povinnost podle § 23 odst. 6.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 162

  Správní delikty depozitáře

  (1) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neinformuje způsobem a ve lhůtě podle § 88 odst. 7,

  b) nevykonává některou z činností nebo ji vykonává v rozporu s § 89 odst. 1, nebo

  c) poruší některé z pravidel jednání depozitáře podle § 91.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 163

  Další správní delikty

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) zatají nebo uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení nebo souhlas podle tohoto zákona,

  b) jako zaměstnavatel poruší zákaz podle § 10 odst. 3,

  c) poruší zákaz používat označení "penzijní společnost" nebo "účastnický fond" nebo jiné zaměnitelné označení podle § 30 nebo § 95,

  d) samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 41 nabude kvalifikovanou účast, zvýší kvalifikovanou účast nebo se stane ovládající osobou bez souhlasu České národní banky,

  e) samostatně nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, v rozporu s § 46 neoznámí České národní bance snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo skutečnost, že ji přestává ovládat,

  f) samostatně nebo s osobu, s níž jedná ve shodě, nesplní oznamovací povinnost podle § 47,

  g) nesplní některou z povinností podle § 86 nebo 87,

  h) nepřijme ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 142 odst. 1, nebo

  i) poruší zákaz podle § 200.

  (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vytváří nebo šíří penzijní doporučení, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností při tvorbě nebo šíření penzijního doporučení podle § 139 nebo § 140.

  (3) Penzijní společnost nebo depozitář se dopustí správního deliktu tím, že poruší podmínky stanovené v depozitářské smlouvě podle § 88 odst. 4.

  (4) Penzijní společnost v úpadku nebo penzijní společnost v likvidaci se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 71 odst. 2 uzavře novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

  (5) Investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že při výkonu činnosti podle § 74

  a) poruší povinnost vykonávat činnost s odbornou péčí podle § 75 odst. 1,

  b) nezavede nebo neudržuje požadavky na obezřetné poskytování činností způsobem podle § 75 odst. 3,

  c) nevede řádně evidenci podle § 75 odst. 4,

  d) porušuje povinnosti týkající se záznamu komunikace se zájemci o doplňkové penzijní spoření nebo účastníky uvedené v § 75 odst. 5,

  e) neuchovává dokumenty podle § 75 odst. 6, nebo

  f) nesplní podmínky k zavedení a udržení kontrolních a bezpečnostních opatření pro zpracování a evidenci informací podle § 76.

  (6) Vázaný zástupce penzijní společnosti se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 83 odst. 2 nevypoví závazkový vztah.

  (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že sama nebo jako osoba jednající ve shodě

  a) v rozporu s § 41 nabude nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na penzijní společnosti anebo se stane osobou ovládající penzijní společnost bez souhlasu České národní banky, nebo

  b) v rozporu s § 46 neoznámí České národní bance snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo skutečnost, že ji přestává ovládat.

  (8) Banka nebo zahraniční banka, které přestaly pro účastnický fond vykonávat činnost depozitáře, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 88 odst. 9 umožní nakládání s peněžními prostředky na účtu účastnického fondu nebo v rozporu v § 88 odst. 10 vydá peněžní prostředky nebo majetek účastnického fondu.

  (9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne provozní nebo lokalizační údaje podle § 156 odst. 7.

  (10) Za správní delikt podle odstavců 1, 3 a 5 až 9 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

  (11) Za správní delikt podle odstavců 2 a 4 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 164

  Společná ustanovení ke správním deliktům

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby17) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka s výjimkou správních deliktů podle § 160 odst. 1 písm. d) až g) a k), které projednává v prvním stupni ministerstvo.

  (6) Správní delikt uvedený v § 160 odst. 1 písm. h) a j) projedná Česká národní banka nebo ministerstvo podle toho, který správní orgán zahájí správní řízení jako první. Je-li správní řízení zahájeno u obou orgánů ve stejný den, správní delikt projedná Česká národní banka.

  (7) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.


  17) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
  Zpět na obsah zákona o doplňkovém penzijním spoření
  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies