Transformace, Hlava I

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  Hlava I

  Transformace

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 171

  Penzijní fond vzniklý podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen "zákon o penzijním připojištění"), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí získat povolení k činnosti penzijní společnosti nejpozději do 1. 1. 2013, jinak se k tomuto dni zrušuje.

  § 172

  (1) Ke dni právních účinků povolení k činnosti penzijní společnosti penzijní společnost vyčlení aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním do transformovaného fondu v souladu s § 182.

  (2) Tento den je rozhodným dnem a tento proces se nazývá transformací penzijního fondu.

  (3) Penzijní společnost prostřednictvím transformovaného fondu provozuje penzijní připojištění podle zákona o penzijním připojištění pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu.

  (4) Slova "penzijní fond" nebo "penzijní společnost" v této části zákona označují akciovou společnost podstupující transformaci.

  Díl 2

  Příprava transformace

  § 173

  (1) Penzijní fond do 3 měsíců ode dne účinnosti této části zákona písemně informuje účastníka

  a) o transformaci penzijního fondu,

  b) o očekávaných změnách vyplývajících z transformace pro účastníka,

  c) o pravidlech poskytování a výši státního příspěvku podle tohoto zákona,

  d) o omezeních práv účastníka v souvislosti s transformací,

  e) o způsobu poskytnutí informace o transformaci penzijního fondu (§ 183),

  f) o možnostech zachování penzijního připojištění v případě, že penzijní fond ve stanovené lhůtě nepožádal o povolení podle § 175 odst. 1.

  (2) Pokud nastane následně skutečnost, v důsledku které je zřejmé, že se transformace penzijního fondu neuskuteční, penzijní fond o tom bez zbytečného odkladu písemně informuje účastníka,

  a) že se jeho transformace neuskuteční a

  b) o možnostech zachování penzijního připojištění.

  (3) Penzijní fond dále informace podle odstavců 1 a 2 bez zbytečného odkladu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle České národní bance.

  § 174

  (1) Penzijní fond zpracuje transformační projekt, který obsahuje popis přípravy, uskutečnění a ověření transformace, zejména

  a) identifikační údaje penzijního fondu a penzijní společnosti,

  b) označení transformovaného fondu,

  c) předpokládaný rozhodný den,

  d) podrobná pravidla vyčlenění majetku do transformovaného fondu, včetně pravidel určení jejich pořadí v návaznosti na obecné principy podle tohoto zákona (§ 182) a ocenění, a jejich odůvodnění,

  e) strategie a pravidla informování účastníků v souvislosti s transformací penzijního fondu,

  f) strategie činnosti transformovaného fondu, zejména pokud jde o dobrovolný přechod účastníků penzijního připojištění do účastnických fondů,

  g) identifikační údaje depozitáře, popis opatření u depozitáře a o úschovách a evidencích majetku penzijního fondu v souvislosti s transformací,

  h) harmonogram transformace,

  i) identifikační údaje auditora podle § 181.

  (2) Přílohou transformačního projektu jsou

  a) návrh statutu transformovaného fondu,

  b) návrh změny stanov penzijního fondu,

  c) návrh změny penzijního plánu,

  d) návrh změny depozitářské smlouvy ve vztahu k transformovanému fondu,

  e) vyjádření depozitáře k transformačnímu projektu, změně statutu a penzijního plánu,

  f) odhad zahajovací rozvahy transformovaného fondu a penzijní společnosti,

  g) odhad výčtu majetku penzijního fondu, který bude vyčleněn do transformovaného fondu.

  (3) Změny statutu a penzijního plánu prováděné v souvislosti s transformací smějí obsahovat jen změny přímo vyvolané transformací; u penzijního plánu také změny vyvolané změnou pravidel pro poskytování státního příspěvku.

  (4) Změna penzijního plánu v mezích odstavce 3 je účinná i bez souhlasu účastníka.

  (5) Penzijní fond uveřejní bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu přílohy podle odstavce 2 písm. a) až c), způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Díl 3

  Řízení u České národní banky

  § 175

  Žádosti

  (1) Penzijní fond do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části zákona požádá Českou národní banku na předepsaném tiskopisu o povolení k

  a) činnosti penzijní společnosti podle § 31 a

  b) provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.

  (2) Žádost o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu musí být doložena transformačním projektem. Součástí výroku v povolení provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu je schválení transformačního projektu.

  (3) Česká národní banka zveřejní formou úředního sdělení ve Věstníku České národní banky do 5 dnů od účinnosti této části zákona

  a) označení dokladů k tiskopisu podle § 33 odst. 3, které s ohledem na zvláštní požadavky této části penzijní společnost nedokládá,

  b) vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu a podrobnější obsah jejich příloh.

  (4) Účastníkem řízení o povolení podle odstavce 1 je pouze penzijní fond.

  (5) Správní řízení vedené Českou národní bankou na základě odstavce 1 se nezpoplatňuje.

  § 176

  Rozhodnutí

  (1) Česká národní banka rozhodne o žádostech podle § 175 odst. 1 společně, a to do 6 měsíců ode dne jejich doručení.

  (2) Udělení povolení podle § 175 odst. 1 jsou vzájemně podmíněná. Zamítnutí jedné ze žádostí vyžaduje zamítnutí druhé žádosti.

  (3) Povolení k činnosti penzijní společnosti nabude účinnosti nejdříve k 1. lednu 2013.

  § 177

  V řízení o povolení k činnosti penzijní společnosti podle § 31 se má za to, že

  a) původ kapitálu penzijního fondu je průhledný a nezávadný,

  b) vedoucí osoby penzijního fondu splňují předpoklady podle § 39 odst. 2,

  c) kvalifikovanou účast na penzijním fondu má osoba vhodná z hlediska řádného a obezřetného vedení penzijní společnosti, pokud je držitelem souhlasu České národní banky s

  1. převodem akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu nebo k nabídce k upsání akcií v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu, nebo

  2. srovnatelnou kvalifikovanou účastí na finanční instituci,

  d) úzké propojení penzijního fondu s jinou osobou nebrání účinnému dohledu nad penzijní společností.

  § 178

  Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu udělí Česká národní banka penzijnímu fondu, který splní předpoklady pro udělení povolení penzijní společnosti a pokud

  a) nejsou v řízení zjištěny pochyby o tom, že transformační projekt, včetně příloh, poskytuje záruku zachování práv účastníků penzijního připojištění penzijního fondu v rozsahu zákona o penzijním připojištění a dosavadních smluvních ujednání,

  b) penzijní společnost má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování transformovaného fondu,

  c) depozitář má vytvořeny předpoklady pro plnění svých povinností ve vztahu k transformaci a k transformovanému fondu.

  § 179

  Po rozhodném dni nemůže být rozhodnutí o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu zrušeno. Tím není dotčena možnost odnětí povolení, převedení transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti nebo zánik povolení v důsledku zániku transformovaného fondu (§ 194).

  Díl 4

  Pravidla vytvoření transformovaného fondu

  § 180

  Transformace penzijního fondu se provádí podle transformačního projektu a dalších pravidel stanovených tímto zákonem.

  § 181

  (1) Penzijní společnost do 1 měsíce od rozhodného dne sestaví účetní závěrku penzijního fondu ke dni předcházejícímu rozhodnému dni. Účetní závěrku bez zbytečného odkladu ověří auditor.

  (2) Penzijní společnost do 1 měsíce od rozhodného dne sestaví ke dni transformace penzijního fondu zahajovací rozvahu penzijní společnosti a zahajovací rozvahu transformovaného fondu. Zahajovací rozvahy bez zbytečného odkladu ověří auditor.

  (3) Dokumenty podle odstavců 1 a 2 zašle penzijní společnost bez zbytečného odkladu České národní bance.

  § 182

  Způsob a proces vytvoření transformovaného fondu

  (1) Při vytváření transformovaného fondu v souladu s § 172 platí, že

  a) do transformovaného fondu se vyčlení

  1. závazky penzijního fondu odpovídající prostředkům evidovaným ve prospěch účastníků z penzijního připojištění a podílům na výsledcích hospodaření za účetní období penzijního fondu, které do rozhodného dne nebyly připsány ve prospěch účastníků penzijního připojištění,

  2. ostatní závazky penzijního fondu související s penzijním připojištěním, zejména rezervy na závazky vyplývající ze smluv o penzijním připojištění,

  3. část majetku penzijního fondu a souvisejících derivátů alespoň ve výši odpovídající závazkům podle bodů 1 a 2,

  4. oceňovací rozdíly vztahující se k majetku podle bodu 3,

  b) majetek a závazky penzijního fondu se vyčleňují v účetní hodnotě určené ke dni předcházejícímu rozhodnému dni.

  (2) Do transformovaného fondu se vyčlení majetek, který skladbou odpovídá pravidlům finančního umístění podle § 193 odst. 2. Do transformovaného fondu se přitom vyčleňuje majetek v pořadí od jeho nejvyšší bezpečnosti, kvality, likvidity a rentability.

  (3) Pokud oceňovací rozdíly podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 nabývají ke dni předcházejícímu rozhodnému dni záporné hodnoty, majetek vyčleněný na jejich pokrytí tvoří kapitálový fond transformovaného fondu.

  (4) Depozitář do 2 měsíců od rozhodného dne ověří, zda vytvoření transformovaného fondu proběhlo v souladu s transformačním projektem, a o výsledku ověření zpracuje zprávu, kterou předá penzijní společnosti, auditorovi a České národní bance. Penzijní společnost zprávu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 183

  Penzijní společnost je povinna do 3 měsíců ode dne transformace, způsobem umožňujícím dálkový přístup, oznámit účastníkům a příjemcům dávek

  a) vznik transformovaného fondu,

  b) skutečnost, že se na jejich dosavadních právech, povinnostech a nárocích nic nemění,

  c) podmínky převodu do jiných účastnických fondů u téže penzijní společnosti,

  d) podmínky výjimečného převodu do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti (§ 191 a 195).

  Díl 5

  Penzijní fond v přechodném období

  § 184

  (1) Do rozhodného dne se na penzijní fond a penzijní připojištění vztahuje zákon o penzijním připojištění.

  (2) Penzijní fond a depozitář smí do doby uplynutí 2 měsíců ode dne účinnosti této části zákona vypovědět depozitářskou smlouvu pouze s předchozím souhlasem České národní banky. Česká národní banka souhlas neudělí, pokud by změnou depozitáře mohlo dojít k ohrožení zájmu účastníků penzijního připojištění v průběhu transformace.

  (3) Žádost o převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu podle ustanovení § 24 zákona o penzijním připojištění lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části zákona. To neplatí pro žádosti o převod prostředků ze zrušeného penzijního fondu.

  (4) Žádost o poskytnutí dávek z penzijního připojištění podaná v období 1 měsíce před rozhodným dnem se považuje za podanou v rozhodný den.

  (5) Po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této části zákona může penzijní fond poplatek spojený s dosud přijatou žádostí o poskytnutí odbytného nebo převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu podle § 24 odst. 4 zákona o penzijním připojištění započítat na vyplácené nebo převáděné prostředky.

  (6) Smlouvu o penzijním připojištění podle § 12 zákona o penzijním připojištění nelze uzavřít v období 1 měsíce před rozhodným dnem.

  (7) Do doby zápisu obchodní firmy obsahující označení "penzijní společnost" do obchodního rejstříku penzijní společnost při své činnosti informuje, že je penzijní společností podle tohoto zákona.

  § 185

  Zrušení a zánik penzijního fondu

  (1) Rozhodným dnem zaniká povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu udělené podle zákona o penzijním připojištění.

  (2) Penzijní fond se zrušuje

  a) marným uplynutím lhůty pro podání žádosti k činnosti penzijní společnosti podle § 175 odst. 1,

  b) pokud nezíská povolení k činnosti penzijní společnosti nejpozději do 1. ledna 2013,

  c) dnem právní moci rozhodnutí, kterým se zamítá žádost podle § 175 odst. 1 nebo kterým se řízení o takové žádosti zastavuje,

  d) do 1. ledna 2013 způsoby uvedenými v § 39 zákona o penzijním připojištění.

  (3) Zrušený penzijní fond postupuje podle § 39 odst. 4 až 6 a § 41 zákona o penzijním připojištění. Prostředky účastníka mohou být převedeny pouze

  a) k jinému penzijnímu fondu, který podal žádosti podle § 175 odst. 1,

  b) do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti, nebo

  c) účastnických fondů jiné penzijní společnosti.

  (4) V případech podle odstavce 3 zůstává zachována spořící doba i nárok na státní příspěvky a poplatek podle § 24 zákona o penzijním připojištění nelze požadovat.

  (5) Rozhodnutí valné hromady penzijního fondu o zrušení penzijního fondu a jeho vstupu do likvidace nelze zrušit.

  (6) Přeměna penzijního fondu není ode dne účinnosti této části zákona přípustná.
  Zpět na obsah zákona o doplňkovém penzijním spoření  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies