TRANSFORMACE PENZIJNÍHO FONDU, ČÁST TŘINÁCTÁ

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  ČÁST TŘINÁCTÁ

  TRANSFORMACE PENZIJNÍHO FONDU

  Hlava I

  Transformace

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 171

  Penzijní fond vzniklý podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen "zákon o penzijním připojištění"), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí získat povolení k činnosti penzijní společnosti nejpozději do 1. 1. 2013, jinak se k tomuto dni zrušuje.

  § 172

  (1) Ke dni právních účinků povolení k činnosti penzijní společnosti penzijní společnost vyčlení aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním do transformovaného fondu v souladu s § 182.

  (2) Tento den je rozhodným dnem a tento proces se nazývá transformací penzijního fondu.

  (3) Penzijní společnost prostřednictvím transformovaného fondu provozuje penzijní připojištění podle zákona o penzijním připojištění pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu.

  (4) Slova "penzijní fond" nebo "penzijní společnost" v této části zákona označují akciovou společnost podstupující transformaci.

  Díl 2

  Příprava transformace

  § 173

  (1) Penzijní fond do 3 měsíců ode dne účinnosti této části zákona písemně informuje účastníka

  a) o transformaci penzijního fondu,

  b) o očekávaných změnách vyplývajících z transformace pro účastníka,

  c) o pravidlech poskytování a výši státního příspěvku podle tohoto zákona,

  d) o omezeních práv účastníka v souvislosti s transformací,

  e) o způsobu poskytnutí informace o transformaci penzijního fondu (§ 183),

  f) o možnostech zachování penzijního připojištění v případě, že penzijní fond ve stanovené lhůtě nepožádal o povolení podle § 175 odst. 1.

  (2) Pokud nastane následně skutečnost, v důsledku které je zřejmé, že se transformace penzijního fondu neuskuteční, penzijní fond o tom bez zbytečného odkladu písemně informuje účastníka,

  a) že se jeho transformace neuskuteční a

  b) o možnostech zachování penzijního připojištění.

  (3) Penzijní fond dále informace podle odstavců 1 a 2 bez zbytečného odkladu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle České národní bance.

  § 174

  (1) Penzijní fond zpracuje transformační projekt, který obsahuje popis přípravy, uskutečnění a ověření transformace, zejména

  a) identifikační údaje penzijního fondu a penzijní společnosti,

  b) označení transformovaného fondu,

  c) předpokládaný rozhodný den,

  d) podrobná pravidla vyčlenění majetku do transformovaného fondu, včetně pravidel určení jejich pořadí v návaznosti na obecné principy podle tohoto zákona (§ 182) a ocenění, a jejich odůvodnění,

  e) strategie a pravidla informování účastníků v souvislosti s transformací penzijního fondu,

  f) strategie činnosti transformovaného fondu, zejména pokud jde o dobrovolný přechod účastníků penzijního připojištění do účastnických fondů,

  g) identifikační údaje depozitáře, popis opatření u depozitáře a o úschovách a evidencích majetku penzijního fondu v souvislosti s transformací,

  h) harmonogram transformace,

  i) identifikační údaje auditora podle § 181.

  (2) Přílohou transformačního projektu jsou

  a) návrh statutu transformovaného fondu,

  b) návrh změny stanov penzijního fondu,

  c) návrh změny penzijního plánu,

  d) návrh změny depozitářské smlouvy ve vztahu k transformovanému fondu,

  e) vyjádření depozitáře k transformačnímu projektu, změně statutu a penzijního plánu,

  f) odhad zahajovací rozvahy transformovaného fondu a penzijní společnosti,

  g) odhad výčtu majetku penzijního fondu, který bude vyčleněn do transformovaného fondu.

  (3) Změny statutu a penzijního plánu prováděné v souvislosti s transformací smějí obsahovat jen změny přímo vyvolané transformací; u penzijního plánu také změny vyvolané změnou pravidel pro poskytování státního příspěvku.

  (4) Změna penzijního plánu v mezích odstavce 3 je účinná i bez souhlasu účastníka.

  (5) Penzijní fond uveřejní bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu přílohy podle odstavce 2 písm. a) až c), způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Díl 3

  Řízení u České národní banky

  § 175

  Žádosti

  (1) Penzijní fond do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části zákona požádá Českou národní banku na předepsaném tiskopisu o povolení k

  a) činnosti penzijní společnosti podle § 31 a

  b) provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.

  (2) Žádost o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu musí být doložena transformačním projektem. Součástí výroku v povolení provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu je schválení transformačního projektu.

  (3) Česká národní banka zveřejní formou úředního sdělení ve Věstníku České národní banky do 5 dnů od účinnosti této části zákona

  a) označení dokladů k tiskopisu podle § 33 odst. 3, které s ohledem na zvláštní požadavky této části penzijní společnost nedokládá,

  b) vzor tiskopisu žádosti o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu a podrobnější obsah jejich příloh.

  (4) Účastníkem řízení o povolení podle odstavce 1 je pouze penzijní fond.

  (5) Správní řízení vedené Českou národní bankou na základě odstavce 1 se nezpoplatňuje.

  § 176

  Rozhodnutí

  (1) Česká národní banka rozhodne o žádostech podle § 175 odst. 1 společně, a to do 6 měsíců ode dne jejich doručení.

  (2) Udělení povolení podle § 175 odst. 1 jsou vzájemně podmíněná. Zamítnutí jedné ze žádostí vyžaduje zamítnutí druhé žádosti.

  (3) Povolení k činnosti penzijní společnosti nabude účinnosti nejdříve k 1. lednu 2013.

  § 177

  V řízení o povolení k činnosti penzijní společnosti podle § 31 se má za to, že

  a) původ kapitálu penzijního fondu je průhledný a nezávadný,

  b) vedoucí osoby penzijního fondu splňují předpoklady podle § 39 odst. 2,

  c) kvalifikovanou účast na penzijním fondu má osoba vhodná z hlediska řádného a obezřetného vedení penzijní společnosti, pokud je držitelem souhlasu České národní banky s

  1. převodem akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu nebo k nabídce k upsání akcií v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu, nebo

  2. srovnatelnou kvalifikovanou účastí na finanční instituci,

  d) úzké propojení penzijního fondu s jinou osobou nebrání účinnému dohledu nad penzijní společností.

  § 178

  Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu udělí Česká národní banka penzijnímu fondu, který splní předpoklady pro udělení povolení penzijní společnosti a pokud

  a) nejsou v řízení zjištěny pochyby o tom, že transformační projekt, včetně příloh, poskytuje záruku zachování práv účastníků penzijního připojištění penzijního fondu v rozsahu zákona o penzijním připojištění a dosavadních smluvních ujednání,

  b) penzijní společnost má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování transformovaného fondu,

  c) depozitář má vytvořeny předpoklady pro plnění svých povinností ve vztahu k transformaci a k transformovanému fondu.

  § 179

  Po rozhodném dni nemůže být rozhodnutí o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu zrušeno. Tím není dotčena možnost odnětí povolení, převedení transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti nebo zánik povolení v důsledku zániku transformovaného fondu (§ 194).

  Díl 4

  Pravidla vytvoření transformovaného fondu

  § 180

  Transformace penzijního fondu se provádí podle transformačního projektu a dalších pravidel stanovených tímto zákonem.

  § 181

  (1) Penzijní společnost do 1 měsíce od rozhodného dne sestaví účetní závěrku penzijního fondu ke dni předcházejícímu rozhodnému dni. Účetní závěrku bez zbytečného odkladu ověří auditor.

  (2) Penzijní společnost do 1 měsíce od rozhodného dne sestaví ke dni transformace penzijního fondu zahajovací rozvahu penzijní společnosti a zahajovací rozvahu transformovaného fondu. Zahajovací rozvahy bez zbytečného odkladu ověří auditor.

  (3) Dokumenty podle odstavců 1 a 2 zašle penzijní společnost bez zbytečného odkladu České národní bance.

  § 182

  Způsob a proces vytvoření transformovaného fondu

  (1) Při vytváření transformovaného fondu v souladu s § 172 platí, že

  a) do transformovaného fondu se vyčlení

  1. závazky penzijního fondu odpovídající prostředkům evidovaným ve prospěch účastníků z penzijního připojištění a podílům na výsledcích hospodaření za účetní období penzijního fondu, které do rozhodného dne nebyly připsány ve prospěch účastníků penzijního připojištění,

  2. ostatní závazky penzijního fondu související s penzijním připojištěním, zejména rezervy na závazky vyplývající ze smluv o penzijním připojištění,

  3. část majetku penzijního fondu a souvisejících derivátů alespoň ve výši odpovídající závazkům podle bodů 1 a 2,

  4. oceňovací rozdíly vztahující se k majetku podle bodu 3,

  b) majetek a závazky penzijního fondu se vyčleňují v účetní hodnotě určené ke dni předcházejícímu rozhodnému dni.

  (2) Do transformovaného fondu se vyčlení majetek, který skladbou odpovídá pravidlům finančního umístění podle § 193 odst. 2. Do transformovaného fondu se přitom vyčleňuje majetek v pořadí od jeho nejvyšší bezpečnosti, kvality, likvidity a rentability.

  (3) Pokud oceňovací rozdíly podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 nabývají ke dni předcházejícímu rozhodnému dni záporné hodnoty, majetek vyčleněný na jejich pokrytí tvoří kapitálový fond transformovaného fondu.

  (4) Depozitář do 2 měsíců od rozhodného dne ověří, zda vytvoření transformovaného fondu proběhlo v souladu s transformačním projektem, a o výsledku ověření zpracuje zprávu, kterou předá penzijní společnosti, auditorovi a České národní bance. Penzijní společnost zprávu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 183

  Penzijní společnost je povinna do 3 měsíců ode dne transformace, způsobem umožňujícím dálkový přístup, oznámit účastníkům a příjemcům dávek

  a) vznik transformovaného fondu,

  b) skutečnost, že se na jejich dosavadních právech, povinnostech a nárocích nic nemění,

  c) podmínky převodu do jiných účastnických fondů u téže penzijní společnosti,

  d) podmínky výjimečného převodu do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti (§ 191 a 195).

  Díl 5

  Penzijní fond v přechodném období

  § 184

  (1) Do rozhodného dne se na penzijní fond a penzijní připojištění vztahuje zákon o penzijním připojištění.

  (2) Penzijní fond a depozitář smí do doby uplynutí 2 měsíců ode dne účinnosti této části zákona vypovědět depozitářskou smlouvu pouze s předchozím souhlasem České národní banky. Česká národní banka souhlas neudělí, pokud by změnou depozitáře mohlo dojít k ohrožení zájmu účastníků penzijního připojištění v průběhu transformace.

  (3) Žádost o převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu podle ustanovení § 24 zákona o penzijním připojištění lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části zákona. To neplatí pro žádosti o převod prostředků ze zrušeného penzijního fondu.

  (4) Žádost o poskytnutí dávek z penzijního připojištění podaná v období 1 měsíce před rozhodným dnem se považuje za podanou v rozhodný den.

  (5) Po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této části zákona může penzijní fond poplatek spojený s dosud přijatou žádostí o poskytnutí odbytného nebo převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu podle § 24 odst. 4 zákona o penzijním připojištění započítat na vyplácené nebo převáděné prostředky.

  (6) Smlouvu o penzijním připojištění podle § 12 zákona o penzijním připojištění nelze uzavřít v období 1 měsíce před rozhodným dnem.

  (7) Do doby zápisu obchodní firmy obsahující označení "penzijní společnost" do obchodního rejstříku penzijní společnost při své činnosti informuje, že je penzijní společností podle tohoto zákona.

  § 185

  Zrušení a zánik penzijního fondu

  (1) Rozhodným dnem zaniká povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu udělené podle zákona o penzijním připojištění.

  (2) Penzijní fond se zrušuje

  a) marným uplynutím lhůty pro podání žádosti k činnosti penzijní společnosti podle § 175 odst. 1,

  b) pokud nezíská povolení k činnosti penzijní společnosti nejpozději do 1. ledna 2013,

  c) dnem právní moci rozhodnutí, kterým se zamítá žádost podle § 175 odst. 1 nebo kterým se řízení o takové žádosti zastavuje,

  d) do 1. ledna 2013 způsoby uvedenými v § 39 zákona o penzijním připojištění.

  (3) Zrušený penzijní fond postupuje podle § 39 odst. 4 až 6 a § 41 zákona o penzijním připojištění. Prostředky účastníka mohou být převedeny pouze

  a) k jinému penzijnímu fondu, který podal žádosti podle § 175 odst. 1,

  b) do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti, nebo

  c) účastnických fondů jiné penzijní společnosti.

  (4) V případech podle odstavce 3 zůstává zachována spořící doba i nárok na státní příspěvky a poplatek podle § 24 zákona o penzijním připojištění nelze požadovat.

  (5) Rozhodnutí valné hromady penzijního fondu o zrušení penzijního fondu a jeho vstupu do likvidace nelze zrušit.

  (6) Přeměna penzijního fondu není ode dne účinnosti této části zákona přípustná.

  Hlava II

  Transformovaný fond

  § 186

  (1) Penzijní připojištění vykonává penzijní společnost pomocí majetku v transformovaném fondu.

  (2) Závazky vyplývající z penzijního připojištění penzijní společnost plní z majetku v transformovaném fondu. Pokud majetek v transformovaném fondu nepostačuje ke splnění závazků, splní je penzijní společnost z ostatního svého majetku.

  (3) Majetek v transformovaném fondu nelze použít jinak než k plnění závazků souvisejících s penzijním připojištěním, zejména z něj nelze hradit jiné závazky penzijní společnosti, a to ani formou výkonu rozhodnutí. Tím není dotčena možnost převodu majetku v transformovaném fondu do ostatního majetku penzijní společnosti podle § 187 odst. 4.

  (4) Majetek v transformovaném fondu není součástí majetkové podstaty penzijní společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení.

  (5) Je-li vydáno rozhodnutí o úpadku penzijní společnosti, insolvenční správce je povinen majetek v transformovaném fondu bez zbytečného odkladu vydat jiné penzijní společnosti podle rozhodnutí České národní banky, kterým se řeší další provozování penzijního připojištění pro účastníky penzijního připojištění.

  (6) Povinnost vyrovnat rozdíl podle § 187 odst. 2 má povahu pohledávky za penzijní společností a stojí naroveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

  § 187

  (1) Penzijní společnost je povinna zajistit, že hodnota majetku v transformovaném fondu je vždy stejná nebo vyšší než hodnota závazků v transformovaném fondu.

  (2) Jsou-li závazky transformovaného fondu vyšší než majetek v transformovaném fondu, penzijní společnost je povinna převést do transformovaného fondu majetek nezbytný k vyrovnání tohoto rozdílu nejpozději do 30 dnů po konci čtvrtletí, ve kterém byla zjištěna tato skutečnost; takto převedený majetek tvoří kapitálový fond transformovaného fondu. Penzijní společnost při těchto převodech dodržuje pravidla o skladbě majetku transformovaného fondu.

  (3) Kapitálový fond se přednostně použije na úhradu ztráty za účetní období nebo na úhradu neuhrazené ztráty z předchozích účetních období.

  (4) Penzijní společnost může převést do svého ostatního majetku

  a) majetek do výše kapitálového fondu po úhradě ztrát podle odstavce 3, pokud oceňovací rozdíly nabývají kladných hodnot,

  b) prostředky, o které kapitálový fond po úhradě ztrát podle odstavce 3 převyšuje absolutní hodnotu záporných oceňovacích rozdílů.

  (5) Pro účely odstavce 2 vychází penzijní společnost z údajů z účetnictví transformovaného fondu zjištěných ke konci čtvrtletí. Pro účely odstavce 4 vychází penzijní společnost z účetní závěrky transformovaného fondu ověřené auditorem.

  (6) Pro účely určení povinnosti penzijní společnosti vůči transformovanému fondu se nárok na splnění takové povinnosti nepovažuje za majetek transformovaného fondu.

  § 188

  Účetnictví transformovaného fondu

  (1) Penzijní společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v transformovaném fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních fondů.

  (2) Penzijní společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro transformovaný fond tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky pro transformovaný fond.

  (3) Majetek a jiná aktiva a závazky a jiná pasiva v transformovaném fondu se oceňují podle zákona o penzijním připojištění, a neobsahuje-li zákon o penzijním připojištění odpovídající pravidla, potom podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví.

  (4) Účetní závěrka transformovaného fondu musí být ověřena auditorem a zveřejněna ve lhůtě stanovené tímto zákonem účastnickému fondu.

  (5) Pro účely konsolidace se nezohledňují aktiva ani pasiva evidovaná v účetnictví transformovaného fondu.

  § 189

  Kapitál penzijní společnosti

  Penzijní společnost nad rámec požadavků uvedených v § 38 udržuje kapitál ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu. Pravidla pro výpočet tohoto kapitálového požadavku stanoví Česká národní banka vyhláškou.

  Nároky účastníků v transformovaném fondu

  § 190

  (1) Nelze být současně účastníkem doplňkového penzijního spoření podle § 2 a účastníkem transformovaného fondu, s výjimkou případů, kdy byla účastníkovi transformovaného fondu zahájena výplata dávky a již neplatí příspěvky do transformovaného fondu; nejdříve však k prvnímu dni kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni zahájení výplaty dávky.

  (2) Práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce dávky penzijního připojištění z transformovaného fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, sjednaným penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění. Jejich nároky zůstávají s výjimkou omezení nároku na převod prostředků k jinému fondu zachovány.

  § 191

  (1) Do transformovaného fondu nemohou na základě uzavření smlouvy o penzijním připojištění podle zákona o penzijním připojištění vstupovat noví účastníci, s výjimkou převodu prostředků účastníka

  a) ze zrušeného penzijního fondu,

  b) ze zanikajícího transformovaného fondu jiné penzijní společnosti a

  c) z transformovaného fondu, který se slučuje s jiným transformovaným fondem.

  (2) Převody prostředků podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou bezplatné. Na převod prostředků podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje ustanovení § 24 odst. 4 zákona o penzijním připojištění, pokud je žádost o převod prostředků podána do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení transformovaných fondů podle § 195 odst. 4.

  (3) Převést prostředky účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze na základě uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností, která tento transformovaný fond obhospodařuje, a to bezplatně. Do spořící doby se přitom započítá i dosažená pojištěná doba podle zákona o penzijním připojištění. Převést prostředky účastníka mezi transformovanými fondy lze pouze v případě, že účastník uzavřel smlouvu o penzijním připojištění u obou penzijních společností, které provozují penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, již před vznikem transformovaného fondu; tím není dotčen odstavec 1.

  (4) Při převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnického fondu je penzijní společnost povinna zaevidovat převáděné prostředky v rozdělení na příspěvky účastníka, příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem, státní příspěvky a podíly na výnosech hospodaření transformovaného fondu v souladu s povinností podle § 121; původně vedené příspěvky třetích osob se zaevidují pod příspěvky účastníka s výjimkou příspěvků zaměstnavatele, které se i nadále vedou odděleně. Při tomto převodu prostředků se do spořící doby započítá dosažená pojištěná doba podle zákona o penzijním připojištění.

  (5) Do spořící doby se započítává pojištěná doba v penzijním fondu, transformovaném fondu i spořící doba v účastnickém fondu pro účely poplatků účastníka podle § 61.

  (6) Poskytování státního příspěvku ve prospěch účastníka penzijního připojištění se řídí tímto zákonem. Účastník, jehož příspěvek na penzijní připojištění placený za kalendářní měsíc, ve kterém nabude účinnosti tento zákon, nedosáhne výše nejméně 300 Kč, nemá nárok na státní příspěvek. Tím nejsou dotčeny nároky na státní příspěvky vzniklé podle zákona o penzijním připojištění do nabytí účinnosti tohoto zákona.

  § 192

  Úplata

  (1) Penzijní společnost má nárok na úplatu za provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu; § 60 se použije obdobně.

  (2) Úplata penzijní společnosti se hradí z majetku v transformovaném fondu.

  (3) Výše úplaty činí nejvíce

  a) 0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu a

  b) 15 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce transformovaného fondu.

  (4) Způsob úhrady úplaty podle odstavce 3 písm. a) stanoví statut transformovaného fondu.

  (5) Průměrná roční hodnota bilanční sumy v transformovaném fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot bilančních sum transformovaného fondu za každý den příslušného období.

  § 193

  (1) Na transformovaný fond se vztahují ustanovení týkající se účastnického fondu a vztahu penzijní společnosti a depozitáře k účastnickému fondu přiměřeně.

  (2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění. Do nemovitostí může investovat pouze za předpokladu, že výnos z nemovitosti dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.

  (3) Informování účastníků o výši jejich prostředků se řídí zákonem o penzijním připojištění.

  (4) Na změny penzijního plánu se vztahuje zákon o penzijním připojištění.

  (5) S výjimkou případů, kdy ustanovení v tomto zákoně odkazují na použití ustanovení zákona o penzijním připojištění, se podle zákona o penzijním připojištění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepostupuje. Při výkonu dohledu nad dodržováním povinností, stanovených v zákoně o penzijním připojištění, jejichž dodržování tento zákon ukládá penzijní společnosti, postupuje Česká národní banka podle ustanovení zákona o penzijním připojištění upravujících výkon dohledu a správní delikty.

  § 194

  Zánik transformovaného fondu

  (1) Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu lze na žádost odejmout pouze v případě podle § 195.

  (2) Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu zaniká

  a) uspokojením nároků posledního účastníka penzijního připojištění nebo příjemce dávky,

  b) převodem transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti,

  c) sloučením s nástupnickým transformovaným fondem.

  (3) Česká národní banka může za přiměřeného použití § 113 povolit sloučení transformovaných fondů jedné nebo více penzijních společností. Přitom se přiměřeně použije § 40 zákona o penzijním připojištění.

  (4) Česká národní banka může za přiměřeného použití § 109 rozhodnout o převodu transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti, která provozuje penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.

  § 195

  (1) Pokud hodnota majetku v transformovaném fondu poklesne pod 50 000 000 Kč, může Česká národní banka povolit výjimku z investičních limitů, pokud to povede k efektivnější správě transformovaného fondu. Účastníci takového transformovaného fondu mohou do 2 měsíců od odeslání informace o udělení povolení výjimky podle předchozí věty požádat o převod prostředků do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti, pokud s tím tato penzijní společnost souhlasí. Tuto informaci je penzijní společnost povinna poskytnout účastníkovi nejpozději v pravidelném ročním výpisu. Tento převod je bezplatný.

  (2) Penzijní společnost, která provozuje penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, jehož hodnota majetku poklesne pod 5 000 000 Kč, může požádat o odejmutí povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu. Penzijní společnost k datu podání žádosti podle věty první informuje o této skutečnosti účastníky. V této informaci také sdělí, že v případě souhlasu České národní banky bude mít právo převést jejich prostředky a nároky vyplývající ze smlouvy o penzijním připojištění do jiného vhodného transformovaného fondu jiné penzijní společnosti bez jejich souhlasu, a to v případě, že účastník sám nepodá žádost o převod prostředků.

  (3) V případě podání žádosti podle odstavce 2 může Česká národní banka povolit penzijní společnosti převést prostředky a nároky účastníků a příjemců dávek vyplývajících ze smluv o penzijním připojištění do jiného vhodného transformovaného fondu jiné penzijní společnosti bez jejich souhlasu, pokud s tím přebírající penzijní společnost souhlasí. Pokud je žádná z penzijních společností nepřevezme a účastník sám nepožádá o převod prostředků do jiného transformovaného fondu nebo účastnického fondu, vyplatí penzijní společnost jednorázové vyrovnání nebo odbytné.

  (4) Penzijní společnost, která provozuje penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, se může účastnit přeměny, v jejímž důsledku zanikne, pouze pokud Česká národní banka současně rozhodne o převodu transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti nebo o sloučení transformovaného fondu s transformovaným fondem jiné penzijní společnosti.

  § 196

  Opatření k nápravě a sankce

  (1) Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení a souhlasu ve vztahu k transformovanému fondu se obdobně řídí tímto zákonem.

  (2) Česká národní banka může penzijní společnosti, za přiměřeného použití podmínek § 150, nařídit převod transformovaného fondu k jiné penzijní společnosti obhospodařující transformovaný fond.

  (3) Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu lze odejmout, pouze pokud jsou dány předpoklady k nařízení převodu transformovaného fondu podle odstavce 2 a žádná z penzijních společností obhospodařujících transformovaný fond do 3 měsíců od výzvy České národní banky nevyjádřila souhlas s převzetím transformovaného fondu.

  (4) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu, pokud

  a) transformaci neprovede v souladu s transformačním projektem a tímto zákonem,

  b) poruší svou povinnost uloženou tímto zákonem nebo podpůrně použitelným zákonem o penzijním připojištění ve vztahu k transformovanému fondu a jde o delikt obdobný deliktům podle § 160.

  (5) Za správní delikt podle odstavce 4 lze uložit pokutu ve výši uvedené v § 160 odst. 5.
  Zpět na obsah zákona o doplňkovém penzijním spoření
  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies