Pravidla činnosti a hospodaření penzijní společnosti, Hlava IV

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  Hlava IV

  Pravidla činnosti a hospodaření penzijní společnosti

  Díl 1

  Odborná péče

  § 48

  Penzijní společnost vykonává svoji činnost s odbornou péčí.

  Díl 2

  Obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti

  § 49

  K zajištění řádného a obezřetného výkonu činnosti penzijní společnosti a výkonu činností souvisejících s činností penzijní společnosti penzijní společnost zavede a udržuje

  a) řídicí a kontrolní systém,

  b) postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi

  1. penzijní společností, jejími vedoucími osobami a jejími zaměstnanci a účastnickým fondem a důchodovým fondem podle zákona o důchodovém spoření a mezi těmito fondy navzájem, účastníky nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření,

  2. osobou, která ovládá penzijní společnost, nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako penzijní společnost a jejich vedoucími osobami a účastnickým fondem, důchodovým fondem podle zákona o důchodovém spoření, účastníky nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření,

  3. zájemci o doplňkové penzijní spoření a účastníky navzájem,

  c) opatření k ochraně vnitřních informací a

  d) opatření k předcházení manipulace s trhem.

  § 50

  (1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje

  a) organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy

  1. zásady a postupy řízení,

  2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovací pravomoci, v rámci nichž se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný,

  3. řádné administrativní a účetní postupy,

  4. pravidla pro účinné vyřizování stížností a reklamací zájemců o doplňkové penzijní spoření a účastníků a

  5. systém vnitřní komunikace,

  b) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje

  1. pravidla přístupu penzijní společnosti k rizikům, kterým je nebo může být vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity, a k rizikům, kterým jsou nebo mohou být vystaveny účastnické fondy a důchodové fondy podle zákona o důchodovém spoření obhospodařované touto penzijní společností,

  2. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a

  3. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik,

  c) pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí je vždy

  1. vnitřní audit,

  2. průběžná kontrola dodržování povinností penzijní společnosti plynoucích z tohoto zákona, jiných právních předpisů a z vnitřních předpisů penzijní společnosti,

  3. kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a při zohlednění jejich charakteru a

  4. pravidla kontroly činnosti osob uvedených v § 51, pomocí nichž penzijní společnost vykonává některé činnosti.

  (2) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti činností penzijní společnosti a musí zajišťovat řádný a plynulý výkon činnosti penzijní společnosti.

  (3) Penzijní společnost průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému.

  § 51

  Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby

  (1) Pokud penzijní společnost pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti, přijme opatření k vyloučení vzniku nepřiměřeného provozního rizika.

  (2) Významná provozní činnost, jejímž výkonem byla pověřena jiná osoba, nemůže být vykonávána způsobem, který by podstatně snižoval kvalitu řídicího a kontrolního systému nebo možnost České národní banky vykonávat dohled nad dodržováním povinností penzijní společnosti. Penzijní společnost rovněž zajistí, že osoba pověřená výkonem významné provozní činnosti splňuje požadavky na personální vybavení podle § 53 a 54 a má dostatečné organizační a věcné předpoklady pro řádný výkon této činnosti. Penzijní společnost nesmí pověřit výkonem významné provozní činnosti osobu, jejíž zájmy mohou být ve střetu se zájmy penzijní společnosti nebo účastníků. Výkonem významné provozní činnosti lze pověřit pouze osobu, která má sídlo v členském státu.

  (3) Provozní činnost penzijní společnosti se považuje za významnou, pokud by nedostatek v jejím výkonu vážně narušil řádný a plynulý výkon činností penzijní činnosti nebo plnění povinností penzijní společnosti, ohrozil její finanční stabilitu nebo finanční stabilitu účastnických fondů nebo důchodových fondů, anebo představoval změnu předpokladů, na základě kterých bylo penzijní společnosti uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti.

  (4) Za významnou provozní činnost penzijní společnosti se nepovažuje

  a) právní nebo jiné poradenství, vzdělávání jejích pracovníků, činnosti spojené s vyúčtováním jí poskytovaných služeb, ochrana jejích prostor a zaměstnanců,

  b) odebírání standardizovaných služeb, včetně informací o trhu a cenách.

  (5) Pověřením jiné osoby výkonem činnosti zůstává nedotčena odpovědnost penzijní společnosti vyplývající z tohoto zákona a jiných právních předpisů.

  (6) Penzijní společnost nesmí pověřit jinou osobu rozhodováním o obchodním vedení penzijní společnosti a kontrolou dodržování způsobu investování účastnických a důchodových fondů.

  § 52

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a) způsob dodržování jednotlivých pravidel obezřetného výkonu činnosti penzijní společnosti podle § 49 a 50 a

  b) požadavky na pověření k výkonu činností penzijní společnosti jinou osobou a požadavky na výkon činností penzijní společnosti jinou osobou podle § 51.

  Díl 3

  Personální vybavení

  § 53

  (1) Penzijní společnost má personální vybavení pro výkon činnosti penzijní společnosti a výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, a to přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jí vykonávaných činností.

  (2) U zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých vykonává penzijní společnost své činnosti, penzijní společnost zabezpečí, aby se jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti jsou tyto osoby povinny penzijní společnosti prokázat příslušnými doklady.

  (3) Penzijní společnost zabezpečí, aby osoby uvedené v odstavci 2 měly znalost postupů a předpisů nezbytných pro plnění jejích povinností souvisejících s činností penzijní společnosti.

  (4) Penzijní společnost zabezpečí, aby rozsah a povaha činností vykonávaných osobami uvedenými v odstavci 2 nebránily řádnému výkonu jednotlivých činností těchto osob.

  Díl 4

  Pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti

  § 54

  (1) Penzijní společnost při výkonu své činnosti jedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků, zejména plní tyto povinnosti:

  a) řádně a bez zbytečného odkladu umisťuje příspěvky účastníků, jejich zaměstnavatelů a státní příspěvky do účastnických fondů,

  b) provádí platby bezhotovostně, pokud to nevylučuje povaha věci,

  c) nemanipuluje s trhem,

  d) nezneužívá vnitřní informace a zamezuje přístup k vnitřním informacím,

  e) nešíří nesprávné nebo zavádějící informace,

  f) nenarušuje celistvost trhu,

  g) nenabízí výhody, jejichž spolehlivost nelze zaručit,

  h) provádí obchody za nejlepších podmínek,

  i) zpracovává obchody spravedlivě a bez zbytečných průtahů,

  j) dokumentuje způsob provedení obchodu, kontroluje objektivnost evidovaných údajů a předchází riziku finančních ztrát,

  k) provádí analýzy ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací,

  l) neprovádí nadbytečné obchody bez ohledu na nejlepší zájmy účastníků,

  m) porovnává kurzy nebo ceny jednotlivých nákupů a prodejů vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných na regulovaných trzích.

  (2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění pravidel jednání penzijní společnosti podle odstavce 1.

  Díl 5

  Uchovávání dokumentů a záznamů

  § 55

  (1) Penzijní společnost uchovává

  a) dokumenty týkající se doplňkového penzijního spoření, včetně smluv o doplňkovém penzijním spoření a záznamů evidence podle § 120,

  b) záznamy komunikace se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo účastníkem týkající se doplňkového penzijního spoření,

  c) dokumenty a záznamy uvedené v písmenech a) a b), pokud jejím jménem jednal vázaný zástupce penzijní společnosti.

  (2) Penzijní společnost uchovává dokumenty podle odstavce 1 po celou dobu trvání závazkového vztahu a nejméně po dobu 10 let v případě dokumentů podle odstavce 1 písm. a) a 3 let v případě záznamů komunikace podle odstavce 1 písm. b) od okamžiku zániku závazků založených smlouvou o doplňkovém penzijním spoření nebo od okamžiku poslední komunikace se zájemcem o doplňkové penzijní spoření; to platí i pro osobu, jejíž povolení k činnosti penzijní společnosti bylo odňato, jakož i pro jejího právního nástupce.

  Díl 6

  Oddělené účtování o majetku penzijní společnosti a účastnického fondu

  § 56

  (1) Penzijní společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v účastnickém fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních účastnických fondů.

  (2) Penzijní společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zákona upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé účastnické fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý účastnický fond.

  Díl 7

  Výroční a pololetní zpráva

  § 57

  Výroční zprávy

  (1) Penzijní společnost nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zašle České národní bance svou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví a výroční zprávu za každý obhospodařovaný účastnický fond a uveřejní je na svých internetových stránkách. Zaslaná výroční zpráva penzijní společnosti a výroční zprávy za každý obhospodařovaný účastnický fond musí být ověřeny auditorem.

  (2) Pokud valná hromada penzijní společnosti neschválí ve lhůtě podle odstavce 1 řádnou účetní závěrku, penzijní společnost ji zašle České národní bance spolu s důvody, pro které nebyla schválena, a způsobem řešení připomínek valné hromady; tyto údaje současně uveřejní na svých internetových stránkách.

  (3) Pokud soud rozhodne o neplatnosti usnesení valné hromady, kterým valná hromada penzijní společnosti schválila účetní závěrku, zašle penzijní společnost bez zbytečného odkladu České národní bance pravomocný rozsudek v této věci a současně jej uveřejní na svých internetových stránkách.

  (4) Výroční zprávy podle odstavce 1 za poslední 3 účetní období musí být veřejně přístupné v sídle penzijní společnosti. Penzijní společnost poskytne účastníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu výroční zprávy za poslední 3 účetní období bezplatně elektronicky nebo v listinné podobě za náhradu účelně vynaložených nákladů.

  § 58

  Pololetní zprávy

  (1) Penzijní společnost do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období vypracuje, uveřejní na svých internetových stránkách a zašle České národní bance v elektronické podobě svou pololetní zprávu a pololetní zprávu za každý obhospodařovaný účastnický fond.

  (2) Pololetní zprávy podle odstavce 1 za poslední 3 účetní období musí být veřejně přístupné v sídle penzijní společnosti. Penzijní společnost poskytne účastníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu pololetní zprávy za poslední 3 účetní období bezplatně elektronicky nebo v listinné podobě za náhradu účelně vynaložených nákladů.

  § 59

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a) informace, které obsahuje výroční zpráva penzijní společnosti a účastnického fondu nad rámec zákona upravujícího účetnictví,

  b) informace, které obsahuje pololetní zpráva penzijní společnosti a účastnického fondu,

  c) způsob poskytování výroční zprávy a pololetní zprávy účastnického fondu a důchodového fondu účastníkům.
  Zpět na obsah zákona o doplňkovém penzijním spoření  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies