DISTRIBUCE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ, ČÁST PÁTÁ

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  ČÁST PÁTÁ

  DISTRIBUCE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

  Hlava I

  Obecná ustanovení

  § 74

  Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření

  (1) Vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je oprávněn pouze

  a) obchodník s cennými papíry, který má podle jiného právního předpisu povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále jen "obchodník s cennými papíry"),

  b) investiční zprostředkovatel,

  c) vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,

  d) vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry a

  e) vázaný zástupce penzijní společnosti.

  (2) Činnosti uvedené v odstavci 1 Česká národní banka obchodníkovi s cennými papíry zaregistruje nebo povolí v udělené licenci, pokud obchodník s cennými papíry splňuje podmínku odborné způsobilosti.

  (3) Činnosti uvedené v odstavci 1 zaregistruje Česká národní banka investičnímu zprostředkovateli, pokud splňuje podmínku odborné způsobilosti.

  (4) Činnosti uvedené v odstavci 1 zapíše Česká národní banka vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry do seznamu vázaných zástupců, pokud zastoupený investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry má tyto činnosti registrovány nebo povoleny v udělené licenci podle odstavce 2 nebo 3.

  (5) Zahájit činnost uvedenou v odstavci 1 lze až po splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 4.

  (6) Pravidla pro neslučitelnost činností vázaného zástupce penzijní společnosti uvedená v § 78 odst. 4 se na vázaného zástupce investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry použijí obdobně.

  § 75

  Odborná péče

  (1) Osoba uvedená v § 74 odst. 1 je povinna vykonávat činnosti podle § 74 odst. 1 s odbornou péčí.

  (2) Na osobu uvedenou v § 74 odst. 1 se při výkonu činností uvedených v § 74 odst. 1 použijí obdobně § 126 až 140 upravující povinnosti při jednání s účastníky.

  (3) Investiční zprostředkovatel svým systémem zajištění obezřetného poskytování investičních služeb, zavedeným a udržovaným podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu11), pokryje rovněž činnosti podle § 74 odst. 1. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na obchodníka s cennými papíry, pokud vykonává činnosti podle § 74 odst. 1.

  (4) Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry vedou o výkonu činností uvedených v § 74 odst. 1 evidenci, která obsahuje zejména údaje o uzavřených smlouvách o doplňkovém penzijním spoření.

  (5) V souvislosti s evidencí podle odstavce 4 osoba tam uvedená dále

  a) používá a provozuje zařízení pro komunikaci v souvislosti s výkonem činností uvedených v § 74 odst. 1 v případě, že ke komunikaci s účastníkem nebo zájemcem o doplňkové penzijní spoření dochází prostředky komunikace na dálku, prostřednictvím konkrétně určených zařízení pro komunikaci včetně konkrétně určené telefonní linky a adresy pro elektronickou komunikaci,

  b) v souvislosti s výkonem činností uvedených v § 74 odst. 1 zachytí písemně nebo jiným průkazným způsobem alespoň datum a čas komunikace, identifikaci stran komunikace, pokud je dostupná, a obsah komunikace,

  c) zabezpečuje správu zařízení pro komunikaci podle písmene a) pouze určeným správcem,

  d) zabezpečuje nezměnitelnost záznamu komunikace podle písmene b).

  (6) Osoba uvedená v odstavci 4 uchovává dokumenty týkající se činností uvedených v § 74 odst. 1 včetně záznamů v evidenci po dobu 10 let od okamžiku výkonu této činnosti a po dobu 3 let v případě záznamů komunikace s účastníkem nebo se zájemcem o doplňkové penzijní spoření; tato povinnost se vztahuje i na uchovávání dokumentů a záznamů, pokud jejím jménem jednal vázaný zástupce. Stejně postupuje i osoba podle věty první, jejíž oprávnění vykonávat činnost podle § 74 odst. 1 zaniklo, nebo její právní nástupce.

  (7) Osoba uvedená v odstavci 4 a penzijní společnost odpovídají za škodu způsobenou při provozování činností podle § 74 odst. 1. Za škodu způsobenou osobou uvedenou v odstavci 4 při provozování činností podle § 74 odst. 1 odpovídají tato osoba a penzijní společnost společně a nerozdílně. Za škodu způsobenou při provozování činností podle § 74 odst. 1 vázanými zástupci odpovídá zastoupený. Této odpovědnosti se zastoupený nemůže zprostit. Uhradí-li zastoupený škodu způsobenou vázaným zástupcem, má vůči němu právo postihu.

  (8) Penzijní společnost zajistí, že osoby uvedené v § 74 odst. 1 při provozování činností podle § 74 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona.


  11) § 32 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

  § 76

  Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací

  Osoba uvedená v § 74 odst. 1 k zavedení a udržení kontrolních a bezpečnostních opatření pro zpracování a evidenci informací podle § 75 odst. 5 písm. d) při výkonu činností uvedených v § 74

  a) stanoví podmínky přístupu pracovníků k jejímu informačnímu systému pro zpracování a evidenci informací a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých pracovníků a rozhodování o jejich změnách,

  b) stanoví podmínky, za kterých budou do informačního systému pro zpracování a evidenci informací ukládána data a prováděny jejich dovolené změny, podmínky nakládání s těmito daty a zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených změn,

  c) zabezpečuje ochranu informačního systému pro zpracování a evidenci informací před přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením,

  d) je schopna rekonstruovat data v případě, že došlo k poškození dat nebo informačního systému pro zpracování a evidenci informací, a

  e) zabezpečí zpřístupnění informací a záznamů České národní bance, včetně záloh podle písmene d), tak, aby z nich mohla snadným způsobem rekonstruovat všechny klíčové fáze zpracování každé činnosti uvedené v § 74 odst. 1 a zjistit jejich původní obsah před opravami nebo změnami.

  Hlava II

  Vázaný zástupce penzijní společnosti

  § 77

  (1) Vázaný zástupce penzijní společnosti je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy s penzijní společností jejím jménem a na její účet vykonávat činnosti uvedené v § 74 odst. 1 a je zapsána do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti.

  (2) Vázaný zástupce penzijní společnosti může na finančním trhu vykonávat pouze činnost podle § 74 odst. 1 a může jednat jménem a na účet pouze jedné penzijní společnosti. Ve své činnosti je vázaný zástupce penzijní společnosti vázán pokyny zastoupené penzijní společnosti. Za činnost vázaného zástupce penzijní společnosti odpovídá zastoupená penzijní společnost.

  (3) Vázaný zástupce penzijní společnosti, který je fyzickou osobou, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze osobně nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce penzijní společnosti, který je právnickou osobou, může vykonávat činnost podle odstavce 1 pouze statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo pomocí zaměstnanců.

  (4) Vázaný zástupce penzijní společnosti je povinen při výkonu činností uvedených v odstavci 1 sdělit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi identifikační údaje zastoupeného, jehož jménem jedná, a informaci o činnostech uvedených v odstavci 1, které je oprávněn vykonávat.

  (5) Ve vztazích s vázaným zástupcem je penzijní společnost povinna jednat poctivě a v dobré víře.

  § 78

  (1) Vázaným zástupcem penzijní společnosti, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného zástupce penzijní společnosti, který je právnickou osobou, může být pouze osoba, která

  a) dosáhla věku 18 let,

  b) je plně způsobilá k právním úkonům,

  c) má sídlo, pobyt nebo místo podnikání na území České republiky,

  d) je důvěryhodná a

  e) je odborně způsobilá.

  (2) Vázaným zástupcem penzijní společnosti, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného zástupce penzijní společnosti, může být pouze osoba, u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.

  (3) Vázaným zástupcem penzijní společnosti, který je právnickou osobou, může být pouze osoba, která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu, pokud se jedná o obchodní společnost nebo družstvo, nebo srovnatelné veličiny, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu.

  (4) Vázaným zástupcem penzijní společnosti nesmí být

  a) penzijní společnost, banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a investiční zprostředkovatel,

  b) vedoucí osoba, zaměstnanec, společník nebo člen osoby uvedené v písmenu a).

  § 79

  Zápis a výmaz

  (1) Vázaný zástupce penzijní společnosti může začít vykonávat činnosti uvedené v § 74 odst. 1 ode dne zápisu, provedeného na základě žádosti, do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti.

  (2) Žádost podle odstavce 1 podává penzijní společnost elektronicky; vázaný zástupce penzijní společnosti je povinen poskytnout zastoupenému potřebné doklady a součinnost.

  (3) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce penzijní společnosti do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti.

  (4) O zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu vázaných zástupců nebo neprovedení zápisu informuje Česká národní banka žadatele elektronicky. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis ze seznamu vázaných zástupců prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byl vázaný zástupce zapsán, označení seznamu a uvedení adresy, kde lze ověřit zápis vázaného zástupce do seznamu.

  (5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje ze seznamu vázaných zástupců a jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (6) Do seznamu uvedeného v odstavci 1 se uvedou údaje a změny těchto údajů, kterými jsou

  a) identifikační údaje vázaného zástupce penzijní společnosti s výjimkou rodného čísla,

  b) identifikační údaje zastoupeného,

  c) činnosti uvedené v § 74 odst. 1, které je vázaný zástupce penzijní společnosti oprávněn vykonávat,

  d) datum zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti.

  (7) Česká národní banka žádost uvedenou v odstavcích 1 a 2 nezkoumá z hlediska pravdivosti nebo přesnosti informací v ní obsažených. Česká národní banka nepřezkoumává splnění podmínek pro zápis vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu.

  (8) Penzijní společnost, pro kterou vázaný zástupce penzijní společnosti vykonává nebo má vykonávat činnosti uvedené v § 74 odst. 1,

  a) ověřuje správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti a plnění podmínek uvedených v § 78,

  b) zavede pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců penzijní společnosti, která zajišťují řádný výkon činností vázaného zástupce penzijní společnosti uvedených v § 74 odst. 1, zejména dodržování pravidel jednání se zákazníky,

  c) přijme opatření, která zajistí, že výkon jiné činnosti než uvedené v § 74 odst. 1 vázaným zástupcem penzijní společnosti neohrozí řádný výkon činnosti uvedené v § 74 odst. 1 vázaným zástupcem penzijní společnosti,

  d) bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že závazkový vztah podle § 77 odst. 1 zanikl.

  9) Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, pokud obdrží oznámení podle odstavce 8 písm. d). Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, jestliže vázaný zástupce penzijní společnosti o to jejím prostřednictvím Českou národní banku písemně požádá. Nepožádá-li penzijní společnost o výmaz podle věty druhé do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy vázaný zástupce penzijní společnosti o tento úkon požádal, může tento úkon učinit vázáný zástupce penzijní společnosti.

  § 80

  Obnova zápisu

  (1) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl zápis proveden.

  (2) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Správní poplatek za obnovu zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti zaplatí penzijní společnost za všechny vázané zástupce penzijní společnosti, kterých se obnova zápisu týká, a to vždy nejdříve ve lhůtě 3měsíců před ukončením platnosti zápisu a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti zápisu. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Ustanovení § 79 odst. 7 věty druhé tím není dotčeno.

  (3) Penzijní společnost současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance, za které vázané zástupce správní poplatek zaplatila.

  (4) Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce 3, jeho formu a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 81

  Tiskopisy žádosti o zápis

  Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopisu. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.

  § 82

  Registrace investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry a zápis jejich vázaných zástupců

  (1) Žádost o registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 podává investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo žadatel o registraci investičního zprostředkovatele, nebo povolení obchodníka s cennými papíry, na předepsaném tiskopisu elektronicky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, nebo žadatel o bankovní licenci, podává žádost o povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 na předepsaném tiskopisu elektronicky. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.

  (2) Česká národní banka žádosti vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. O zápisu do registru nebo povolení činnosti informuje Česká národní banka žadatele elektronicky.

  (3) Registrace nebo povolení činnosti platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo uděleno povolení. Registrace nebo povolení činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Správní poplatek se platí nejdříve ve lhůtě 3měsíců před ukončením platnosti registrace nebo povolení činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti registrace nebo povolení činnosti. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Současně se zaplacením správního poplatku oznámí investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry České národní bance, za koho správní poplatek zaplatil.

  (4) Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce 3, jeho formu a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje z registru a jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byla osoba registrována, označení registru a uvedení adresy, kde lze ověřit registraci.

  (6) Pro zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 do seznamu vázaných zástupců vázanému zástupci investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry, pro obnovu tohoto zápisu a výpis ze seznamu se použijí ustanovení § 78 až 81 obdobně. Žádost o zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 vázanému zástupci investičního zprostředkovatele podává investiční zprostředkovatel. To platí obdobně pro vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry. V případě, že je zastoupeným investičním zprostředkovatelem fyzická osoba, neuvádí se v rámci identifikačních údajů zastoupeného podle § 79 odst. 6 písm. b) její rodné číslo. Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry jsou povinni nahlásit České národní bance změny údajů zapisovaných do seznamů vázaných zástupců.

  § 83

  Výpověď

  (1) Penzijní společnost je povinna vypovědět závazkový vztah podle § 77 odst. 1, jakmile zjistí, že vázaný zástupce penzijní společnosti nebo vedoucí osoba vázaného zástupce penzijní společnosti nesplňuje podmínky uvedené v § 78; doručením výpovědi vázanému zástupci penzijní společnosti tento závazkový vztah zaniká.

  (2) Vázaný zástupce penzijní společnosti je povinen vypovědět závazkový vztah podle § 77 odst. 1 neprodleně poté, co přestane splňovat podmínky uvedené v § 78; doručením výpovědi zastoupenému tento závazkový vztah zaniká. Tuto povinnost má vázaný zástupce penzijní společnosti i v případě, kdy podmínky uvedené v § 78 přestane splňovat jeho vedoucí osoba.

  (3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro závazkový vztah mezi penzijní společností a investičním zprostředkovatelem nebo obchodníkem s cennými papíry a pro závazkový vztah mezi investičním zprostředkovatelem a jeho vázaným zástupcem nebo obchodníkem s cennými papíry a jeho vázaným zástupcem.

  Hlava III

  Odborná způsobilost

  § 84

  Prokázání odborné způsobilosti

  (1) Osoba uvedená v § 74 odst. 1 a zaměstnanec osoby uvedené v § 74 odst. 1 a penzijní společnosti, který se přímo podílí na činnostech uvedených v § 74, jsou povinni prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon jejich činnosti, a to zejména znalosti v rozsahu odborného minima, znalosti penzijních produktů, schopnost řádně tyto produkty účastníkovi vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout účastníkovi produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

  (2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

  (3) Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o absolvování odborné zkoušky (§ 87).

  (4) Rozsah odborných znalostí a dovedností stanoví prováděcí právní předpis.

  § 85

  Akreditovaná osoba

  (1) Akreditovanou osobou je osoba, která je na základě povolení od České národní banky (dále jen „akreditace“) oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

  (2) Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona může v České republice pouze akreditovaná osoba.

  § 86

  Akreditace

  (1) O udělení akreditace rozhoduje Česká národní banka na základě žádosti. Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Žádost o akreditaci lze podat pouze na předepsaném tiskopisu, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení akreditace stanovené tímto zákonem. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (2) Akreditace se uděluje na dobu 5 let; platnost akreditace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti akreditace. Udělená akreditace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické osoby a nepřechází na právní nástupce.

  (3) Je-li žadatelem o udělení nebo prodloužení akreditace fyzická osoba, Česká národní banka žádosti vyhoví za předpokladu, že tato osoba

  a) je plně způsobilá k právnímu jednání,

  b) je důvěryhodná,

  c) má věcné, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby, zejména splňuje organizačně-technické požadavky na pořádání odborných zkoušek, a

  d) předloží zkouškový řád, který poskytuje záruku řádného ověření odborné způsobilosti.

  (4) Je-li žadatelem o udělení nebo prodloužení akreditace právnická osoba, Česká národní banka žádosti vyhoví za předpokladu, že tato osoba

  a) je důvěryhodná,

  b) má věcné, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby, zejména splňuje organizačně-technické požadavky na pořádání odborných zkoušek, a

  c) předloží zkouškový řád, který poskytuje záruku řádného ověření odborné způsobilosti.

  (5) Změnu, která se týká údajů o plnění podmínek uvedených v odstavcích 4 a 5, je akreditovaná osoba povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance.

  (6) Akreditace zaniká

  a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

  b) nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace na vlastní žádost akreditované osoby, nebo

  c) uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena.

  (7) Minimální rozsah věcných, organizačních a personálních předpokladů a požadavky na zkouškový řád stanoví prováděcí právní předpis.

  (8) Česká národní banka uveřejní seznam akreditovaných osob na svých internetových stránkách.

  (9) Žádost o udělení nebo prodloužení akreditace podléhá správnímu poplatku.

  § 87

  Odborná zkouška

  (1) Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí, která má lichý počet členů a je nejméně tříčlenná. Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu předloženého České národní bance.

  (2) Konání odborné zkoušky je veřejné. Akreditovaná osoba uveřejní na svých internetových stránkách termíny konání zkoušek, počet míst, výši poplatku za vykonání zkoušky a zkouškový řád s dostatečným předstihem.

  (3) O výsledku odborné zkoušky informuje akreditovaná osoba zkoušeného.

  (4) Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o absolvování odborné zkoušky. Osvědčení obsahuje

  a) identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala,

  b) identifikační údaje akreditované osoby,

  c) údaje o rozsahu odborné zkoušky podle druhů činností,

  d) údaje o datu konání zkoušky,

  e) podpis oprávněné osoby.

  (5) Osvědčení se vydává na dobu 5 let od data vykonání odborné zkoušky.

  (6) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, záznamy o provedených odborných zkouškách včetně dokumentů o jejich průběhu a výsledcích a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.

  (7) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 6 nejméně po dobu 10 let od data konání odborné zkoušky, jíž se záznamy týkají; to platí i pro osobu, jejíž akreditace zanikla nebo jí byla odňata.
  Zpět na obsah zákona o doplňkovém penzijním spoření
  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies