PRAVIDLA JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY, ČÁST DEVÁTÁ

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  ČÁST DEVÁTÁ

  PRAVIDLA JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY

  Hlava I

  Základní ustanovení

  Díl 1

  Obecné pravidlo jednání s účastníkem

  § 126

  Penzijní společnost jedná s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu.

  Díl 2

  Přípustnost poplatku, odměny nebo nepeněžité výhody, která může vést k porušení obecného pravidla jednání s účastníkem

  § 127

  Penzijní společnost nesmí v souvislosti se svojí činností nebo výkonem činností uvedených v § 74 odst. 2 přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen "pobídka"), která může vést k porušení povinností vyplývajících z § 126.

  § 128

  (1) Pobídka je v mezích § 126 a 127 přípustná, pokud je hrazena

  a) účastníkem, za účastníka nebo je vyplácena účastníkovi a není v rozporu s § 127, nebo

  b) třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a

  1. účastník byl před provedením činnosti uvedené v § 74 odst. 2 jasně, srozumitelně a úplně písemně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,

  2. pobídka přispívá ke zlepšení kvality činnosti uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového penzijního spoření a

  3. pobídka není v rozporu s povinností podle § 127.

  (2) Přípustná je pobídka, která umožní výkon činnosti uvedené v § 74 odst. 2 nebo doplňkového penzijního spoření nebo je pro tyto účely nutná a jejíž povaha není v rozporu s povinností podle § 126.

  (3) Penzijní společnost může uveřejnit informace podle odstavce 1 písm. b) i v podobě souhrnného popisu podmínek pobídky.

  Díl 3

  Jednání ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření

  § 129

  Povinnosti ve vztahu k účastníkovi stanovené v části deváté plní penzijní společnost v přiměřeném rozsahu také ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření.

  Hlava II

  Komunikace s účastníkem

  Díl 1

  Obecné povinnosti při komunikaci s účastníkem

  § 130

  (1) Penzijní společnost při komunikaci s účastníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu spotřebitele.

  (2) Při komunikaci s účastníkem je penzijní společnost dále povinna zajistit, aby

  a) z obsahu komunikace byly zřejmé identifikační údaje penzijní společnosti, a to alespoň obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby,

  b) obsah komunikace byl dostačující, přesný a nezdůrazňoval potenciální výnosy či výhody, které jsou spojeny s doplňkovým penzijním spořením ve fondech obhospodařovaných touto penzijní společností, aniž by současně výrazně a objektivně neupozorňoval na všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být s doplňkovým penzijním spořením ve fondech této penzijní společnosti spojena,

  c) obsah komunikace nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval skutečnosti, informace nebo upozornění důležité pro účastníka.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví obsah a způsob podání informace účastníkovi, týká-li se

  a) srovnání penzijních společností a jejich strategií spoření, způsobu investování účastnických fondů, jakož i návrhů smluv o doplňkovém penzijním spoření penzijních společností,

  b) údaje o výnosu doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti dosaženém v minulosti a

  c) údaje o očekávaném budoucím výnosu.

  (4) Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a před každou její změnou je penzijní společnost povinna na základě informací poskytnutých účastníkem zaznamenat požadavky a potřeby účastníka související se sjednávanou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a důvody, na kterých penzijní společnost zakládá svá doporučení pro výběr dané strategie spoření, a to v písemné podobě, a jedno vyhotovení předat účastníkovi.

  (5) Součástí dokumentu podle odstavce 4 je též kontrolní seznam obsahující přehled informací podle odstavce 3 a § 131 až 136, jež penzijní společnost poskytla účastníkovi.

  § 131

  (1) U propagačního sdělení penzijní společnost dále zajistí, aby jeho obsah byl v souladu se všemi informacemi, které účastníkovi při výkonu činnosti poskytla, z jeho obsahu a formy bylo zřejmé, že jde o propagační sdělení, a aby propagační sdělení zachovávalo vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajících se výhod a rizik investice v rámci doplňkového penzijního spoření ve fondech obhospodařovaných touto penzijní společností.

  (2) Pokud propagační sdělení obsahuje návrh na uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, který penzijní společnost činí nebo rozšiřuje, musí toto propagační sdělení obsahovat informace o skutečnostech obsažených v § 133 odst. 1, ledaže je z propagačního sdělení nebo návrhu zřejmé, kde je možno se s informacemi o těchto skutečnostech seznámit.

  § 132

  Penzijní společnost při komunikaci s účastníkem přihlíží k tomu, jak by vysvětlení nebo jinou informaci vnímala osoba s průměrnou rozumovou úrovní, obezřetností a rozpoznávací schopností v postavení účastníka.

  Díl 2

  Informování účastníků

  § 133

  Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání

  (1) Penzijní společnost informuje účastníka o

  a) svých identifikačních údajích a základních informacích souvisejících s jí vykonávanými činnostmi,

  b) možných rizicích, která mohou být spojena s požadovaným doplňkovým penzijním spořením,

  c) celkové úplatě za obhospodařování a dalších poplatcích, včetně případů, kdy se poplatky neplatí, daních placených prostřednictvím penzijní společnosti a jiných souvisejících nákladech,

  d) pobídkách podle § 128,

  e) způsobu ochrany majetku účastníka,

  f) obsahu smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a statutu účastnického fondu, týkajícího se požadovaného doplňkového penzijního spoření,

  g) daňovém zvýhodnění souvisejícím s požadovaným doplňkovým penzijním spořením,

  h) skutečnosti, že dohled v oblasti doplňkového penzijního spoření vykonává Česká národní banka,

  i) nárocích z doplňkového penzijního spoření, včetně informací o nabídkách pojišťoven nabízejících výplatu dávek uvedených v § 19 písm. e) a f),

  j) strategii spoření a struktuře majetku v účastnickém fondu,

  k) každé podstatné změně skutečností uvedených v písmenech a) až j),

  l) schválení převodu účastnických fondů podle § 109,

  m) schválení sloučení účastnických fondů podle § 113,

  n) nařízení převodu účastnických fondů podle § 150.

  (2) Penzijní společnost informuje účastníka také o možnosti bezplatného převodu prostředků účastníka do jiného účastnického fondu nebo převodu prostředků účastníka za podmínek podle § 62.

  (3) Lhůty, ve kterých je penzijní společnost povinna informovat účastníky o skutečnostech uvedených v odstavci 1, stanoví prováděcí právní předpis.

  (4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, penzijní společnost poskytuje účastníkovi informace na trvalém nosiči informací; poskytnutím na trvalém nosiči informací se rozumí poskytnutí informací v listinné podobě, nebo jakýmkoli způsobem, který umožňuje účastníkovi uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě, a to pouze, pokud jejich poskytnutí tímto způsobem je přiměřené praxi, kterou mezi sebou penzijní společnosti a účastník zavedli; v případě, že jsou tyto informace poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, je podmínka přiměřené praxe splněna, zejména tehdy, pokud účastník může tyto informace tímto způsobem získat, a s jejich poskytnutím takovým způsobem udělil účastník souhlas.

  Sdělení klíčových informací pro účastníky

  § 134

  (1) Sdělení klíčových informací pro účastníky (dále jen "sdělení klíčových informací") je dokument obsahující stručné základní charakteristiky systému doplňkového penzijního spoření a stručné základní charakteristiky účastnického fondu, nezbytné pro účastníky k odpovědnému posouzení povahy a rizik účastnického fondu, který je jim nabízen, zpracované formou srozumitelnou osobě uvedené v § 132.

  (2) Sdělení klíčových informací účastnického fondu vždy obsahuje

  a) zřetelné označení, z něhož je patrné, že obsahuje klíčové informace pro účastníky,

  b) označení penzijní společnosti a účastnického fondu, ke kterému se vztahuje,

  c) popis

  1. investičních cílů účastnického fondu,

  2. způsobu investování účastnického fondu,

  3. historické výkonnosti účastnického fondu, popřípadě její kvalifikovaný odhad,

  4. nákladů a poplatků souvisejících s investicí do účastnického fondu,

  d) rizikový profil, včetně popisu jednotlivých rizik spojených s účastenstvím v účastnickém fondu,

  e) upozornění, kde a jak lze na žádost bezplatně získat další informace týkající se daného účastnického fondu, včetně statutu, výroční zprávy a pololetní zprávy účastnického fondu a sdělení o právu vyžádat si statut důchodového fondu a sdělení klíčových informací v listinné podobě.

  (3) Sdělení klíčových informací

  a) nesmí obsahovat nejasné, nepravdivé, neúplné, zavádějící nebo klamavé informace,

  b) musí být v souladu s informacemi uvedenými ve statutu účastnického fondu a

  c) musí být srozumitelné bez nutnosti seznámit se s jinými dokumenty uveřejněnými účastnickým fondem.

  (4) Pravidla pro přijímání sdělení klíčových informací účastnického fondu a jeho změn určí stanovy penzijní společnosti. Účastnický fond zasílá sdělení klíčových informací a každou jeho změnu bez zbytečného odkladu České národní bance.

  (5) Náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací účastnického fondu, jakož i podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty pro jeho uveřejňování stanoví vláda nařízením.

  § 135

  (1) Sdělení klíčových informací musejí být každému účastníkovi poskytnuta na trvalém nosiči informací a uveřejněna ve lhůtách stanovených nařízením vlády na internetových stránkách penzijní společnosti, která účastnický fond obhospodařuje.

  (2) Každý účastník má právo si vyžádat statut účastnického fondu a sdělení klíčových informací v listinné podobě.

  Díl 3

  Vyžadování informací od účastníka

  § 136

  (1) Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho

  a) znalostech a zkušenostech v oblasti financí,

  b) znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují,

  c) toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a

  d) cílech v rámci doplňkového penzijního spoření a preferencích ve vztahu ke strategii spoření.

  (2) Informace podle odstavce 1 je penzijní společnost povinna získat v rozsahu, který jí umožní vyhodnotit, zda uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a dohodnutá strategie spoření odpovídá cílům účastníka v rámci doplňkového penzijního spoření, jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

  (3) V případě, že penzijní společnost vyhodnotí získané informace tak, že uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo účastníkem požadovaná strategie spoření neodpovídá informacím poskytnutým podle odstavce 1, cílům účastníka v rámci doplňkového penzijního spoření, jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, upozorní účastníka na takové zjištění a doporučí mu pro něj vhodnější strategii spoření. Pokud účastník trvá na volbě jiné strategie spoření, poučí jej penzijní společnost o rizicích spojených s touto jinou volbou a účastníkovi v jeho volbě vyhoví.

  (4) V případě, že účastník odmítne informace uvedené v odstavci 1 poskytnout nebo podá informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, penzijní společnost poučí účastníka o tom, že takový postoj jí neumožní vyhodnotit, zda uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo jím vybraná strategie spoření odpovídá cílům účastníka v rámci doplňkového penzijního spoření, jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, a doporučí mu stát se účastníkem pro něj vhodnějšího účastnického fondu, případně mu doporučí smlouvu o doplňkovém penzijním spoření neuzavřít. Pokud účastník trvá na uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a na své volbě strategie spoření, penzijní společnost mu vyhoví.

  § 137

  Penzijní společnost je oprávněna vycházet ze spolehlivosti údajů poskytnutých účastníkem podle § 136 odst. 1, ledaže věděla nebo vědět měla, že taková informace je zjevně neúplná, nepřesná nebo nepravdivá.

  Hlava III

  Penzijní doporučení

  § 138

  Penzijním doporučením je uveřejněná informace, která přímo či nepřímo doporučuje konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se doplňkového penzijního spoření účastníkům nebo zájemcům o doplňkové penzijní spoření týkající se konkrétní penzijní společnosti nebo účastnického fondu, a kterou mohou adresáti tohoto sdělení vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé doporučení rozhodnutí týkajícího se doplňkového penzijního spoření nebo strategie spoření.

  § 139

  (1) Každý, kdo vytváří nebo rozšiřuje penzijní doporučení podle § 138, zajistí, aby v penzijním doporučení

  a) byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů,

  b) nebyly uváděny informace, existuje-li pochybnost o jejich úplnosti, přesnosti nebo pravdivosti,

  c) byly jednoznačně označeny všechny předpovědi a uvedena podstatná východiska pro jeho vytvoření,

  d) byla jednoznačně a zřetelně uvedena osoba, která penzijní doporučení vytvořila, a to zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, a osoby, která jej připravila, uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce.

  (2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna dále

  a) na žádost České národní banky doložit odůvodněnost penzijního doporučení a

  b) uveřejnit informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu penzijního doporučení, zejména v nich uvést informaci o každém svém významném finančním zájmu nebo střetu zájmů týkající se doplňkového penzijního spoření nebo penzijní společnosti, které jsou předmětem penzijního doporučení.

  (3) Pokud je osobou uvedenou v odstavci 1 právnická osoba,

  a) uvede informace podle odstavce 2 písm. b) i za všechny osoby podílející se na vytvoření penzijního doporučení,

  b) obsahuje informace podle odstavce 2 písm. b) alespoň údaje o okolnostech podle informace podle odstavce 2 písm. b) o této právnické osobě a každé propojené osobě, které jsou

  1. dostupné, nebo o nichž lze důvodně předpokládat, že jsou dostupné, osobám podílejícím se na vytvoření penzijního doporučení,

  2. známé osobám, které se nepodílejí na vytvoření penzijního doporučení, ale mají přístup k penzijnímu doporučení dříve, než je penzijní doporučení rozšiřováno mezi účastníky, zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo veřejnost; to platí i v případě osob, u kterých lze důvodně předpokládat, že mají přístup k penzijnímu doporučení dříve, než je penzijní doporučení takto poskytnuto nebo rozšiřováno.

  § 140

  Penzijní doporučení obsahuje informace podle § 139 odst. 2 písm. b) a odst. 3 ve svém textu. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce penzijního doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v penzijním doporučení jasně označit místo, kde lze tyto informace nalézt.
  Zpět na obsah zákona o doplňkovém penzijním spoření
  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies