Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  § 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření, nároky z doplňkového penzijního spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní ...
  § 2 Účastník Účastníkem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.
  § 3 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) strategií spoření způsob rozložení prostředků účastníka v účastnických fondech, b) spořící dobou doba placení příspěvku účastníka nebo příspěvku placeného za účastníka zaměstnavatelem, c) ...
  § 4 (1) Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření mezi účastníkem a penzijní společností dnem stanoveným v této smlouvě. Datum vzniku doplňkového penzijního spoření nesmí předcházet datu uzavření smlouvy o ...
  § 5 Smlouva o doplňkovém penzijním spoření (1) Smlouvou o doplňkovém penzijním spoření se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle tohoto zákona a ...
  § 6 Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná účastníkem (1) Účastník může smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vypovědět, není-li mu vyplácena dávka uvedená v § 19 písm. a) nebo b) nebo o dávku uvedenou v § 19 písm. a), b), e) nebo f) ...
  § 7 Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná penzijní společností (1) Penzijní společnost může smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vypovědět účastníkovi, který a) po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rozporu se ...
  § 8 Zánik doplňkového penzijního spoření Doplňkové penzijní spoření účastníka zaniká dnem a) ukončení výplaty starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu ze všech prostředků účastníka, b) výplaty jednorázového vyrovnání ze ...
  § 9 Příspěvek účastníka (1) Účastník nemůže platit příspěvek účastníka současně na doplňkové penzijní spoření u více penzijních společností. Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc a nesmí být nižší než 100 Kč. (2) Příspěvek ...
  § 10 Příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka (1) Za účastníka může platit příspěvek účastníka nebo jeho část zaměstnavatel, pokud s tím účastník souhlasí (dále jen "příspěvek zaměstnavatele"). Účastník je povinen tuto skutečnost ...
  § 11 Odklad a přerušení placení příspěvku účastníka (1) Účastník je oprávněn odložit placení příspěvku účastníka za podmínek stanovených v odstavci 2 a ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, která musí stanovit maximální možnou dobu odkladu ...
  § 12 Státní příspěvek (1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") poskytuje ze státního rozpočtu ve prospěch účastníka, k jím zaplaceným příspěvkům účastníka státní příspěvek. (2) Penzijní společnost je povinna evidovat státní příspěvky ...
  § 13 Nárok na státní příspěvek (1) Nárok na státní příspěvek má účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky nebo má bydliště na území členského státu, a je a) účasten důchodového pojištění podle tuzemských právních předpisů 3), b) ...
  § 14 Nárok na státní příspěvek (1) Na každý kalendářní měsíc náleží účastníkovi, který splňuje podmínky stanovené v § 13 odst. 1 a který ve lhůtě uvedené v § 9 odst. 2 zaplatil příspěvek ve výši alespoň 300 Kč, státní příspěvek. Pokud účastník v ...
  § 15 Informační systém doplňkového penzijního spoření (1) Ministerstvo spravuje a provozuje informační systém doplňkového penzijního spoření jako informační systém veřejné správy, a to pro účely a) výkonu státního dozoru nad dodržováním povinností ...
  § 16 (1) Penzijní společnost podává ministerstvu žádost o poskytnutí státního příspěvku souhrnně za všechny účastníky, kterým vznikl nárok na poskytnutí státního příspěvku, a to elektronicky dálkovým přístupem. (2) Žádost podle odstavce 1 podává ...
  § 17 (1) Ministerstvu jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku a) ze základního registru obyvatel o ...
  § 18 (1) Ministerstvo poukáže státní příspěvek za kalendářní čtvrtletí na účet penzijní společnosti vedený u depozitáře účastnických fondů pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu,
  § 19 Prostředky účastníka se použijí na výplatu těchto dávek: a) starobní penze na určenou dobu, b) invalidní penze na určenou dobu, c) jednorázové vyrovnání, d) odbytné, e) úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo f) úhrada ...
  § 20 Podmínky pro vznik nároku na některé dávky (1) Podmínkou vzniku nároku na dávky uvedené v § 19 písm. a), e) a f) je a) dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 ...
  § 21 (1) Dávky doplňkového penzijního spoření se vyplácejí na základě písemné žádosti účastníka nebo určené osoby nebo dědice. Účastník je oprávněn požádat o výplatu dávky kdykoliv po vzniku nároku na dávku. (2) Dávky uvedené v § 19 písm. a) až d) ...
  § 22 Výplata starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu (1) Starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu se vyplácí buď ve splátkách v určené výši, nebo v určeném počtu splátek, do vyčerpání prostředků ...
  § 23 Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (1) Penzijní společnost je povinna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o úhradu jednorázového ...
  § 24 Jednorázové vyrovnání (1) Jednorázové vyrovnání a) náleží účastníkovi za podmínek podle § 20 odst. 3, a pokud mu z určené části prostředků nebyla zahájena výplata dávky uvedené v § 19 písm. a), b), e) nebo f); účastník může zvolit kombinaci ...
  § 25 Odbytné (1) Odbytné náleží a) účastníkovi v případě zániku doplňkového penzijního spoření podle § 8 písm. d) nebo e), pokud spořící doba trvala alespoň 24 kalendářních měsíců a nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti,
  § 26 Dozví-li se penzijní společnost, že účastník zemřel, informuje nejpozději do 2 měsíců určenou osobu uvedenou ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření o jejím nároku z doplňkového penzijního spoření, pokud účastník uvedl adresu jejího místa ...
  § 27 (1) Účastník má nárok na převedení prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti v případě, že doplňkové penzijní spoření zaniklo podle § 8 písm. d) nebo e); to neplatí v případě podle odstavce 2. (2) Nárok podle odstavce 1 nemá účastník, ...
  § 28 (1) Nárok účastníka na převod prostředků k jiné penzijní společnosti, v případě kdy mu nevznikl nárok na odbytné a o převod prostředků podle § 27 odst. 3 nepožádal, se promlčí uplynutím 3 let ode dne zániku doplňkového penzijního spoření. (2) ...
  § 29 (1) Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je a) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování
  § 30 (1) Obchodní firma penzijní společnosti obsahuje označení "penzijní společnost". (2) Osoba, která nemá povolení k činnosti penzijní společnosti, nesmí v souvislosti se svou činností používat označení "penzijní společnost" ani jiné s tímto ...
  § 31 (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti penzijní společnosti na žádost zakladatele akciové společnosti, a to přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud a) doloží, že vydává listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie,
  § 32 Plán obchodní činnosti podle § 31 odst. 1 písm. d) bodu 1 pro první 3 účetní období obsahuje vždy a) předpokládaný počet účastníků v jednotlivých účastnických fondech, b) předpokládané náklady na splnění věcných, personálních a organizačních ...
  § 33 (1) Penzijní společnost nelze založit na základě veřejné nabídky akcií. (2) Povolení k činnosti penzijní společnosti se vydává na dobu neurčitou. (3) Žádost o povolení podle § 31 lze podat pouze na předepsaném tiskopisu, ke kterému žadatel ...
  § 34 O žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího doručení.
  § 35 Další činnosti penzijní společnosti (1) Česká národní banka zaregistruje na žádost penzijní společnosti vykonávání další činnosti, která spočívá pouze v poskytování služeb na finančním trhu, a to a) ve zprostředkování uzavírání pojistných ...
  § 36 (1) Penzijní společnost nesmí ovládat jinou právnickou osobu nebo držet účast na jiné osobě přesahující podíl 3 % na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu této osoby, ledaže se jedná o účast drženou na účet účastnického fondu, který ...
  § 37 (1) Počáteční kapitál penzijní společnosti činí nejméně 50 000 000 Kč. Počátečním kapitálem se rozumí součet splaceného základního kapitálu a splaceného emisního ážia. (2) Základní kapitál a emisní ážio lze splatit jen v penězích.
  § 38 (1) Penzijní společnost průběžně udržuje vlastní kapitál ve výši přiměřené prostředkům účastníků, které obhospodařuje. (2) Vlastní kapitál penzijní společnosti, která neprovozuje důchodové spoření podle zákona o důchodovém spoření, je roven ...
  § 39 (1) K výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti je třeba předchozího souhlasu České národní banky. (2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 osobě, a) která má tyto předpoklady k výkonu své funkce: 1. dosáhla věku 18 let, 2.
  § 40 (1) Vedoucí osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu své funkce, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance každou změnu podmínek uvedených v § 39 odst. 2 a skončení výkonu své funkce. (2) Nezačne-li vedoucí osoba ...
  § 41 (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky a) k nabytí kvalifikované účasti na penzijní společnosti, b) ke zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo ...
  § 42 Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení (1) Souhlas podle § 41 odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na penzijní společnosti ...
  § 43 Posuzování kvalifikované účasti (1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle § 41 odst. 1 vydá žadateli písemné potvrzení o jejím přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty ...
  § 44 (1) Žádost o udělení souhlasu podle § 43 odst. 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopisu, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 3. Vzory tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní ...
  § 45 Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady penzijní společnosti, na které byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo byla ovládnuta osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího ...
  § 46 Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že a) snižují svoji kvalifikovanou účast na penzijní společnosti tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji ...
  § 47 Oznámení obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na penzijní společnosti nebo o osobě nebo osobách přestávajících ji ovládat, údaje o penzijní společnosti, na které je tato účast snížena ...
  § 48 Penzijní společnost vykonává svoji činnost s odbornou péčí.
  § 49 K zajištění řádného a obezřetného výkonu činnosti penzijní společnosti a výkonu činností souvisejících s činností penzijní společnosti penzijní společnost zavede a udržuje a) řídicí a kontrolní systém, b) postupy pro zjišťování a řízení střetu
  § 50 (1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje a) organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy 1. zásady a postupy řízení, 2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi ...

  Označení stránky: zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon č. 427/2011 sb, zákon o DPS, 427/2011 sb., zákon 427/2011 Sb., zákon o doplňkovém penzijní spoření, zák. č. 427/2011, doplňkové penzijní spoření zákon, paragraf 156 zák.č. 183/2006 Sb., zákon o doplnkovém penzijním připojištění  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies