Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  § 51 Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby (1) Pokud penzijní společnost pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti, přijme opatření k vyloučení vzniku nepřiměřeného provozního rizika. (2) Významná provozní činnost, jejímž ...
  § 52 Prováděcí právní předpis stanoví a) způsob dodržování jednotlivých pravidel obezřetného výkonu činnosti penzijní společnosti podle § 49 a 50 a b) požadavky na pověření k výkonu činností penzijní společnosti jinou osobou a požadavky na výkon ...
  § 53 (1) Penzijní společnost má personální vybavení pro výkon činnosti penzijní společnosti a výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, a to přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jí vykonávaných činností. (2) U zaměstnanců, ...
  § 54 (1) Penzijní společnost při výkonu své činnosti jedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků, zejména plní tyto povinnosti: a) řádně a bez zbytečného odkladu umisťuje příspěvky účastníků, jejich zaměstnavatelů a ...
  § 55 (1) Penzijní společnost uchovává a) dokumenty týkající se doplňkového penzijního spoření, včetně smluv o doplňkovém penzijním spoření a záznamů evidence podle § 120, b) záznamy komunikace se zájemcem o doplňkové penzijní spoření nebo ...
  § 56 (1) Penzijní společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v účastnickém fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních účastnických ...
  § 57 Výroční zprávy (1) Penzijní společnost nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zašle České národní bance svou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví a výroční zprávu za každý obhospodařovaný účastnický fond a uveřejní ...
  § 58 Pololetní zprávy (1) Penzijní společnost do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období vypracuje, uveřejní na svých internetových stránkách a zašle České národní bance v elektronické podobě svou pololetní zprávu a pololetní zprávu ...
  § 59 Prováděcí právní předpis stanoví a) informace, které obsahuje výroční zpráva penzijní společnosti a účastnického fondu nad rámec zákona upravujícího účetnictví, b) informace, které obsahuje pololetní zpráva penzijní společnosti a účastnického ...
  § 60 Úplata penzijní společnosti (1) Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v účastnickém fondu, jejíž výše musí být stanovena ve statutu účastnického fondu; tato úplata je tvořena a) úplatou za obhospodařování majetku v ...
  § 61 Poplatky (1) Penzijní společnost má kromě úplaty podle § 60 nárok pouze na jednorázové poplatky od účastníka za a) změnu strategie spoření podle § 5 odst. 7, b) převod prostředků k jiné penzijní společnosti podle § 27, c) pozastavení výplaty ...
  § 62 Výjimky z placení poplatků za převod prostředků účastníka (1) Převod prostředků účastníka do jiného účastnického fondu obhospodařovaného jednou penzijní společností nebo převod všech jeho prostředků k jiné penzijní společnosti je bezplatný v ...
  § 63 Úplata za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření (1) Výše odměny podle § 60 odst. 2 písm. c) nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí ...
  § 64 Přeměnu penzijní společnosti lze uskutečnit pouze vnitrostátní fúzí sloučením penzijních společností (dále jen "fúze penzijních společností") a je k ní třeba předchozího povolení České národní banky.
  § 65 (1) Žádost o povolení fúze lze podat pouze na předepsaném tiskopisu, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení důvodu fúze penzijních společností a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 4. Vzor tiskopisu a obsah ...
  § 66 Účastník se pro účely fúze penzijních společností nepovažuje za věřitele.
  § 67 Nástupnická penzijní společnost informuje bez zbytečného odkladu po zápisu fúze penzijní společnosti do obchodního rejstříku účastníky o uskutečnění fúze.
  § 68 Nástupnická penzijní společnost sloučí povinné konzervativní fondy (§ 113) v souladu se záměrem uvedeným v projektu fúze penzijních společností nejpozději do 1 roku od zápisu fúze penzijních společností do obchodního rejstříku tak, aby ...
  § 69 Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti (1) Pokud valná hromada rozhodne o zrušení penzijní společnosti s likvidací, rozhodne současně o návrhu na jmenování likvidátora penzijní společnosti. Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti s ...
  § 70 Likvidátor penzijní společnosti (1) Likvidátora penzijní společnosti jmenuje a odvolává Česká národní banka; to neplatí, pokud o zrušení penzijní společnosti s likvidací rozhodne soud. Soud jmenuje likvidátora na návrh České národní banky. (2)
  § 71 Společná ustanovení (1) Penzijní společnost v úpadku nebo penzijní společnost, která vstoupila do likvidace, se i nadále řídí tímto zákonem. (2) Penzijní společnost v úpadku nebo penzijní společnost, která vstoupila do likvidace, nesmí ...
  § 72 Změna předmětu podnikání penzijní společnosti není přípustná.
  § 73 Podnik penzijní společnosti nelze převést, použít k zajištění závazku nebo přenechat do nájmu, a to ani jeho část.
  § 74 Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření (1) Vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním ...
  § 75 Odborná péče (1) Osoba uvedená v § 74 odst. 1 je povinna vykonávat činnosti podle § 74 odst. 1 s odbornou péčí. (2) Na osobu uvedenou v § 74 odst. 1 se při výkonu činností uvedených v § 74 odst. 1 použijí obdobně § 126 až 140 upravující ...
  § 76 Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací Osoba uvedená v § 74 odst. 1 k zavedení a udržení kontrolních a bezpečnostních opatření pro zpracování a evidenci informací podle § 75 odst. 5 písm. d) při výkonu činností ...
  § 77 (1) Vázaný zástupce penzijní společnosti je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy s penzijní společností jejím jménem a na její účet vykonávat činnosti uvedené v § 74 odst. 1 a je zapsána do seznamu ...
  § 78 (1) Vázaným zástupcem penzijní společnosti, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného zástupce penzijní společnosti, který je právnickou osobou, může být pouze osoba, která a) dosáhla věku 18 let, b) je plně způsobilá k právním úkonům,
  § 79 Zápis a výmaz (1) Vázaný zástupce penzijní společnosti může začít vykonávat činnosti uvedené v § 74 odst. 1 ode dne zápisu, provedeného na základě žádosti, do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti. (2) Žádost podle odstavce 1 podává ...
  § 80 Obnova zápisu (1) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl zápis proveden. (2) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti se obnoví ...
  § 81 Tiskopisy žádosti o zápis Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopisu. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.
  § 82 Registrace investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry a zápis jejich vázaných zástupců (1) Žádost o registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 podává investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, který není bankou,
  § 83 Výpověď (1) Penzijní společnost je povinna vypovědět závazkový vztah podle § 77 odst. 1, jakmile zjistí, že vázaný zástupce penzijní společnosti nebo vedoucí osoba vázaného zástupce penzijní společnosti nesplňuje podmínky uvedené v § 78; ...
  § 84 Prokázání odborné způsobilosti (1) Osoba uvedená v § 74 odst. 1 a zaměstnanec osoby uvedené v § 74 odst. 1 a penzijní společnosti, který se přímo podílí na činnostech uvedených v § 74, jsou povinni prokázat odbornou způsobilost, kterou se ...
  § 85 Akreditovaná osoba (1) Akreditovanou osobou je osoba, která je na základě povolení od České národní banky (dále jen „akreditace“) oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona. (2) Pořádat ...
  § 86 Akreditace (1) O udělení akreditace rozhoduje Česká národní banka na základě žádosti. Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena České národní
  § 87 Odborná zkouška (1) Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí, která má lichý počet členů a je nejméně tříčlenná. Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu předloženého České národní bance. (2) ...
  § 88 Základní ustanovení (1) Depozitář účastnického fondu (dále jen "depozitář") eviduje majetek v účastnickém fondu a kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v účastnickém fondu v souladu s tímto zákonem, depozitářskou smlouvou, ...
  § 89 Činnost depozitáře (1) Depozitář a) zajišťuje úschovu majetku v účastnickém fondu nebo, pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku, b) eviduje pohyb veškerého majetku v účastnickém fondu, peněžních prostředků účastnického ...
  § 90 Povinnosti penzijní společnosti vůči depozitáři Penzijní společnost a) zřídí u depozitáře účty, které potřebuje k uložení veškerých peněžních prostředků v účastnickém fondu a pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v ...
  § 91 Pravidla jednání depozitáře (1) Jestliže depozitář při své činnosti zjistí skutečnost nasvědčující tomu, že penzijní společnost porušila tento zákon, statut účastnického fondu, smlouvu s účastníkem nebo depozitářskou smlouvu, neprodleně ...
  § 92 (1) Pokud má depozitář důvodné podezření na možné poškození zájmů účastníků, požádá nejdéle na dobu 3 pracovních dnů a) centrálního depozitáře nebo osobu oprávněnou vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou ...
  § 93 (1) Penzijní společnost shromažďuje peněžní prostředky do účastnického fondu z a) příspěvků účastníků, b) příspěvků zaměstnavatelů, c) státních příspěvků, d) prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a e) prostředků ...
  § 94 (1) Penzijní společnost vždy vytvoří a obhospodařuje 1 povinný účastnický fond, a to povinný konzervativní fond (§ 98). (2) Vedle povinného konzervativního fondu může penzijní společnost vytvářet a obhospodařovat další účastnické fondy.
  § 95 (1) Název účastnického fondu obsahuje označení "účastnický fond". Název povinného konzervativního fondu obsahuje označení "povinný konzervativní fond". (2) Osoba, která nemá povolení k vytvoření účastnického fondu, nesmí při svém podnikání ...
  § 96 (1) Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu může podat pouze penzijní společnost. (2) Česká národní banka udělí povolení k vytvoření účastnického fondu, jestliže a) penzijní společnost doloží průhledný a nezávadný původ svého kapitálu
  § 97 (1) Statut účastnického fondu je dokument, který obsahuje ve srozumitelné formě a) informace o způsobu investování účastnického fondu, b) další informace nezbytné pro účastníka k přesnému a správnému posouzení jeho rozhodnutí o umístění ...
  § 98 (1) Povinný konzervativní fond investuje pouze do a) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je členský stát nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ...
  § 99 Zásady rozložení rizika upravené v této hlavě se vztahují i na povinný konzervativní fond, nestanoví-li § 98 jinak.
  § 100 Skladba majetku v účastnickém fondu (1) Účastnický fond investuje prostředky účastníka do aktiv uvedených v odstavci 2 při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním podle tohoto zákona. (2) Účastnický fond investuje pouze do a)

  Označení stránky: zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon č. 427/2011 sb, zákon o doplňkovém penzijní spoření, zák. č. 427/2011, paragraf 156 zák.č. 183/2006 Sb., zákon o doplnkovém penzijním připojištění, doplňkové penzijní spoření zákon, zákon 427/2011, zákon o DPS  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies