Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  § 101 Vnitřní postupy pro kontrolu rizik Účastnický fond je povinen a) používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním, b) používat postupy pro přesné a objektivní ...
  § 102 Podmínky týkající se sjednávání finančních derivátů (1) Účastnický fond může používat techniky a nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu za předpokladu, že slouží k efektivnímu obhospodařování majetku. ...
  § 103 Investiční limity vůči jedné osobě (1) Penzijní společnost může investovat nejvýše 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou; to neplatí pro dluhopisy a nástroje ...
  § 104 Účastnický fond investující převážně do investičních nástrojů vydaných nebo zaručených státem nebo jinými osobami (1) Pokud to je uvedeno ve statutu účastnického fondu, může penzijní společnost investovat až 100 % hodnoty majetku v tomto ...
  § 105 Investování do cenných papírů kolektivního investování (1) Penzijní společnost může investovat nejvýše 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných jedním standardním fondem kolektivního investování nebo jedním ...
  § 106 Podíly na jiných osobách a emisích investičních nástrojů (1) Penzijní společnost může do svého majetku a do majetku v obhospodařovaných účastnických fondech nabýt celkem akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě, ...
  § 107 Dočasné výjimky z limitů investování (1) Penzijní společnost nemusí dodržet skladbu majetku v účastnickém fondu podle § 98 až 106 při uplatňování přednostního práva na upisování investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které ...
  § 108 Omezení nakládání s majetkem v účastnickém fondu (1) Účastnický fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Účastnický fond
  § 109 (1) Penzijní společnost nemůže převést obhospodařování účastnického fondu, který obhospodařuje, na jinou penzijní společnost. Penzijní společnost však může s předchozím povolením České národní banky převést obhospodařování všech účastnických ...
  § 110 Zrušení účastnického fondu (1) Účastnický fond se zrušuje a) odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost podle § 111, b) odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu z moci úřední podle § 153, c) odnětím povolení k činnosti ...
  § 111 Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost (1) Česká národní banka odejme penzijní společnosti na její žádost povolení k vytvoření účastnického fondu, jestliže a) tím nejsou ohroženy zájmy účastníků tohoto účastnického fondu, b)
  § 112 Zrušení účastnického fondu s likvidací (1) Pokud byl účastnický fond zrušen podle § 110 odst. 1 písm. a) nebo b), penzijní společnost prodá majetek v účastnickém fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne nabytí právní ...
  § 113 Sloučení účastnických fondů (1) Penzijní společnost může s předchozím povolením České národní banky sloučit některé účastnické fondy, které obhospodařuje. (2) Žádost o povolení sloučení účastnických fondů může podat pouze penzijní společnost,
  § 114 (1) Penzijní společnost převede prostředky účastníka nejpozději 5 let před vznikem nároku na dávky podle § 20 odst. 1 do povinného konzervativního fondu. Po tomto převodu jsou příspěvky účastníka, příspěvky zaměstnavatele a státní příspěvky ...
  § 115 Oceňování majetku v účastnickém fondu a závazků účastnického fondu (1) Investiční nástroje v majetku v účastnickém fondu musí být oceňovány pravidelně, a to ve lhůtě uvedené ve statutu tohoto účastnického fondu; tato lhůta nesmí být delší než
  § 116 Obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek (1) Penzijní společnost je povinna obhospodařovat majetek v účastnickém fondu za nejlepších podmínek, přičemž s přihlédnutím k povaze způsobu investování účastnického fondu, ...
  § 117 Je-li v řízení o náhradu škody způsobené porušením povinností při obhospodařování majetku v účastnickém fondu sporné, zda penzijní společnost jednala s odbornou péčí a v nejlepším zájmu účastníků tohoto účastnického fondu, nese důkazní ...
  § 118 Uveřejňování informací (1) Penzijní společnost uveřejňuje ve lhůtách a periodicitě stanovených prováděcím právním předpisem na svých internetových stránkách informace o každém účastnickém fondu, který obhospodařuje, nejméně však a) aktuální ...
  § 119 Informování České národní banky (1) Penzijní společnost informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o a) každé změně skutečností, na jejichž základě bylo vydáno povolení k činnosti penzijní společnosti nebo povolení k vytvoření ...
  § 120 Penzijní společnost vede pro každého účastníka nebo jiného příjemce dávky osobní penzijní účet, na kterém eviduje prostředky účastníka a penzijní jednotky účastníka v jednotlivých účastnických fondech.
  § 121 (1) Osobní penzijní účet se skládá z peněžního podúčtu a z majetkového podúčtu. (2) Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnost alespoň a) příspěvek účastníka přijatý penzijní společností a datum jeho přijetí na účet u depozitáře, b) ...
  § 122 (1) Penzijní jednotka představuje podíl na majetku v účastnickém fondu. (2) Hodnota penzijní jednotky se vyjadřuje v českých korunách a určuje se s přesností na čtyři desetinná místa. První den, kdy penzijní společnost začne vytvářet ...
  § 123 (1) Aktuální hodnota penzijní jednotky se stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu účastnického fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál účastnického fondu, ke dni ...
  § 124 (1) Penzijní společnost ke dni připsání prostředků účastníka na účet účastnického fondu připíše na majetkový podúčet počet penzijních jednotek odpovídající podílu hodnoty připsaných prostředků a aktuální hodnoty penzijní jednotky účastnického
  § 125 (1) Výpis doplňkového penzijního spoření (dále jen "výpis") účastníka nebo jiného příjemce dávky obsahuje a) údaje podle § 121 odst. 4, b) pohyby prostředků účastníka na peněžním podúčtu účastníka podle § 121 odst. 2 za období od posledního ...
  § 126 Penzijní společnost jedná s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu.
  § 127 Penzijní společnost nesmí v souvislosti se svojí činností nebo výkonem činností uvedených v § 74 odst. 2 přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen "pobídka"), která může vést k porušení povinností ...
  § 128 (1) Pobídka je v mezích § 126 a 127 přípustná, pokud je hrazena a) účastníkem, za účastníka nebo je vyplácena účastníkovi a není v rozporu s § 127, nebo b) třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a 1.
  § 129 Povinnosti ve vztahu k účastníkovi stanovené v části deváté plní penzijní společnost v přiměřeném rozsahu také ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření.
  § 130 (1) Penzijní společnost při komunikaci s účastníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené zákonem upravujícím ...
  § 131 (1) U propagačního sdělení penzijní společnost dále zajistí, aby jeho obsah byl v souladu se všemi informacemi, které účastníkovi při výkonu činnosti poskytla, z jeho obsahu a formy bylo zřejmé, že jde o propagační sdělení, a aby propagační ...
  § 132 Penzijní společnost při komunikaci s účastníkem přihlíží k tomu, jak by vysvětlení nebo jinou informaci vnímala osoba s průměrnou rozumovou úrovní, obezřetností a rozpoznávací schopností v postavení účastníka.
  § 133 Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání (1) Penzijní společnost informuje účastníka o a) svých identifikačních údajích a základních informacích souvisejících s jí vykonávanými činnostmi, b) možných rizicích, která ...
  § 134 (1) Sdělení klíčových informací pro účastníky (dále jen "sdělení klíčových informací") je dokument obsahující stručné základní charakteristiky systému doplňkového penzijního spoření a stručné základní
  § 135 (1) Sdělení klíčových informací musejí být každému účastníkovi poskytnuta na trvalém nosiči informací a uveřejněna ve lhůtách stanovených nařízením vlády na internetových stránkách penzijní společnosti, která účastnický fond obhospodařuje. ...
  § 136 (1) Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho a) znalostech a zkušenostech v oblasti financí, b) znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do ...
  § 137 Penzijní společnost je oprávněna vycházet ze spolehlivosti údajů poskytnutých účastníkem podle § 136 odst. 1, ledaže věděla nebo vědět měla, že taková informace je zjevně neúplná, nepřesná nebo nepravdivá.
  § 138 Penzijním doporučením je uveřejněná informace, která přímo či nepřímo doporučuje konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se doplňkového penzijního spoření účastníkům nebo zájemcům o doplňkové penzijní spoření týkající se ...
  § 139 (1) Každý, kdo vytváří nebo rozšiřuje penzijní doporučení podle § 138, zajistí, aby v penzijním doporučení a) byla fakta jednoznačně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů, b) nebyly uváděny informace, ...
  § 140 Penzijní doporučení obsahuje informace podle § 139 odst. 2 písm. b) a odst. 3 ve svém textu. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce penzijního doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem ...
  § 141 Předmět dohledu (1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, statutem účastnického fondu, statutem transformovaného fondu, depozitářskou smlouvou a rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona (dále jen "dohled") vykonává Česká
  § 142 (1) Česká národní banka může osobě podléhající dohledu, která porušila povinnost stanovenou tímto zákonem, rozsah jí uděleného povolení k výkonu činnosti, statut účastnického fondu, smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, depozitářskou ...
  § 143 Nařízení mimořádného auditu (1) Česká národní banka může nařídit penzijní společnosti provedení mimořádného auditu účetní závěrky penzijní společnosti, účastnického fondu nebo transformovaného fondu, zjistí-li závažné nedostatky ve zprávě ...
  § 144 Nařízení změny depozitáře (1) Česká národní banka může nařídit penzijní společnosti změnu depozitáře, jestliže zjistí závažné nedostatky v jeho činnosti, pokud depozitář poruší depozitářskou smlouvu, nedošlo-li k nápravě v jeho činnosti po ...
  § 145 Nařízení změny vedoucí osoby Česká národní banka může nařídit penzijní společnosti změnu vedoucí osoby, jestliže zjistí závažné nedostatky v její činnosti nebo přestane-li tato osoba splňovat podmínky stanovené jí tímto zákonem a penzijní ...
  § 146 (1) Česká národní banka může zavést nucenou správu penzijní společnosti, jestliže a) penzijní společnost opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve ...
  § 147 (1) Zavedením nucené správy penzijní společnosti přechází působnost představenstva penzijní společnosti na nuceného správce a pozastavuje se výkon funkcí orgánů penzijní společnosti, s výjimkou oprávnění podat rozklad nebo správní žalobu ...
  § 148 (1) Nucený správce a) přijme neprodleně opatření k nápravě nedostatků v činnosti penzijní společnosti, b) zajistí ochranu práv účastníků a jiných oprávněných osob, c) do 6 měsíců ode dne zavedení nucené správy svolá valnou hromadu penzijní ...
  § 149 (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká a) odstoupením nuceného správce, b) odvoláním nuceného správce, c) ukončením nucené správy, d) vyškrtnutím nuceného správce ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo e) smrtí nuceného správce. ...
  § 150 Nařízení převodu obhospodařování účastnických fondů (1) Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost samostatným rozhodnutím, jestliže penzijní společnost ...

  Označení stránky: zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon č. 427/2011 sb, zákon o DPS, 427/2011 sb., zákon 427/2011 Sb., zákon o doplňkovém penzijní spoření, zák. č. 427/2011, doplňkové penzijní spoření zákon, paragraf 156 zák.č. 183/2006 Sb., zákon o doplnkovém penzijním připojištění  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies