Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností, Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.

  Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

  (K § 7 odst. 6)

  ŽivnostPožadovaná odborná způsobilostPoznámka
  123
  Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo

  b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo

  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, nebo

  d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku,

  e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo

  h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského zákona

  *) vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení nebo
  **) zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
  Průvodcovská horská činnost

  a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*), nebo

  b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

  *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
  **) vyhláška č. 176/2009 Sb.
  ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Vodní záchranářská služba

  a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  b) doklad o specializaci báňský záchranář**)- potápěč, nebo

  c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

  *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
  **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.
  ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti...

  a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

  b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

  c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo

  e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

  *) vyhláška č. 176/2009 Sb.

  **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

  a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo

  b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**), nebo

  c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), nebo

  d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu****), nebo

  e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu*****)

  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  **) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  *****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), nebo

  b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo

  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu****)

  *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
  ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Masérské, rekondiční a regenerační služby

  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo

  b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu**), nebo

  c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo

  d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo

  f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu****)

  *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
  ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  *****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Provozování solárií

  a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

  *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
  **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Kosmetické služby

  a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička, nebo

  b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo

  c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička, nebo

  d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního programu a studijního oboru zaměřeném na oblast živnosti, nebo

  e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo

  h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského zákona

  *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
  **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Pedikúra, manikúra

  a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička, nebo

  b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo

  c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička, nebo

  d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního programu a studijního oboru zaměřeném na oblast živnosti, nebo

  e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

  g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**), nebo

  h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského zákona

  *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
  **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Ostraha majetku a osob

  a) vysokoškolské vzdělání, nebo

  b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

  d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  e) profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo

  f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

  *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Služby soukromých detektivů

  a) vysokoškolské vzdělání, nebo

  b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

  d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

  e) profesní kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), nebo

  f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

  *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů  Zpět na obsah živnostenského zákona

  Kurzy a školení občanského a obchodního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
  Daňové kurzy a školení aktuálně nejsou k dispozici
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: seznam živnostenských činností, seznam živností, Zivnost na kosmeticku, Seznam podnikatelských činností

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies