Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 31.7.2019 (aktuální znění)

  Formuláře pro podání daňového přiznání ke všem typům daní naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde.

  Stránka: Předchozí stránka | § 1 - § 45b | § 46 - § 81 |
  § 46 (1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak, a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo ...
  § 47 (1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. (2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě
  § 48 (1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 7) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení ...
  § 49 (1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny
  § 50 Náležitosti žádosti o koncesi (1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. (2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2, 3 a 5 a § 46 obdobně. Předmět ...
  § 51 zrušen
  § 52 Projednání žádosti (1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud ...
  § 53 Rozhodování o koncesi (1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti. (2) Není-li splněna některá z podmínek podle ...
  § 54 (1) Živnostenský úřad do pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. (2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11 obdobně. ...
  § 55 (1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně. (2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování ...
  § 56 Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi (1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů
  § 57 (1) Živnostenské oprávnění zaniká: a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13, b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14, c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, d) výmazem ...
  § 58 (1) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b), b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné, c) podnikatel o ...
  § 59 Živnostenský úřad je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání 40a) při provozování těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů 40b) a ...
  § 60 (1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy 38d) vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím
  § 60a (1) Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské ...
  § 60b Vydává-li obec nebo kraj průkaz osoby vykonávající kontrolu, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu při kontrole tímto průkazem. Nevydává-li obec nebo kraj průkaz podle věty první, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu ...
  § 60c Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.
  § 60d (1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti. (2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
  § 60e zrušen
  § 61 Přestupky fyzických osob (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) ...
  § 62 (1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v ...
  § 63 (1) Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je a) živností volnou, b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. (2)
  § 63a zrušen
  § 64 Společná ustanovení (1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady. (2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
  § 65 zrušen
  § 66 zrušen
  § 67 (1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace údajů o adresním místě zapsaná v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 71). Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu ...
  § 68 Součinnost orgánů státní správy (1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů vzájemně spolupracují, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému živnostenskému
  § 69 zrušen
  § 69a (1) Občan členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s
  § 70 (1) Pro účely tohoto zákona se považuje za občana členského státu Evropské unie i a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace, b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby ...
  § 71 Místní příslušnost (1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. (2) V řízení o zrušení ...
  § 72 (1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy 28c); to neplatí v případě žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6. (2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání ...
  § 73 Mezinárodní smlouvy Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.
  § 73a Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.
  § 74 Zachování dosavadních oprávnění (1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské ...
  § 75 (1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo za žádost o koncesi. (2) Žádosti o ...
  § 76 Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace, jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i fyzické osoby.
  § 77 Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
  § 78 Živnostenský úřad příslušný obdobně podle § 71 odst. 2 části věty první před středníkem přidělí do 30. června 2012 provozovně zřízené před 1. červencem 2010 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob 28d).
  § 79 Likvidace majetku po předlužení (1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace majetku pro předlužení. 47) (2) K likvidaci majetku pro předlužení, která ...
  § 80 Zrušovací ustanovení Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje: 1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e, 2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů
  § 81 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992. Havel v.r. Dubček v.r. Čalfa v.r.
  Příl. č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (k § 20) ČÁST A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Aplikace, výroba a opravy ...
  Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. ŽIVNOSTI VÁZANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilosti Poznámka 1 2 3 Geologické práce*) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního prostředí**) *) s výjimkou ...
  Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K § 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 Orgán státní správy,
  Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. ŽIVNOST VOLNÁ (K § 25 odst. 2) Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činností náležející do živnosti volné 1. Poskytování služeb pro ...
  Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K § 7 odst. 6) Živnost ...
  Čl. II zákona č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (účinnost k 1.12.2018) Přechodná ustanovení 1. Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto
  Stránka: Předchozí stránka | § 1 - § 45b | § 46 - § 81 |

  Kurzy a školení občanského a obchodního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   30.8.   Novela inkluzivní vyhlášky ve školním roce 2019/2020 a její dopady ...  K Praha Verlag Dashöfer
   31.8.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 ...  K Přerov Orange Academy
   31.8.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Přerov Orange Academy
   1.9.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Česká Třebová Orange Academy
   1.9.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 ...  K Česká Třebová Orange Academy
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: živnostenský zákon, živnostensky zákoník, zákon č. 455/1991 sb. o živnostenském podnikání, zákon 455/1991, zákon č. 455 1991 sb. o živnostenském podnikání, 455/1991, zákon č. 455/1991 Sb., zákon č.455/1991 sb., zákon 455/1991 sb., ZAKON Č 455/1991


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies