SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ, Příloha č. 4 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  Příloha č. 4 k zákonu č. 48/1997 Sb.

  SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

  Seznam použitých zkratek a vysvětlivek

  Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky. Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků stanovena odchylně u osob:

  a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 7)

  b) starších 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 8)

  U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:

  1. identifikační kód

  2. název


  3. dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení

  4. kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní pojišťovnou

  5. preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P

  6. úhrada zdravotní pojišťovnou

  a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I

  b) ve výši částky uvedené v Kč

  Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení

  SymbolDentální slitina
  1 chromniklová slitina pro keramické a pryskyřičné fasety
  2 stříbrocínová, stříbroměděná náhradní slitina
  3 chromkobaltová, chromkobaltmolybdenová slitina pro skelety

  U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.

  Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku "oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem" (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.

  Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v případech:

  1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,

  2. rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,

  3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,

  4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí, a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.

  Životnost stomatologických výrobků

  Zdravotní pojišťovna hradí:

  - jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,

  - jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,

  - jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady, pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.

  Výjimkou jsou:

  - korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),

  - korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114),

  - korunky ochranné plášťové lité (kód 71103),

  - korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104),

  - snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152),

  - snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),

  které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.

  Zdravotní pojišťovna nehradí:

  - ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,

  - odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka.

  Kategorizace pro úhradu ortodontických výrobků zdravotní pojišťovnou

  Označení kategorie Rozlišovací kritéria Výše úhrady
  a) rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věkuplná úhrada
  b)

  1. hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti

  2. obrácený skus řezáků i jednotlivých

  3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů

  4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů

  5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku. U dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více

  6. retence stálého horního řezáku

  7. hluboký skus s traumatizací gingivy

  8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti

  9. nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu

  bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5.

  80 % kalkulované ceny standard. výrobku
  c) ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku 50 % kalkulované ceny standard. výrobku
  d) ostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let nehradí

  Rozhodující prozařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.

  Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.

  Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů.

  Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:

  - stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,

  - stomatolog s licencí praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro obor ortodoncie.

  Stomatologické výrobky - osoby do 18 let

  Kód ZVLNázev stomatologického výrobkuDentální slitina kat ome Úhrada pojišťovnou

  Samostatné výrobní fáze

  70001 Studijní model s otiskem I
  70002 Analýza modelů v okludoru I
  70004 Diagnostická přestavba I
  70011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci I
  70012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci I
  70013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci I
  70021 Registrace obličejovým obloukem I
  70031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami I
  70041 Registrace funkčních poloh mandibuly I
  70051 Sponová modelace - pilířová konstrukce I
  70061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku I

  Rekonstrukce korunky

  71041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá 2 I
  71042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 2 I
  71051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2 I
  71052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 I
  71061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2 I
  71062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2 I
  71071 Estetická faseta z plastu I

  Korunkové náhrady

  71101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
  71102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
  71103 Korunka ochranná plášťová litá I
  71104 Korunka ochranná plášťová ražená I
  71111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena I
  71112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková I
  71113 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena 693,-
  71114 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková 745,-
  71121 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 I
  71122 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 I
  71123 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 1014,-
  71124 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 1066,-
  71131 Korunka skeletová, armovaná - plast I
  71132 Korunka fasetovaná - metalokeramika 1014,-

  Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

  71201 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
  71202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
  71211 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 I
  71212 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 I
  71221 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 942,-
  71222 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 994,-
  71231 Korunka fasetovaná - metalokeramika 942,-
  71251 Kořenová čepička, jeden kanálek 597,-
  71252 Kořenová čepička, dva kanálky 662,-
  71253 Kořenová čepička, tři a více kanálků 753,-

  Spojení pilířových konstrukcí

  71301 Člen můstku celokovový 1 I
  71302 Člen můstku fasetovaný - plast 1 I
  71303 Člen můstku fasetovaný - kompositní plast 598,-
  71312 Člen můstku fasetovaný - metalokeramika 598,-
  71321 Opěrný třmen individuálně zhotovený I
  71322 Opěrný třmen prefebrikovaný I

  Adhesivní náhrady

  71501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen - plast I
  71502 Adhesivní můstek, další mezičlen - plast I
  71531 Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů I
  71532 Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů I

  Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

  71601 Provizorní ochranná korunka z plastu I
  71611 Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů I
  71612 Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů I
  71621 Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta I
  71631 Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení I

  Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

  72001 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubů I
  72002 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - 7 a více zubů I
  72011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - do 6 zubů 3 2010,-
  72014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - 7 a více zubů 3 2146,-
  72021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně - spojovací deskou - 7 a více zubů 3 2490,-
  72022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů 3 2502,-
  72041 Dětská snímací náhrada I
  72104 Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 I
  72105 Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 I
  72106 Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 3 I
  72114 Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 I
  72115 Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 I
  72116 Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 3 I
  72141 Litá dlaha snímací - do 6 zubů 3 I
  72142 Litá dlaha snímací - 7 a více zubů 3 I
  72151 Litá dlaha fixní - do 6 zubů 3 I
  72152 Litá dlaha fixní - 7 a více zubů 3 I

  Celkové snímatelné náhrady

  72201 Celková náhrada horní I
  72203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 3 3125,-
  72204 Celková náhrada horní hybridní 2707,-
  72211 Celková náhrada dolní I
  72212 Celková náhrada dolní s litou bazí 3 3177,-
  72213 Celková náhrada dolní hybridní 2759,-

  Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze

  72301 Oprava - zubu vypadlého z náhrady I
  72311 Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada I
  72320 Oprava nebo úpravaretenčních prvků náhrady I
  72331 Úprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů 537,-
  72332 Úprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů 600,-
  72341 Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování I
  72351 Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku 353,-
  72352 Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 940,-
  72353 Úprava – rebaze celkové náhrady bez otisku 405,-
  72354 Úprava – rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 1122,-

  Rekonstrukční náhrady

  73001 Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou I
  73002 Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou 3 I
  73003 Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu I
  73011 Částečná poresekční náhrada horní čelisti I
  73012 Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou I
  73021 Částečná poresekční náhrada dolní čelisti I
  73032 Celková poresekční náhrada dolní čelisti I

  Rehabilitační a léčebné pomůcky

  74001 Fixační pryskyřičná okluzní dlaha I
  74011 Fixní pryskyřičná nákusná dlaha I
  74012 Fixní skeletovaná nákusná dlaha 3 I
  74021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha I
  74022 Snímací skeletovaná nákusná dlaha 3 I
  74031 Krycí pooperační deska, Kiliánova deska I
  74032 Nosič transplantátu I
  74033 Krycí deska pro novorozence s rozštěpem patra I
  74034 Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska I
  74035 Tomanova vzpěra I
  74036 Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice I
  74041 Rozvolňovač ústního uzávěru I
  74042 Pružinový rozvěrač I

  Ortodontické výrobky

  76001 Ortodontické diagnostické a dokumentační modely P I
  76010 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor a P I
  76011 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) b P 1289,-
  76012 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) c P 806,-
  76013 Středně složitý funkční aparát (klammt, balters) a P I
  76014 Středně složitý funkční aparát (klammt, balters) b P 1770,-
  76015 Středně složitý funkční aparát (klammt, balters) c P 1106,-
  76016 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte) a P I
  76017 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte) b P 2450,-
  76018 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte) c P 1532,-
  76020 Positioner a P I
  76021 Positioner b P 3258,-
  76022 Positioner c P 2036,-
  76030 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) a P I
  76031 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) b P 1043,-
  76032 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) c P 652,-
  76033 Složitý deskový snímací aparát a P I
  76034 Složitý deskový snímací aparát b P 1323,-
  76035 Složitý deskový snímací aparát c P 827,-
  76036 Clony, skluzná stříška a P I
  76037 Clony, skluzná stříška b P 965,-
  76038 Clony, skluzná stříška c P 603,-
  76040 Pevný aparát k rozšíření patrového švu a P I
  76041 Pevný aparát k rozšíření patrového švu b P 1933,-
  76042 Pevný aparát k rozšíření patrového švu c P 1208,-
  76050 Laboratorně zhotovený nábradek a P I
  76051 Laboratorně zhotovený nábradek b P 709,-
  76052 Laboratorně zhotovený nábradek c P 443,-
  76070 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk a P I
  76071 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk b P 542,-
  76072 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk c P 339,-
  76080 Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát, Prvek) I
  76081 Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem P I

  Stomatologické výrobky - osoby starší 18 let

  Kód ZVLNázev stomatologického výrobkuDentální slitina kat ome Úhrada pojišťovnou

  Samostatné výrobní fáze

  80001 Studijní model s otiskem I
  80002 Analýza modelů v okludoru 132,-
  80004 Diagnostická přestavba 156,-
  80011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci I
  80012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci I
  80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci I
  80021 Registrace obličejovým obloukem 156,-
  80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 190,-
  80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 300,-
  80051 Sponová modelace - pilířová konstrukce 84,-
  80061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku 105,-

  Rekonstrukce korunky

  81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 2 350,-

  Rekonstrukce korunky

  81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 2 596,-
  81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2 369,-
  81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 666,-
  81061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2 429,-
  81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2 770,-

  Korunkové náhrady

  81101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
  81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
  81111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena I
  81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková I
  81113 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena 693,-
  81114 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková 745,-
  81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 745,-
  81121 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 561,-
  81122 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 592,-
  81123 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 561,-
  81124 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 592,-
  81132 Korunka fasetovaná - metalokeramika 561,-

  Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

  81201 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 815,-
  81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 867,-
  81203 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 550,-
  81211 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 519,-
  81212 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 550,-
  81221 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 519,-
  81222 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 550,-
  81231 Korunka fasetovaná - metalokeramika 519,-
  81251 Kořenová čepička, jeden metalokeramika metalokeramika 597,-
  81252 Kořenová čepička, dva kanálky 662,-
  81253 Kořenová čepička, tři a více kanálků 753,-

  Spojení pilířových konstrukcí

  81301 Člen můstku celokovový 1 470,-

  Spojení pilířových konstrukcí

  81302 Člen můstku fasetovaný - plast 1 321,-
  81303 Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast 321,-
  81311 Člen můstku keramický 321,-
  81312 Člen můstku fasetovaný - metalokeramika 321,-

  Adhesivní náhrady

  81531 Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů 1230,-
  81532 Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů 1716,-

  Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

  81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 282,-
  81611 Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů 679,-
  81612 Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů 929,-
  81621 Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta 208,-
  81631 Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení 508,-

  Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

  82001 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubů I
  82002 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - 7 a více zubů I
  82011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - do 6 zubů 3 2010,-
  82014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - 7 a více zubů 3 2146,-
  82021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně- spojovací deskou - 7 a více zubů 3 2490,-
  82022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů 3 2502,-
  82104 Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 1260,-
  82105 Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 1395,-
  82114 Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 1246,-
  82115 Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 1345,-
  82141 Litá dlaha snímací - do 6 zubů 1374,-
  82142 Litá dlaha snímací - 7 a více zubů 2008,-
  82151 Litá dlaha fixní - do 6 zubů 1712,-
  82152 Litá dlaha fixní - 7 a více zubů 2321,-

  Celkové snímatelné náhrady

  82201 Celková náhrada horní I
  82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 3 1531,-
  82204 Celková náhrada horní hybridní 1326,-
  82211 Celková náhrada dolní I
  82212 Celková náhrada dolní s litou bazí 3 1555,-
  82213 Celková náhrada dolní hybridní 1351,-

  Opravy snímacích náhrad, rebaze

  82301 Oprava - zubu vypadlého z náhrady 164,-
  82311 Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada 225,-
  82320 Oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady 363,-
  82331 Úprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů 587,-
  82332 Úprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů 600,-
  82341 Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování 876,-
  82351 Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku 353,-
  82352 Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 940,-
  82353 Úprava – rebaze celkové náhrady bez otisku 405,-
  82354 Úprava – rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 1122,-

  Rekonstrukční náhrady

  83001 Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou I
  83002 Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou 3 I
  83003 Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu I
  83011 Částečná poresekční náhrada horní čelisti I
  83012 Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou I
  83021 Částečná poresekční náhrada dolní čelisti I
  83031 Celková poresekční náhrada horní čelisti I
  83032 Celková poresekční náhrada dolní čelisti I

  Rehabilitační a léčebné pomůcky

  84001 Fixační pryskyřičná okluzní dlaha I
  84011 Fixní pryskyřičná nákusná dlaha I
  84012 Fixní skeletovaná nákusná dlaha 3 I
  84021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha I
  84022 Snímací skeletovaná nákusná dlaha 3 I
  84031 Krycí pooperační deska, Kiliánova deska I
  84032 Nosič transplantátu I
  84034 Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska I
  84035 Tomanova vzpěra I
  84036 Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice I
  84041 Rozvolňovač ústního uzávěru I
  84042 Pružinový rozvěrač I

  Ortodontické výrobky

  86001 Ortodontické diagnostické a dokumentační modely P I
  86010 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) a P I
  86011 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) b P 1289,-
  86013 Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters) a P I
  86014 Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters) b P 1770,-
  86016 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehman, hansa-platte) a P I
  86017 Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehman, hansa-platte) b P 2450,-
  86020 Positioner a P I
  86021 Positioner b P 3258,-
  86030 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) a P I
  86031 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) b P 1043,-
  86033 Složitý deskový snímací aparát a P I
  86034 Složitý deskový snímací aparát b P 1323,-
  86036 Clony, skluzná stříška a P I
  86037 Clony, skluzná stříška b P 965,-
  86040 Pevný aparát k rozšíření patrového švu a P I
  86041 Pevný aparát k rozšíření patrového švu b P 1933,-
  86050 Laboratorně zhotovený nábradek a P I
  86051 Laboratorně zhotovený nábradek b P 709,-
  86070 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk a P I
  86071 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk b P 542,-
  86080 Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom. 1 drát. Prvek) I
  86081 Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem P I  Zpět na obsah zákona o veřejném zdravotním pojištění

  Označení stránky: seznam stomatologických výrobků, stomatologický výrobek pod kódem 80031, Životnost stomatologických výrobků, 81311 pilířová konstrukce, Stomatologické výrobky,, stomatologický výrobek 81111, ortodontické diagnostické a dokumentační modely, vyhláška o opravách a zárukách stomatologických výrobků, seznam stomatologických, zvýšení ceny stomatologických náhrady

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2020

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies