Poskytování filmových pobídek, Díl 6

Zákon o audiovizi č. 496/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2016 (aktuální znění)  Díl 6

  Poskytování filmových pobídek

  Oddíl 1

  Obecná ustanovení o filmových pobídkách

  § 42

  Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů

  (1) Filmovou pobídku lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla,

  a) které je alespoň částečně realizováno v České republice,

  b) které je

  1. hraným nebo animovaným filmem určeným pro distribuci v kinech, jehož délka činí minimálně 70 minut,

  2. dokumentárním filmem určeným pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,

  3. hraným nebo animovaným filmem určeným pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,

  4. epizodním dílem hraného nebo animovaného televizního seriálu, jehož délka činí minimálně 40 minut, nebo seriálem takových epizodních dílů,

  c) které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla

  1. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie38), což se prokazuje kulturním testem,

  2. je v souladu s právními předpisy České republiky,

  3. není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost,

  d) jehož výrobcem nebo koproducentem je osoba, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně,

  e) jehož celková výše uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s jeho realizací na území České republiky dosáhne alespoň

  1. 15 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodů 1 a 3,

  2. 3 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 2,

  3. 10 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 4.

  (2) Pro účely filmových pobídek se realizací audiovizuálního díla rozumí

  a) příprava natáčení,

  b) výrobní procesy,

  c) likvidace výroby.

  (3) Pobídkovým projektem se rozumí realizace audiovizuálního díla a nutné související činnosti směřující k vytvoření audiovizuálního díla.

  (4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí

  a) úhrada dodávek zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem osobě, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně39), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu,

  b) úhrada odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně v České republice40), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu.

  (5) Statut Fondu stanoví

  a) pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů podle jednotlivých typů pobídkového projektu,

  b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,

  c) bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,

  d) způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky.


  38) Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl, OJ C 43, 16. února 2002 (Sdělení Komise).

  39) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

  40) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 43

  Účel, forma a výše filmových pobídek

  (1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu.

  (2) Filmové pobídky představují jiné peněžité prostředky státních fondů podle jiného právního předpisu41).

  (3) Filmové pobídky jsou veřejnou podporou38). Poskytovatelem filmových pobídek je Fond.

  (4) Filmové pobídky se poskytují po realizaci pobídkového projektu, a to ve formě proplacení

  a) 20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a),

  b) 10 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b).

  (5) Na filmovou pobídku není právní nárok.

  (6) Ředitel Fondu oznamuje podmínky poskytování filmových pobídek pro každý kalendářní rok v souladu se zákonem a se statutem Fondu, a to zejména s ohledem na zákon o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

  (7) Podmínky pro poskytování filmových pobídek na dané období podle odstavce 6, formuláře a aktuální částku disponibilních finančních prostředků určených na filmové pobídky (dále jen "prostředky na filmové pobídky") Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.


  38) Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl, OJ C 43, 16. února 2002 (Sdělení Komise).

  41) § 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.

  Oddíl 2

  Rozhodování o filmové pobídce

  § 44

  Žádost o registraci pobídkového projektu

  (1) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává Fondu v písemné formě.

  (2) Žádost o registraci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

  (3) Při podání žádosti o registraci pobídkového projektu je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

  § 45

  Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu

  (1) Neobsahuje-li žádost o registraci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o registraci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o registraci pobídkového projektu odmítne.

  (2) Komise pro filmové pobídky (dále jen "Komise") posoudí žádost o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů a stanoviskem určí, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, a své stanovisko zdůvodní. V odůvodnění stanoviska Komise uvede zejména výsledky svého posouzení kulturního testu provedeného žadatelem a jejich soulad se zákonem a statutem Fondu.

  (3) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o registraci pobídkového projektu a zapíše pobídkový projekt do registračního seznamu pobídkových projektů, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu.

  (4) Registrační seznam pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, Fond žádost o registraci pobídkového projektu zamítne, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu. Správní poplatek se v takovém případě vrací žadateli do 3 měsíců od zamítnutí žádosti.

  (6) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o registraci pobídkového projektu se nelze odvolat.

  § 46

  Žádost o evidenci pobídkového projektu

  (1) Žadatel, který obdržel osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, pokud

  a) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,

  b) má zajištěno financování alespoň 75 % celkových realizačních nákladů pobídkového projektu.

  (2) Pokud vydal ředitel Fondu oznámení podle § 47 odst. 8, je žádost o evidenci pobídkového projektu oprávněn podat žadatel,

  a) kterému bylo doručeno

  1. rozhodnutí o zamítnutí žádosti o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 5,

  2. osvědčení o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 6, nebo

  3. osvědčení o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 7,

  b) pokud splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,

  c) pokud má zajištěno financování alespoň 75 % celkových realizačních nákladů pobídkového projektu.

  (3) Předmětem žádosti podle odstavce 2 písm. a) bodů 2 a 3 je vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu na částku, která dosahuje maximálně rozdílu mezi částkou podle § 43 odst. 4 a částkou uvedenou v osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo žadateli doručeno.

  (4) Žádost o evidenci pobídkového projektu se podává Fondu písemně, a to

  a) ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení osvědčení o registraci pobídkového projektu, pokud jde o žádost podle odstavce 1,

  b) ve lhůtě 3 měsíců ode dne uveřejnění oznámení ředitele Fondu podle § 47 odst. 8, pokud jde o žádost podle odstavce 2.

  (5) Žádost o evidenci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

  § 47

  Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu

  (1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu doplněna ve lhůtě stanovené Fondem, považuje se za datum úplné a řádně podané žádosti datum podání doplnění žádosti o evidenci pobídkového projektu. Pokud žadatel žádost o evidenci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu odmítne.

  (2) Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu podána v rozporu s § 46 odst. 3 nebo 4, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu odmítne.

  (3) Úplné a řádně podané žádosti o evidenci pobídkového projektu Fond zařadí do evidence pobídkových projektů, a to chronologicky podle data jejich podání.

  (4) V případě, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňují podmínky stanovené zákonem nebo statutem Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu zamítne.

  (5) Fond zamítne žádost o evidenci pobídkového projektu v případě, že Fond nedisponuje žádnými prostředky na filmové pobídky.

  (6) Pokud Fond nedisponuje prostředky na filmové pobídky k tomu, aby mohlo být vydáno osvědčení o evidenci pobídkového projektu na požadovanou částku filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o evidenci pobídkového projektu na nižší částku, než je částka podle § 43 odst. 4, a to v závislosti na výši prostředků na filmové pobídky. O tuto částku se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

  (7) Pokud Fond nedisponuje prostředky na filmové pobídky k tomu, aby mohla být vydána osvědčení o evidenci pobídkového projektu na požadovanou částku filmové pobídky všem žadatelům o evidenci pobídkového projektu, které Fond obdržel ve stejný den, vydá Fond osvědčení o evidenci pobídkového projektu těmto žadatelům na nižší částku, než je částka podle § 43 odst. 4, a to v závislosti na výši prostředků na filmové pobídky tak, že snížení částky podle § 43 odst. 4 bude pro všechny žadatele v procentním vyjádření shodné. O součet těchto částek se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

  (8) Pokud dojde ke zvýšení prostředků na filmové pobídky, ředitel Fondu oznámí tuto skutečnost a aktuální výši prostředků na filmové pobídky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobnosti tohoto oznámení stanoví statut Fondu.

  (9) Pokud Fond rozhodne o žádosti o evidenci pobídkového projektu podle odstavců 5, 6 nebo 7, je žadatel oprávněn podat žádost o evidenci stejného pobídkového projektu podruhé v souladu s § 46 odst. 3.

  (10) Pokud Fond žádost o evidenci pobídkového projektu nezamítl, vydá osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Osvědčení o evidenci pobídkového projektu obsahuje předpokládanou výši částky filmové pobídky. O tuto částku se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

  (11) Žadateli, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, vzniká povinnost bez zbytečného odkladu informovat Fond o následujících skutečnostech:

  a) přeměně žadatele podle jiného právního předpisu42),

  b) změně právní formy žadatele,

  c) vstupu žadatele do likvidace,

  d) podání insolvenčního návrhu na žadatele,

  e) změnách pobídkového projektu oproti skutečnostem uvedeným v žádosti o evidenci pobídkového projektu,

  f) účasti v jiných programech podpory z prostředků veřejných zdrojů, ze zdrojů Evropské unie nebo ze zdrojů členských států Evropské unie v souvislosti s pobídkovým projektem, nebo o poskytnutí jakýchkoli jiných prostředků veřejné podpory na realizaci pobídkového projektu.

  (12) Porušení povinnosti žadatele podle od stavce 11 se považuje za porušení rozpočtové kázně podle jiného právního předpisu43).

  (13) Žadateli, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, vzniká povinnost v průběhu 12 po sobě následujících měsíců ode dne doručení osvědčení o evidenci pobídkového projektu vynaložit v souvislosti s realizací audiovizuálního díla na území České republiky alespoň 70 % výše uznatelných nákladů podle § 42 odst. 1 písm. e). Splnění této povinnosti je žadatel povinen prokázat Fondu předložením zprávy auditora o ověření vynaložených nákladů na realizaci audiovizuálního díla na území České republiky, včetně věcného plnění podle jiného právního předpisu44).

  (14) Zpráva auditora podle odstavce 13 musí být vypracována auditorem, který

  a) je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle jiného právního předpisu,

  b) má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění musí být alespoň 100 000 000 Kč.

  (15) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, poruší svoji povinnost podle odstavce 13 věty první nebo druhé, Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. O tuto částku se zvyšuje částka prostředků na filmové pobídky. Proti rozhodnutí Fondu o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu se nelze odvolat.

  (16) Fond rozhodne o žádosti o evidenci pobídkového projektu ve lhůtě 30 dnů od podání úplné a řádně podané žádosti o evidenci pobídkového projektu.

  (17) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o evidenci pobídkového projektu se nelze odvolat.

  (18) Evidenci pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (19) Vedení evidence pobídkových projektů, postup a podmínky změny osvědčení o evidenci pobídkového projektu stanoví statut Fondu.


  42) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

  43) § 44 rozpočtových pravidel.

  44) § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

  § 48

  Žádost o filmovou pobídku

  (1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn do 3 let od doručení tohoto osvědčení podat žádost o filmovou pobídku, pokud splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2.

  (2) Žádost o filmovou pobídku se podává Fondu písemně.

  (3) Žádost o filmovou pobídku obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

  (4) Zpráva auditora, která je nedílnou součástí žádosti o filmovou pobídku, musí být vypracována a ověřena auditorem, který splňuje podmínky podle § 47 odst. 14.

  § 49

  Posouzení žádosti o filmovou pobídku

  (1) Neobsahuje-li žádost o filmovou pobídku veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o filmovou pobídku nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o filmovou pobídku odmítne.

  (2) Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, Fond rozhodne o poskytnutí filmové pobídky, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí filmové pobídky. V opačném případě Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky ve stejné lhůtě zamítne.

  (3) Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne také v případě, že žadatel porušil informační povinnosti podle § 47 odst. 11.

  (4) Fond uvolní a vyplatí filmovou pobídku na účet žadatele do 14 dnů ode dne vydání rozhodnutí o filmové pobídce. Bankovní poplatky spojené s touto transakcí hradí žadatel.

  (5) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o filmovou pobídku se nelze odvolat.

  (6) Přehled poskytnutých filmových pobídek Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 50

  Příjemce filmové pobídky

  (1) Příjemcem filmové pobídky se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu,

  b) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

  c) žadatel, kterému bylo doručeno rozhodnutí o filmové pobídce.

  (2) Příjemce filmové pobídky

  a) musí splňovat předpoklady podle § 39 odst. 1 písm. b) až g),

  b) nesmí být příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích45),

  c) nesmí být osobou, jejíž majetek je postižen nařízeným výkonem rozhodnutí.

  (3) Příjemce filmové pobídky je povinen

  a) ve svém účetnictví zabezpečit, aby vybrané účetní operace související s pobídkovým projektem byly vedeny v oddělené analytické evidenci a tak, aby bylo prokazatelné, že vybrané účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a skutečně odpovídají realizovanému pobídkovému projektu,

  b) zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, včetně účetnictví o pobídkovém projektu po dobu 5 let od ukončení realizace pobídkového projektu,

  c) poskytnout Fondu na jeho výzvu aktuální údaje o realizaci pobídkového projektu, a to do 15 dnů od výzvy Fondu,

  d) v závěrečných titulkách pobídkového projektu uvést, že jeho realizace byla podpořena Českou republikou prostřednictvím Fondu formou filmové pobídky a logo Fondu,

  e) poskytnout Fondu na jeho výzvu aktuální výrobní plán, který koresponduje se scénářem, a to do 15 dnů od výzvy Fondu,

  f) bezúplatně poskytnout Fondu kopii filmu na elektronickém nosiči dat, a to do 3 měsíců od prvního zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině.

  (4) Fond zruší osvědčení o evidenci v případě, že příjemce filmové pobídky porušil povinnost podle odstavce 3 písm. c) nebo e).


  45) Sdělení Komise (ES) 2004/C 244/02 Pokyny Společenství na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

  Oddíl 3

  § 51

  Činnost Komise, její složení a rozhodování

  (1) Komise

  a) posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) a vydává k nim stanoviska,

  b) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

  (2) Komise je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 3 členové. Komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

  (3) Člen Komise je vyloučen z rozhodování o filmové pobídce v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Komise při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Komise se jednání nezúčastnil.

  (4) Komise má 5 členů.

  (5) Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti audiovize jemu navržených profesními organizacemi s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

  (6) Funkční období členů Komise je 3 roky. Opětovné jmenování je možné pouze dvakrát.

  (7) Komise na svém prvním jednání po jmenování členů Komise zvolí předsedu a místopředsedu.

  (8) Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

  (9) Členu Komise náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

  (10) Podrobnosti o jednání Komise stanoví statut Fondu.

  § 52

  Předpoklady členství v Komisi a zánik členství v Komisi

  (1) Členem Komise může být fyzická osoba, která je

  a) způsobilá k právním úkonům,

  b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

  (2) Člen Komise nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Komise.

  (3) Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

  (4) Funkce člena Komise je neslučitelná s pracovním poměrem k Fondu.

  (5) Členství v Komisi zaniká

  a) uplynutím funkčního období,

  b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Komise ministrovi,

  c) dnem, kdy bylo členu Komise doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

  d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise zbaven způsobilosti k právním úkonům,

  e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

  f) dnem, kdy člen Komise získal funkci podle odstavce 2 nebo 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

  (6) Ministr odvolá člena Komise z funkce, pokud

  a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

  b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

  c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

  d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Komise, nebo

  e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.
  Zpět na obsah Zákona o audiovizi

  Označení stránky: filmové pobídky


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů