STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE A POSKYTOVÁNÍ PODPORY KINEMATOGRAFIE, HLAVA IV

Zákon o audiovizi č. 496/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2016 (aktuální znění)  HLAVA IV

  STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE A POSKYTOVÁNÍ PODPORY KINEMATOGRAFIE

  Díl 1

  Státní fond kinematografie

  Oddíl 1

  Postavení Státního fondu kinematografie

  § 9

  (1) Zřizuje se Státní fond kinematografie (dále jen "Fond") se sídlem v Praze.

  (2) Fond je státním fondem23), který je příslušný hospodařit s majetkem České republiky.

  (3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci, hospodaření Fondu a poskytování podpor kinematografie a poskytování filmových pobídek stanoví statut Fondu. Statut Fondu dále upraví podrobnosti ve věcech, o nichž to stanoví tento zákon. Návrh statutu Fondu předkládá Rada Fondu (dále jen "Rada") ministru kultury (dále jen "ministr"). Rada zahrne do návrhu statutu Fondu ustanovení týkající se filmových pobídek, která jí byla předložena ředitelem Fondu. Statut Fondu schvaluje vláda na návrh ministra.

  (4) Fond patří do působnosti ministerstva. Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem Fondu.

  (5) Ministerstvo předkládá vládě návrh rozpočtu Fondu vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně spolu s návrhem státního rozpočtu.

  (6) Není-li Poslaneckou sněmovnou schválen rozpočet Fondu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření Fondu v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů Fondu schváleným pro předchozí rozpočtový rok.

  (7) Fond vede účetnictví podle jiného právního předpisu24). Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti Fondu a předkládá ji prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do 3 měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.


  23) § 28 zákona č. 218/2000 Sb. § 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  24) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  Oddíl 2

  Činnost Fondu

  § 10

  Úkoly a činnost Fondu

  (1) Fond zejména

  a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy25) a správních poplatků podle tohoto zákona,

  b) vede evidenci v oblasti audiovize,

  c) poskytuje podporu kinematografie,

  d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu26),

  e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu27), a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu17),

  f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,

  g) poskytuje filmové pobídky,

  h) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy28).

  (2) Fond zveřejňuje svou schválenou výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup.


  17) § 106 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb.

  25) § 32a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2011 Sb.

  26) Například § 26 odst. 2 až 4, § 74 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  27) § 14 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.

  28) Například § 26 odst. 2 až 4 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.

  Oddíl 3

  Orgány Fondu

  § 11

  Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti

  (1) Orgány Fondu jsou ředitel Fondu, Rada a Dozorčí výbor (dále jen "Výbor").

  (2) Členové Rady, Výboru a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli.

  (3) Úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením činnosti Fondu plní kancelář Fondu.

  (4) Náklady spojené s chodem kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu jsou financovány z dotace poskytnuté ministerstvem.

  § 12

  Ředitel Fondu

  (1) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává ministr.

  (2) Ředitel Fondu stojí v čele Fondu, je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel Fondu odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

  (3) Ředitel Fondu zejména

  a) vykonává rozhodnutí Rady o podpoře kinematografie,

  b) kontroluje závěrečné vyúčtování podpory kinematografie,

  c) rozhoduje o filmových pobídkách,

  d) vydává rozhodnutí o udělení koprodukčního statutu podle § 53,

  e) prošetřuje zjištění a podezření Výboru o tom, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v rozporu s účelem stanoveným v rozhodnutí o podpoře kinematografie nebo nehospodárně, a informuje o svých zjištěních Radu a

  f) rozhoduje ve věcech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Fondu.

  § 13

  Rada

  (1) Rada

  a) stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie,

  b) stanovuje a následně zveřejňuje kritéria hodnocení projektů na základě politiky podpory filmové tvorby,

  c) rozhoduje o formě podpory kinematografie, podpoře projektů a její výši, a to s přihlédnutím k expertní analýze, a

  d) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

  (2) Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 5 členů. Rada rozhoduje většinou hlasů, není-li dále stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, platí, že návrh nebyl přijat.

  (3) Člen Rady je vyloučen z rozhodování o podpoře kinematografie v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Rady při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Rady se jednání nezúčastnil.

  § 14

  Složení a jednání Rady

  (1) Rada má 9 členů.

  (2) Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti kinematografie jemu navržených občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi a zájmovými sdruženími právnických osob působícími v oblasti kinematografie, středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření (dále jen "profesní organizace"), s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

  (3) Funkční období členů Rady je 3 roky. Každý rok je Poslaneckou sněmovnou volena jedna třetina členů Rady. Opětovné zvolení je možné. Do doby zvolení nového člena Rady se prodlužuje funkční období původního člena Rady, nejdéle však o 12 měsíců.

  (4) Rada na nejbližším jednání po zvolení třetiny členů podle odstavce 3 volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda řídí činnost Rady a svolává její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Rady.

  (5) Členství v Radě je veřejnou funkcí a výkon této funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu29).

  (6) Členu Rady náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Rady náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

  (7) Člen Rady je povinen při jednání Rady, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Rady ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

  (8) Podrobnosti o jednání Rady stanoví statut Fondu.


  29) § 201 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

  § 15

  Předpoklady členství v Radě

  (1) Členem Rady může být fyzická osoba, která je

  a) způsobilá k právním úkonům,

  b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

  (2) Člen Rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.

  (3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

  (4) Členství v Radě je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

  § 16

  Zánik členství v Radě

  (1) Členství v Radě zaniká

  a) uplynutím funkčního období,

  b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny,

  c) dnem, kdy bylo členu Rady doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

  d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven způsobilosti k právním úkonům,

  e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

  f) dnem, kdy člen Rady získal funkci podle § 15 odst. 2 nebo 3 anebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu.

  (2) Poslanecká sněmovna odvolá člena Rady z funkce na návrh ministra, pokud

  a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

  b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

  c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

  d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Rady, nebo

  e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Rady.

  (3) Za člena Rady, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která zbývala do konce funkčního období členovi Rady, jehož členství zaniklo.

  § 17

  Výbor

  (1) Výbor

  a) dohlíží na to, zda prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v souladu s účelem, který je uveden v rozhodnutí o poskytnutí podpory,

  b) v případě zjištění, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity neúčelně nebo nehospodárně, nebo v případě podezření na takovéto využití těchto prostředků, neprodleně předá svá zjištění nebo podezření spolu s podklady, jež má k dispozici, řediteli Fondu k prošetření,

  c) vykonává dohled nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu podle tohoto zákona v předchozím kalendářním roce a

  d) plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.

  (2) Členové Výboru jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Fondu v držení Fondu týkajících se využití prostředků tvořících finanční podporu kinematografie příjemci podpory kinematografie po ukončení projektu, na jehož realizaci byla podpora poskytnuta, a aniž by tím byla dotčena práva podle jiných právních předpisů30).


  30) § 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

  § 18

  Složení a rozhodování Výboru

  (1) Výbor má 9 členů.

  (2) Členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle tohoto zákona, a to na návrh takovýchto poplatníků.

  (3) Funkční období členů Výboru je 3 roky. Každý rok je ministrem jmenována jedna třetina členů Výboru. Opětovné jmenování je možné.

  (4) Výbor volí ze svých členů každoročně předsedu a místopředsedu.

  (5) Předseda řídí činnost Výboru a svolává jeho jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Výboru.

  (6) Členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna.

  (7) Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho jednání zúčastní alespoň 5 členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů, není-li stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

  (8) Člen Výboru je povinen při jednání Výboru, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Výboru ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

  (9) Podrobnosti o jednání Výboru stanoví statut Fondu.

  § 19

  Předpoklady členství ve Výboru

  (1) Členem Výboru může být fyzická osoba, která je

  a) způsobilá k právním úkonům,

  b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

  (2) Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.

  (3) Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

  (4) Členství ve Výboru je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

  § 20

  Zánik členství ve Výboru

  (1) Členství ve Výboru zaniká

  a) uplynutím funkčního období,

  b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Výboru ministrovi,

  c) dnem, kdy bylo členu Výboru doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

  d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru zbaven způsobilosti k právním úkonům,

  e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru odsouzen pro úmyslný trestný čin,

  f) dnem, kdy člen Výboru získal funkci podle § 19 odst. 2 nebo 3 nebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu, nebo

  g) dnem, kdy zanikl poplatník, který člena Výboru navrhl.

  (2) Ministr odvolá člena Výboru z funkce, pokud

  a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

  b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

  c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

  d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru, nebo

  e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Výboru.

  (3) Za člena Výboru, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která mu zbývá do konce funkčního období.

  Oddíl 4

  Experti a expertní analýza

  § 21

  Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce

  (1) Kancelář Fondu vyzve profesní organizace, aby navrhly za každou organizaci obsahové a ekonomické experty pro každý jednotlivý dotační okruh podle § 31.

  (2) Expertem může být fyzická osoba, která

  a) je způsobilá k právním úkonům,

  b) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,

  c) je uznávanou a zkušenou osobností v oblasti kinematografie a

  d) nebyla v posledních 3 letech odvolána z funkce experta.

  (3) Funkce experta je neslučitelná s funkcí člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

  (4) Funkce experta je neslučitelná s pracovním poměrem k Fondu.

  (5) Ministr na základě návrhů podle odstavce 1 a na doporučení Rady jmenuje experty obsahové a ekonomické.

  (6) Expert je úřední osobou podle správního řádu31).


  31) § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  § 22

  Činnost experta a zánik funkce

  (1) Kancelář Fondu vytvoří ze jmenovaných expertů veřejný seznam, ze kterého bude ředitel Fondu nebo jím pověřený zaměstnanec Fondu za přítomnosti alespoň dvou členů Rady k tomu pověřených Radou, losem vybírat experty, kteří vytvoří expertní analýzy. Tento seznam je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobnosti o postupu a způsobu ověření losování a zveřejnění jeho výsledku stanoví statut Fondu.

  (2) Funkce experta zaniká

  a) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce experta ministrovi,

  b) dnem, kdy bylo expertovi doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

  c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert zbaven způsobilosti k právním úkonům,

  d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

  e) dnem, kdy expert získal funkci podle § 21 odst. 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

  (3) Ministr odvolá experta na návrh Rady, pokud

  a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

  b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

  c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

  d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce experta, nebo

  e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.

  (4) Pokud funkce experta zanikla nebo pokud byl expert odvolán, kancelář Fondu vyškrtne experta ze seznamu podle odstavce 1.

  § 23

  Expertní analýza

  (1) Účelem expertní analýzy je vytvořit kvalifikovaný podklad pro odborné posouzení obsahu a ekonomické stránky projektu, jehož podpora je předmětem žádosti o podporu kinematografie. Expertní analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí Rady.

  (2) Kancelář Fondu zajišťuje ke každé žádosti o podporu kinematografie jednu obsahovou a jednu ekonomickou expertní analýzu. Rada si může vyžádat další expertní analýzu.

  (3) Náležitosti obsahové a ekonomické expertní analýzy a maximální výši odměny experta stanoví statut Fondu.

  Díl 2

  Zdroje a výdaje Fondu

  § 24

  Zdroje a výdaje Fondu

  (1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména

  a) poplatek z vysílání reklamy25),

  b) audiovizuální poplatky,

  c) správní poplatky podle tohoto zákona,

  d) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů,

  e) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,

  f) úroky z prostředků Fondu uložených v bance,

  g) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu,

  h) příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,

  i) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,

  j) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce17),

  k) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,

  l) dary, dědictví a odkazy pro Fond,

  m) odvody za porušení rozpočtové kázně32) včetně penále,

  n) dotace ze státního rozpočtu,

  o) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a

  p) další zdroje stanovené jinými právními předpisy33).

  (2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu ke konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. n) a o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, a v souladu s odstavcem 3.

  (3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až n) a odstavce 1 písm. p) se hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty ze státního rozpočtu. Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. o) se hradí poskytování filmových pobídek.


  17) § 106 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb.

  25) § 32a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2011 Sb.

  32) § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  33) Například § 26 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.

  Díl 3

  Audiovizuální poplatky

  § 25

  Vymezení audiovizuálních poplatků

  Audiovizuálními poplatky jsou:

  a) poplatek z kinematografického představení,

  b) poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a

  c) poplatek z převzatého televizního vysílání.

  § 26

  Poplatek z kinematografického představení

  (1) Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení.

  (2) Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

  (3) Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

  (4) Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.

  (5) Poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí.

  (6) Plátce poplatku z kinematografického představení je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména

  a) datum pořádání kinematografického představení,

  b) výši vstupného vybraného za pořádání kinematografického představení,

  c) počet pořádání kinematografického představení.

  § 27

  Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání

  (1) Plátcem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání7).

  (2) Předmětem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

  (3) Základem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena bez poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za jednorázové poskytnutí služby, jejíž součástí je zpřístupnění kinematografického díla nebo za jinak než jednorázovým zpřístupněním díla poskytnuté audiovizuální mediální služby na vyžádání bez ohledu na jejich technologickou povahu, zahrnující též všechny formy předplatného, je-li součástí služby zpřístupnění alespoň jednoho kinematografického díla. Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zahrne poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do ceny, která je koncovým uživatelem placena za tyto služby.

  (4) Sazba poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání činí 0,5 %.

  (5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

  (6) Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuta audiovizuální mediální služba na vyžádání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí audiovizuální mediální služby na vyžádání.


  7) Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb.

  § 28

  Poplatek z převzatého televizního vysílání

  (1) Plátcem poplatku z převzatého televizního vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu34).

  (2) Předmětem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

  (3) Základem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

  (4) Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 %.

  (5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

  (6) Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuto převzaté televizní vysílání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.


  34) Zákon č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  § 29

  Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům

  (1) Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

  (2) Základ audiovizuálního poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

  (3) Audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

  (4) Údaje, na které se vztahuje evidenční povinnost, je plátce povinen uchovávat až do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku, k němuž se vztahují.

  (5) Plátce audiovizuálního poplatku je povinen podat poplatkové přiznání. Lhůtu pro podání poplatkového přiznání nelze prodloužit.

  (6) Formu a strukturu poplatkového přiznání, včetně předepsaných údajů zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (7) Výnos z audiovizuálního poplatku je příjmem Fondu a správcem tohoto poplatku je Fond.

  Díl 4

  Evidence v oblasti audiovize

  § 30

  Evidence v oblasti audiovize

  (1) Fond eviduje za účelem správy poskytnutých podpor kinematografie a informování veřejnosti o poskytnutých podporách kinematografie

  a) žadatele o podporu kinematografie,

  b) žádosti o podporu kinematografie a

  c) poskytnuté podpory kinematografie.

  (2) Evidence podle odstavce 1 jsou informačním systémem veřejné správy35). Tyto evidence se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (3) Údaje podle odstavce 1 se v evidenci uchovávají po dobu od podání žádosti o podporu kinematografie do uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie.

  (4) Při vedení evidence podle odstavce 1 vychází Fond z žádostí o podporu kinematografie a z rozhodnutí o podpoře kinematografie.


  35) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Díl 5

  Poskytování podpory kinematografie

  Oddíl 1

  Obecná ustanovení o podpoře kinematografie

  § 31

  Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků

  (1) Podporu kinematografie z Fondu podle § 32 je možné poskytnout na realizaci projektů z okruhů

  a) vývoj českého kinematografického díla,

  b) výroba českého kinematografického díla,

  c) distribuce kinematografického díla,

  d) projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,

  e) propagace českého kinematografického díla,

  f) publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,

  g) zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví,

  h) vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,

  i) filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie, nebo

  j) ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

  (2) Statut Fondu stanoví

  a) výši prostředků poskytovaných Fondem, zejména odhad celkových výdajů Fondu ve všech dotačních okruzích podle odstavce 1 za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích v návaznosti na jednotlivé výzvy podle § 33 odst. 1 a maximální výši dotace na projekt v procentech nebo v konkrétní částce,

  b) uznatelnost nákladů, a to seznam uznatelných nákladů podle jednotlivých okruhů nebo typu projektu a pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů,

  c) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti.

  § 32

  Forma podpory kinematografie

  (1) Prostředky Fondu na podporu kinematografie se poskytují jako dotace nebo jako dotace s podílem na zisku.

  (2) V případě dotace s podílem na zisku se prostředky poskytují jako nenávratné s tím, že ve smlouvě je sjednáno zvláštní ustanovení o podílu Fondu na zisku z projektu.

  Oddíl 2

  Žádost o podporu kinematografie

  § 33

  Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie

  (1) Kancelář Fondu po projednání v Radě vyhlašuje alespoň čtyřikrát ročně výzvu k podávání žádostí o podporu kinematografie na jednotlivé dotační okruhy podle § 31 (dále jen "výzva").

  (2) Ve výzvě se uvede počátek lhůty k podávání žádostí o podporu kinematografie, lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie, která nesmí být kratší než jeden měsíc od vyhlášení výzvy, a výčet dotačních okruhů podle § 31, na které se výzva vztahuje.

  (3) Bližší podmínky vyhlašování výzev stanoví statut Fondu.

  § 34

  Žádost o podporu kinematografie

  (1) Žádost o podporu kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace evidence přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě podle § 33 odst. 2. Žádost o podporu kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup36).

  (2) Při podání žádosti o podporu kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

  (3) Žádost o podporu kinematografie obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu dále

  a) označení, charakteristiku a harmonogram projektu, o jehož podporu se žadatel uchází,

  b) předpokládanou výši nákladů a údaje o finančním zajištění projektu,

  c) údaje o případné zahraniční účasti na projektu,

  d) žadatelem upřednostňovanou formu podpory kinematografie a její výši; pokud žadatel požaduje pouze konkrétní formu podpory kinematografie a její výši, výslovně to v žádosti uvede,

  e) souhlas s uveřejněním žádosti,

  f) číslo bankovního účtu žadatele.

  (4) Součástí žádosti o podporu kinematografie jsou dokumenty, jimiž žadatel osvědčí splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až g).

  (5) K žádosti o podporu kinematografie žadatel připojí dokumenty rozhodné pro její posouzení, které pro každý dotační okruh podle § 31 stanoví statut Fondu.


  36) § 146 zákona č. 500/2004 Sb.

  Oddíl 3

  Rozhodování o podpoře kinematografie

  § 35

  Rozhodování o podpoře kinematografie

  (1) Rada není při rozhodování o podpoře kinematografie vázána žadatelem upřednostňovanou formou podpory kinematografie, pokud žadatel nepožadoval pouze konkrétní formu podpory kinematografie, ani požadovanou výší podpory.

  (2) Rada při hodnocení žádosti o podporu kinematografie posuzuje, s přihlédnutím k expertním analýzám zpracovaným k příslušnému projektu, zejména

  a) kvalitu projektu,

  b) přínos projektu k rozvoji a rozmanitosti české a evropské kinematografie,

  c) kulturní význam projektu pro českou kinematografii,

  d) ekonomickou realizovatelnost projektu,

  e) tvůrčí a technickou účast mladých a začínajících filmových profesionálů,

  f) přínos projektu k ekonomické životaschopnosti a k posílení nezávislosti a identity české kinematografie,

  g) uměleckou nebo dokumentární hodnotu zpracování národnostní tematiky, je-li projekt na tuto tematiku zaměřen, a

  h) předchozí práce autora nebo výrobce v případě projektu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b).

  (3) Rozhodnutí o podpoře kinematografie musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

  a) formu a výši podpory kinematografie,

  b) účel, na který je podpora kinematografie poskytována,

  c) podmínky použití podpory kinematografie,

  d) stanovení základních podmínek pro sjednání podílu Fondu na případném zisku z projektu podle § 32 odst. 2, zejména výše podílu Fondu na případném zisku z projektu,

  e) lhůtu pro předložení dokladů podle § 40,

  f) dobu podávání hlášení o příjmech podle § 40 odst. 4 a

  g) lhůtu pro dokončení projektu.

  (4) Na podporu kinematografie není právní nárok.

  (5) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o podporu kinematografie se nelze odvolat.

  § 36

  Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie

  (1) Na žádost příjemce, kterému byla pravomocně poskytnuta podpora kinematografie, může Rada rozhodnout o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie z důvodu změn okolností. Při rozhodování je vázána návrhem a odůvodněním žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

  (2) Změnami okolností podle odstavce 1 jsou faktické změny, které nastaly v průběhu přípravy nebo realizace projektu a které nemohl příjemce při vynaložení obvyklé péče ovlivnit. Takovými změnami jsou zejména změny v harmonogramu realizace projektu, v celkovém rozpočtu projektu a podílech jednotlivých koproducentů.

  (3) Při podání žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

  (4) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie se nelze odvolat.

  § 37

  Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie

  (1) Kancelář Fondu zašle žádost o podporu kinematografie, která splňuje formální náležitosti podle § 34, bez zbytečného odkladu vybraným expertům za účelem vypracování expertních analýz. Po vyhotovení expertních analýz předá kancelář Fondu bez zbytečného odkladu Radě žádost o podporu kinematografie a expertní analýzy. Na základě toho Rada zhodnotí žádost o podporu kinematografie podle § 35 odst. 2 a na svém zasedání rozhodne o žádosti o podporu kinematografie.

  (2) O každé žádosti o podporu kinematografie musí Rada rozhodnout nejdéle do 90 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí o podporu kinematografie.

  § 38

  Uveřejnění

  (1) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

  a) žádost o podporu kinematografie a žádost o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie,

  b) expertní analýzy a protokol o jednání Rady o žádosti podle písmene a),

  c) rozhodnutí o podpoře kinematografie, o zamítnutí žádosti o podporu kinematografie, o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie a o zamítnutí žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

  (2) Z uveřejnění jsou vyloučeny

  a) citlivé osobní údaje37),

  b) obchodní tajemství,

  c) údaje o jiných osobách účastnících se projektu, než je příjemce podpory,

  d) umělecká autorská díla přiložená k žádostem podle odstavce 1 písm. a),

  e) údaje, o kterých to stanoví jiný právní předpis.

  (3) Lhůty pro uveřejnění stanoví statut Fondu.


  37) § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 39

  Příjemce podpory kinematografie

  (1) Příjemce podpory kinematografie musí splňovat tyto předpoklady:

  a) je evidovaný v evidenci v oblasti audiovize podle § 30,

  b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat též statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat též statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

  c) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,

  d) není v likvidaci,

  e) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

  f) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,

  g) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, a

  h) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

  (2) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Fond vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele. Je-li žadatelem právnická osoba, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, vyžádá si též výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.

  (3) Je-li žadatelem občan jiného státu nebo občan České republiky, který v posledních 3 letech pobýval v jiném státu po dobu minimálně 6 měsíců, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu (dále jen "výpis z evidence trestů"). Je-li žadatelem právnická osoba, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, připojí též výpis z evidence trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.

  (4) Nevydává-li stát uvedený v odstavci 3 výpis z evidence trestů, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud takový doklad prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

  § 40

  Společná ustanovení o poskytnuté podpoře kinematografie

  (1) Fondem poskytnuté prostředky lze použít výhradně k účelu stanovenému v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

  (2) Příjemce podpory kinematografie je povinen ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie předložit ke kontrole Fondu závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

  (3) Příjemce prostředků Fondu ve výši nad 3 000 000 Kč je povinen předložit Fondu spolu s vyúčtováním podle odstavce 2 zprávu auditora o ověření vynaložených nákladů. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů projektu.

  (4) Příjemce podpory kinematografie ve formě dotace s podílem na zisku z projektu je povinen podat Fondu hlášení o příjmech každoročně do 31. března za předcházející kalendářní rok, a to až do doby stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

  § 41

  Společná ustanovení ke správním poplatkům

  (1) Správní poplatky podle tohoto zákona jsou příjmem Fondu.

  (2) Správní poplatky podle tohoto zákona se platí na účet Fondu. Správní poplatky nelze platit kolkovými známkami.

  Díl 6

  Poskytování filmových pobídek

  Oddíl 1

  Obecná ustanovení o filmových pobídkách

  § 42

  Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů

  (1) Filmovou pobídku lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla,

  a) které je alespoň částečně realizováno v České republice,

  b) které je

  1. hraným nebo animovaným filmem určeným pro distribuci v kinech, jehož délka činí minimálně 70 minut,

  2. dokumentárním filmem určeným pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,

  3. hraným nebo animovaným filmem určeným pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,

  4. epizodním dílem hraného nebo animovaného televizního seriálu, jehož délka činí minimálně 40 minut, nebo seriálem takových epizodních dílů,

  c) které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla

  1. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie38), což se prokazuje kulturním testem,

  2. je v souladu s právními předpisy České republiky,

  3. není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost,

  d) jehož výrobcem nebo koproducentem je osoba, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně,

  e) jehož celková výše uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s jeho realizací na území České republiky dosáhne alespoň

  1. 15 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodů 1 a 3,

  2. 3 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 2,

  3. 10 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 4.

  (2) Pro účely filmových pobídek se realizací audiovizuálního díla rozumí

  a) příprava natáčení,

  b) výrobní procesy,

  c) likvidace výroby.

  (3) Pobídkovým projektem se rozumí realizace audiovizuálního díla a nutné související činnosti směřující k vytvoření audiovizuálního díla.

  (4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí

  a) úhrada dodávek zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem osobě, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně39), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu,

  b) úhrada odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně v České republice40), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu.

  (5) Statut Fondu stanoví

  a) pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů podle jednotlivých typů pobídkového projektu,

  b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,

  c) bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,

  d) způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky.


  38) Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl, OJ C 43, 16. února 2002 (Sdělení Komise).

  39) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

  40) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 43

  Účel, forma a výše filmových pobídek

  (1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu.

  (2) Filmové pobídky představují jiné peněžité prostředky státních fondů podle jiného právního předpisu41).

  (3) Filmové pobídky jsou veřejnou podporou38). Poskytovatelem filmových pobídek je Fond.

  (4) Filmové pobídky se poskytují po realizaci pobídkového projektu, a to ve formě proplacení

  a) 20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a),

  b) 10 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b).

  (5) Na filmovou pobídku není právní nárok.

  (6) Ředitel Fondu oznamuje podmínky poskytování filmových pobídek pro každý kalendářní rok v souladu se zákonem a se statutem Fondu, a to zejména s ohledem na zákon o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

  (7) Podmínky pro poskytování filmových pobídek na dané období podle odstavce 6, formuláře a aktuální částku disponibilních finančních prostředků určených na filmové pobídky (dále jen "prostředky na filmové pobídky") Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.


  38) Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl, OJ C 43, 16. února 2002 (Sdělení Komise).

  41) § 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.

  Oddíl 2

  Rozhodování o filmové pobídce

  § 44

  Žádost o registraci pobídkového projektu

  (1) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává Fondu v písemné formě.

  (2) Žádost o registraci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

  (3) Při podání žádosti o registraci pobídkového projektu je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

  § 45

  Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu

  (1) Neobsahuje-li žádost o registraci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o registraci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o registraci pobídkového projektu odmítne.

  (2) Komise pro filmové pobídky (dále jen "Komise") posoudí žádost o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů a stanoviskem určí, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, a své stanovisko zdůvodní. V odůvodnění stanoviska Komise uvede zejména výsledky svého posouzení kulturního testu provedeného žadatelem a jejich soulad se zákonem a statutem Fondu.

  (3) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o registraci pobídkového projektu a zapíše pobídkový projekt do registračního seznamu pobídkových projektů, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu.

  (4) Registrační seznam pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, Fond žádost o registraci pobídkového projektu zamítne, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu. Správní poplatek se v takovém případě vrací žadateli do 3 měsíců od zamítnutí žádosti.

  (6) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o registraci pobídkového projektu se nelze odvolat.

  § 46

  Žádost o evidenci pobídkového projektu

  (1) Žadatel, který obdržel osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, pokud

  a) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,

  b) má zajištěno financování alespoň 75 % celkových realizačních nákladů pobídkového projektu.

  (2) Pokud vydal ředitel Fondu oznámení podle § 47 odst. 8, je žádost o evidenci pobídkového projektu oprávněn podat žadatel,

  a) kterému bylo doručeno

  1. rozhodnutí o zamítnutí žádosti o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 5,

  2. osvědčení o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 6, nebo

  3. osvědčení o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 7,

  b) pokud splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,

  c) pokud má zajištěno financování alespoň 75 % celkových realizačních nákladů pobídkového projektu.

  (3) Předmětem žádosti podle odstavce 2 písm. a) bodů 2 a 3 je vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu na částku, která dosahuje maximálně rozdílu mezi částkou podle § 43 odst. 4 a částkou uvedenou v osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo žadateli doručeno.

  (4) Žádost o evidenci pobídkového projektu se podává Fondu písemně, a to

  a) ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení osvědčení o registraci pobídkového projektu, pokud jde o žádost podle odstavce 1,

  b) ve lhůtě 3 měsíců ode dne uveřejnění oznámení ředitele Fondu podle § 47 odst. 8, pokud jde o žádost podle odstavce 2.

  (5) Žádost o evidenci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

  § 47

  Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu

  (1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu doplněna ve lhůtě stanovené Fondem, považuje se za datum úplné a řádně podané žádosti datum podání doplnění žádosti o evidenci pobídkového projektu. Pokud žadatel žádost o evidenci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu odmítne.

  (2) Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu podána v rozporu s § 46 odst. 3 nebo 4, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu odmítne.

  (3) Úplné a řádně podané žádosti o evidenci pobídkového projektu Fond zařadí do evidence pobídkových projektů, a to chronologicky podle data jejich podání.

  (4) V případě, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňují podmínky stanovené zákonem nebo statutem Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu zamítne.

  (5) Fond zamítne žádost o evidenci pobídkového projektu v případě, že Fond nedisponuje žádnými prostředky na filmové pobídky.

  (6) Pokud Fond nedisponuje prostředky na filmové pobídky k tomu, aby mohlo být vydáno osvědčení o evidenci pobídkového projektu na požadovanou částku filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o evidenci pobídkového projektu na nižší částku, než je částka podle § 43 odst. 4, a to v závislosti na výši prostředků na filmové pobídky. O tuto částku se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

  (7) Pokud Fond nedisponuje prostředky na filmové pobídky k tomu, aby mohla být vydána osvědčení o evidenci pobídkového projektu na požadovanou částku filmové pobídky všem žadatelům o evidenci pobídkového projektu, které Fond obdržel ve stejný den, vydá Fond osvědčení o evidenci pobídkového projektu těmto žadatelům na nižší částku, než je částka podle § 43 odst. 4, a to v závislosti na výši prostředků na filmové pobídky tak, že snížení částky podle § 43 odst. 4 bude pro všechny žadatele v procentním vyjádření shodné. O součet těchto částek se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

  (8) Pokud dojde ke zvýšení prostředků na filmové pobídky, ředitel Fondu oznámí tuto skutečnost a aktuální výši prostředků na filmové pobídky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobnosti tohoto oznámení stanoví statut Fondu.

  (9) Pokud Fond rozhodne o žádosti o evidenci pobídkového projektu podle odstavců 5, 6 nebo 7, je žadatel oprávněn podat žádost o evidenci stejného pobídkového projektu podruhé v souladu s § 46 odst. 3.

  (10) Pokud Fond žádost o evidenci pobídkového projektu nezamítl, vydá osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Osvědčení o evidenci pobídkového projektu obsahuje předpokládanou výši částky filmové pobídky. O tuto částku se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

  (11) Žadateli, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, vzniká povinnost bez zbytečného odkladu informovat Fond o následujících skutečnostech:

  a) přeměně žadatele podle jiného právního předpisu42),

  b) změně právní formy žadatele,

  c) vstupu žadatele do likvidace,

  d) podání insolvenčního návrhu na žadatele,

  e) změnách pobídkového projektu oproti skutečnostem uvedeným v žádosti o evidenci pobídkového projektu,

  f) účasti v jiných programech podpory z prostředků veřejných zdrojů, ze zdrojů Evropské unie nebo ze zdrojů členských států Evropské unie v souvislosti s pobídkovým projektem, nebo o poskytnutí jakýchkoli jiných prostředků veřejné podpory na realizaci pobídkového projektu.

  (12) Porušení povinnosti žadatele podle od stavce 11 se považuje za porušení rozpočtové kázně podle jiného právního předpisu43).

  (13) Žadateli, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, vzniká povinnost v průběhu 12 po sobě následujících měsíců ode dne doručení osvědčení o evidenci pobídkového projektu vynaložit v souvislosti s realizací audiovizuálního díla na území České republiky alespoň 70 % výše uznatelných nákladů podle § 42 odst. 1 písm. e). Splnění této povinnosti je žadatel povinen prokázat Fondu předložením zprávy auditora o ověření vynaložených nákladů na realizaci audiovizuálního díla na území České republiky, včetně věcného plnění podle jiného právního předpisu44).

  (14) Zpráva auditora podle odstavce 13 musí být vypracována auditorem, který

  a) je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle jiného právního předpisu,

  b) má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění musí být alespoň 100 000 000 Kč.

  (15) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, poruší svoji povinnost podle odstavce 13 věty první nebo druhé, Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. O tuto částku se zvyšuje částka prostředků na filmové pobídky. Proti rozhodnutí Fondu o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu se nelze odvolat.

  (16) Fond rozhodne o žádosti o evidenci pobídkového projektu ve lhůtě 30 dnů od podání úplné a řádně podané žádosti o evidenci pobídkového projektu.

  (17) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o evidenci pobídkového projektu se nelze odvolat.

  (18) Evidenci pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (19) Vedení evidence pobídkových projektů, postup a podmínky změny osvědčení o evidenci pobídkového projektu stanoví statut Fondu.


  42) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

  43) § 44 rozpočtových pravidel.

  44) § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

  § 48

  Žádost o filmovou pobídku

  (1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn do 3 let od doručení tohoto osvědčení podat žádost o filmovou pobídku, pokud splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2.

  (2) Žádost o filmovou pobídku se podává Fondu písemně.

  (3) Žádost o filmovou pobídku obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

  (4) Zpráva auditora, která je nedílnou součástí žádosti o filmovou pobídku, musí být vypracována a ověřena auditorem, který splňuje podmínky podle § 47 odst. 14.

  § 49

  Posouzení žádosti o filmovou pobídku

  (1) Neobsahuje-li žádost o filmovou pobídku veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o filmovou pobídku nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o filmovou pobídku odmítne.

  (2) Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, Fond rozhodne o poskytnutí filmové pobídky, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí filmové pobídky. V opačném případě Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky ve stejné lhůtě zamítne.

  (3) Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne také v případě, že žadatel porušil informační povinnosti podle § 47 odst. 11.

  (4) Fond uvolní a vyplatí filmovou pobídku na účet žadatele do 14 dnů ode dne vydání rozhodnutí o filmové pobídce. Bankovní poplatky spojené s touto transakcí hradí žadatel.

  (5) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o filmovou pobídku se nelze odvolat.

  (6) Přehled poskytnutých filmových pobídek Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 50

  Příjemce filmové pobídky

  (1) Příjemcem filmové pobídky se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu,

  b) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

  c) žadatel, kterému bylo doručeno rozhodnutí o filmové pobídce.

  (2) Příjemce filmové pobídky

  a) musí splňovat předpoklady podle § 39 odst. 1 písm. b) až g),

  b) nesmí být příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích45),

  c) nesmí být osobou, jejíž majetek je postižen nařízeným výkonem rozhodnutí.

  (3) Příjemce filmové pobídky je povinen

  a) ve svém účetnictví zabezpečit, aby vybrané účetní operace související s pobídkovým projektem byly vedeny v oddělené analytické evidenci a tak, aby bylo prokazatelné, že vybrané účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a skutečně odpovídají realizovanému pobídkovému projektu,

  b) zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, včetně účetnictví o pobídkovém projektu po dobu 5 let od ukončení realizace pobídkového projektu,

  c) poskytnout Fondu na jeho výzvu aktuální údaje o realizaci pobídkového projektu, a to do 15 dnů od výzvy Fondu,

  d) v závěrečných titulkách pobídkového projektu uvést, že jeho realizace byla podpořena Českou republikou prostřednictvím Fondu formou filmové pobídky a logo Fondu,

  e) poskytnout Fondu na jeho výzvu aktuální výrobní plán, který koresponduje se scénářem, a to do 15 dnů od výzvy Fondu,

  f) bezúplatně poskytnout Fondu kopii filmu na elektronickém nosiči dat, a to do 3 měsíců od prvního zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině.

  (4) Fond zruší osvědčení o evidenci v případě, že příjemce filmové pobídky porušil povinnost podle odstavce 3 písm. c) nebo e).


  45) Sdělení Komise (ES) 2004/C 244/02 Pokyny Společenství na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

  Oddíl 3

  § 51

  Činnost Komise, její složení a rozhodování

  (1) Komise

  a) posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) a vydává k nim stanoviska,

  b) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

  (2) Komise je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 3 členové. Komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

  (3) Člen Komise je vyloučen z rozhodování o filmové pobídce v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Komise při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Komise se jednání nezúčastnil.

  (4) Komise má 5 členů.

  (5) Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti audiovize jemu navržených profesními organizacemi s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

  (6) Funkční období členů Komise je 3 roky. Opětovné jmenování je možné pouze dvakrát.

  (7) Komise na svém prvním jednání po jmenování členů Komise zvolí předsedu a místopředsedu.

  (8) Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

  (9) Členu Komise náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

  (10) Podrobnosti o jednání Komise stanoví statut Fondu.

  § 52

  Předpoklady členství v Komisi a zánik členství v Komisi

  (1) Členem Komise může být fyzická osoba, která je

  a) způsobilá k právním úkonům,

  b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

  (2) Člen Komise nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Komise.

  (3) Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

  (4) Funkce člena Komise je neslučitelná s pracovním poměrem k Fondu.

  (5) Členství v Komisi zaniká

  a) uplynutím funkčního období,

  b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Komise ministrovi,

  c) dnem, kdy bylo členu Komise doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

  d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise zbaven způsobilosti k právním úkonům,

  e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

  f) dnem, kdy člen Komise získal funkci podle odstavce 2 nebo 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

  (6) Ministr odvolá člena Komise z funkce, pokud

  a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

  b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

  c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

  d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Komise, nebo

  e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.

  Díl 7

  Koprodukční statut

  § 53

  Rozhodování o udělení koprodukčního statutu

  (1) Fond rozhodne o udělení koprodukčního statutu kinematografickému dílu, který potvrzuje soulad díla s Úmluvou nebo jinou mezinárodní smlouvou o filmové koprodukci, pokud splňuje podmínky Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

  (2) Koprodukční statut nemůže být udělen audiovizuálním dílům pornografické povahy, kinematografickým dílům schvalujícím násilí nebo kinematografickým dílům otevřeně urážejícím lidskou důstojnost.

  (3) Žádost o udělení koprodukčního statutu musí koproducent s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podat Fondu nejméně 2 kalendářní měsíce přede dnem zahájení natáčení příslušného kinematografického díla, který je uveden v koprodukční smlouvě.

  (4) K žádosti o udělení koprodukčního statutu se přikládá

  a) kopie licenční nebo obdobné smlouvy, jíž žádající koproducent nebo jiný koproducent získává oprávnění k užití scénáře kinematografického díla a kinematografického díla,

  b) scénář kinematografického díla,

  c) seznam technické a umělecké účasti koproducentů z každého státu, podílejících se na výrobě kinematografického díla,

  d) souhrn plánovaných nákladů na výrobu kinematografického díla (rozpočet),

  e) finanční plán, který zachycuje přehled zdrojů plánovaných pro pokrytí výrobních nákladů kinematografického díla,

  f) plánovaný harmonogram výroby kinematografického díla a

  g) koprodukční smlouva nebo koprodukční smlouvy splňující podmínky podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

  (5) Pokud je finanční příspěvek koproducenta s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky nižší než finanční příspěvek ostatních jednotlivých koproducentů, nerozhodne Fond o udělení koprodukčního statutu dříve, než obdrží sdělení orgánu příslušného pro udělení koprodukčního statutu pro koproducenta s nejvyšší finanční účastí.

  (6) Bude-li na základě žádosti o udělení koprodukčního statutu a předložených dokladů udělen kinematografickému dílu koprodukční statut, může jej Fond zrušit, pokud po dokončení výroby kinematografického díla zjistí, že kinematografické dílo tak, jak bylo vyrobeno, neodpovídá podmínkám Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

  Díl 8

  Dozor

  § 54

  (1) Dozor nad dodržováním povinností podle tohoto zákona s výjimkou povinností Fondu vykonává v přenesené působnosti krajský úřad. Pro tyto účely mu Fond poskytuje nezbytné údaje obsažené v evidenci v oblasti audiovize.

  (2) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o porušení tohoto zákona právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

  Díl 9

  Správní delikty

  § 55

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává, pronajímá nebo půjčuje rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací prodá, pronajme nebo půjčí osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.

  (2) Výrobce nebo koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede klasifikaci českého kinematografického díla nebo neoznámí provedenou klasifikaci jeho distributorovi podle § 5 odst. 1.

  (3) Výrobce kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí kinematografické dílo Archivu podle § 7 odst. 1.

  (4) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nenabídne písemně návrhem smlouvy Archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k tomuto dílu podle § 6 odst. 1,

  b) nenabídne Archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení podle § 6 odst. 3, nebo

  c) nenabídne Archivu bezúplatný převod vlastnictví ve prospěch České republiky jedné nepoškozené rozmnoženiny českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k dílu podle § 6 odst. 6.

  (5) Pořadatel kinematografického představení se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nezajistí zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení nebo při konání kinematografického představení nezajistí vyloučení účasti osob, na které se vztahuje omezení přístupnosti díla podle § 5 odst. 5, nebo

  b) v rozporu s § 5 odst. 8 zpřístupní veřejnosti před zahájením, v průběhu nebo bezprostředně po skončení kinematografického představení audiovi zuální upoutávky označené přísnějším stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem kinematografického představení.

  (6) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neopatří rozmnoženiny českého audiovizuálního díla rozšiřované veřejnosti na území České republiky titulky pro sluchově postižené nebo jejich obaly neopatří nápisem "Titulky pro sluchově postižené" podle § 3 odst. 2,

  b) neprovede klasifikaci jiného než českého kinematografického díla, které distribuuje na území České republiky podle § 5 odst. 2,

  c) neoznámí provedenou klasifikaci pořadateli kinematografického představení, poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo ostatním osobám, jimž pro území České republiky poskytne oprávnění k užití díla podle § 5 odst. 3,

  d) jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. g) bodě 1 neoznačí obaly rozmnoženin kinematografického díla označením jeho klasifikace nebo pro označení rozmnoženin nepoužije klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti, jestliže tyto rozmnoženiny obsahují více kinematografických děl podle § 5 odst. 4,

  e) nezajistí, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu klasifikovanému podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo podle § 5 odst. 7, nebo

  f) neoznámí Archivu kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení podle § 7 odst. 2.

  (7) Za správní delikty se uloží pokuta do

  a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. a) až e),

  b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 5 nebo odstavce 6 písm. f).

  § 56

  Společná ustanovení ke správním deliktům

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno spravedlivě požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni v přenesené působnosti krajský úřad.

  (5) Odvolacím orgánem proti rozhodnutím o správních deliktech podle tohoto zákona je ministerstvo.

  (6) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o správním deliktu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

  (7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (8) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.
  Zpět na obsah Zákona o audiovizi  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů