Zákon o audiovizi č. 496/2012 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o audiovizi č. 496/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2016 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 81 | Další stránka
  § 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje a) povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, b) postavení a činnost Národního filmového archivu a c) postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho ...
  § 2 Základní pojmy (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) kinematografickým představením zpřístupnění audiovizuálního díla 1) veřejnosti v kině nebo podobným způsobem, b) kinematografickým dílem audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování ...
  § 3 Titulky pro sluchově postižené (1) Titulky pro sluchově postižené se rozumí obrazově zachycený a volitelně nastavitelný text v českém jazyce, který je synchronizovaný se zvukovou stopou audiovizuálního díla a zachycuje, popřípadě přibližuje, ...
  § 4 Klasifikace kinematografických děl (1) Každé kinematografické dílo musí být před svým prvním zpřístupněním na území České republiky označeno klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé. Účelem klasifikace je omezit ...
  § 5 Povinnosti při klasifikaci kinematografických děl (1) Výrobce nebo koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky je povinen klasifikovat české kinematografické dílo a oznámit provedenou klasifikaci ...
  § 6 Nabídková povinnost (1) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání v České republice je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění takového díla písemně nabídnout návrhem ...
  § 7 Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl (1) Výrobce kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky je povinen oznámit toto dílo Národnímu filmovému ...
  § 8 (1) Národní filmový archiv (dále jen "Archiv") se sídlem v Praze, zřízený ministerstvem jako příspěvková organizace 15), je specializovaným archivem 16) pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je budování, ochrana, restaurování, vědecké ...
  § 9 (1) Zřizuje se Státní fond kinematografie (dále jen "Fond") se sídlem v Praze. (2) Fond je státním fondem 23), který je příslušný hospodařit s majetkem České republiky. (3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci, hospodaření Fondu a ...
  § 10 Úkoly a činnost Fondu (1) Fond zejména a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy 25) a správních poplatků podle tohoto zákona, b) vede evidenci v oblasti audiovize, c) poskytuje podporu kinematografie, d) ...
  § 11 Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti (1) Orgány Fondu jsou ředitel Fondu, Rada a Dozorčí výbor (dále jen "Výbor"). (2) Členové Rady, Výboru a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se ...
  § 12 Ředitel Fondu (1) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává ministr. (2) Ředitel Fondu stojí v čele Fondu, je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel Fondu odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu. (3) Ředitel Fondu zejména a) ...
  § 13 Rada (1) Rada a) stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie, b) stanovuje a následně zveřejňuje kritéria hodnocení projektů na základě politiky podpory filmové tvorby, c) rozhoduje o formě podpory kinematografie, podpoře projektů a ...
  § 14 Složení a jednání Rady (1) Rada má 9 členů. (2) Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti kinematografie jemu navržených občanskými sdruženími, obecně ...
  § 15 Předpoklady členství v Radě (1) Členem Rady může být fyzická osoba, která je a) způsobilá k právním úkonům, b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by ...
  § 16 Zánik členství v Radě (1) Členství v Radě zaniká a) uplynutím funkčního období, b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny, c) dnem, kdy bylo členu Rady doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
  § 17 Výbor (1) Výbor a) dohlíží na to, zda prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v souladu s účelem, který je uveden v rozhodnutí o poskytnutí podpory, b) v případě zjištění, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly ...
  § 18 Složení a rozhodování Výboru (1) Výbor má 9 členů. (2) Členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle tohoto zákona, a to na návrh takovýchto ...
  § 19 Předpoklady členství ve Výboru (1) Členem Výboru může být fyzická osoba, která je a) způsobilá k právním úkonům, b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, ...
  § 20 Zánik členství ve Výboru (1) Členství ve Výboru zaniká a) uplynutím funkčního období, b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Výboru ministrovi, c) dnem, kdy bylo členu Výboru doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce, d) dnem ...
  § 21 Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce (1) Kancelář Fondu vyzve profesní organizace, aby navrhly za každou organizaci obsahové a ekonomické experty pro každý jednotlivý dotační okruh podle § 31. (2) Expertem může být fyzická osoba, ...
  § 22 Činnost experta a zánik funkce (1) Kancelář Fondu vytvoří ze jmenovaných expertů veřejný seznam, ze kterého bude ředitel Fondu nebo jím pověřený zaměstnanec Fondu za přítomnosti alespoň dvou členů Rady k tomu pověřených Radou, losem vybírat ...
  § 23 Expertní analýza (1) Účelem expertní analýzy je vytvořit kvalifikovaný podklad pro odborné posouzení obsahu a ekonomické stránky projektu, jehož podpora je předmětem žádosti o podporu kinematografie. Expertní analýza slouží jako podklad pro ...
  § 24 Zdroje a výdaje Fondu (1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména a) poplatek z vysílání reklamy 25), b) audiovizuální poplatky, c) správní poplatky podle tohoto zákona, d) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů, e) ...
  § 25 Vymezení audiovizuálních poplatků Audiovizuálními poplatky jsou: a) poplatek z kinematografického představení, b) poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a c) poplatek z převzatého televizního vysílání.
  § 26 Poplatek z kinematografického představení (1) Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení. (2) Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění ...
  § 27 Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (1) Plátcem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání 7). (2) Předmětem poplatku z ...
  § 28 Poplatek z převzatého televizního vysílání (1) Plátcem poplatku z převzatého televizního vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu 34). (2) ...
  § 29 Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům (1) Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. (2) Základ audiovizuálního poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (3) Audiovizuální poplatek se vypočte jako ...
  § 30 Evidence v oblasti audiovize (1) Fond eviduje za účelem správy poskytnutých podpor kinematografie a informování veřejnosti o poskytnutých podporách kinematografie a) žadatele o podporu kinematografie, b) žádosti o podporu kinematografie a c) ...
  § 31 Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků (1) Podporu kinematografie z Fondu podle § 32 je možné poskytnout na realizaci projektů z okruhů a) vývoj českého kinematografického díla, b) výroba českého kinematografického díla, c) ...
  § 32 Forma podpory kinematografie (1) Prostředky Fondu na podporu kinematografie se poskytují jako dotace nebo jako dotace s podílem na zisku. (2) V případě dotace s podílem na zisku se prostředky poskytují jako nenávratné s tím, že ve smlouvě je ...
  § 33 Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie (1) Kancelář Fondu po projednání v Radě vyhlašuje alespoň čtyřikrát ročně výzvu k podávání žádostí o podporu kinematografie na jednotlivé dotační okruhy podle § 31 (dále jen "výzva").
  § 34 Žádost o podporu kinematografie (1) Žádost o podporu kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace evidence přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě podle § 33 odst. 2. Žádost o podporu ...
  § 35 Rozhodování o podpoře kinematografie (1) Rada není při rozhodování o podpoře kinematografie vázána žadatelem upřednostňovanou formou podpory kinematografie, pokud žadatel nepožadoval pouze konkrétní formu podpory kinematografie, ani ...
  § 36 Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie (1) Na žádost příjemce, kterému byla pravomocně poskytnuta podpora kinematografie, může Rada rozhodnout o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie z důvodu změn okolností. Při ...
  § 37 Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie (1) Kancelář Fondu zašle žádost o podporu kinematografie, která splňuje formální náležitosti podle § 34, bez zbytečného odkladu vybraným expertům za účelem vypracování expertních ...
  § 38 Uveřejnění (1) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a) žádost o podporu kinematografie a žádost o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie, b) expertní analýzy a protokol o jednání Rady o žádosti podle ...
  § 39 Příjemce podpory kinematografie (1) Příjemce podpory kinematografie musí splňovat tyto předpoklady: a) je evidovaný v evidenci v oblasti audiovize podle § 30, b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro ...
  § 40 Společná ustanovení o poskytnuté podpoře kinematografie (1) Fondem poskytnuté prostředky lze použít výhradně k účelu stanovenému v rozhodnutí o podpoře kinematografie. (2) Příjemce podpory kinematografie je povinen ve lhůtě stanovené v ...
  § 41 Společná ustanovení ke správním poplatkům (1) Správní poplatky podle tohoto zákona jsou příjmem Fondu. (2) Správní poplatky podle tohoto zákona se platí na účet Fondu. Správní poplatky nelze platit kolkovými známkami.
  § 42 Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů (1) Filmovou pobídku lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, a) které je alespoň částečně realizováno v České republice, b) které je 1. hraným nebo animovaným filmem určeným
  § 43 Účel, forma a výše filmových pobídek (1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu. (2) Filmové pobídky představují jiné ...
  § 44 Žádost o registraci pobídkového projektu (1) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává Fondu v písemné formě. (2) Žádost o registraci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, ...
  § 45 Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu (1) Neobsahuje-li žádost o registraci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele
  § 46 Žádost o evidenci pobídkového projektu (1) Žadatel, který obdržel osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, pokud a) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2, b) má zajištěno ...
  § 47 Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu (1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud ...
  § 48 Žádost o filmovou pobídku (1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn do 3 let od doručení tohoto osvědčení podat žádost o filmovou pobídku, pokud splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2. (2) Žádost
  § 49 Posouzení žádosti o filmovou pobídku (1) Neobsahuje-li žádost o filmovou pobídku veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o filmovou pobídku nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne ...
  § 50 Příjemce filmové pobídky (1) Příjemcem filmové pobídky se pro účely tohoto zákona rozumí a) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, b) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu,
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 81 | Další stránka

  Označení stránky: zákon o audiovizi, 496/2012 sb., předpis č. 496/2012, ZAKON O AUDIOVIZI, zákon č.496/2012 Sb., Zákona o audiovizi č. 496/2012 Sb, 496/2012 sb


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů