Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, Příloha č. 1

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.4.2017 (aktuální znění)  Příl.1

  Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

  ODPISOVÁ SKUPINA 1
  Položka+)SKP++)Název++++)

  (1-1)01.21.11Jen: skot plemenný
  (1-2)01.21.11Jen: skot chovný
  (1-3)01.22.11Jen: ovce chovné a plemenné
  (1-4)01.22.12Jen: kozy chovné a plemenné
  (1-5)01.22.13Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
  (1-6)01.23.10Jen: prasata plemenná
  (1-7)01.23.10Jen: prasata chovná
  (1-8)01.24.10Jen: hejna husí plemenná
  (1-9)01.24.10Jen: hejna husí chovná
  (1-10)25.24.25Ochranné plastové a pryžové pokrývky hlavy (přilby)
  (1-11)25.24.27Plastové kancelářské a školní potřeby
  (1-12)26.15.23Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví a farmaceutické účely
  (1-13)26.24.1Ostatní technické keramické výrobky
  (1-14)26.81.11Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky
  (1-15)28.62Nástroje a nářadí kromě: nástrojů na strojní tváření za tepla SKP 28.62.50 v položce (2-12)
  (1-16)29.32.14Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv
  (1-17)29.32.40Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování prášků pro zemědělství a zahradnictví
  (1-18)29.32.50Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
  (1-19)29.32.65Jen: stroje a přístroje zemědělské, zahradnické, lesnické, drůbežnické nebo včelařské jinde neuvedené zejména: stroje a zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích), pěstování léčivých rostlin
  (1-20)29.41Ruční mechanizované nářadí a nástroje
  (1-21)30.0Kancelářské stroje a počítače
  (1-22)32.20.11Jen:
  - studiová provozní a ovládací zařízení
  - přístroje pro bezdrátové přenosy (včetně mobilních telefonů)
  (1-23)32.20.12Televizní kamery
  (1-24)32.20.20Elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii po vedení včetně faxů
  (1-25)32.20.11Jen: vysílače - přijímače občanských radiostanic
  (1-26)32.30.44Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii jinde neuvedené
  (1-27)33.2Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení kromě: přesných vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů a nástrojů pro měření délky v SKP 33.20.3 v položce (2-53)
  (1-28)zrušena
  (1-29)zrušena
  (1-30)zrušena
  (1-31)34.10.53Vozidla speciální pro přepravu na sněhu a osob na golfových hřištích apod.
  (1-32)35.20.33Jen: vozíky kolejové důlní a malodrážní
  (1-33)35.42Jízdní kola
  (1-34)36.63.2Psací a kancelářské potřeby
  (1-35)36.63.74Výrobky konstruované pro předváděcí účely
  (1-36)36.63.76Umělé květiny, listoví a ovoce
  (1-37)33.10.16Jen: dýchací přístroje, plynové masky
  (1-38)31.62.13Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)

  ODPISOVÁ SKUPINA 2
  Položka+)SKP++)Název++++)
  CC+++)

  (2-1)01.22.13Jen: koně (užitkoví, plemenní, chovní)
  (2-2)17.40.2Ostatní konfekční textilní výrobky zejména: lodní plachty, stany, padáky
  (2-3)17.51.1Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem)
  (2-4)17.52Jen: lana a síťované výrobky
  (2-5)17.54.38Textilní výrobky pro technické účely
  (2-6)19.2Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky
  (2-7)20.30.20Dřevěné prefabrikované stavební části a celky zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
  (2-8)22.11Knihy (slovníky, atlasy, glóbusy a podobně)
  (2-9)25.23.20Plastové prefabrikované stavební části a celky zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
  (2-10)25.24Ostatní plastové výrobky kromě:
  - ochranných plastových a pryžových pokrývek hlavy (přilby) v SKP 25.24.25 v položce (1-10)
  - kancelářských a školních potřeb v SKP 25.24.27 v položce (1-11)
  (2-11)28.61.1Nožířské výrobky
  (2-12)28.62.50Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
  (2-13)28.63.1Zejména: závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky
  (2-14)28.71Ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem 300 litrů a menším) zejména: cisterny, sudy, bubny, kádě
  (2-15)28.72Drobné kovové obaly zejména: hliníkové sudy, barely apod., zásobníky pro jakékoliv materiály o objemu menším než 300 litrů
  (2-16)28.73.1Drátěné výrobky zejména: lana a pásy
  (2-17)29.11.11Zážehové spalovací pístové motory pro pohon lodí, závěsné
  (2-18)29.12.2Čerpadla a zdviže na kapaliny
  (2-19)29.22.14Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
  (2-20)29.22.17Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
  (2-21)29.22.18Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
  (2-22)29.23.13Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
  (2-23)29.24.1Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel
  (2-24)29.24.2Stroje a zařízení k čištění lahví, balení, vážení, stříkací a rozstřikovací stroje zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí zařízení, tryskací zařízení, obalovací zařízení
  (2-25)29.24.31Odstředivky jinde neuvedené
  (2-26)29.24.32Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů pro válcování kovů nebo skla)
  (2-27)29.24.33Prodejní automaty
  (2-28)29.24.40Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené ke zpracování materiálů, postupy spočívajícími ve změně teploty
  (2-29)29.24.6Myčky nádobí průmyslového charakteru
  (2-30)29.31Zemědělské a lesnické traktory
  (2-31)29.32Ostatní zemědělské a lesnické stroje kromě:
  - rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP 29.32.14 v položce (1-16)
  - mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování tekutin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví v SKP 29.32.40 v položce (1-17)
  - samonakládacích nebo samovýklopných přívěsů a návěsů pro zemědělské účely v SKP 29.32.50 v položce (1-18)
  - strojů a přístrojů zemědělských, zahradnických, lesnických, drůbežnických, nebo včelařských jinde neuvedených v SKP 29.32.65 v položce (1-19)
  (2-32)29.4Obráběcí a tvářecí stroje kromě: ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů v SKP 29.41 v položce (1-20)
  (2-33)29.52.1Stroje pro hlubinné dobývání
  (2-34)29.52.2Stroje pro zemní práce a povrchové dobývání s vlastním pohonem (samojízdné) kromě: kolesových rypadel a zakladačů v položce (3-33)
  (2-35)29.52.3Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
  (2-36)29.52.4Stroje pro práci se zeminou, štěrkem, rudou a ostatními nerostnými hmotami a produkty; stroje na tvarování odlévacích forem z písku
  (2-37)29.52.50Pásové traktory
  (2-38)29.53.1Stroje na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování tabáku
  (2-39)29.54Stroje na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků, usní (včetně šicích strojů pro domácnost)
  (2-40)29.56Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost) zejména:
  - stroje pro tisk, brožování a vazbu knih a ofsetové tiskařské stroje v SKP 29.56.1
  - ždímačky prádla v SKP 29.56.21
  - sušicí stroje průmyslové v SKP 29.56.22
  - stroje pro zpracování kaučuku a plastů v SKP 29.56.23
  - stroje pro zpracování skla v SKP 29.56.25
  - účelové stroje pro výrobu jinde neuvedené v SKP 29.56.25
  (2-41)29.60.13Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých apod.
  (2-42)29.71Elektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
  (2-43)29.72Neelektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
  (2-44)31.10.31Jen: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
  (2-45)31.10.32Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
  (2-46)31.4Akumulátory, primární články a baterie
  (2-47)31.50Elektrické zdroje světla a svítidla zejména: lampy, světelné reklamy a znaky, lustry, světlomety
  (2-48)31.61.22Spouštěče (též pracující jako samostatné generátory), ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
  (2-49)31.62Ostatní elektrické zařízení jinde neuvedené zejména:
  - akustické, vizuální a signalizační zařízení
  - ochranná, zabezpečovací, návěstní apod. zařízení kromě:
  - směšovacích zvukových přístrojů pro záznam a kombinování zvuku (mixážních pultů apod.) v SKP 31.62.13 v položce (1-38)
  (2-50)32.20.11Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání kromě:
  - Přístrojů pro bezdrátové přenosy (včetně mobilních telefonů) v položce (1-22)
  - vysílačů
  - přijímačů občanských radiostanic v položce (1-25)
  - studiových provozních a ovládacích zařízení v položce (1-22)
  (2-51)32.30Rozhlasové a televizní přijímače, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná rádiová zařízení a příslušenství (včetně antén a parabolických antén všech druhů) kromě: přijímacích přístrojů pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii v SKP 32.30.44 v položce (1-26)
  (2-52)33.10Zdravotnické přístroje a zařízení, chirurgické a ortopedické prostředky kromě: dýchacích přístrojů, plynových masek v SKP 33.10.16 v položce (1-37)
  (2-53)33.20.3Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací přístroje a nástroje pro měření délky
  (2-54)33.4Optické a fotografické přístroje a zařízení zejména: dalekohledy, optické mikroskopy, lasery, zařízení a přístroje s tekutými krystaly, fotopřístroje, kinokamery, promítací přístroje, zvětšovací a zmenšovací přístroje, fotoblesky, promítací plátna, vybavení fotolaboratoří, čtecí přístroje
  (2-55)33.50Časoměrné přístroje zejména: hodiny včetně spínacích, hodinky
  (2-56)34.10.3Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
  (2-57)34.10.4Motorová vozidla pro nákladní dopravu
  (2-58)34.10.51Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
  (2-59)34.10.52Jeřábové automobily
  (2-60)34.10.54Motorová vozidla pro speciální použití, jinde neuvedená
  (2-61)34.20.2Přívěsy, návěsy, kontejnery
  (2-62)34.30.20Ostatní příslušenství pro motorová vozidla
  (2-63)35.12Rekreační a sportovní čluny
  (2-64)35.30Letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) kromě:
  - vrtulníků v SKP 35.30.31 v položce (3-45) letounů a ostatních letadel v SKP 35.30.34 v položce (3-45) kosmických lodí (včetně družic) v SKP 35.30.4 v položce (3-45)
  (2-65)35.41Motocykly (mopedy, kola s pomocným motorkem)
  (2-66)35.43Invalidní vozíky
  (2-67)35.50.1Jiné dopravní prostředky a zařízení (zejména vozidla bez motoru jinde neuvedená)
  (2-68)36.1Nábytek
  (2-69)36.3Hudební nástroje
  (2-70)36.4Sportovní potřeby
  (2-71)36.50.4Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo společenské hry
  (2-72)36.63.1Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
  (2-73)31.20.31Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí 1 000 V a nižší
  (2-74)29.22.15Vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené zdvihacím a manipulačním zařízením a malé tahače
  (2-75)28.11.23Jen: konstrukce pro lešení a bednění
  (2-76)29.12.31Jen: laboratorní zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací)
  (2-77)29.21.1Jen: laboratorní pece a pícky, autoklávy a fermentory laboratorní
  (2-78)29.23.11Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů
  (2-79)29.24.11Jen: laboratorní destilační a rektifikační přístroje
  (2-80)2Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2
  (2-81)34.10.2Dvoustopá motorová vozidla osobní

  ODPISOVÁ SKUPINA 3
  Položka+)SKP++) CZ-Název++++)
  CC+++)

  (3-1)26.61.2Prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu zejména: prefabrikované prostorové buňky a dílce, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
  (3-2)28.11.10Kovové prefabrikované stavebnicové části a celky zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
  (3-3)28.11.21Kovové konstrukce nosné pro mosty a části mostů zejména: samostatné mostní konstrukce, určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty
  (3-4)28.11.22Ocelové konstrukce stožárů, sloupů a pilířů zejména: samostatné konstrukce určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty
  (3-5)28.11.23Ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce kromě: konstrukce pro lešení a bednění v položce (2-75)
  (3-6)28.21Kovové nádrže, zásobníky a kontejnery (s objemem nad 300 litrů)
  (3-7)28.30Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné reaktory
  (3-8)28.75.21Trezory a pancéřové skříně
  (3-9)28.75.22Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové
  (3-10)28.75.24Dekorační sochy, sošky a podobné předměty kovové
  (3-11)28.75.27Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené
  (3-12)28.75.3Meče, tesáky, bodáky apod.
  (3-13)29.11.12Ostatní zážehové spalovací motory
  (3-14)29.11.13Vznětové pístové motory
  (3-15)29.11.2Turbíny
  (3-16)29.12.1Hydraulické a pneumatické pohony a motory
  (3-17)29.12.3Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory kromě: laboratorních zařízení pro vývin vakua (mechanické, difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové čerpací) v SKP 29.12.31 v položce (2-76)
  (3-18)29.21.1Pece a hořáky kromě: laboratorních pecí a pícek, autokláv a fermentorů laboratorních v SKP 29.21.12 a 29.21.13 v položce (2-77)
  (3-19)29.22.11Kladky, kladkostroje a podobná zdvihací zařízení
  (3-20)29.22.12Navíjecí zařízení, rumpály a bubnová zdvihadla včetně speciálně vyrobených pro práci pod zemí
  (3-21)29.22.13Zvedáky a zdvihací zařízení ke zdvihání vozidel
  (3-22)29.22.14Jeřáby, mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky kromě: stavebních jeřábů v položce (2-19)
  (3-24)29.22.16Výtahy, skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
  (3-25)29.22.17Pneumatické a ostatní elevátory, dopravníky pro nepřetržité přemisťování zboží a materiálů kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů v položce (2-20)
  (3-26)29.22.18Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů v položce (2-21)
  (3-27)29.23.11Výměníky tepla a zkapalňovače plynů kromě: laboratorních přístrojů pro destilaci, odpařování a zkapalňování plynů, sušiček a termostatů laboratorních v položce (2-78)
  (3-28)29.23.12Klimatizační zařízení
  (3-29)29.23.14Stroje a zařízení pro filtrování a čištění plynů jinde neuvedené
  (3-30)29.23.2Ventilátory kromě stolních
  (3-31)29.24.1Plynové generátory, destilační, filtrační nebo rektifikační přístroje kromě:
  - výrobních a provozních filtračních zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel v položce (2-23)
  - laboratorních destilačních a rektifikačních přístrojů v SKP 29.24.11 v položce (2-79)
  (3-32)29.51Stroje pro metalurgii
  (3-33)29.52.2Jen: rypadla kolesová a zakladače
  (3-34)29.55Stroje a přístroje na výrobu a konečnou úpravu papíru, kartónu a lepenky
  (3-35)31.10Elektromotory, generátory a transformátory kromě: generátorových soustrojí v SKP 31.10.31 a 31.10.32 do 2,5 MW elektrického výkonu v položce (2-44) a (2-45)
  (3-36)31.2Elektrická rozvodná, řídící a spínací zařízení kromě: rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1 000 V a nižší v SKP 31.20.31 v položce (2-73)
  (3-37)32.10.1Elektrické kondenzátory
  (3-38)35.11Lodě zejména: lodě pro osobní a nákladní dopravu včetně cisternových, rybářských, požárních a tlačných, remorkérů, plovoucích bagrů a jeřábů, plovoucí plošiny
  (3-39)35.20Lokomotivy a kolejový vozový park kromě: vozíků kolejových důlních a malodrážních v SKP 35.20.33 v položce (1-32)
  (3-40)-Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky29)
  (3-41)127113Skleníky (foliovníky) pro pěstování rostlin
  (3-42)28.22.12Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou součástí stavebního díla++++)
  (3-43)242061Konstrukce chmelnic
  (3-44)230341Jen: věžové zásobníky chemických podniků kromě:
  - zásobníků s tepelným zařízením v SKP 29.24.40 v položce (2-28)
  - zásobníků s mechanickým zařízením v SKP 29.56 v položce (2-40)
  - stavebních základů chemických technologických zařízení klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2
  (3-45)35.30.3Jen:
  - vrtulníky v SKP 35.30.31
  - letouny a ostatní letadla jinde neuvedená o vlastní hmotnosti nad 15 000 kg v SKP 35.30.34
  - kosmické lodě (včetně družic) v SKP 35.30.4

  ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název+++++)

  (4-1)1Jen: budovy
  - ze dřeva a plastů,
  - na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu kromě: skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-41)
  (4-2)1,2Jen: oplocení
  (4-3)1,2Jen: vnější osvětlení budov a staveb
  (4-4)125112Budovy výrobní pro energetiku
  (4-5)125222Sila samostatná
  (4-6)127122Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
  (4-7)212121Svršek drah železničních dálkových
  - tratě
  (4-8)212122Svršek drah železničních dálkových
  - stanice
  (4-9)212123Svršek drah železničních dálkových
  - výhybky
  (4-10)212124Svršek drah železničních dálkových
  - vlečky
  (4-11)212221Svršek drah kolejových
  - metro, tramvajové dráhy
  (4-12)212229Svršek drah kolejových jinde neuvedený
  (4-13)221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická kromě:
  - nezastřešených přečerpávacích stanic na dálkových vedeních v CZ-CC 221141 v položce (5-11)
  - nádrží, jímek, objektů čistíren odpadních vod
  - pozemních (kromě budov) v CZ-CC 221232 v položce (5-12)
  - souvisejících čerpacích stanic, úpraven vod, staveb vodního hospodářství (kromě budov) v CZ-CC 221241 v položce (5-13)
  - podzemních staveb vodního hospodářství jinde neuvedených v CZ-CC 221279 v položce (5-14)
  (4-14)222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační kromě:
  - nádrží vod pozemních v CZ-CC 222232 v položce (5-15)
  - vrtů čerpacích (studny vrtané) v CZ-CC 222251 v položce (5-16)
  - studní jinde neuvedených a jímání vody v CZ-CC 222252 v položce (5-17)
  - fontán, hydrantů, kašen v CZ-CC 222253 v položce (5-18)
  - nádrží, jímek v CZ-CC 222332 v položce (5-19)
  - staveb místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov) v CZ-CC 222321 v položce (5-20)
  - podzemních staveb pro energetiku v CZ-CC 222479 v položce (5-21)
  (4-15)230Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 kromě: věžových zásobníků chemických podniků v CZ-CC 230341 v položce (3-44)
  (4-16)2302Stavby elektráren (díla energetická výrobní) kromě:
  - podzemních staveb elektrárenských v CZ-CC 230279 v položce (5-27)
  (4-17)230351Průmyslové komíny chemických podniků
  (4-18)230451Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
  (4-19)241131Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
  (4-20)242052Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
  (4-21)242062Konstrukce vinic
  (4-22)-Jen: byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a plastů

  ODPISOVÁ SKUPINA 5+++++), ++++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název++++)

  (5-1)1Budovy kromě:
  - uvedených v odpisové skupině 4
  - uvedených v odpisové skupině 6
  - skleníků (foliovníků) pro pěstování rostlin v CZ-CC 127113 v položce (3-41)
  (5-2)211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení v CZ-CC 211193 a 211293 v položce (2-80)
  (5-3)212111Spodek drah železničních dálkových
  (5-4)212211Spodek drah kolejových městských a ostatních
  (5-5)2130Plochy letišť kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 213093 v položce (2-80)
  (5-6)2141Mosty a visuté dálnice kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v položce (2-80)
  (5-7)2142Tunely, podjezdy a podchody kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 214293 v položce (2-80)
  (5-8)2151Přístavy a plavební kanály kromě: signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v CZ-CC 215193 v položce (2-80)
  (5-9)2152Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
  (5-10)2153Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění
  (5-11)221141Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
  (5-12)221232Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
  - pozemních (kromě budov)
  (5-13)221241Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
  (5-14)221279Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
  (5-15)222232Nádrže vod pozemní
  (5-16)222251Vrty čerpací (studny vrtané)
  (5-17)222252Studny jinde neuvedené a jímání vody
  (5-18)222253Fontány, hydranty, kašny
  (5-19)222332Nádrže, jímky
  (5-20)222321Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
  (5-21)222479Podzemní stavby pro energetiku
  (5-22)230131Objekty úpravy surovin
  (5-23)230132Objekty výroby stavebních hmot
  (5-24)230121Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
  (5-25)230151Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
  (5-26)230171Základy technologických výrobních zařízení
  (5-27)230279Podzemní stavby elektrárenské
  (5-28)230311Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
  (5-29)230318Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
  (5-30)230349Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)
  (5-31)230411Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
  (5-32)230418Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
  (5-33)230449Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
  (5-34)230479Podzemní stavby pro ostatní průmysl
  (5-35)230471Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
  (5-36)241Stavby pro sport a rekreaci kromě:
  - koupališť (bazénů) nekrytých ze dřeva a plastu v CZ-CC 241131 v položce (4-19)
  (5-37)2420Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená kromě:
  - valů samostatných ze dřeva a plastů v CZ-CC 242052 v položce (4-20)
  - konstrukcí chmelnic v CZ-CC 242061 v položce (3-43)
  - konstrukcí vinic v CZ-CC 242062 v položce (4-21)
  (5-38)230379Podzemní stavby chemických podniků
  (5-39)Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem kromě: bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky zvláštním právním předpisem v budovách ze dřeva a plastů v položce (4-22) a nebytových prostor vymezených jako jednotky zvláštním právním předpisem v budovách a stavbách uvedených v odpisové skupině 6

  ODPISOVÁ SKUPINA 6+++++), ++++++), +++++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název++++)

  (6-1)121111Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
  (6-2)122Budovy administrativní
  (6-3)123011Budovy obchodních domů
  (6-4)123079Podzemní obchodní střediska
  (6-5)1261Budovy pro společenské a kulturní účely
  (6-6)1262Muzea a knihovny
  (6-7)1272Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
  (6-8)1273Historické nebo kulturní památky


  Vysvětlivky:
  +)Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
  ++)SKP = kód "Standardní klasifikace produkce" zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5.12.2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.
  +++)CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
  ++++)Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.
  +++++)Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
  ++++++)Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
  +++++++)nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.  Zpět na obsah zákona o daních z příjmů

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   26.3.   Cestovní náhrady 2018  K Praha Verlag Dashöfer
   26.3.   Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu  K Praha Verlag Dashöfer
   26.3.   JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT NÁKLADY - controlling nákladů  K Praha STUDIO W
   26.3.   Cestovní náhrady 2018  K Praha Verlag Dashöfer
   26.3.   JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT NÁKLADY - controlling nákladů  K Praha STUDIO W
   27.3.   Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti ...  K Praha INTEGRA CENTRUM
   28.3.   CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti ...  K Praha STUDIO W
   28.3.   CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti ...  K Praha STUDIO W
   29.3.   TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty  K Praha STUDIO W
   31.3.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Karlovy Vary Orange Academy
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: odpisové skupiny, odpisové skupiny hmotného majetku, odpisové skupiny 2017, odpisové skupiny majetku, odpisová skupina, odpisová skupina 2, odpisové třídy majetku, odpisové třídy, třídění hmotného majetku do odpisových skupin, odpisová skupina 1

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů