Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.4.2019 (aktuální znění)

  Toto znění je platné pro zdaňovací období roku 2014. Pro zdaňovací období roku 2013 použijte toto znění zákona.

  Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z příjmů naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde.

  § 37d Ustanovení tohoto zákona vztahující se na komanditní společnost a podíl komanditisty se použijí obdobně také pro komanditní společnost na investiční listy a investiční list.
  § 37e Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací (1) Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí obdobnými ustanoveními, kterými se řídí ...
  § 38 (1) Pro daňové účely, s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 4, se používají kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví 20) poplatníků. Pokud poplatník nevede účetnictví, použije s výjimkou uvedenou v ...
  § 38a Zálohy (1) Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty ...
  § 38b Minimální výše daně Daň nebo penále se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15 000 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou.
  § 38c Plátce daně (1) Plátcem daně se rozumí poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, s výjimkou fondu penzijní společnosti, který je plátcem a) příjmu ze závislé činnosti, b) příjmu, z kterého je daň vybírána srážkou podle ...
  § 38d Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (1) Daň se vybírá srážkou z příjmů, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Je-li plnění hrazeno formou záloh, je samostatným příjmem každá záloha i doplatek z vyúčtování celkového ...
  § 38da Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (1) Plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je ...
  § 38e Zajištění daně (1) K zajištění daně ze zdanitelných příjmů poplatníků podle § 2, z nichž není daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, jsou plátci daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději v den,
  § 38f Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí (1) Při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí, které plynou poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, se postupuje podle příslušných ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, ...
  § 38fa Platební zprostředkovatel (1) Platebním zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která a) vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, jímž se pro účely tohoto ustanovení rozumí 1. úroky z úvěrového ...
  § 38fa Zdanění ovládané zahraniční společnosti (1) Pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na ...
  § 38g Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč,
  § 38ga Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, ...
  § 38gb Daňové přiznání v insolvenčním řízení (1) Poplatník, který je fyzickou osobou, s výjimkou poplatníka s příjmy pouze podle § 6, který podává daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z důvodu insolvenčního řízení, neuplatní nezdanitelné ...
  § 38h Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1) Plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen "záloha") ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje ...
  § 38ha Solidární zvýšení daně u zálohy (1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. (2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy
  § 38ch Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění (1) Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně včetně mezd ...
  § 38i Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh (1) Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce daně vzniklý ...
  § 38j Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1) Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6 mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý ...
  § 38k Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění (1) Poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na ...
  § 38l Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně (1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník ...
  § 38m Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období (1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. (2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za ...
  § 38ma Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání (1) Poplatník je povinen daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob také podat za období a) předcházejícího rozhodnému dni fúze nebo převodu
  § 38mb Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob Daňové přiznání není povinen podat a) veřejně prospěšný poplatník, pokud 1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z ...
  § 38mc Výjimka z oznamovací povinnosti Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.
  § 38n Daňová ztráta (1) Pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, je rozdíl daňovou ztrátou. (2) Při správě daňové ztráty se postupuje obdobně jako při správě daňové povinnosti, avšak daňová ztráta vzniklá a ...
  § 38na (1) Vyměřenou a neuplatněnou daňovou ztrátu nelze odčítat od základu daně za podmínek uvedených v § 34 odst. 1, došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole (dále jen "podstatná ...
  § 38nb Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje (1) Poplatník, který splňuje podmínky pro osvobození podle § 19 odst. 1 písm. zj) a zk), požádá svého místně příslušného správce daně o ...
  § 38nc Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (1) Poplatník, který sjednává cenu v obchodním vztahu s osobou, která je vůči němu považována za spojenou osobu, může požádat místně příslušného správce ...
  § 38nd Závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny (1) Správce daně vydá na žádost daňového nerezidenta rozhodnutí o závazném posouzení způsobu určení základu daně ...
  § 38o Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně
  § 38p Zvláštní ustanovení o penále Pro účely výpočtu penále se vychází z částky daně tak, jak by byla stanovena oproti poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci postupu vedoucího k doměření této daně z moci úřední dodatečně uplatněny vyšší ...
  § 38r (1) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu vznikl, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto slevu uplatnit, končí současně se lhůtou pro ...
  § 38s Pokud povinnost vybrat nebo srazit daň včetně záloh u daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo u daně srážené plátcem daně poplatníkovi z příjmů ze závislé činnosti nebyla ve stanovené výši plátcem daně splněna, a to ani dodatečně,
  § 38t (1) Pojišťovny jsou povinny sdělit svému místně příslušnému správci daně nebo správci daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a to do 30 dnů ode dne provedení této výplaty, jestliže
  § 38u (1) Dodatečné daňové tvrzení na daňovou povinnost nižší z důvodu odvolání daru pro nouzi se podává do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dar vydán zpět, nebo byla zaplacena jeho obvyklá cena. (2) Daň lze stanovit do konce ...
  § 38v Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob (1) Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do
  § 38w Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu (1) Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, ve výši a) 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud ...
  § 38x Výzva k prokázání příjmů (1) Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že a) má důvodné pochybnosti, zda příjmy ...
  § 38y Povinnost prokázat příjmy Poplatník je povinen prokázat skutečnosti požadované ve výzvě k prokázání příjmů, ledaže prokáže, že nastaly v období, u kterého již uplynula lhůta pro stanovení daně.
  § 38z Prokázání příjmů (1) Došlo-li k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, správce daně o tom poplatníka vhodným způsobem vyrozumí. (2) Správce daně přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, pokud a) ...
  § 38za Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem (1) Správce daně při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem určí základ daně pomocí odhadu výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho jmění, ...
  § 38zb Penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit penále z částky daně stanovené podle pomůcek zvláštním způsobem ve výši a) 50 %, nebo b) 100 %, pokud neposkytnutí součinnosti poplatníka ...
  § 38zc Výzva k podání prohlášení o majetku (1) Správce daně poplatníka vyzve k podání prohlášení o majetku, pokud a) nedošlo k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, b) informace potřebné ke zjištění stavu jmění nelze ...
  § 38zd Náležitosti prohlášení o majetku (1) V prohlášení o majetku je poplatník povinen uvést úplné a pravdivé údaje. (2) V prohlášení o majetku je poplatník povinen uvést údaje, které se uvádějí v prohlášení o majetku podle daňového řádu. (3) V ...
  § 38ze Zvláštní ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku (1) V prohlášení o majetku není poplatník povinen uvést údaje, které může správce daně zjistit z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Tyto údaje správce daně zveřejní na úřední
  § 38zf Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku Pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední ...
  § 38zg Rozložení úhrady daně na splátky při přemístění majetku bez změny vlastnictví (1) Na žádost poplatníka daně z příjmů právnických osob povolí správce daně rozložení úhrady části daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku
  § 39 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 2 je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne,

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   4.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Liberec Orange Academy
   6.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Olomouc Orange Academy
   6.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Olomouc Orange Academy
   6.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Karlovy Vary Orange Academy
   7.7.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Plzeň Orange Academy
   7.7.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Plzeň Orange Academy
   8.7.   Specialista na účetnictví - 1. stupně  K Praha Verlag Dashöfer
   8.7.   Specialista na účetnictví - 1. stupně  K Praha Verlag Dashöfer
   8.7.   Specialista na účetnictví a mzdové účetnictví - 1. stupně  K Praha Verlag Dashöfer
   9.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Vsetín Orange Academy
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: zákon o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 sb. o daních z příjmů, zákon 586 1992 v platném znění, zákon č. 586 1992 sb. v platném znění, zákon č. 586/1992 sb. v platném znění, zákon 586/1992, 586/1992, zákon o dani z příjmu 2017, zákon o dani z příjmu platné znění, zákon o dani z příjmů v platném znění 2017


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies