Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  Zákon o cenných papírech byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1.1.2014.

  Vývoj na kapitálovém trhu můžete sledovat v naší aplikaci akcie-cz.kurzy.cz.

  § 1 (1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, 1) zatímní listy, 2) poukázky na akcie, 2a) podílové listy, 3) dluhopisy, 4) investiční kupóny, 6) kupóny (§ 12), opční listy, 6a) směnky, 7) šeky, 7), 8) ...
  § 2 Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.
  § 3 (1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. Zákon 11) může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem. (2) Pokud právní předpis 11a) označuje cenný papír jako cenný papír na majitele, ...
  § 4 Náležitosti cenných papírů (1) Náležitosti cenných papírů stanoví zákon nebo jiný právní předpis. 12) (2) Náležitostí zaknihovaných cenných papírů však není: a) jejich číselné označení, b) podpisy nebo jejich otisky, c) údaj o povolení ...
  § 5 Vydávání cenného papíru (1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem stanovené a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele (den vydání cenného
  § 6 nadpis vypuštěn Emisním kurzem cenného papíru se rozumí peněžní částka, za kterou emitent vydává cenný papír.
  § 7 zrušen
  § 8 zrušen
  § 8a nadpis vypuštěn Ustanovení části druhé tohoto zákona se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů 12f) než cenné papíry, pokud z povahy věci neplyne jinak.
  § 8b zrušen
  § 9 zrušen
  § 10 zrušen
  § 11 zrušen
  § 12 Kupóny (1) Pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu lze vydávat kupóny jako cenné papíry na doručitele. (2) Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu. Součástí kupónového archu může být talón,
  § 13 (1) Smlouva o úplatném převodu cenných papírů se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného. K platnosti smlouvy se vyžaduje, aby v ní byly určeny převáděné cenné papíry a ...
  § 14 zrušen
  § 15 zrušen
  § 16 (1) Při použití § 469 obchodního zákoníku je rozhodující cenový rozdíl vyplývající z uskutečněné koupě nebo uskutečněného prodeje cenného papíru na regulovaném trhu. Neobchoduje-li se s cenným papírem na regulovaném trhu, je rozhodující cenový
  § 16a Smlouva o půjčce cenných papírů (1) Smlouvou o půjčce cenných papírů se zavazuje věřitel, že převede na dlužníka určitý počet zastupitelných cenných papírů, a dlužník se zavazuje převést na věřitele po uplynutí sjednané doby stejný počet ...
  § 17 (1) K převodu listinného cenného papíru dochází jeho předáním nabyvateli, nestanoví-li zákon nebo dohoda stran něco jiného. (2) Závazek převést listinný cenný papír je splněn převodem uskutečněným podle odstavce 1, pokud ...
  § 18 (1) K převodu listinného cenného papíru na řad se vyžaduje i rubopis. Rubopis musí být bezpodmínečný a přecházejí jím veškerá práva s papírem spojená, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. 15) Jakákoliv podmínka, na níž byl rubopis
  § 19 (1) Smlouva o převodu listinného cenného papíru na jméno musí mít písemnou formu. (2) Převoditelnost cenného papíru na jméno lze vyloučit nebo omezit jen zvláštním zákonem, 11) anebo pokud to zvláštní zákon připouští.
  § 20 Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 18) stává se ten, na koho je cenný papír převáděn, vlastníkem tohoto cenného papíru i tehdy, jestliže převodce neměl právo listinný cenný papír převést, ledaže věděl nebo musel vědět, že převodce toto ...
  § 21 zrušen
  § 22 zrušen
  § 23 zrušen
  § 24 zrušen
  § 24a zrušen
  § 25 zrušen
  § 26 zrušen
  § 27 zrušen
  § 27a zrušen
  § 28 (1) Komisionářskou smlouvou o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru (dále jen "komisionářská smlouva") se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru, nebo že uskuteční ...
  § 29 Nedohodnou-li se strany komisionářské smlouvy jinak, musí mít komitentův pokyn, podle kterého komisionář obstarává koupi nebo prodej cenného papíru, písemnou formu. Pokud pokyn komitenta písemnou formu nemá, je komisionář povinen vydat ...
  § 30 (1) Udělí-li komitent komisionáři pokyn k obstarání koupě cenného papíru, může komisionář žádat zálohu. (2) Udělí-li komitent komisionáři pokyn k obstarání prodeje cenného papíru, může komisionář požadovat, aby mu v případě listinného cenného ...
  § 31 (1) Komisionář se může zprostit svého závazku tak, že komitentovi prodá cenný papír ze svého majetku nebo od komitenta cenný papír koupí, jen pokud to komisionářská smlouva připouští. (2) Komisionář je povinen prodat cenný papír za vyšší cenu,
  § 32 (1) Nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného, jsou listinné cenné papíry svěřené komisionáři k prodeji majetkem komitenta, dokud je nenabude třetí osoba. (2) Listinné cenné papíry, které pro komitenta obstará komisionář, přecházejí do ...
  § 33 (1) Mandátní smlouvou o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů se zavazuje mandatář, že jménem mandanta a na jeho účet koupí nebo prodá cenný papír podle pokynů mandanta nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku, a mandant se ...
  § 33a (1) Smlouva o obstarání vydávání cenného papíru a smlouva o obstarání vracení zastupitelného cenného papíru musejí mít písemnou formu. (2) Smlouvy podle odstavce 1 týkající se investičních cenných papírů může jako obstaravatel uzavřít pouze ...
  § 33b (1) Smlouva o zprostředkování vydávání zastupitelného cenného papíru a smlouva o zprostředkování vracení cenného papíru musejí mít písemnou formu. (2) Smlouvy podle odstavce 1 týkající se investičních cenných papírů může jako zprostředkovatel
  § 34 (1) Smlouvou o úschově cenných papírů se zavazuje schovatel převzít listinný cenný papír k uložení do samostatné nebo hromadné úschovy a uschovatel se zavazuje zaplatit za to úplatu. Smlouva musí obsahovat ...
  § 35 (1) Listinný cenný papír převzatý na základě smlouvy o úschově cenných papírů může schovatel předat do úschovy jinému schovateli (dále jen "druhotná úschova"). (2) Schovatel je oprávněn uložit listinný cenný papír, který převzal do úschovy, do
  § 36 Smlouva o správě cenných papírů (1) Smlouvou o správě cenných papírů se zavazuje správce, že bude činit po dobu trvání smlouvy veškeré právní úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s určitým cenným papírem, a vlastník ...
  § 37 Smlouva o uložení cenných papírů (1) Smlouvou o uložení cenných papírů se zavazuje opatrovatel převzít listinný cenný papír, aby jej uložil a spravoval, a uložitel se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má ...
  § 37a Smlouva o obhospodařování cenných papírů (1) Smlouvou o obhospodařování cenných papírů se zavazuje obhospodařovatel obhospodařovat majetek zákazníka spočívající v cenných papírech nebo v peněžních prostředcích určených ke koupi cenných papírů
  § 38 Imobilizace cenných papírů (1) Smlouvu o úschově cenných papírů ukládaných do hromadné úschovy může jako uschovatel uzavřít i emitent těchto cenných papírů. V takovém případě je listinný cenný papír vydán dnem předání listiny schovateli ve ...
  § 39 (1) Smlouva o zastavení cenných papírů se řídí ustanoveními občanského zákoníku 23) o zástavním právu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Právo podzástavní 24) nelze pro účely tohoto zákona použít. (2) Zástavní právo nemůže být zřízeno k ...
  § 40 (1) Zástavní právo, které se zřizuje na základě smlouvy podle § 39 (dále jen "smluvní zástavní právo"), vzniká v případě listinného cenného papíru předáním tohoto cenného papíru zástavnímu věřiteli, pokud tento zákon nestanoví jinak. (2) Ke ...
  § 41 (1) Smluvní zástavní právo k listinnému cennému papíru může vzniknout i jeho předáním třetí osobě do úschovy nebo do úschovy a správy, pokud je současně předán osobě prvopis nebo úředně ověřená kopie zástavní smlouvy. Tím není dotčeno ...
  § 42 (1) Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká zápisem tohoto zástavního práva k tíži účtu vlastníka v evidenci investičních nástrojů. (2) Příkaz k zápisu smluvního zástavního práva může dát zástavní věřitel, dlužník nebo ...

  Označení stránky: zákon o cenných papírech, ZÁKON Č.591/1992 sB., zákon 591/1992 Sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2020

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies