Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2012 (aktuální znění)
  § 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a stanoví některé podmínky podnikání 1a) významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění ...
  § 2 Vymezení některých pojmů (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: a) spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, b) prodávajícím podnikatel, 4) který spotřebiteli ...
  § 3 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb Prodávající je povinen: a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, b) prodávat výrobky a poskytovat služby v ...
  § 4 Nekalé obchodní praktiky (1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak ...
  § 5 Klamavé obchodní praktiky (1) Obchodní praktika je klamavá, a) je-li při ní užit nepravdivý údaj, b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, c) ...
  § 5a Agresivní obchodní praktiky (1) Obchodní praktika je agresivní, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele.
  § 6 Zákaz diskriminace spotřebitele Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.
  § 7 zrušen
  § 7a Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami Vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat nebo darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami se zakazuje.
  § 7b Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely Nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet mimo území České republiky výrobky, které jsou určeny pro humanitární účely podle zvláštního právního předpisu 7), se zakazuje.
  § 8 zrušen
  § 8a (1) Vykonává-li dozorový orgán kontrolu na podnět majitele práva duševního vlastnictví nebo jiné osoby, která prokázala právní zájem ve věci, jsou tyto osoby povinny složit přiměřenou jistotu (dále jen "jistota") za účelem úhrady nákladů ...
  § 9 (1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití ...
  § 10 (1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o ...
  § 10a Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 9b) odpovídá za označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi v souladu s prováděcím právním předpisem a za přesnost informací v označení obsažených. Tyto údaje je povinen poskytnout dodavateli,
  § 11 (1) Prodávající musí zajistit, aby informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce. (2) Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí ...
  § 12 (1) Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy 11) a přímo použitelným předpisem Evropských společenství 11a) spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo ...
  § 13 Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze ...
  § 14 zrušen
  § 14a Provozovatel tržiště (tržnice) 11d), včetně obce pronajímající část veřejného prostranství k příležitostnému stánkovému prodeji, jsou povinni vést evidenci prodávajících, která musí obsahovat údaje v rozsahu uvedeném ve zvláštním právním ...
  § 15 (1) Umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost spotřebitele výrobek předvést. (2) V případech stanovených zákonem 12) je prodávající povinen řádně vyplnit záruční ...
  § 16 (1) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán ...
  § 17 Vyžaduje-li to povaha výrobků, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit, při samoobslužném ...
  § 18 (1) Prodávající je povinen informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů a tuto informaci na viditelném místě zpřístupnit. (2) O změně peněžní částky za vykupované vratné zálohované obaly nebo o ukončení výkupu ...
  § 18a Výrobce nebo dovozce a prodávající nesmí používat názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly, uvedené v prováděcím právním předpisu, u těch výrobků, které nejsou tímto prováděcím právním předpisem blíže charakterizovány,
  § 18b Neoprávněné používání ekoznačky 12c) se zakazuje.
  § 19 (1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, 13) je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, ...
  § 20 zrušen
  § 21 Ochrana před výrobky nebezpečnými svou zaměnitelností s potravinami Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a ostatní orgány veřejné správy jsou povinny činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby zamezily dovozu, vývozu a ...
  § 22 zrušen
  § 23 Dohled nad ochranou spotřebitele (1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce 16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4 a 8 až 11 a 15. (2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v §
  § 23a (1) Orgány uvedené v § 23 jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít ...
  § 23b zrušen
  § 23c zrušen
  § 24 nadpis vypuštěn (1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel, prodávající nebo jiný podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že a) poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik, b) vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává ...
  § 24a (1) Fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny, se dopustí přestupku tím, že a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo ...
  § 24b (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, ...
  § 25 Právní postavení (1) Právní postavení sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele (dále jen "sdružení") upravují zvláštní zákony. 15) (2) Návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání
  § 26 Oprávnění vůči orgánům veřejné správy Sdružení nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, jsou oprávněna činit podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s jejich dozorem nad ochranou zájmů spotřebitelů. ...
  § 27 Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění.
  § 28 zrušen
  § 28a Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou a) způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku, b) podrobnosti o způsobu označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, c) seznam textilních výrobků, které ...
  § 29 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Stráský v.r. Kováč v.r.

  Příloha č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb.

  KLAMAVÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

  Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel

  Příloha č. 2 k zákonu č. 634/1992 Sb.

  AGRESIVNÍ OBCHODNÍ PRAKTIKY

  Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel


  Označení stránky: zákon na ochranu spotřebitele, zákon č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně spotřebitele, zákon č.634/1992 sb., zákon o ochraně spotřebitele č. 634 1992 sb., 634/1992, zákon 634/1992, Zákon 634, 634/1992 sb., zákon č. 634/1992 sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies