Změna zákona o investičních pobídkách, ČÁST PRVNÍ

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách č. 84/2015 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.5.2015 (aktuální znění)  ČÁST PRVNÍ

  Změna zákona o investičních pobídkách

  Čl. I

  Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

  1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

  "1) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.".

  2. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 4 slovo "nebo" zrušuje.

  3. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 5 doplňuje slovo "nebo" a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

  "6. osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem23),

  23) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.".

  4. V § 1a odst. 1 písmeno c) zní:

  "c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce

  1. zahájení stavebních prací,

  2. zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pořizování pozemků a s výjimkou pořizování dokumentace potřebné pro realizaci investiční akce, nebo

  3. právní jednání zavazující k pořízení strojního zařízení16),".

  5. V § 1a odst. 1 písm. d) bodě 2 se číslo "120" nahrazuje číslem "100".

  6. V § 1a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

  "e) rozšířením výroby zvýšení výrobní kapacity, diverzifikace výroby o nové výrobky nebo zásadní změna celkového výrobního postupu,".

  Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

  7. V § 1a odst. 1 písm. f), g), h) a i) se slovo "podnik" nahrazuje slovy "obchodní závod".

  8. V § 1a odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:

  "j) datovým centrem obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím jeho počítačových systémů a s nimi souvisejících prvků,

  k) centrem zákaznické podpory obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je řízení vztahů a komunikace se zákazníky prostřednictvím sítě elektronických komunikací,".

  Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena l) a m).

  9. V § 1a odst. 1 písm. l) se slova "nebo centrum sdílených služeb" nahrazují slovy " , centrum sdílených služeb, datové centrum nebo centrum zákaznické podpory".

  10. V § 1a odst. 1 písm. m) se slova "bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1" nahrazují slovy "byl předložen záměr získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1".

  11. V § 1a odst. 2 se slova "služby datových center," zrušují.

  12. Za § 1a se vkládá nový § 1b, který zní:

  "§ 1b

  (1) Zvýhodněnou průmyslovou zónou je vládou schválená průmyslová zóna určená k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje České republiky.

  (2) Ministerstvo navrhuje zvýhodněné průmyslové zóny vládě na základě průběžné analýzy volných ploch ve stávajících státem podporovaných průmyslových zónách a s ohledem na aktuální hospodářský vývoj v jednotlivých částech území České republiky.".

  13. V § 2 odst. 1 se slovo "předpisy12),13)" nahrazuje slovem "předpisy12),13),23)".

  14. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Investiční pobídku na investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR lze poskytnout pouze za předpokladu, že byla na investiční akci povolena individuální výjimka ze zákazu veřejné podpory Evropskou komisí (dále jen "Komise").".

  15. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "vydání potvrzení podle § 4 odst. 1" nahrazují slovy "předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1".

  16. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova "s výjimkou sektorů, na které se přímo použitelný předpis Evropské unie1) nevztahuje" zrušují.

  17. V § 2 odst. 3 písm. b) se čárka za slovem "cenu" nahrazuje slovem "a" a slova "a které nebylo předmětem odpisů" se zrušují.

  18. V § 2 odst. 3 písmeno c) zní:

  "c) vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst,".

  19. V § 2 odst. 4 písm. a) se čárka za slovem "cenu" nahrazuje slovem "a" a slova "a které nebylo předmětem odpisů" se zrušují.

  20. V § 2 odst. 4 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

  21. V § 2 odst. 4 písm. b) se číslo "40" nahrazuje číslem "20".

  22. V § 2 odst. 5 se číslo "40" nahrazuje číslem "20", za slovo "softwaru" se vkládají slova "a datových center", číslo "100" se nahrazuje číslem "70" a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova " , nebo vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst v případě center zákaznické podpory".

  23. V § 2 odst. 7 větě první se za slovo "vláda" vkládají slova " , nebo na území zvýhodněných průmyslových zón" a slova "a c)" se zrušují.

  24. V § 2 odst. 8 se slova "a 5" nahrazují slovy " , 5 a 6".

  25. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "nebo místo podnikání" zrušují.

  26. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo "podniku20)" nahrazuje slovem "žadatele20)" a slova " , v případě členství ve skupině konsolidované údaje za skupinu spojených osob21)" se zrušují. Poznámka pod čarou č. 20 zní:

  "20) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.".

  27. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova "a o" nahrazují slovy " , jejím umístění, termínu jejího zahájení a ukončení a o".

  28. V § 3 odst. 2 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

  "h) údaje o dalších investičních akcích zahájených v předcházejících 3 letech přede dnem podání záměru získat investiční pobídku na území jednoho kraje žadatelem nebo osobami považovanými za jeden podnik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis24).

  24) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.".

  29. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

  "i) požadovanou výši veřejné podpory.".

  30. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:

  "a) jde-li o právnickou osobu, zakladatelské právní jednání nebo jeho úředně ověřenou kopii, sta novy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním, a výpis z veřejného rejstříku; zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru,".

  31. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova " , účetní závěrku, nebo doklady o daňové evidenci nebo jednoduché evidenci podle zákona o daních z příjmů za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky" zrušují.

  32. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova "vydání potvrzení podle § 4 odst. 1" nahrazují slovy "předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1".

  33. V § 3 odst. 4 písm. a) bod 2 zní:

  "2. je nebo není malým nebo středním podnikatelem20),".

  34. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 5 se slova "se společným" nahrazují slovy "s vnitřním".

  35. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

  "6. neukončil v předcházejících dvou letech přede dnem podání záměru získat investiční pobídku v Evropském hospodářském prostoru činnost, která spadá do stejné třídy Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) vydané Českým statistickým úřadem jako činnost, kterou bude vykonávat po realizaci investiční akce, která je předmětem záměru získat investiční pobídku, a neplánuje ukončit takovou činnost do dvou let od dokončení investiční akce,".

  36. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova "1 měsíce" nahrazují slovy "2 měsíců".

  37. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova "doklad, kterým prokáže způsob" nahrazují slovy "popis způsobu".

  38. V § 3 odst. 5 se slova "a c)" a slova "a b)" zrušují, slova "odst. 2 a 5" se nahrazují slovy "odst. 2, 3 a 6" a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova "a 6".

  39. V § 3 se odstavec 6 zrušuje. Dosavadní odstavce 7 a 8 označují jako odstavce 6 a 7.

  40. V § 3 odstavec 6 zní:

  "(6) Zahraniční osoba může předložit zakladatelské právní jednání a stanovy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním, v anglickém jazyce.".

  41. V § 4 odst. 1 větě druhé se za slovo "akci" vkládají slova "nebo investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR".

  42. V § 4 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Soulad investiční akce s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se nehodnotí, jde-li o investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR.".

  43. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slova " , vydá určená organizace žadateli potvrzení, že může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), a k posudku připojí" nahrazují slovy "s výjimkou investiční akce se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR, připojí k posudku".

  44. V § 4 odst. 1 větě poslední se za slovo "unie1)" vkládají slova "s výjimkou investiční akce se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR".

  45. V § 4 odst. 2 se za slova "před vydáním rozhodnutí o nabídce" vkládají slova "na poskytnutí investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o nabídce")" a číslo "4" se nahrazuje číslem "5".

  46. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

  "(3) Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1, že jde o investiční akci se způsobilými náklady nad 100 000 000 EUR, podá ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a Komisi žádost o individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory. Do doby vydání rozhodnutí Komise o žádosti lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.".

  Dosavadní odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 4 a 5.

  47. V § 4 odst. 4 se za slovo "financí" vkládají slova " , Ministerstvo zemědělství", věta třetí se nahrazuje větami "Obec nebo kraj, v jejichž vlastnictví je pozemek, na kterém bude realizována investiční akce (dále jen "vlastník pozemku"), vyjádří do 60 dnů od obdržení žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Obec, na jejímž katastrálním území bude realizována investiční akce (dále jen "obec"), vyjádří do 60 dnů od obdržení žádosti ministerstva souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6." a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova " ; pokud nebyl ve lhůtě uvedené ve větě třetí nebo čtvrté vyjádřen souhlas, má se za to, že vlastník pozemku nebo obec nesouhlasí".

  48. V § 4 odst. 5 větě první se slova "na poskytnutí investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o nabídce")" zrušují, číslo "3" se nahrazuje číslem "4", za větu druhou se vkládají věty "Pokud vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Pokud vyjádřila nesouhlas obec, ministerstvo neposkytne nabídku investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6." a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova " , a pokud se vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci".

  49. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Zájemcem může být právnická osoba, která bude realizovat investiční akci, pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o nabídce, která nebyla založena dříve než 6 měsíců přede dnem předložení záměru získat investiční pobídku a žadatel má v této osobě stoprocentní majetkovou účast.".

  50. V § 5 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

  51. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

  "f) mechanismus případné kompenzace mezi jednotlivými formami investiční pobídky.".

  52. V § 5 odst. 7 se slova "uvedeným v § 4 odst. 3 a místně příslušnému správci daně" nahrazují slovy " , správci daně z příjmů zájemce, a pokud se vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci".

  53. V § 5a se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4" a na konci § 5a se doplňují věty "Pokud vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku, ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2. Pokud vyjádřila nesouhlas obec, ministerstvo neposkytne příslib investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6.".

  54. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí:

  "(4) Oblasti, ve kterých nemůže být investiční pobídka poskytnuta, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie25).

  (5) Investiční pobídku nelze poskytnout, pokud příjemce investiční pobídky nemá vypořádané navrácení podpory, o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná s vnitřním trhem.

  25) Čl. 1 a čl. 13 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.".

  55. V § 6a odst. 1 se slova "vydání potvrzení podle § 4 odst. 1" nahrazují slovy "předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1".

  56. V § 6a odst. 1 písmeno a) zní:

  "a) v případě investiční akce ve výrobě hodnotou dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě strojního zařízení podle § 2 odst. 3 písm. b) a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku14) koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob21), a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů lze zahrnout pouze majetek pořízený do uplynutí 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 7 let od vydání rozhodnutí o příslibu. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout

  1. majetek, který již byl předmětem odpisů, s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku ve formě staveb, který byl nabyt za tržních podmínek od jiných než spojených osob a u kterého příjemce doloží při kontrole podle § 7 písemné prohlášení předchozího vlastníka, že na majetek neuplatňoval veřejnou podporu a že majetek byl součástí obchodního závodu nebo jeho části, jejichž provoz byl přede dnem převodu vlastnických práv ukončen,

  2. majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce, nebo

  3. majetek pořízený po dokončení investiční akce,".

  57. V § 6a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova "ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1" nahrazují slovy "po dni předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1".

  58. V § 6a odst. 2 se za slova "písm. a) bodu 1" vkládají slova "nebo 6", slovo "nová" se zrušuje, slova "odst. 4" se nahrazují slovy "odst. 3, 4", za slovo "neučiní" se vkládají slova "do uplynutí 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu" a slova "investiční akce přesahující částku způsobilých nákladů 500 000 000 Kč" se nahrazují slovy "strategické investiční akce".

  59. V § 6a odst. 3 se slovo "nová" zrušuje, slovo "c)" se nahrazuje slovem "b)" a za slova "bodu 1" se vkládají slova "nebo 6".

  60. V § 6a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

  "(4) Za splnění povinnosti zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle odstavců 2 a 3 se považuje také nahrazení majetku z důvodu jeho zničení, poruchy nebo zastarání majetkem, který je ve stejné nebo vyšší hodnotě, slouží ke stejnému účelu a je způsobilým nákladem podle odstavce 1.".

  Dosavadní odstavce 4 až 10 označují jako odstavce 5 až 11.

  61. V § 6a odst. 5 se slova "prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3" nahrazují slovy "připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky".

  62. V § 6a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

  "(7) V případě strategické investiční akce musí být do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky

  a) u investiční akce ve výrobě

  1. investována částka způsobilých nákladů ve výši minimálně 500 000 000 Kč, z nichž alespoň 250 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení16) určeného pro výrobní účely, a

  2. vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst,

  b) u investiční akce v oblasti technologických center

  1. investována částka způsobilých nákladů ve výši minimálně 200 000 000 Kč, z nichž alespoň 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a

  2. vytvořeno alespoň 100 nových pracovních míst.".

  Dosavadní odstavce 7 až 11 označují jako odstavce 8 až 12.

  63. V § 6a se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Ministerstvo předkládá Komisi zprávu o hodnocení poskytování investičních pobídek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1); k tomu je příjemce investiční pobídky povinen poskytnout na žádost ministerstva údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory.".

  64. V § 6a odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 8b zní:

  "(9) V případě investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo 5 pozbývá investiční pobídka platnosti při nesplnění

  a) povinností podle odstavce 2, s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu,

  b) povinností podle odstavce 3 nebo 6,

  c) povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory uvedené v odstavci 8,

  d) všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2, nebo

  e) povinností podle odstavce 7 v případě investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5; příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory poskytovateli investiční pobídky, a to včetně penále ve výši úroků8b) stanovených Komisí z výše takto poskytnuté podpory od data vydání rozhodnutí o příslibu do data vrácení veřejné podpory.

  8b) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.".

  65. V § 6a odst. 10 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slovo "podmínky" nahrazuje slovem "povinnosti" a číslo "4" se nahrazuje číslem "5".

  66. V § 6a odst. 11 se za slova "odst. 2" vkládají slova "nebo při nesplnění povinností uvedených v odstavci 2 s výjimkou povinnosti zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, odstavci 3 nebo 6 nebo při nesplnění povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory uvedené v odstavci 8" a slovo "předpisu12), 13)" se nahrazuje slovem "předpisu12),13),23)".

  67. V § 6a odst. 12 větě první se za slovo "fúze" vkládají slova " , rozdělení nebo převodu jmění na společníka", slova "společnost nebo zanikající družstvo" se nahrazují slovem "korporace" a na konci textu věty první se doplňují slova "a v žádosti uvést právního nástupce, na něhož mají práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu přejít", ve větě druhé se za slovo "Ministerstvo" vkládají slova "ve spolupráci s dotčenými orgány", na konci textu věty čtvrté se doplňují slova "a zanikající obchodní korporace je povinna postupovat podle odstavců 9 až 11" a poslední věta se zrušuje.

  68. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova "odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "odst. 3 písm. a), c)", slova "odst. 4 písm. c)" se nahrazují slovy "odst. 4 písm. b)" a slova "uvedené v § 6a odst. 3" se nahrazují slovy "zachovat pracovní místa podle § 6a odst. 2 a 3".

  69. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5".

  70. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova "bodu 1" nahrazují slovy "bodech 1 a 6", slova "a c)" se zrušují a slova "a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 a 5" se nahrazují slovy " , u povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 a 3 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 6".

  71. V § 7 odst. 4 se slova "uvedené v § 6a odst. 2" nahrazují slovy "zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 a 3", slova "majetku podle § 6a odst. 2" se nahrazují slovy "majetku podle § 6a odst. 2 nebo 3", za slova "bodu 1" se vkládají slova "nebo 6" a slova "uvedené v § 6a odst. 3" se nahrazují slovy "zachovat pracovní místa podle § 6a odst. 2 a 3".

  72. V § 7 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5" a slova "prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3" se nahrazují slovy "připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky".

  73. V § 11a odst. 5 větě první se číslo "5" nahrazuje číslem "10", ve větě druhé se slova "navýšena až na 7" nahrazují slovy "zvýšena až na 12,5" a na konci odstavce 5 doplňuje věta "Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesnižuje hodnotu způsobilých nákladů.".

  74. Příloha zní:

  "Příloha k zákonu č. 72/2000 Sb.".

  Čl. II

  Přechodná ustanovení

  1. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Investiční pobídky poskytnuté podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.

  3. Ustanovení § 6a odst. 2 věta poslední zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro příjemce investičních pobídek, kterým byl příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
  Zpět na obsah Zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů