Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. - seznam paragrafů, stránka 15

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  § 701 Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.
  § 702 (1) Každý člen, likvidátor nebo člen představenstva nebo kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení shromáždění delegátů podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost ...
  § 703 Usnesení shromáždění delegátů není neplatné jen z toho důvodu, že a) zařazení členů do volebních obvodů bylo provedeno v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami družstva, b) v jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění ...
  § 704 Pro shromáždění delegátů se § 44 odst. 1, § 637 až 639, § 656, 657 a 659 použijí obdobně.
  § 705 Statutárním orgánem družstva je představenstvo.
  § 706 (1) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. (2) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
  § 707 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
  § 708 (1) Představenstvo má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů. (2) Představenstvo volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů, ledaže stanovy určí, že jsou voleni členskou schůzí. (3) Představenstvo rozhoduje ...
  § 709 Zápis o jednání představenstva (1) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. (2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové ...
  § 710 Zákaz konkurence člena představenstva (1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem ...
  § 711 (1) Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech podle § 710. (2) Pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva na některou z okolností podle § ...
  § 712 (1) Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. (2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem ...
  § 713 V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopné plnit své ...
  § 714 Stanovy mohou určit, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Stanovy mohou také určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle ...
  § 715 (1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. (2) Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech ...
  § 716 (1) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. (2) Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní ...
  § 717 Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.
  § 718 (1) Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo ...
  § 719 Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva.
  § 720 (1) Kontrolní komise má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů. (2) Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů, ledaže stanovy určí, že jsou voleni členskou schůzí. (3) Kontrolní komise ...
  § 721 Zápis o jednání kontrolní komise (1) O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. (2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové ...
  § 722 Zákaz konkurence člena kontrolní komise (1) Ustanovení § 710 odst. 1, 2 a 4 a § 711 se pro člena kontrolní komise použijí obdobně. Stanovy mohou určit, že pro členy kontrolní komise nebo některé z nich zákaz konkurence neplatí, nebo mohou ...
  § 723 (1) Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise. (2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, s právním nástupcem, stává se členem kontrolní komise její právní nástupce. (3) Zanikne-li
  § 724 V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise.
  § 725 Stanovy mohou určit, že kontrolní komise, počet jejíchž členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Stanovy mohou také určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena kontrolní komise ...
  § 726 (1) V družstvu, které má méně než 50 členů, mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva; ustanovení § 705 až 714 se použijí přiměřeně. (2) Kontrolní komise se v družstvu majícím méně než 50 ...
  § 727 (1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. (3) Bytové družstvo může za ...
  § 728 Firma obsahuje označení "bytové družstvo".
  § 729 Družstevní byt a družstevní nebytový prostor (1) Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále jen "družstevní byt") se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového ...
  § 730 Bytové družstvo nemůže změnit předmět své činnosti a stát se jiným než bytovým družstvem, ledaže ani jediný jeho člen není nájemcem družstevního bytu ve vlastnictví tohoto bytového družstva, ani podle stanov žádnému členovi nevznikne po ...
  § 731 (1) Stanovy bytového družstva kromě náležitostí podle § 553 obsahují také a) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového ...
  § 732 Zvýšení základního členského vkladu v bytovém družstvu doplatkem člena Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je v bytovém družstvu dovoleno jen tehdy, jestliže o tom rozhodla členská schůze a souhlasí s tím všichni členové ...
  § 733 (1) Stanovy mohou určit, že podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je převzetí nebo splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu, jejíž výše nebo způsob jejího určení je upraven ve stanovách; v ...
  § 734 (1) Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva, a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z ...
  § 735 (1) Stanovy mohou omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v bytovém družstvu. (2) Jestliže stanovy omezí nebo vyloučí členství právnické osoby v bytovém družstvu, nemá tato změna za následek zánik členství právnické osoby, která se ...
  § 736 Převod družstevního podílu v bytovém družstvu (1) Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. (2) ...
  § 737 Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu (1) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. (2) Družstevní podíl, který byl ve společném ...
  § 738 Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu (1) Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu nemohou stanovy bytového družstva omezit ani vyloučit. (2) Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu je možné jen tehdy, je-li člen ...
  § 739 (1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. (2) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů ...
  § 740 Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.
  § 741 (1) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro nájem družstevního bytu ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru. (2) Podmínky pro uzavření nájemní ...
  § 742 Člen bytového družstva má zejména právo a) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky podle tohoto ...
  § 743 Bytové družstvo uzavře se členem, který splňuje všechny podmínky stanovené tímto zákonem a stanovami pro členství v bytovém družstvu a není vůči bytovému družstvu v prodlení s plněním svých povinností, smlouvu o nájmu družstevního bytu a ...
  § 744 Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve ...
  § 745 Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí ...
  § 746 Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.
  § 747 Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního ...
  § 748 (1) Stanovy nesmí určit vypořádací podíl nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu. (2) Neurčují-li stanovy způsob výpočtu vypořádacího podílu,
  § 749 (1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být ...
  § 750 Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

  Kurzy a školení občanského a obchodního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   2.6.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Vyškov Orange Academy
   2.6.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Vyškov Orange Academy
   3.6.   Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných ...  K Praha BOVA
   4.6.   Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera  K Praha Verlag Dashöfer
   4.6.   Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby ...  K Praha BOVA
   4.6.   Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé: sporné a nejasné paragrafy zákona ...  K Praha BOVA
   6.6.   Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019  K Praha BOVA
   7.6.   GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o ...  K Brno PROFESIM
   7.6.   NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH  K Praha STUDIO W
   7.6.   Sociálně - patologické jevy v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání  K Praha Verlag Dashöfer
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: zákon o obchodních korporacích, zákon 90 2012 sb úplné znění, zákon č. 90 2012 sb. o obchodních korporacích, zákon o obchodních korporacích 2017, zákon 90/2012, zákon č.90/2012, Zákon č. 90/2012 Sb., 90/2012, zákon o korporacích, zákon č.90/2012 sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies